EXPOSITIE DER NIEUWE MODELLEN FIRMA DUIM BURGËR BUITENLAND STADSNIEUWS 3N POSTREKENING «7910 Aactdoon I 2.10, per nuad 1 0.73, per verufcrrtag leges osgelukkea) I 0.171/» II, Wrooderlllke I OJM. TELEFOON INTERC JIJ DE EEMLANDEQ UITGAVE: VALKHOFF A C® PRUS DER ADVEflTENTIEH 1-4 ï,a,1, w 'Db*s,l!'v,° rnw Utn WJfUilEHHt.il (lk< |>gtl |0.25. Llddedlghelib tdvmuM* 1 Mfl vis des pr«e - Klein. AdvertteMn ..KBTrjaS" U| vtVrallbtftfWjj 1- 30 w. elke regel ewer 10 cent, drtei.ee! pleeues I I.—. BeMJMraaw O Zaterdag 29 Maait 1930 28e Jaargang No. ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK WACHTEN II. G, CANNKGIKTER. ie liij 1 sein verkap d begrepen ot b«nd gesptpngen ol omsteken goslru gold. Wni «ij», de agent zei het vei kwart minuut. een hnlvo i Ito rffVYoenum. ii .inn dtumtti verdriedubbelt, ver De mfnuul breidt zich in; minuut., pe nj voertuigen rich,lot \k hei oneindig. Hei npWMbond likt zich tot twee mimi ton. Muur nu berst uil deze opccnbooplng van auto'si taxis en pussen oen slr.-ncn- gehuil tos. dat klinkt nis tie smartkreet van gansoh dc 'mrchf Het Is een gemeenschap pelijk proleet tegen onrecht, eer. 11 inkluelil over een onvcrgeelliik vergrijp, (leen de monstratie kan Welsprekend». rijn dan dit eentouig .en ooreordoovend gehuil \nn de claxons en slreno» der wachtende i-nu-iul. gen. Het is hel gesteun'von een in Int diepat van lijn wezen gekrenkt. 111 In t dier baarst van rijn bezittingen getroffen, met •en dolk in het hurt gepriemd slachtoffer Wachten, het is ilc grootste grief, wel ke men dezen lijd aandoen kan. Wachten la het vergryp bO uitnemendheid tegen de zeden geworden. Wachten is dc vloek, ivelkc de ongernoedelijke nienschhcld van legen woordig niet kan verdrogen. Wachten behoort niet in ons haastige kader. WIJ kunnen ons niet langer voor- elellen, hoe het is toegegaan in den goe den ouden tijd vnn trekschuit en postwagen. Maar zelfs toon do eerste spoortrein het tijdperk van spoed opende, herat men ling het geduld om te wachten. Ken stut ion» koffiehuis waa een rcntlnbelc «aak. Men luidde dc eerste bel, een linll uur voor dc - oankom». van den rrein. Hen kwartier Inter luidde dc tweede bel. I>nn word liet allengs tijd om met den kastelein af te rei Tegenwoordig springt men hilg 'iid treeplank van den reeds vcrlrekk trein. En wanneer deze nog in volle verdringt n Suifenlandsch Overzicht Hel knblnet-Mhller van het too- neel verdwenen. Een mlnlste- rlr-Brilnlng misschien de op- binet, onder leiding van den so ulier, wiens Mal 1028 be tar niet slcrk li, heeft ï.t!i een kleine twee jaar kunnen mdhaven. maar xng zich tenslotte ge- odzaukl gislernvond hel veld !o ruimen a fiscale ii.-iiigclegcnhidrn el, -lie den polilieken dood vun hel i- in-iiiien vemoriaxkt. De leden partijen ilcr do fr.'iclieg. tr groepen Men oppositie iniinr de mulct huge Ol il geweest, die den val van t in Dlficieel beklond er gei leden vnn 't kiililllet 1 in de pmkiljk woron li purlljvn, dia nclllei beslissende rol* speelden en 'invbiedden, dal lljdeiis h kiiliHcliei-schup vu langrijke dingen ingewikkelde >n zich reeds bij liet portier om rsto ie kunnen zijn in den dol- r den uitgang Tijd 1* gei l en Iedere secondo kostbaar Elke tijd stelt zijn eigen elschon 11 in het organioiuc van lieden Is imtcrdiad alles xv»t oponlhbud geeft, een tekortkoming. Dc raensch heeft Bidt, nu cenmnal te schikken naar hei tempo, waaraan zijn nrbeirl hun went. De persoonlijke aanleg voegt zich naar de maatochappelijke voorwaarden 11 zoo ia ongeduld voor den aan de werk methode van zijn tijd gebonden mennen niet langer do karakterfout, welke liet vroeger moet zijn geweest, toen alles op zijn elf en derllgsio liep. Men kan bet den mnn nlei kwalijk ne- doomd wordt, op oen tram 1- si.ian wach ten en uit zijn humeur raakt, als Je roll- luanswugen eindelijk den hoek om gekomen is. muar dc bestuurder dcodgemoedclijk den tijd neemt om voor een nu Ie juffrouw een gulden te wisselen. Wachtkamers van land artsen. dokters en advocaten zijn folter kamers geworden en wie is niet d.-u giro dienst dankbaar,' wijl deze lie.11 van de ondraaglijke kwelling, het in dc rij atanu op liet poet- en .belastingkantoor, hei ft Elke tijd steil de zelfopvoeding zijn tlgon elschon. Geduld moge vroeger vn chuonc zaak zijn geweest en ook toen reeds ri n moeilijke taak. onder hel legenwooedlge regime is het een bijna bovenmcnsch -lijke deugd geworden. Een deugd, waarin een ieder zich dagelijks moet oefenen. Tot deze zelfdiscipline, werkt het heden- daagsch gebod 0111 zonder morren zijn beurt af te wachten rncc Het handige el kaar de loef ufsteken en het liatig nnai vqren dringen. da; vroeger slechts ais --en hebbelijkheid gold. elen.pcl. onz. 11 lijd tol een overtreding, even ernstig aks zakken- Doch al zondigt een fatsoenlijk burger nie't legen de regels van dc maatschappij, tcch openbaart zich onder dc fatsoenlijke burgers onder hel wachten een zeer 1 schillende pemoedsgealeldheid. Men k zuchtende, morrende, vloekende wachten men kan eveneens den last van hel wni ten voor zichzelf en de omstanders v lichten door Zich manmoedig in het om mijdelljke te schikken. Vroeger betoonde men zich een held di mei een vroolijk gezicht pijn ie dooisuuan. Dc pijnlotwe operaties van tlians hebben ons deze gelegenheid lot zelf-overivinning benomen. In heldhaftigheid ons oefenen kunnen wij heden door met een onhodorv humeur ta'bieren wachten, nok nu dit wach ten onfl öfigelegrh korpi en niet iaj^ei' strookt met de Mructuur - von pns rmyit schappelijk gemoed. stand zijn gebracht bewind geweest, dal aangele- liccidan le betalen schadevergoeding defi ■lilief wer.l geregeld de vervanging van I plan Daivcs dour d.il van Young, waaraan i«Mr dg licvrljili^^B^MMMMiMferiH matzat, kwam tot -si 11 ml en zelfs heeft de rhksdag de llnngsche >ivcrecnkiinislen leeds bekrachtigd llu li enge woon veel pro- fljl heeft lleriniilin Muller gelrnkkuii van de aanwezigheid eener fnacinceronde per- aor.nlijkheid In zijn kabinet dell minister mn bultonlandschc zaken. Strescmnnn. Van dezen laatste ging zooveel invloed •oH: dat tijdens iliona leven hel k 11 hi nel geen aanvallen had 10 verduren, die vnn "i-nstl gen aard ivoren of die niet erg makkelijk waren al le slaan De coalillcpnrtijen zogen er stuk voor stuk tegen op de de!ijkh<'id ingrijpen in dc die Streseinnnn lijdelijke e Duilsche l'l n-llljke buitenland Toen Inalstgeiioemde lief ,-euwige verwisselde Plan een feil was geworden, werd de lueschen de conllhepri'lijen nl losser e ser. men ontzag nlknnr niet meer en durfde nu mei een gerusrvi geweten amgeli-gcnlied' 11. die 1 1 die d«e werkl'i'islieldsverzekering, een di-lngcndo oplossing veieischlen, lensloiie noodlottig voor ■le legeliug. die nnn do linnd werd gedaan op het gebied der niingen, kon de sociaal dene igli. I voornl de minder goed •situeerden er hel slnchtolfer van zouden worilpn, terwijl 'ie omstandrgh-id, dot Wis lediinn kon krijgen, ilnt hem ddflell ■tcrW^j^yi 11 (Tjadruk verboden), of het Urüning rul lukken dezen zich te verbinden. In dat geval zal hij althans een tijdje kunnen linndhnven. DE REDDINGSPOGINGEN DUREN VOORT Het pact voor de Middellundsche Zee punt ven onder* zoek Amerikaansche bezwaren tegen een consultatief verdrag 27 Maart. Hot communique leiders der afvaardigingen be- n een voltallige zitting to hou den op -I April. Londen. 27 Maart. Men meent le weten, dat de delegaties op de sloten hebben gen le benoemen, taneinde of liet mogelijk is een pact Inndscbe Zee op 1 ver genoeg zon gni held to wanrhnrgi HINDERWET. Burgemeester en Wethouders 1 gelet T iirllkilen li en 7 Oil HimtOjMe;, brengen ter kennis \nn hol publiek, dot oen door du NA'. American Petroleum Com pany Ingediend verzoek met bijlagen, om vergunning tut het uitbreiden van een boe- zineinalallatle door de hrshuindo pomp (e vervangen door een duhbelo pomp luj hel perceel, alhier gelegen den ArnheniM'hchweg no. 10 t.m. li hij het kndaater bekend ouder sectie li no. ,'.210 op ilr secretarie der gemeente ter viste ligt en •uit op Vrijdag, den II April aunstuundo, des voormiddag* le tien ure gelegenheid ten Itnndhuize wordt gegeven, om, ten overstaan vun het gemeentebestuur of vnn ««11 ol meer zijner teilen, bezwaren tegen hel uit breiden vnn dc inrichting I11 te brengen. Tot het beroep, bedoeld In artikel 13, Ie lid tier lliudcrucl, zijn volgons du beslaan de jurisprudentie alleen zij gcrcchllgd, .lie der Hinderwet of een of meet HEERENHUIZEN TE HUUR golegen Timoratraat b(J Leusderweg Huurprijs f 45 - en f 80.- per maand Te bevragen Bouwbureau au Ueskunill- onderzoekeu, 1 pact voor do .Middel- lellen. dal, terwijl bel om dc Frntucho loillg de llrilache vervat in de a bondsslutuut c verdragen. De zal uit I<~ 11 binden ditn de verplichtingen, veiligheids deskundigen Kngelschcn bestaan Londen, 27 Mnnrt In bevoegde Ameri- kiinnsclie kriugeiTverkUart men. dal gevn et,kale delegatie bij dc Pfatiseheof l'.ngelsche gedelegeerden anngodrongen heeft, noch ecnig voorstel geilaan hooft, om bun v sen. Dn Amerikaansche delegatie ï.lel In, dat deze aangelegenheden door da or deliljk betrokkenen opgelost moeten den. De Amerikanen zijn lit het verleden Wash i ng ton. 27 Maart. Drie leden de Senaatscommissie voor buiteiilaiidscha zaken. Dorah (rep.), George (dem.). Ship- stond (farmer) holden allen het voorstel vnn een consultatief verdrag veroordeeld, dnt le Londi 11 weer te berde is gebracht Itorah noemde liet een vroom bedrog, dwaas "ii belachelijk. George nieend- dat het in den Senaat een hardnekkige oppositIe Shipstend zeiile: „Indien de alleen gerod knn worden door een verdrag, dnt ons in den volgenden oor log sleept, moet r hot den 28 Maart II l)c Burgemeester, v. HANDWIJCK. UITVOERING „SÜRSUM Ten baie van „Klndorzoza''. Donderdag, H April, hoopt genoemde vor- .nlging cc 11 uitvoering te geven in de Xlnu- t- Kerk (Leusderweg), ten hale van „Kin- derr.org". I'.en doel, waarvoor in onze gemeente ze ker sypmhlo zol bestaan. Voor bijzonderheden verwijzen we naar de ndverlontle 111 ZONDAGSDIENST DOKTOREN. KENSCHL1EVEND HULPBETOON Uitreiking oerepennlng WEERBERICHT. Verwachting: it u. v Krachligo lot matlp» fc.W. lot W. wind, meest zwaar b«. wolkt, aanvankelijk nog re- gmihuien, overdag iels Koe- Fa. L. 1. Luycx en LANGESTRAAT 49-51, - TEL Vj Vesten en Pull Overs. Alleraardigste origlnecle dingen ut Parlja en Ween en. ZEER BILLIJK. een vormvorwaurloozfug, alleen liet schoo- i- in de nutuur zuiver iiilgoboehl lb- wereldoorlog tir^lit nok dezen schil der glooien legi-uslng. maar niets gtng van iloerrn iverkkiw-hi verloren; zijn «tuk- uit Lnosdrecht zlju hiervan wel het bewijs. Ken expositie, die men met BIJ Koninklijk Besluit van - als blijk vun goedkeuring held do bronzen medaille voo vend hulpbetoon, evenals ren deed toenemen. Men is onderlnindtld om lol een vergelijk te ko- en. rjneh do tegenslclllmrJn bleken on- orbrugbanr Tot het laatste oogenb-lk vol- rilden de sociaal defiwei'aieii in «en liaW- srrlge houding "ii toeii net centrum een ■or de andere partijen redelijk geacht i gelijk nnn de hntul deed, waren het al en de «oclaal democraten, die daarvan Paar het centniin den Innisu-n tijd hij de isis een rol heeft gespeeld, die zeer dr indacht heelt getrokken, wekt het geen -rbazihg. dat Hindenburg de kalnrietsfor- aile heelt opgedrng-- i aan den cotiinim- '-der UiUiiltic. die, naar verluidt, geen he- op do sociaaldemocraten, VISCHKOTTER BIJ IJSLAND VERGAAN Verscheidens slachtoffers. Kopenhagen. 28 Maart. Lit ncljkjo- ik wordt gemeld, dat een lisehkoiter van c l''aroer-eilanden gisternacht gedurende ui hevigen sneeuwstorm op dc Zuidkust van IJsland is gestrand. Van de bcmannliig verdroiiken acht man, terwijl de overige aehtticrr man aan land wisten te komen. Men aantal hunner waa er cellier zoo ern stig aan loe, dat één spoedig na zijn red ding overleed, terwijl een ander in levens gevaar verkeert. Het «chip l« geheel wrak geslagen. e burgerlijke pur- lij kliedert, dlu tijen hehooren. Int is een'hachelijke onderneming zelfs dc vraag, of lliuning wol !n si n een rninisieria ie vormen. In elk geval de parlemcirtaire basis van oen minis- Iciie-BtOning buiteiigcwbon zwak *i,n, lm- behalve zijn eigen partij de Duilsche Volkspartij, dc Beicrsche \Mlks- parllj. de democraten, de economische 'par- christclijk-nntionnic arbeidsgu- niccnsrhup en dc heel. heel kleine partijtjes op zijo hand te krijgen, dan wordt hij nog maar gesteund door 207 afgevaardigden, ici^ wijl do absolute meerderheid in dem rijks dag 2»7 bedraagt Kr ontbreken dus nog minalcn* veertig nfgevanrdigdetv. vvigr steun onontbeerlijk is. Vandaar d«flBru- i.ing vwrneoici's is ock een ber-oe#^tf aoeti' op de DuJtscU-iiaJmnnlon, van wier vui"- dcclflheid hjj.gelfroik wil mal^rü. J7«Vi>ol*e- u£Rt*|Vnn Htigeijbcrg zullen vermoedelijk Ikeh, TOliprr»r >s een gros|WI}ndgr dc Hamburg, 27 Maart. (V. D.). Met 28 Maart is hel in de Duilsche hoeren- en dnmesklcedingmnkcrlj bestaande loontariel heide zijden opgezegd. De oorspronkc- i"i langdurige "mlerhandellagen vast gestelde schcidsriThlerlljke u'dspraak li door de werknemers afgewezen, doch door le werkgevers aangenomen. Deze laatsten lijn Ihans voornemens scheidsrechterlijke aan tc vragen van het rljks- arheid Bij een.conflict zou- 30.000 arbeiders worden ge- 8TAKING VAN SPIONNEN. Zij verlangen looosverhoo- W'arschau. 27 Mnnrt. In bel oostelijk grensgebied wordt een eigenaardige strijd gevoerd. wju gevoeru. Naar bericht ivorrlt. zijn dc spionnen vnn do Poolsche gronspolitlo in staking gegaan. ZIJ verklaren pas weer het iverk le zullen -'é- 's -■ - hervatten, wanneer zij ecu behoorlijke il^clt-nationVen.die mhidcr fanatiek fsJI00nsvcrbooginb- krljgey. !I Februari n tevreden mcnschlic- loffclijk ge- sladgcnoo- Geloolsvervolglngta Ia sovjet- Rusland. Blijkens oen m dit nummer voorkomende advertentie licefl ot- Dinsdagavond een openbare vergadering planls in „Hrl Volks- gebouw uitgeschreven door de Vrljoenkers- vcrecniging „Do Dageraad". Als sprekers treden op de hoeren Hoving uit Amsterdam Kilo Ftmmcii uit Bussum niet als onder rp: De goloofsv ervolglngcn in eoijel-llns- land. De vergadering vangt om R uur non A.C.O.P. k A.C.O.P. alhier houdt op il ix non vergadering t spreker zal optreden de heer It. i. v. Stapele, hoofdbestuurslid den Nedorlondschtn Arnlilennarsbond ei den Pensioenraad, die behandelen znl onderwerp: „Wat dient ieder in over hcldsdlcnht le -.velen van da l'ensioenwot' TENTOONSTELLING DIRK SMORENBURG Smorenburg. wiens werk gedurende Za terdag en Zondag geëxposeerd wordt in .Concordia" begon xijn schilderstudie onder Prof. Allcbé en Prof. C. Dnke. Zi|n werk van k dal uit Zwitser!and (rond- 'an Genéve, gcluigi van een gevoelvol weergeven, waarin een slerk do- VRIJZINNIS HERVORMDEN. Radlo-i. tzeudlno v dienst voor dc Vrijzinnig llcrvormdcri welke iiiorgpiiavon-l half zeven In dc Doojis- gezinde kerk wordt gchourloii. zul voor de .l'.R.O. per radio worden uitgezonden. PERSONALIA. MeJ. G, C. Cttpel, bestuurslid der VcrOQIll- ing vair Vrijzinnig tlervormdeli alhier, is rr.er dagen le Alkmaar geslaagd voor het xnnien ter verkrijging van hot diploma Oor godsdienst onderwijzeres. CUNNING. Dij oiidcrhnndsclr uniibesMing word bet erboiiwen valt pcreeel K. Hergstranl 10 nn ivooiihiiie lol winkt'iliuis voor rekening an dril heer A. I'. do Jager gegund aan un aannemer ïh van Ouderkerk alhier. SCHOORSTEENBRAND. Op hel Lieve Vrouwenkerkhof. Door do iiolilie Js gisteren met dc mi- dmax een schoorsteenbrand gcbluscht in on perceel op bet Lieve Vrouiveukerkbot. TRUIT- EN GROilNTEiWEILlNG. Veiling 28 Maart. Aardbeien 8—13 ct„ Kropsla 13—M cl. icr stuk; Iml 11—12 cl. per poml; Comlesso Ie Pari» .'II celll. Xeivton Pippin 23 'tl cl., Kpinazio 17—22 ct„ Spruiten 22—23 I. per K.G.; Rapen 13—18 ct. Wortel» lü •0 CL per 10 K.G.: Itndljs 2U-31 el. Raap- delcn 10-17 ct. per 10 bos; Andijvie Hl - li ct.. Prei 11-11» cl,, per 10 stuks; Rabar- ICI 8—13 cl. per bos; Dunsel 13—10 ct. per N.V. COMPAGNIE LYONNAISE UTRECHT8CHEWEG 10 - TEL. 179 - AMERSFOORT Trench-Coat Regenmantels f 14,50 in nieuwe donkere tinten, hlv. '3

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1