BUITENLAND tfOHEMEMTSfflUS j Kgw oogelokkral I 0.171/,. I J.-. Aft onderlijk» nnori I 005. TELEFOON INTERC III DE EEMLANDEQ UITGAVE: VAIJCHOFF 0® Vrijdag 26 Maart 1930 Duiteche VoTlwparlt tl accoord gann.-JIcn Buitenlandsch Overzicht f Dreigende crisis te Berlijn. - jj". Een kleine kans op oen ver- gelijk. T» Berlijn „krleell" he! weer eens voor A* zoOveelele mnnl. Oorzaak van de mocl. Hjkhedan fa het linancieelc programma der rejelrjng. waarover de politieke partijen het Woensdag ouderling nog slee.Is niet eens hadden kunnen worden, ondanks voortdu rend» onderhandelingen. Middags kwam men overeen, dat '6avonds de sociaal-poli tieke deskundigen van de regeerings-pnr- UJen van gedachten zouden wisselen, maar nadat dezen een paar uren hadden beraad- alaagd, bleek alras, dal de experts een ver- gelijk onmogelijk achtten, zoodat de poli tieke leiders der frariies een besluit zon den moeien nomen. Dezen zijn des avonds inderdaad gaan praten on bij deze gelegen heid werd aan do hand gedaan voorlooplg do bijdragen voor de werklooahehlsvorze- - kering niet te verhoogen: do plicht van hei rijk. pni lcouingen te verstrekken, zal ech- lor gtjjjuidbaotd worden. Mocht.naderhand bUjkew-d»! jr ècn deficit was ontstaan, dan 'gaan tot verhooging of tot het heffen van nieuwe belasiingw. De strekking van het voorstel was de moeilijkheden lol het najaar te ver- sohjiiven. Noch^ de sociaal-democraten. nocli de doende in een slop WoSnertng -behelsden de Lcrlljn •ehe berichten, dat na -de bijeenkomst der «oc.-dem. fractie de toestand in den rijks dag zeer donker werd Ingezien. Algemeen nam men aan, dat een compromis tenslotte vrijwel uitgesloten wus. omdat geen der partijen den moed bezat haar tactisch «landpunt te verlaten. Zelfs werd de opvat ting reeds verkondigd, dat der regeering nog maar twee mogelijkheden overbleven óf van het looncol verdwijnen. Of oen beslis- slug zooken In oen open veldslag. liet centrum had Woensdagavond reeds op oen beslissing willen aansturen, maar men lieift, voordat het tot een besluit komt. er nog eons een nachtje over willen slapen, wellicht half en half in de hoop. dat de Donderdag nog licht zou kunnen brengen. Er weed Woensdag n-L overeengekomen, dal de fractieleiders op 27 Maart, te tien uur in da« ochtend, nog een* van godachton zouden wisselen met rijkskanselier Her mann Muller, terwijl een paar uur later het kabinet bijeen zou komen. De kansen op overeenstemming werden Woensdag Ie Fier lijn zoor sceptisch beoordeeld en in vele kringen ward reeds Tokening gehouden mei don val van liet kaliiiiei Muller als met ijls vaststaande. Zelfs werden de namen al persoonlijkheden, die het van nermann MQIIer te aanvaarden. Dr. Brüning, de leider van de centrum- groop, wordt liier en daar reeds gedoml- vcrld als de nieuwe rljkskanscll »r. Onder- tuoschcn Is hel nog «toorts een open vrnng. of do rljkspresident het ministerie-Muller nog zal belasten met do uitvoering van, een z.g. „Soforl"-progrnm. dat zich zal be perken tot de regeling der werkloozen- en bclssiing-aangelrvenhedcn dan wel of Hin denburg opdracht zal geven tot de vor ming cenjr nieuwe regeorlng- Naschrift. Esn later bericht hooit In. dagavond Is afgetreden. DE VERDWIJNING VAN KOETIPOF Een valsche verklaring? WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852. Langestraat 43 JUWELIER vooriaad Tafelzilver is rijk- Merkwaardig Is Ing door de bevolking ilanlsou In Normamliu ordt nsprnnk vindt oei no pmatscigKc gesteldheid cu men het rtjv. betwijfelt of men mol don generaal, lie gedragen zou zijn, wol een cinduvcgs ;eo in heeft kunnen loopeu' naar de liool oe. zoonis de getuige heeft verklaard. Een jiidero tegenstrijdigheid is, dat zij volhoudt 'ij is geweest, holgccu niet overeenkomt net de andere verklaringen die in het bezit Ier politie zijn Men moet miliiurlljk niet vergaten, dnl er en groep menschep ui Frankrijk is, die er eer o|) gestold is dal er moellljkhedm met •Ijzen, en die dus groot be- een dergelijke verzwarende •klaring. Het blad „Lc Journal" heeft zich WINTER IN AMERIKA Geduchte sneeuwstormen w York, 27 Maart (V.D.). Sedert 18 woedt een hevig* ancruwsiorm boven Chicago. Duizenden arbeldns trachten tc 'orgeefs althans In da hoofdstraten do uieouwmassa's op te ruimen. Do schade, welke door hei slechte weer s aangericht, wordt recia geschat op luojr tan 25 milHoen dollar. Ook het Z. deel vnr, Michigan cn het X. an Indiana zijn oliJor zware snceuwnins- d's begraven. Langs dl wegen zijn ver scheidens auto's ingesneeuwd. 2 7 11 a n r I. (II. N.) Omtrent l» Chicago heeft gc- rued, wordt nog gemeld, dal de sneeuw te :ou de middaguren H meier hoog Ing en ii, lu zakenwijk tussclioii do wolkonkrabbera ip sotninige plaatsen zalts I M. hoog. lli '«i'kcer ondervond groolo holemmerliigcn n op do scholen kon geen onderwijs war- Ion gegeven. Tengevolge vnn do hevige kou- te zochten des nachts ruim 1000 dnl iuu toevlucht op do polllleburcaux. tolk g nlste edities te cischen. dat de rtinioina- ike betrekkingen met Rusland tullen vvor- 'II verbroken. Alles op grond .ven deze vorklnrlng. dieeen kansje lieotl vnlscti zijn. Wiinrmeo wij uiol zeggen dnl zij iklng zou.min- zljn, v lioogu geboorte w ii Russ DE VERDAGING VAN FRANKRIJK Vrees voor Duitschland speelt nog steeds een rol De Franaelie Senuat heeft zich Wnensrtng- 't li tend bezig gobouden met de Icgcrbcgroo- ng. De rapporteur verklaarde, dat liet of. •rilcf vim liet Franactui leger 41 pet. minder edi'OOg dan lil IIIM. HIJ wee» op de verde diging der grenzen, waardoor het zonder n' mogelijk zou zijn een herba Dug vaiMle gebeurtenissen vnn 11)14 ie vooi lullsclilnnd ovcnlnec igcn zou kunnen doei Maglnot, de (ululsler van oorlog, zei hioi op, dnl UuUnctlhnd Onmogelijk troepen in buurt van de gron» zal kunnen hebben, uilor Lebrun rnnende, nul li. oiligbe gebracht, de landen voor he leeft tot s ilgen veiligheid moeien zorgen. Maginot verklaarde ook nog, dal Frank- Ijk met zijn ontwapening zoo ver mogelijk legann is. Semilor Jou venei «lelde dc vellte middelen Frankrijk na do ontruiming ,iin hel Rijnland zou hebben om tc beletten, lat Duilaclilenil zicb weer wapende. HIJ ,'orwncliiifi verder, dut Frankrijk een Inter- ïntlonaal onlwapeniiigaprogram zou opstel- enkele mtanden Ion r hectt g Koetlpof g oindat bet oogcnschljnlljk leek a ontdekt, slant zij Ihans ineens wear ill mludclpunt der belangstelling door dc klaringen 'He dc jeugdige Russische. ind a dcld I den generaal in cn beeft afgelegd- Do getuigenverklaring. die met zeer geheimzinnigheid wordt behandeld, dat dame in geen geval hunr identiteit v u krlj- mOellUkherten met haar ocbigcnooi gen, dit geelt zij nok als reden op waar om zij zoo lang heeft gewacht met het stu ren van tiaar cerslen brief, waarin zij •enige voorloopige aanwijzingen gaf, hoeft wel zeer sterk dc gemoederen woei' in beweging gebracht Zoo slerk is dc reactie] zelfs geweest, dal rte minister Brian,I dozer dagen zelf een onderhoud heeft gehad met den Rtissischen gezant over deze aange legenheid. Wat tusschen de beide .weren verhandeld is, is natuurlijk niet bekend, m dal zal wel gcheioi blijven ook Inmiddels ls de getujgepvcrklaring,.dic door na veel ino.-ilijkbq<l(j". 'er zijn, reeksen advertenties iu dc bladen noodtg ge'we&l voordat-zij c* eindelijk Vo» besluileu ken e haar'stilzwijgen'pp (l.hcftem tinder .«'«<lê U ufge/egrften die ctbol ha*rffeend if be veiligd, ajide^yzijde'-^^- Hslpmoatrcgelsn overwogen. nei eiland l'llicudi. neiiuorenuo iov ue groep der LlpnrUchc eilanden, door talrijke ---dschokken geteisterd, waardoor v~"- illende hulzen zijn ingcslorl. Kenige sonen werden licht gewond. He l'ipolo Roma melilt, dat op Fllicudi bijna allo zen onbewiionliaar zijn geworden ds'. de bevolking in de open lucht heeft itssccreliirl» voor publieke nldJellIJk aan boord van hooi n Filic1 ken zich torpedo- iuui imur nvi gaicia.erue eiland bitg-'Vell. 'ilicudi s em van dc voornaamste der .ipnrische eilanden cn telt ongeveer 1200 een bericht uit Weahlngton zal dr. ICckcrar in een plechtige bijeenkomst van :1e Natio nal Geographical Society onderscheiden worden me; de gouden medaille van h^t genootschap. Dit is oen zeer zeldzame onjj 'JejsclK'iflftig.lu de laolsle 42 jaar is de gouden 'tneiftittle van het genootschap |lecht« ;eUj-raanl verieend. o.o. aan Pe.ny, Aidun<Jp»rif '.Shifcklciou, SlefansQii, Lloyd Jennen Ilyrd en Luulbergli. if KABINETSCRISIS IN DUITSCHLAND Hindenburg heeft het ontslag van het kabinet aanvaard Een opdracht aan Dr. Brüning B e r I (j n, 27 Maart (H.N.) De partijleiders ijn vanmorgen voor oen nieuwe bespreking ver hel (innuccolo program der regooring bijeengekomen. Aan da besprekingen ook do rijkskanselier, do minister vnn cien cn die vnn arbeid duo). Later /.uilen ook de financleolo deskundigen der rogoo- ringspertilen bl) do bespr«klngen botrokken. lie deskundlgtUrtp-.TOci )k gebied zullen niet mcor wordrn jord. nadat deze gisteren hebben vsi lid, dut iuKaehcn hen geen o eulUiot der besp. s geen r trlijn, 27 Maart IV.D.) Ondunks het mislukken vim do onderhandelingen over 'erklo'wheids-vcrzrkerlng gelooft men dnt hot heden lot een rcgceringserisis omen. Men verwacht, dat oen deflnt- lioelisning zal worden uilgcsteld tot "II, aangezien dr rijkskanselier nog nf- t hoe dc houdiiig zal zijn van het Partijbestuur der 8.IM)., dat pns norgen- ind bijeen komt. Voorla gelooft men ook. dal de huidige vergadering van traclie- Iciders zooveel mogelijk zal trachten een ingrijpende beslissing Ie doen aanhouden I in de plenaire rljkzdagzilling. Verras- iigr» blijven echter mogelijk, zoowal van I zijde van hel centrum als van ,1e sociaal- imocrnlen. Te 12 uur hedonmldrtng vindt ui ksblnctszitliug plunl», terwijl de rijks dag z« vier uur hijeenkoml. Berlijn, 27 Maarl. (V.D.) Do besprekin gen tusschen do leiders der rljksdtigtrnctics met den rijkskanselier, dio hadenmorg.m te tien uur begonnen, eindigden reeds weer Ie half twaalf, zonder resultaat te hebben op geleverd. Na afloop dezer hesprklngcn vond nog een conforuntie pluais over -Ie werk- loosheiilskwestio lussclien den .-IJkskansa- lier. don rijksminister van financiën, dr. Moldcnhauer, cn de fractieleiders der regco- ringspartljcn. B c r I IJ n, 27 M a a r t. (V. D.; Hei Rijks kabinet kwam hedenavond to zeven uur bijeen on hield een kort® zitting. Hierin werd besloten met hei oog op den parle mentairen tocstAud nf tc treden. Onmiddellijk na beëindiging van dc Ka- binctszltüng begaf dc Rijkskanselier Her mann Muller zich naar den President der Republiek om hem liet ontslag ng ann tc bieden. Bot ontslag aanvaard. Later \vordt 'medegedeeld President Von Hindenburg hoeft bet ng van het kabinet aanvaard cn Hermann Muller verzocht voorlooplg aan te- blijven om althans de loopcnda aangelegenhrdi af tc wikkelen. Hel mag een merkwaardig toeval g noemd'worden, dot f.et aftreden van MO l«r juist op den 27 Maart 1930 pltfals beeft, nadat Mj op denzelfden dalurn vnn.hel jaar 1920 na den Kapp-f'uisch als opvolger Bauer voor den.cerslen keer alsRijkskan selier optrad. /.Toentertijd vormde Miiller hot derde kabinet, na de revolutie. HERMAN MULLER. Officieel wordt medegedeeld In do heden gehouden Kablnclazlitlng eeft het Rijksknbinet besloten den l'resl- ent der Rcjiubliek het ontslag vnn bet Ministerie aan te bieden. De Itljkskiinseller hield ecu korte rode, waarin hij do aumen- 'king in liet Kabinet, ook bij do oplos- van een der mocilijkalc kwcaltcs, etste. Do Minister brachten hem dank r hel gevoerde lieloid, waarbij oo WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7Uii.:s tc Vardö. Laagste barometeratkiid: 743.ii te Tborsliuvn. Verwachting: Matige, liter kroclltigc 7- to! 7.. W. wind, toenemende bewolking, later lielrokken met regen, iets zachter des' nachts, overdag weinig veran dering in temperatuur. Fa. L. J. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT 49-81. - TEL. 180 Vesten en Pull-Overs. Alleraardigste origineels dln( uit Parijs en Weenen- ZEER BILLIJK. irdlgd zijn. lijke middcnparlljon Iruchton de geinnligdn Diillsch-nallonnle >or het kebino'. tc winnen. Zoo is er sprake vnn dnt ann den afge vaardigde Schiclc de portefeuille van |nn>!- juw zal worden aangeboden. Dr. Brüning zul waarschijnlijk ook Irach- •n de economische pnrllj, dc ehrisielijk- nationale arbeldagamecnscliap cn do klei- ere parlljon voor zich te winnen. De absolute inccrdcrlioid in den rijksdag is 217. Het centrum, do Duitsclio volkspartij, de democraten en de Beioracho volltHparlIJ be schikken te zemen over 148 stemmen, 23 stemmen dor economische par tij, de ?2 stommen van do chrlstelllk-iiatlo- idagemeenscbnp en do 11 stem de kleinere pnrlijnn zou een lo- Zal Jan PILsoodskl slnijon? Jongste broeder vnn maarschalk Pilsuo erin geslaagd is medowerkei'H vnnr nieuw kabinet te vindon on dot hij me zijn lijst van ministers Ier goodkoui i'c den Poolschon president zal voorlegge politieke kringen gelooft men, dnl liiei ongelwljfold oen einde nan do kabine sis is gekomen, De Scjm-atgevaai dtg-le Pilsoedski is 55 jaar oud én is recht] het Hof von Appél to VViliia. Hij li'1'' reputatie een zeer knap Jurist te zijn 1919 was hij regecringsconimissaris lo cn in 1928 werd hij in de Scjui gekozen. HU is de eigenlijke auteur van conlgc vmr- slcllcn van bet rcgeeringsblok. betrekking hebbend op de grondwet en treedt bij kabinetsformatie ongetwijfeld nis ver wensman van zijn broer den maarschalk op. Hoewel hij een rustig politicus fs, verwacht men van hem geen icrzocningspogingon den Sejm. 'rdrngén doeltrefrfnil ''lc ui.ik.ui. De diplomatieke niedowerkcr van dc Daily degraph zegt, dnt Frankrijk vasthoudt ciliglieid in den van vorpRchH u Kn. n bij Middelliuulsclio Zee wordt Cl' lendbliitlau roods over gespro- inu gedocht is eerst eon ver drag tusschen Kngoland, Frankrijk en Ilallij te stuiten en later ecu conferentie van alle rokken vloot- ul, Zuld-Slavie en Spnnjo bijeen om al deze mogendheden bij een dergelijk verdrug tc bellekken. Uitslel van 't Japonsche antwoord. kabinctszitting. die heden zou plaats bob- Ven voor de behandeling van hel antwoord ip dc Anicrikaaiisclio vlootvoorstollon, is lilgoaleld, uungozicn er kweilfes iiolraffmi- e pol kant lege schijnlijk r DE ACTIE V' CANDHI7 Zullen de jrhzdon optredonT onden, 27 Maart. De jongste herlch- over den rnarsch van Gnndhl "rf zijn ihangers, die thans nog ongeveer llO K.M. i dc kust vciwUdord zijn. wijzen eroj# dat de overheden van plan zijn het voor nemen van Gandhi, om uit Zeewater zout. ie vervaardigen en aldus legen het zout monopolie rtemonstreercii, lc beletten. Jp

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1