I 07 J, tm i aar/. DE EEMLANDEü PRUS DER HOVERTEMTIEN WA Klaas Woensdag 26 Maart 193D 28e laargang No Boltenlandsch Overzicht WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852. Lengeatraat 43 JUWELIER De vooriaad Tafelzilver is rijk bedenbockon en een pop, Ulo ecu moest voorstellon, verlirnnd zouden Aangezien dn bevolking hierdoor heiligste gevoelen» gekwetst «mi verbood de plaatselijke overheid <lt ■lering. Tegen dit verbod hebben thu derden aanhanger» ven de vrljdonk-: ging to Steyer betoogd. Undaiik» de waar do toestand spoedig enii dreig rnklcr aannam. Ann do gendarmes, bezonnen to werk glngon, moest pagnio van het bondelnger ,il* re- Inilp worden gezonden, terwijl boven inillMticr. welke de delagni den dag leggen, het mogelijk Ie plenaire zitting, welke do •ok zal worden gehouden, rap •ngen omtrent dcrinttlevo vord De SUhlhelm legen Hinden, borg. Rechterndleale actie teoen het plsn-Yoang. Me gmnn) laat dn Slahlhelm in Duilsch- land van zteh hooren. doeli zelden ot nooit in gonstlgen zin. Oorspronkelijk was de Slahlhelm een bond van oude oorlngsmuk- kers en hield men zich ver van de politiek, doch in den loop der Jaren heeft men deze oorspronkelijke basis volkomen verlaten Thans is do bond een werktuig geworden in banden van staalslirdnn, die een extre mistische wanhoopspoiitlrk voeren en zoo doende een element, dat het Duitsche stniit». leven ernstige arhudo berokkent, omdat hel «aneerlngsproce» dei natte erdoor wordt ge- otoont en vertraagd. De Slahlhelm ligt nu ook roe-la overhoop met Hindenburg, dia als rljkepirstdcnt de hoogste autoriteit in den lande is. De roden der verstoordheid Is gelegen In de omstan digheid, dat Hindenburg zijn hundteekonlng hielt gent onder de wetten, die betrekking hebbwrop het Nieuwe Plan: do rvgeling der schatNverg'cdiiig, zooiiIb dlo tenslotto op de llaofsctte hljccnkoinelen haar beslag heeft gekregen. Hindenburg dweept geenszins met het Nieuwe Plan. omdat do aanvaar ding ervan bofeek'tit, dat Duitsehland zwa re taston op tgh schouders neemt. Maar het pMn-Young, vergeloken bil dat van Dawes, be'eekendo een aanmerkelijke vonrtiitgung, zoowel uit financieel nla uit politiek oog punt; de algeheels bevrilding der bezette gebieden, d.WJL eon vcnjgwgd» ontruiming, zal er het gevolg van zijn, ovenels de op- betting van elko bnitenlandsehe controle. Hot plao-Young was het uiterste, dat Duitsehland van zijn tegvnslandors gedaan kon krijgen. Hindenburg gaat uit van de overweging de» het geen zin heeft zich legen do rege ling te verzetten en dat zU «en belangrijke •lap be toekent op den weg, dlo leidt naar ten betere toekomst van Duitsehland. Zooals men rlrh herinnert, heeft de rijks- president, tegelijk met do onderleckcnlng van de wetten, dlo betrekking hebben op bet Nieuwe Plan, een manifest tot het Dull setae volk gericht, dal thans alle gemeen, ten zal worden oangeplakt en waarin hl) Morgen beginnen de beraad- «leflngen. Mnnrl, (II, N.l Do frocllo vsiuiilddng over do houding p tegenover het Youngplan bc- ii besloten de leden vrij Ie laten GRANDI DOET NIEUWE VOORSTELLEN Mnrln heelt van <le groep randslangd tut kot zij trillen HIJ doel een formeetc vurdin llintl ven ze* maanden aan de hand DIAMANTDIErSTAL TC LONDEN Londen, 21 Maart (V.D.) Arnold Ko nljn, vertegenwoordiger van ooi» Antwerp- schen dtamonthandelanr, kwant hedonmor- geu te landen aan. Na de lunch to hebben gebruikt in Holborn, nam hl) eon bus, om zich naar een hank te hegeven. Toen hij daar aankwam, mlsto hl| zijn portefeuille, Inhoudende een partij diamant, tor wnardc van 10.000. tn goedgekeurd. I)e s wijzigingen In den rpe rontröle op evoi van Duitsehland lij» en Rome moeten het inmiddels eens worden London, LT. Maart. (V.D.). Aan do !><•- spiokingon tusscbcn Mec-donald on Grand! wordt In kringen der vtoolconfercnllo groo- te belcokonla gehecht Do Times bovestigt, dat Grandi erop gewagen heeft, dat Italië moot vasthouden nou pariteit mei do atork- sto Kuropccuchc vloot, Daarna heelt hij vooi giwteld Mappen tu ■loeit otn de conferentie tormoel voor dcu lijd van zes maanden te verdagen. Italto en Frankrijk zouden hun goedkeu ring eraan hechten, dal deze verdaging voor de Ver. St, Japan en Groot BriUanntO geen beletsel zou vormen on» onderhandelingen ie openen over een ovorecnkomti tuserhon ■loze drie mogendheden, In do voorgestelde pauze zouden Frank rijk on Hallo hun besprokingen vnoclzetton ■■in na Ie gaan, of er een mogelijkheid he- «laai de bestaande moeilijkheden Ie over- Fa. L. J. Luycx onZn. LAKOESTRAAT «-81 TEL 1S) Extra aanbieding a Zijden K.ous«m Waaclizljde 1.0bS?D 1.$ER§8 Bomberg- ZIJda Natuurzijde van 4.80 vo^NflH BURGERLIJK BLOK IN DUITSCHLAND DE ONTSNAPPING VAN MEVROUW HANAU De eerste stappen gezet Twee polltiednapecteura inslagen De leuter der Duilache VolksiinrtiJ, Sclmlz, hoeft op het congres te Mumiheim do vor ming bcpl. lt van een nieuw burgerlijk front To Mannheim moot levens in kringel» van do Duitsche Volkspartij zlln verklaard, dat ■Ie besprekingen reed» zoover gevorderd zijn, dat het doel der gctventchle arbeids gemeenschap of zelfs eonor nog grooler bui'- gerlljko partljconetcllnllo volkomen beroik- baar schijnt. Daarbij wordt vooral gedacht aan oen nauwere samenwerking lusschen do Dui(echo Volkspartij, do democraten en do CcbristoUJk-nationnlen. lo dunotraUocko lulngci» wordt er op gu- wezen, dat door ecu von ontging van boven genoemde pnrtlj.-n door mldd-l vno een nauwkeurige overoenkomst getracht inoel worden zoo snel mogelijk oon agrarisch en financieel program lot uitvoering lo bron- Stukken uit het dossier verdwenen Indien 21 Mnnrl. Ken glslern' gehoudvu bespreking Mocht MIJkuti, ilm drze mogelijkheid be staat, don kan getracht worden do nventuoelo ilrle-mogendhodcnovereenkomst In eon ver drag voor alle vijf mogendbedon le wij zigen, Hollo en Frankrijk, zouden ztch verplich ten gedurende dm» zee maanden geen nim- ivon vlootuanhouw It buginnun. Verder heeft Grondt voorgesteld, dat MnrdonnJd ook tijdens da verdaging het prtzlionuiehap dor conferenllo behoudt om tot zeker hoogte aan do besprekingen tiissrlicn Frankrijk en gnneteillogcn In het leven roept, to vergci en gemeenschappelijk samen te werken, c da» hot Dultorhland U. Jet» vertuid* w< aval ga. tra ijergulljk manifest drulacht natut lijk in tegen de opvattingen van de nal nanl-scrinliston en Al-Dullecher», dia fe aanvallen hebben gedaan op Hindanbui merkelijke afbreuk doet, omdat IlindeiibU feitelijk oen ruchlo zich orienleorendo p. eoonlijkheld Is en eens de afgod wna v rechts. Ook de Slahlhelm heeft zich niet o betuigd gelaten. Zondag hebben do lcidc van dezen bond te Maagdenburg vergndc en niet alleen betoogd, dat de Slahlhe zicb niet gebonden acht door de verdrogi tijanr tevens scherpe kritiek geleverd op houding van Hindenburg, dto du „verai woordelijkheid voor DmU-chlanda slaven» op zieb maande te moeten nemen. Zelfs 1 stond *r een «Iroomlng, die Hindenburg I rermoorztllerschap van den Stahlhehn w gen der r.onferentlo ■lot de voorstellen ogelljkhoden openen. Men heeft nog niet kunnen v of een doelmntlgo samenwerking eerlijk» partijen to bereiken is. I op aankomen, om <on dergelijke schap niet door vluchtige eonlrnc door Icvondigcn en reeclen arbelc ten. Als leider van eet. dergelijk schappelijk front zal liet best zll te nemen, dia zich lil du greote po niet al le zeer vastgelegd hoeft. \udtbert en betrokken p« ontsnap- ond. Men Hanau, Zondag ZEPPEUND1ENST OVER DEN OCEAAN lift meegebracht DOORSLAANDE AROUMENTENt Tumult In dan g«ma< it. Aan don eelig, wan- Mar.donald itwoordelljk De contracten reeds geteekend ziekenhuis, Toen zij stapte zU in een pat nadat zij getelefoneer nabracht naar het po levari! Magenta, riep mislukking veran nog niet Is. HIJ le et pen tragedie zou Ike reden dan ook, kan worsen bereik Zoover is het «hier nirt gekotn-n. maar dat het vooratel kon worden gedaan, spreekt reeds boekdeelcn. Leerzaam is do resolutie, die hul bestuur van den Stnhlhelmhond te Maagdenburg beeft aangenomen.,De aanvaarding van het plan-Young en van de Dultach-Poolsehe II- rpiidatic-overrenkomst door den »T|ksdag legt volgen» den rechte-radicalen bond. beu Duit- setie volk geen verpliehtlrgen op. Ook de •-nderteekemtig van Hindenburg verandert daaraan niela, zou wordt betoogd. M.o.w.. de Stahlbeimlicdon zullen, wanneer zl) tesrioe in etanl zijn, met miskenning der Dultache wetten en in strijd met dc inter nationale overeenkomsten, ol hun best doen „<>rn de ketenen der vredesverdragen, die ge- basterd zijn op de leugen van DiiitschlniMlg uitsluitende schuld aan den oorlog, to ver breken" en bijgevolg zich teven» te verzet ten tegen de uitvoering van al de daaruit voortvloeiende verplichtingen. M 0 nr.be ti. 25 Maart. (V.D,) In den g-j- meenteraad van MOnchen kwam hat Dins dag tot oen heftig tumult. De notlonnnl-eo- claltoten bestormden tijdens ec.it redo van een communist, dlo hel nniionnol-aorinti-- me beschuldigde van georganiseerde!! ar- boldcrsmoord, 'do banken der communis ten. Het kwam tot een vcchtparill, waarbij zoowel nallotmal-BOClalirtcti al» communis ten gewond tverden, F.cret na gcrulmcn ;IJiI gelukte het de vechtenden te schelden en ■ie ordo te herstellen. [1 o r IU n, 20 Mnnrl (H.N.) Dr. Kckener te rlehl tilt Nnw-York, dat hij dc ronlracl"ii voor do Inrichting van een IransallandMhtn dienst voor het vervoer van post »n passu glcrs per luchtschip heelt ufgeolotnm D«' l'.r zal lil den «laat Dvlaivztra T» Zeppelin trajiaporimualMchappIJ worden opgorle'p, wnarmin dj Zappchnmaalll. to Frisdr ctiu hnfen, do National City Compngny, du Gooilyasr Zeppelin Cy., do Carhldo Cu- Iioii Cy.. cun onderhoorlgo maatschappij van do Union Cy. en dn United Alrcratt Staen, deelnemen. Dr. Kckener «rhl do deelneming van de United Aire: aft Cy. van do grootste betteken!», aangezien 'loze maaMcha pplj aki de grootste concurrent moest worden beschouwd on deze thans nou Dn tavi-chaiiffi kamermeisje 11 opgespoord. Da conUrentlo varkaart la doodsstrgd. II o tn v, 25 Maart. (V.D.) Dc ceiilgazlns uptimlstlache stemming, die Maandag In de binden lot uiting kwam, I» hoden weer go- heel verdwenen. Het muccp» vun <l« vlixdconfor'-u.lo to Londun I», volgen» do l'opolo dl Horna thans alleen aan de goddelijke voorzienigheid overgelaten, llu conferentie verkeert In dooibwlrljd. De impci'lallallsche politiek van Frankrijk heeft dn conferoMlo tot liet too- neci van een bulreiirciiswanrdlgen strijd ge maakt. DeApuging 'Ier Fraiisehcn lier», de vcrantW'XiMetlJkhrl'l van Frankrijk hier- vuiantuoordclilkhcid mui d" t-.vec Insp,-, tours, dis lot opdracht hadden mevrouw Hanau je bewaken, heeft anngstoond, dot zij niet op hun poat waren op het oogenhlik, waarop da vardwljning van uiuvrouw Hip nun is vastgesteld. Chlnppo heeft hen out slagen I' n i' IJ s, ?i Maart. Du Toehtor van instruc tie heult opdracht gekregen oen instructie ■lo ontsnapping van mevrouw HtlMU Ann dun anderen kunt heeft de aanklager In hot proceu van dc Gazette du Franc vustgratuld, u.it de slukkun 20 lot 82 uit het dossier ver dwenen zijn. Deze slukken bevatten tlo aan klacht, Ingediend tegen den rechter Pitchol, maar zijn niel ensenllcrl voor do zaak dor Gazette, liet parket heeft wegens <1u ver dwijning dezer stukken een Instructie, tn- gun onbekenden bevolen. Mevrouw Hanoi blijft In de gavanganlz. E*n voorga- wand* hongerstaking? Parijs, 25 Maart. Ata uitvloeisel van een cnnfercntl* tusachen den mlnistnf vun Ju» directeur van het gevangen swezen en don merlischen deakundlge Is baaloton, dat me vrouw Haunu tot nailer ordar In oliservntio zul blijven In de gevangenis vat» St. Lazare Haar krimernielHjc la voor do politic voor- geleld. P n rij s, 2i Maart. Hedenmiddag deed een hardnekkig gorucht In hst Paleis van Jus titie da ronde, volgens halwolk do honger staking van mevrouw Hanau gesimuleerd zou zijn. Daarentegen verklaarde mr. Dn- minhiue vanagond. „Ik muon te weten, dat het onderzoek van de doktere uitgewezen heeft, dal mevrouw Hanau niet» Ingenomen heeft dan liotgfio door do aonda in hdbr mnag Is gebralK to wcicp-cHkolc koppen kotfio tuut rnelKF' t>u doktorort zeldsji, dat, HAAR MAN IN BRAND GESTOKEN? Drama la een dorp bi] Amleni. I'urijs, 25 Maart. (V. D.) Ken vreoae- lljk tlruma heelt zich Maandag in -en dorp hij Armen* nfgopeuld. In de woning van een arbeider vond men den dl-jorigen mnn geheel verkoold. Dc ongeveer negen Jaar ouder* vrouw verklaarde bij haar verhoor, ■lat haar man In beschonken toestand ia den kelder was gi-guan en een lucifer had opgestoken. DanrhlJ is ht) to dtchl bij een bus benzine gekomen, waardoor hij In brand Londen, 25 Maart. ,V. Dj ll-d»n- avond zijn d* leiders der viootilek-galios In St. lama» Palace bljoengekomcn Na atloop dor bcspreltlngon werd ceil com- muniijuA uitgegeven, waarin ullecn wordt gezel, dat do stnnrt d«r eonferenllework- zaamheden onder oogen was gezien cn dat wns ovoreengekomen dat in den loop vun dn volgends weck een plenaire zitting znl worden gehouden, lerwlll een nieuwe hij- eepkomet der delegslielelder» is vastg -sleld op Donderdag, wannaer Drland in Londen zal zijn leruggekccril. Naar verluidt hcoogun Mocdonald en (lo nndcre delegatlelvluorn de conferentie le bezegelen door een vijfmogendhedenpsct fntusschen wordon do, besprekingen IJvo- rig voortgezet len sanzl* van do Britscho cn Franeche vlootprogralima's, waarbij co- tgicht wordt cijfers te vinden len einde uit d^ronech-Haliaansche Impasse te geraken 'Tiet antwoord der Jnponfiche regeering op het door do Amerikaanse!»* gedelegeerden, met goedkeuring der Kngelschun, gedane Voorste! wordt eveneons sfgewachL Hedenavond deded d* dolcgalHIotdor» op nieuw jiogingcn om de moeilijkheden, wnar- Oicde man ter conferooUe lo Itamptn heelt, to overwinnen. De terugkeer vun Brland te Londen, laMke legen morgen wordt tegemoet gezien, hJttt gegroofh hoop, dat al* gevolg, van het hér- F.ckenor verwnclil, dut do voorboroldcnde Jaar gornod zullen zijn. Dit Jaar sultan allo mogelijkheden nauwkeurig wordon bcstil doord. Do dlenal zal dan hel volgende Jaac geopend worden. De Juchlsehep-n voor den nieuwen dlonst worden in du Varoeuigdo Maten on in Dullsclllnnd gebouwd, iaar do ecbtgcnoolen iceds alndn Jaren voortdurende onoenigheld tnct otknnr 'den en reeds eonigo malei» vofl elkaar i geweest, rneont dc polltiu te kunnen inetncn, (Int de vrouw van 'Je dronkon- ap van don man gebruik heeft gemaakt hem met benzino te overgieten on daar in brand te efeken. TREIN SLINGERT AUTO TEGEN EEN HUIS Achttal slachtoffer» KIESRECHT VOOR ZUID-AFRIKA'S VROUWEN Londen. 23 Maart. (1I.N.) It*t ment van Zuid-Afrika hooft gisteert d« wet betreffende bet kleurecht*wi» s-rou- wen aangenomen. Hierdoor zal 'in *30.00O blanke vrouwen het kluruch» wrde nTt». 'Auburn (Now York), 21 MaarL Op eon bvsrweg alhier is heden een eulo door een sneltrein gegrepen cn logen een huis geslin gerd. Alle inzHtcnd'-n, vier Jongemannen er. vier Jonge meisjes, zijn ontzettend verminkt Pas na urtn was men in stunt een der dooden t* Identifieeeren. Sktarek-sebandaaL Her I-U li, 23 MaarL f\'. D.) Het DrrV ner Tagcblalt meldt c»n nieuwe elcdelijke schandaal-affaire, waarbij „Schleb.ongen" gepleegd zijn bij den aankoop van «lukken grond In het centrum der eind, vooi Vet» kehrsgeaellachaf'. -.Het moet een schandaal van dongclfSen omvang ais de 6klsrok-aftaire zija^c Verdacht Werden o.a. de „SlndtrstóbMicli voor*! G«l*. d«I leider van de ..BejKu". rwcr. zENDEUNoeyhBimooRD. rokl". 23 Maart, lVT D.')jfn de Chine* srhe provincie lloupnh, «IJtj'tjr*» Mtprdirk* zcndoliDgen 4oor Chlneesch* rOO*«a rtr- moord. De zendeling'" behoor «(not Jdc knthdlleke missie lo .S|«n|H»A yF m Vaur» zijn g-vluch(. Men heruit nnn, dnt%li tol de romniunlsttaeh* orgontoat»»' „Rood. fain" behooTM», ANTI-GOD8DIENSKC GEBAAR IN 008TENHIJK. Df onlorltsHra -»z*d*n srl*««a op. TVeendn. 26 Maart 'li. ZatciHo»- ivond WH (Hoi, vrijden k*ra teKratcntaL' Mj it*/er «en vc«:adcring houden, -vaarin, laae- Wtogtitenaigg was, rozetikr ansen', gó-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1