AMERSFOORTSOi DAGBLAD JONGE DAMESMANTELS VANAF F 22.— MANSION POLISH FIRMA DUIM BURGER DË ËËMLANDËR Zaterdag 22 Maart 1930 28e Jaargang N t. J Ï4 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK JEUGD Buitenlandssh Overzicht DE SNELHEID VAN DE „EUROPA" 27 zeemijlen per uur HET NIEUWE PLAN Een financieele en politieke kant FISHER EN TIRPiTZ „Hoofd omhoog ouwe paai HEERENHUIZEN TE HUUR 16 uur 46 min. Fa. L. Luycx en Zn Dames- en Kinder-Kousen. Nieuwe plannen van dr. Eckener Een vlucht naar Zuid-Amerika 10nuidi.'UCMKPttlK t*f 3 aa*nd» voor Amersfoort f2.10. per maand '0.75, pe iflUNNcMcri week (a_t grBt(a wtekertng u-gco oogelukkeo» f O.I7»/r Bjooeilaad franco per post per 3 maand» I 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 UITGAVE: VALKHOFF C2 PflUS OER ADYERTENTIEN refleto 1 1,05 ®e, vao ceo bewijsnummer 1 elke regel meer f 0.25 LlefdaAgheids-ndvertentièn voor di helft vu d» pr-n - Kleine Adverteotita „KEITJES' bt) vooruitbetaling 1-5 regel* 50 e»L elke repel ester 10 cent, driemaal plants» f Bewijsnummer extr» f 0.03 dooi H. G. CANNEGIETER In bizonrlcre belangstelling verheugt zich tegenwoordig do jëug'd. Men krijgt soms den indruk, of zij zelf zoowel als do oude ren haar betcekenis overschatten. Is het waar, dat zij thans op den ontwikkelings gang van de menschheid grooter invloed uitoefent dan vroeger? Is het waar', dat baar vertegenwoordigers den toon aange ven in wetenschap, kunst, godsdienst, mo raal. staatkuudc en maatschappij? Is het waar, dat de ouderen zich naar haar rich ten, bij haar in 't gevlei trachten te komen, baar beschouwen als gids en als rechter, als. richtsnoer en toetssteen? Op den eersten dag van de lente zijn wij meer dan ooit overtuigd van het belang van de jeugd. Zij is de toekomst, gelijk het ontluikend gewas dat aanstonds zal zijn ten opzichte van het natuurleven. Op hahr wassende kracht houden wij onze hoop ge vestigd, gelijk op de lengende dagen cn de in warmte cn licht tocnemendo zon. Maar dit hebben ook onze voorvaderen gedaan. Omgekeerd hebben zij o.vgnals wij het ontoereikende van het nog in prille ontwikkeling verkeerendo leven erkend. De jeugd heet van oudsher de hoop der toe komst. Men geniet van haar aanblik niet ore wat zij is. maai- bij het vooruitzicht op" wat zij zal worden. Dc knop is een belofte, wolke eerst door het in vollen bloei staan de blad straks zal zijn ingelost. Van het spruitje, dat nauwelijks uit dc aarde komt kijken, mogen wij vooralsnog geen voedsel of schaduw verwachten. Als de jeugd eenmaal haar beloften in last, zal zij alreeds geen jeugd meer ziju. Vracht oogst men eerst na het rijpen. Te vroeg geplukt ooft lieeft geen waarde. Zou de mensch in dit opzicht alleen een uitzondering vormen op do overige na tuur? En zou onze moderne tijd, overigens zoo zakelijk en zoo verstandig, alleen in dit opzicht een uitzondering vormen, dat zij de verantwoordelijkheid voor de beschaving op de schouders van nog onvoldrogenen wil leggen? Maar waarin openbaart zich die leiding van de jeued in ons hcdondaagsch leven? Zeker, er zijn jonge kunstenaars, uitvin ders. helden en ondernemers. Maar die waren cr vroeger ook. Doch toen evenals nu behoorden zij tot de uitzonderingen. Wie namen nagaat van oilzc beroemde too- neelspelers, architecten, schilders, schrij vers, staatslieden, bedrijfsleiders, organisa toren, artsen, rechtsgeleerden cn van dc vooraanstaande mannen cn vrouwen op welk gebied meer, vindt slechts een enkele jongere tegenover een groot aantal oude ren. Zijn het de jongeren, die onze schouw burgen, concertzalen, vergaderlokalen cn kerkgebouwen bevolken? De middelbare leeftijd heeft er de overhand en wendt allerlei middelen aan, om dc ontbrekende belangstelling van het jongere geslacht te trekken. Waar zit dan die jeugd, welke, wil men sommige zegslieden gelooven, onze tegen woordige maatschappij dermate in beslag neemt, dat cr voor het volgroeide geslacht geen plaats meer is? Wij hebben onze Jeugdbeweging en onze jeugd vorming, onze jeugddageh cn jeugdperiodieken. Maar figenlijk staat dit alles toch vrijwel buiten het kader der samenleving cn van een overwegenden invloed van deze organen op de openbare meening is voorshands nog geen sprake. Het eenige, wat er bij vroeger veranderd is, is de wcderzljdsche verhouding tusschön volwassen leeftijd en jeugd. Als een maat schappelijke hervorming van ingrijpende betcekenis mag men de emancipatie van de Jongeren betitelen. Met de oudervvatsche be voogding is het gedaan. Ouders en opvoe- r,®te Z)jn van den troon 'gèstooten, waarop 'ij in vroeger eeuwen met onaantastbaar «czag heerschlen. Deze revolutie heeft democratisoerend gevyerkt. De ouderen zijn kameradenge* worden, die niet meer bij dc gratie van hun waardigheid, maar thans slechts bij de gratie van hun persoonlijkheid invloed uit oefenen. Zij bevelen niet meer, maar hun raad neemt men dankbaar in overweging, len trekt gaarne profijt van hun ervaring f'Q v ijsheid, maar behoudt zich liet vecht V00r, deze op ecnlheid en degelijkheid te toetsen. Men heeft ook hij do goden van vroeger het ware van het valsche loeren onderscheiden. Met dit.al blijft jeugd jeugd, dat wil zeg gen: onrijpheid. De groei is van knellende banden bevrijd, maar dit wil niét zeggen, dat groei overbodig is geworden en dc vrucht bij tooverslog rijpt uit het zaad. Ook bij een eindelijk zich natuurlijk en vrij afspelend ontwikkelingsproces blijft ont wikkeling tijd vergen. En dc jeugd ver strijkt mettertijd. Do overschatting van de jeugd is een normaal reactieverschljnscl op de emanci patie. Van weerszijden moet men aan den nieuwen toestand nog wennen. De vrijge laten slaaf en de onttroondo meester wan trouwen elkander voorloopig en vrcczen ■'«inslagen op elkanders gezag. Zoo verkij ken zich. ouderen en jeugd op elknnr, In vvr POESJE: HONDJE: „Jc zal er van langs krijgen wanneer mevrouw dat oude been op haar prach tig gewreven vloer ziet." „Wel nee ze zal zeggen „Die lastige Fik 't Is een geluk dat met een beetje Mansion Polish die vloer weer in orde komt." maakt Vloeren en Meubelen vlug lijn glanzond, cn de kleur on nerf van het houtwerk fraaier. Eet is ook een uitstekende WrJJf- was voor het behoud van Linoleum, Donkere Mansion is do speciale Was voor Ebbenhout, Donker Eiken cn andere soorten donker hout. C ver al verkrijgbaar. Importeurs: N.V Handel Maatschappij ReckitlsRotterdam den spiegel van hun verbeelding zién Zij elkaar in overdreven gestalte. Zoodra men aan zijn nieuwe onderlinge verhouding gewoon is geraakt, zal men eik zijn eigen plaats in het gemeenschappelijk verband herkennen. (Nadruk verboden1. Nog steeds onrust op den Bal kan. Moeilijkheden tusschen Bulgarije cn Zuid-Slarië. Dc Balkan, die-Europa reeds zoo vele koeren zorg heeft gebaard, lan'. weer eens van zich. spreken. Dc berichten, die uit dezen Zuid-Oosthoek van het Europoesche vasteland komen, zijn maai zelden van be moedigenden aard. Eerst was het de heerschappij der Tur ken, waarmee de volkoren, die op den Bal kan wonen, in hoogc mate ontevreden waren en stellig zeer terecht. Men dacht, dat dc vrede zijn intrede plotseling zou doen, wanneer men van die heerschappij bevrijd zou raken. Die vrede is ook inder daad een feit geworden, maar boni, revol ver cn dolk spelen nog steeds op dikwijls noodlottige wijze een rol. Aan de regeeringen van Zuid-Slavic en Bulgarije, die bijna twee menschcnleeftijden lang met elkaar overhoop hebben gelegen, ia het eindelijk, nadat langdurig is meier- handeld en dc besprekingen dikwijls wer den onderbroken, gelukt een overeenkomst tot stand te brengen, waarvan dc klaar blijkelijke strekking was een einde te ma ken aan de eeuwige aanvallen en moord aanslagen, die aan de grens van beide lan den plaats vinden. Dc inlet was echter nog nauwelijks droog, of te Pirot, Strocmitza, Palanka, enz. ont ploften weer dc bommen, die huizen tot puinhoopen maakten en enkele dozijnen menschen verwondden, voor een deel zelfs doodelijk. Ongeveer in denzelfden lijd werd te Sofia op klaarlichten dag een Macedo- nisch journalist, evenals dc persoon, die zich in zijn gezelschap bevond, door andere Macedonicrs op straat doodgeschoten. In den Turkschcn tijd, toon goheelc dor pen aangevallen cn in brand gestoken wer den, is do terreur op nog grooter 6chaal al6 politiek strijdmiddel toegepast. Maar, zoo als uit de nieuwe gevallen blijkt, geheel opgehouden heeft zij nog steeds niet. Het ligÜ in hot toomeloos temperament van deze hartstochtelijke, ecuwig opgewonden mensohen, die voor leven en eigendom niet bijster veel eerbied koesteren, dat zij aan hun ontevredenheid op de moest onstui mige wijze uiting géven. Men heeft Macedoniërs, tegen den wil van het grootste deel der bevolking, hij Zuid-Slavic ingelijfd, dat weer van zij» kant door Balkanmcthodes de „pacificatie" van het land tót stand heeft trachten te brengen. Voor een deel zijn de ontstellende daden van geweld der Macedonscbe hen den in Sleeswi.ik-Holslein worden zii, zoo merkte de Fr. Ztg. dezer dagen op, met succes door de nntionöal-soclali6ton, nage Bremen, 21 Maart. (V. D.) Een radlc gram van het stoomschip „Europa" meldt: Tot Vrijdag 21 Maart had het stoomschip „Europa" van den Norddeutschen Lloyd, van Cherbourg af gerekend, 530 zeemijlen afgelegd bij een goede weersgesteldheid en sterke deining. Dc gemiddelde snelheid be droeg 27.6 zeemijl per uur. Frankrijks Kamer moei de Haagsche overeenkomst bekrachtigen bootst uitingen' - barbaarsche wraakjiolitlck. Engeland, Frankrijk ett Zuid-Slavic heb ben nu. naar aanleiding van de jongste j grensincidenten, er nadrukkelijk bij Bul- J garije op aangedrongen eindelijk eens orde- J lijke toestanden in' 't leven te roepen, daar de aanvallers, naar het heer, afkomstig j zijn uit .hot Bulgaarschc gebied. Waar schijnlijk zou men to Sofia zelf gaarne de Macedonische emigranten, wier aantal in de honderdduizenden loopt, kwijt zijn. omdat zij ook in Bulgarije zelf heel wat last ver oorzaken door hun gewelddadig optreden. Maar Bulgarije bestrijdt wie weet, mis schien niet zonder recht en reden dat dc aanvallers uit zijn gebied afkomstig móeten zijn. Te Sofia huldigt men de op vatting. dat de> buitensporigheden twen goed het werk kunnen zijn van inheom- sche terroristen. Hoe dit ook zij: de Bal kan zal vermoedelijk nog lang de Balkan blijven, tenzij ook dc regeeringen en haar autoriteiten de Balkanmcthode- eens cn voorgoed afzweren. Toen groot-admiraal von Tupitz 1916 ontslag nam. omdat buiten zijn voorken nis de duikbootoorlog was opgeschort, kreeg hij kort daarop een brief van Lord Fi6her, zijn oude tegenstander, die op aan dringen van Churchill in 1914 nogmaals nadat hij reeds 4 jaar gepensioneerd was geweest tot eerste Lord van de Engel- sclie admiraliteit was benoemd. De Engelsche en do Duitsche vlootvoogd waren, zoo lezen wij in do N. B. CL, ver wante zielen. ..Draufg&nger" beiden cn on der soortgelijke omstandigheden afgetre den. Fisher toch was in Mei 1915, uitbaloo- righeid over de expeditie naar de Darda- ncllen. heengegaan. Dc brief, dien de D. A. Ztg. nog eens af drukt, was gedateerd 29 Maart 1916 en luidde: Beste ouwe Tirps! Nu zitten we in hetzelfde schuitje! Hoe lang zijn We geen embtgenootcn geweest, oude jongen! Maar met de slagkruisers zijn we jullie' de baas geweest en ik weet dat je toen gezworen hebt. het mij niet te vergeven, toen de Bliecher on het heele es kader van Von Spec naar den kelder gin gen! Hoofd omhoog, ouwe paai! Zeg eens bij jezelf „resurgam!" Jij bent de eenige Duit sche zeeman, die den oorlog begrijpt! Dood je vijand, zonder zelf te worden gedood! Ik keur jullie duikbootstrijd niet af! ïk zou hetzelfde gedaan hebben, maar onze idioten in Engeland hebben me niet willen gelooven. Welaan dan! ,2' De jojiwe, tot de hel bevriest! Péret, dc minister van justitie, heeft Donderdag het wetsontwerp tot ratificatie van dc overeenkomst van den Haag en het plan-Young ingediend. Hij verzocht het naar do financieele commissie te verwijzen. Paul Boncour, de voorzitter van de com missie van buitenlandscho zaken, verzette zich hiertegen en wees er op, dat het ont werp naast een financicelcn ook een be langrijken politickcn kant heeft, n.l. ten aanzien van de ontruiming van het Rijn land. Van een conflict tusschen beide com missies kan geen sprake zijn. maar het ont werp veVeischt orn zijn politieke betoeke- r.is ook het advies dor commissie van bui- tcnlandsche zaken. Tardieu, de minister president, gaf de politieke beteekenis van het ontwerp toe. liet kan echter slechts naar een commissie ora rapnort gezonden worden; de andere commissie zou er zich alleen adviscerend over kunnen uitlaten. Het ontwerp is vooral van financieelen aard, want het is dc tegenhanger van de wet tot regeling der schulden, die reeds is aangenomen. Deze wet regelt de uitgaven, het nieuwe ontwerp de inkomsten daarvoor. Niettemin moet het ontwerp ook van poli tiek standpunt bekeken worden vanvvego de ontruiming van het Rijnland. Het plan- Young bctcekcnt dc vervanging van een oud systeem, dat van de vvoorborgen door dwang, door een nieuw stelsel van indi recte waarborgen. Zoodra een deel van de Duitsche schuld is ondergebracht in de anonieme massa van houders van inter nationale effecten, zal Duitschlands her- stolschuld met dc openbare schuld van dat land samenvallen. Dan bezit Frankrijk in plaats van dwangvvaarborgen financieele waarborgen in den .vorm* van het Duitsche crediot. Het plan-Young zal pas werkelijk heid zijn geworden, als een doel der obli gaties is gemoblicecrd. Dat kan onder de beste voorwaarden alleen in Mei ge schieden. tenzij men tot November zou wil len wachten. In Mei moet de eerste uit gifte geschieden cn dan moet dc overeen komst van den Haag geratificeerd zijn, opdat de bank voor internationale vereffe ning worde georganiseerd. Wil men die eerste uitgifte inderdaad in Mei laten ge schieden, dan moet uiterlijk 6 April de rati ficatie door Kamer en Senaat voltooid zijn. Malvy, de voorzitter van de commissie van financiën, zei, dat hij het met Paul Bon cour en dc regeering eens is, dat het wets ontwerp om rapport naar de commissie van financiën moet worden gezonden cn dat van do commissie van builenlandsche za ken advies gevraagd moet worden. Aldus werd besloten. DOODELIJKE MISHANDELING VAN EEN JOURNALIST. Door de politie. Naar het Berl. Tagêbl.uit Dresden meldt is daar dezer dagen een ongelooflijk staal tje van willekeur der politie voorgekomen. Wegëns de aangekondigde communistische betoogingen was het hoofdbureau van po litie afgezet. De journalist Kiessling. een bij de politie bekend verslaggever, werd echter door de posten doorgelaten om in het bureau inlichtingen op tc doen. Toen hij bij bet gebouw kwam en een daar staande gopantserde auto bezag stormden plotseling agenten uit het bureau en sloe gen met hun gummistokken op hem los. De journalist werd zoo zwaar gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht, waar hij nu aan zijn wonden is bezweken. Thans beeft de justitie de zaak in han den. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 765.6 te Riga. Laagste barometerstand: 745.0 te Kinn. Verwachting: Matige tot zwakke wind uit W. richtingen, meest half tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, iets. zachter overdag. gelegen Timorstraat bij Leusderweg Huurprijs f 45.- en f 50.- per maand Te bevragen Bouwbureau GEBRS. LA IYIMERS Vermeerstraat 6163 Tel. 1C67 LANGESTRAAT 49-51. - TEL 190 Wij ontvingen de nieuwe De oude voorraad wordt voor verminderden prijs aangeboden. Berlijn, 21 Maart (V.D) Dr. Eckener, die op het oogenblik op weg is naar Ame rika, heeft aan boord van het s.s. Hamburg een Duitsch journalist in de gelegenheid, gesteld hem lo interviewen over zijn plan nen voor een vlucht naar Zuid-Amerika cn verschillende andere vluchten, die dr. Eckener nog in den loop van dit jaar met de Graf Zeppelin wil maken. Naar aanlei ding van de berichten omtrent de samen werking tusschen de Zeppelin-luchtsche- penwerf en de Lufthansa verklaarde dv. Eckener, dat er thans nog slechts sprake is van een incidentcele overeenkomst, speciaal voor de vlucht naar Brazilië. Er bestaan plannen, dat de Lufthansa, in overeenstemming met de Zeppelinwerf en dc Duitsche rijksposi, de post, die nog na het vertrek van de Graf Zeppelin te Ber lijn wordt ontvangen, zoo snel mogelijk naar Sevilla vervoert, waar het luchtschip dan nog deze nagekomen mail kan mee nemen naar Zuid-Amerika. Voor de post stukken denkt men de volgende tijden noQ-, dig te hebben: BerlijnSevilla per vlieg tuig 15 uur: Sevilla— Pernambuco per luchtschip 35 ii 40 uur; PernambucoRio dc, Janeiro eveneens per luchtschip 20 uur, In totaal dus een vliegtijd van 70 k 75 uut< GEWELDIGE BRAND IN EEN PERSISCHE STAD. Teheran, 20 Maart. Tc Bandarja, aan de Kaspische Zee, heeft een brand 394 hui zen verwoest. Er zijn enkoio dooden cn tal rijke gewonden. ZIJN STIEFVADER GEDOOD. Duisburg, 21 Maart. (V.D.) Te Duis- burg-Hamoorn kreeg ccn werkman twist /net zijn bejaarden stiefvader. Toen laatst genoemde hem met een mes bedreigde, greep deze een hamer en sloeg zijn stiefva der daarmede dood. Do dader heeft zich bij dc politie aangemeld DE VLUCHT UIT INDIë BEëINDIGD. Londen, 20 Maart (V.D.) Chawla, de Jeugdige Indische vlieger, die van Karachi ■naar Engeland i6 gevlogen, daalde heden op het Ford-aerodroom. in plaats van te Croydon. Hij werd door een eroote menigte verwelkomd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1