^M8i y DE EEMLANDEIi EXPOSITIE DER NIEUWE MODELLEN FIRMA DUIM BURGER BUITENLAND Crêpe Satiit BRIEVEN VANEEN BRABANTSCHEN BOER mOWttllEHTSPHUS a ftr aaaedes I TELEFOON INTERC 51) UITGAVE: VALKHOFF O® PRViS Oifi ADVERIEMTIEN MR w dn y*. - RkiM AdwHeoB» .RBIT|E-i" be v Maandag 31 Maart 1930 28e Jaargang Na. 231 ARNHEMSCHE WEG 26 i DAMES MODEZAAK Buitenlandsch Overzicht Nahaz pasja te Londen. Ken poging tot regeling der En- gelsch-Egyptiscl'e bnlrekkingon. Het Brltscho rijk, hel geweldige impe rium', <lnt in till van doelen der wereld grooto belangen heelt, xlet tlrh liet oogenblik voor nllerlel Li»tlgo vraagstuk- ken geplanUL De positie der Urilschu rugec- j'lng i» den ook verre \nn benijd,n-wnnr- «lig; «Ij heelt een buitengewoon groote ver- antwoordelijkheid te dragen. Op binnen lands li polllick gebied moet het l.nbm.r- kahinet rlen strljrl nnnbinden tegen een hand over hand toenemende werkloosheid, in Inil|». wnnr lint streven nnnr volledige onafhankelijkheid een telkens nndrukko- HJker jMriiklor gunt oannemen. kan GanOhRiiciio tot groote beroering lelden ■dn Kngelsrh-Kgypti- scbe keirekking ledig ge refold. Woeaéde} Ori niater-prosidci lende verf «ij nangekomen. eliter I» do Fgypiisrli- l Nnhas pasje, met verschll- D emhiginonten, te Londen im met do Kngrlschn rrger- rlng oear een nieuw verdrag luszchcu Lon den en Cairo le ondcrhondelen op den grondslag van het antworp-verdrag, dat verleden jaar M opgesteld. De deskundigen en secretarissen rnao gerekend, bestaat de delcgatts utt zes en twintig personen. Een voortooplg onderhoud inel Henderson, den minister van huiienlnndsclio zaken, heeft feds plaats gehad, maar de eigenlijke eon- ferontle begint pas in den loop der volgen de week en de hoolo duur der besprekingen wordt op ongeveer «en maand geschat. Men herinnvrt zich wellicht, dal het ont worpen verdrag een rteke concession min d- Bgy plena ren behelst, welke vuormimehjk di Orltscho garnizoenen lil Egypte belt elfen, die uil Cmro en Alexnndrie teruggetrokken rullen worden eu de cnplliil.uies. waarvan da opheffing is voorzien Henderson vei- klaarde in Augustus van het vorige laar hl) het toesturen van hg} OfttWerp-verdrag aan den weaiu&Ugen Ugyptisclien ministerpre sident iu «en brief, die de zending vengrzel- len. dal de Brilsche voor-slcllcn de uiterste grens beteckcmlen van datgene, wat de Brltsche regcering in hot belang cener duurzame en eervolle regeling der when Grool-DrllnnnlO en Egypte beslaande aangelegonhcden kan voorstellen. Officieel waren de handen lussclien En geland en Egypte sinds 1822 leeds vrij los, want in niniin werd laatstgenoemd land torn „onafhankelijk" vvrklanrd. Engeland oefende ondcrto**rhen nog steeds coiitróle uil. hield o a. troepen in Egypte en den Soedan op de heen en belemmerde ook ove rigens de Egyptische vrijheid, zoodsL deze geen volkomen karakter droeg Be leiders tan de Wnfd, de nntlonnlisirn. zijn met de tegenwoordige positie van Egypte niet te vreden en sturen leltelljk aan op liet In niet doen ven elke Urllsehe bemoeienis, In wel ken vorm ook. Do marhl der mitlonallslon I- op het oogenblik In Egypte buitengewoon groot en de regeerlug van N'Ahaa pasja kan beschikken over een zoor slevigen parlo- menlnlren grondslag Wnl hij te Londen dezer dngeii aan de hond zal doen. Iicant- wourilt dan ook aan de wenschrn der over- I groote meerderheid van liet Egyptische volk Voorzien van onbeperkte volmachten, kunnen Nnhas paeja en de zijnen dus te Londen duhh-lilko eisrhen «lellen. Over het nlgcmccn lulden do voornltzlch- len inzake een regeling zeer gunstig. Hen derson en diens collega» van hel Lnboui- kuhinet zijn wel In de eerste plaats Engel- sehen en pas in do tweede leiders der arbeiders, maar de omstandigheid, dnt zij do vertegenwoordigers zijn «otter vooruit strevende partij, waarborgt Inmiddels, dat de Kgyptcnnrcn op groote tegemoetkomend heid zullen kunnen rokoiivn. Waarschijn lijk zal Engeland aansturen op een schik king. die do nationalistische verlangens tier l'.gyptemiren zoo goed als geheel bevredigt, doch ann dan anderen kant zullen de Brit ten er voor willen zorgen, tint de veilig heid der Urllscha verbindingen onaangetast blijft, d, w. z dnt Engeland zeggenschap blijft houden over do Dood» Zen en hel Suezkanaal, omdat anders Kngclnitds weg naar Aziu plotseling op een voor Orool- DrilntiTllr ramspoedig" wijze zou ku worden versperd. Wanneer dn Kgyplennrcn te dezer zake blijk geven van voldoe soepelheid en dus met Kngelamls vitale langen rekening houden, lijkt een inli lijk" schikking geenszins uitgesloten. WILLEM GROENHUIZEN Tol. 852. Langestraat 43 JUWELIER Gouden Trouw en Verlovingsringen MODERNE MODELLEN. MEVROUW HANAUIN VRIJHEID GESTELD Borgstelling van 800.000 francs I' u r ij s, 21) Maart. De elide strafkamer heeft besloten mevrouw llsnnu voarlooplg In vrijheid le stellen tegen een borgstelling van In do beschikking wordt verklaard, dat het feil, dat mevrouw Hnnau haar hongersta king heelt opgegeven, de reelithank genoopt hooll in haar vrijlating toe ta stemmen, daar nu de uitdagends houding wegviel, die lol afwijzing van vroegere verzoeken geleid had lie zaak vun rle tiazoUe du l'ruuc is tol Mal uitgesteld, als waneer mevrouw Hanuu In staal wordt geacht tu verscliijnen. STUDENTEN CONTRA HOOOLE-ItAAR. I'arijs, 21) Maart. Tijdens hal college var prof. Ulonehetlère der medische fuc.ullelt had den opnieuw luidruchtigs hctooglngaa plaais Nu een hall uur lung vruchuitoos t« heb ben gotmchl «tlltiT'tO verkrijgen, trok de hooglaeranr zieli terug; hij lierinaerUn er echter ann, dat rle Milliliter vuu onderwijs Maandag jl heeft besloten ile colleges •luiten, wanneer de studenten doorgaan zijn colleges In tie war la sluren. FRANKRIJK AANVAARDT HET YOUNG-PLAN Het beslissend artikel der wet aangenomen P a r ij s, 20 Maart. In da Kamer Is Tnr- eu heden opnieuw aan het woord geko en over de wetten van Young. Niemand i hl), zal do beteckcnls van het plon- Young v oor de lli|iildallo van den oorlog miskannan. Na elf Jnar rondtasten Is men ommorciallsatlc van da schuld goko- ille oorspronkelijk oen politieke schuld Deze oplossing is buitengewoon moei lijk geweest. ZIJ moet zoowel van financieel politiek standpunt toegejuicht war- (Int zij do politieke verhouding on der de volken voorbereidt Tardlou sprak vervolgens over do kwestie itn de Bundles eu zulle uiteen, waarom do lierstelcoiiuiilssie kon verdwijnen, die im amiers luieft kunnen dnon dun do besluiien van do regeorlngen goed keuren. Ten slolic hohhcii de deskundigen hot plan-Dawes na do Itoerhozotting de hangende waagstukken geregeld en do des kundigen van liet plan-Young ile Haagsche conferentie voorla reld, zonder rial da her MHÉHa arm genoinen Is. De horstolcommigale is niet In Den Haag opgo- lieven, want reeds eind Juni Ili2t) heeft de Frnnscho regeerlug medegedeeld, dnt zl| hel het plan-Young en da opheffing ven do Parijs, 30 Maazl. Do Kamer heelt met 330 tauen 33 steniman artikel 1, dat de grond ratificatie vaa de aangenomen. Man duoht ongeregeldheden. Jerusalem, 20 Maart, Br hebben (feli nieuwe liioellljklinilon voorgedaan met lm trekking tot do benoeming van een tijde lij ken Arabitclten burgemeester van Jerusalem WEERBCTtairr. Ulgltt hsromoleraliiAdï 7:100 le Jut Mayeu. Verwachting: Meest matige Z. tot 7. W. wind, toenemende bewol king niet knna op regen, la ter opklarend, nadering lr Fa. L. I. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT 48-81. - TEL. 1» 3.76, 4.50 on 6.50 per Moti Moois modsrna tinton. gedurendo do afweslghehl van «etien hurgamecstur, dlo deel illunnskt van de Arabische afvaardiging, <hc morgen us bonden rnoet aankomen. Do XoDdscho low®. nors liewvron. dat de regeerlug een Joolt moet benoemen, omdnt do Joden do meerder heid der bevolking vorrr-n. Voor den tijd van een maand i* do polllle gemachtigd «n- meiiseholliigeri uiteen te drijven, drager- van wallenen en aanstichters van wunoidelljkho- den le arrrsleeren. Men vreest nlouwn onge regeldheden fer gelegenheid der godxllen- - stige feesten. DOOR A. A. L. GRAUMANS schuiven li Ulvcnhoul, 2-"> MMrl 1030 "t Is ievcraans zoo nog mnnr sclirslrken», ainlco. Scherpe uoordoosiers snljon deur de tochten en strijken over d'óerilo die dn og en uiigepiclerd lo verpoeferen lecl van nl ille droge kouw Nog glnneii brnni.iluelel kan 'r groeien, terwijl da-d-ontulg winder» zelfs uit de haardstccncn koten optcliisl. En toch, nl zien mc-n-c! zoo me, zit vr wer king In alles. Waant de cnkelü'uivii du-d el zonneke per dag te schijnen «uutt. geheuri 't Hout. dal er ulzlet zoo knul a» pln-hnnr, zoo haard en zoo dor lijk Trui d'r vlechtje as nvends iiinir hrd gaal die IwIJgs- kfswnnr de schrale, scherpe winden deurht ucu rausehen da-tl-et alemanl krokl en fluit. kek. as ge zc in ocw hnnmlen nitnl en goed beziel, ollce dan zle-de de knopkes op duuzenden plakskes Iegelijk dtjen en icrl""' "nnr en daar slaan ze wercmlig al op Inmeten: ""'kelt kernen gruune puntjes uit de banjo» loeren I)nn zls-de 't leven daankbanr veur d n dag van binnen vuult, dn-d-ls van T zelfslo ns wanneer d'r 'n lekker zonneke oewen nek slooft. Dan vuulde 'n zonnestraaltje van ge luk dour new zielenieni piek-n Dan klopt (rnatnniiden loggen in pin jornen kristallige lichtjes flakkeren onder d'n lagen durlg rlourheneii ghlf. Kn hoog omkrunnet V zoown van t) keel en ge doe doew efkes dicht en mee 't twljgske in oew hannden /.lede moe geslo ten oogen, toch d'n grootcn blaauw-un he mel hoog boven new wolven, wanraehter 't grooto, t Wonderlijke geheim /it van tie vruchtbaarheid vnn d« znellond* tnknke in oew haanden t En wn verderop, laanks de rdooJfB waar Ir 'I water gruun t" gloanzop en td rimpe len leet ondor d'n klaren dag rlie z'n eigen tr In spiegelt, daar druipen de wHgenhtfte sems, rle katjes van d* takken af in bronze en goudgele tinton, zon schoon en zoo scliai rijk en proppcnsvol da ge gek wordt van 't Gaat weer zoo wehoon worren op fl'i» buiten, jonk' t (irfte^amf«leaste gruuAen ofj'ttbrpjlofl trorren'mot fif de/naKtur. Eiji npUnterfuiuw*. over de wftrelc1 'jve' begoten n l hf de ;jui«tiuf. En, ofkor TpUl- w«.Al/cj.o' gcsrvWr» •Md- hik jflaaj. '"'"t s.-.- gohogen moe rl'r gele knpke, van 1 Hmeltclooze hrnngsko, lang tussih- ri nl rla nuuwa gras In, as sier- rekos zoo schoon i-n zoo veiil. Lnnnki- 't kla re water van do Mark dia zulverig deur de tTvenlioiiisrlic grashuind.-n krutikrlt. waar 1 zonneke z'n slroloii licht lil kolst t< o'n witten bojem toe. daar berst 't geel liolleililiiminek". deur de te nauuw ge stllsellilouuueke open, daar deur i wértne slibber vink htnnks 't water. Schieten er kleine rouwe, zuivere on bronze vlnchke- en «alle tleur 't krlstalhelilero water rustigskes mee kolkakes uit ontelbare dliigk"s mee de zwellonrle iwljgskes, de berstend» blotnmciiknnppc krs; mee do wllgonkntjos dlo d'r stullscl as gourljroeior dour de locht wolken: da kru tchkos «llo teugen d'n waterspiegel nuuwo gras. en ring znovriil. 'f nllegnnr ns da-rl-onslieven-rkd uw zijn: degen 't .Vlag dan i Innnk mag d'r deur 't dorp i'i velden geschoten. men zijn san t dijen en Ik v 'ncii uruum-n l'aaach, riuiicol k Kwam /.umhigniiildiig ons PuslorkC teugen, Kail m in laungnn nic gezien. Diep zat te iii i. n ronde hoedje en hoog /,-U z'nen wollen da- leugen z'n zulvsrzije krullen onn -tn* loMprongon in de zon. A- n scha- d(iwk«.7-v> gl«» ie onder de boomon-fleur, verdiept in zif.hrevlcrke. KAd weer anfZ.'fn vcrspuJd. Jflk veurjaar, tk 'm venr- dYi Cn'tL /fk kniljieii, tijk de blofnmekes e eer waf-Kchridbr en wa hroMerjjeWfti IJ^' .bloini"-*-. m iri nou kerkboek t-ft au i»'f of f|t, levt-nsvlammelic kwtefcer "i G-i. k'jC "Tjjh-r aU-uvljio "tO' smeulen olk Jnar li bietje meer lot komen gaal. Muur lijk 'n cro- iiiske. mee 'l grooto witte bloiukolkske op ('li korte steeltje, kroop le Zundiiitgeiiiiildiig veur d'n dag en z'n gehedle gong gellik mee t iiiozh-k en 's sl.-gwork van de viciigel- lles, d'n blaauweo hemel In. Iveh m eerst li ldotje-n-iifgekekvn vnur Ik veur d'n dag kwam, wniint us go da inauiivkv zoo ziet weg Ui z iivn liinngen heillgbeeliijii dn-d-on- >p dat lo wn meer gebogen gong. Net of krom-golrokken was. .Ollec," riep tk uit do verte, „dn •er menler pustonrtillgcloopen meo de snccuwsklokskes.'' Meteen sloeg lo z'n bockxke dicht, frlcrneldo-n-ei achter In de plooien van z'nen soelana en zee: „hou-d- geilekl, hou-doc w pet op, Uit', waant 't Is nog maar 'nrn onbetrouwbare wind en naar vcurzlchtig keb er ok vnn laanks S'nd, lonk I" .Vouw ge 't zegl.' zee Ik, „ge kun 't nog ii bietje aan oew zien, menli-r pustoor en li einiiieii in 't zeltsle schutje gevaren. r ik ii esproken was, had ie i i m'nuu rug gedouwd e al hie blijven slilstnaii, gekarweid muoton w n oswen tuin, la „Ollce, ollce, i o opgetogen, „as ge a i pustoor, ge mol ulo •l> oewen ouwen dag, ic T' ge wit torli, da 'k t «Are doel, „Nouw", /oo-t-lc, „dan r.n k ocw zeggen wat vr gebeuren mol. M'n klimroos tuot iiiiest «imiicii en nic zo'n bietje: de pofn, motion naar bullen en da perken weer wa gelijkt gemokt, hu as go dan ok s naar ii' ajijiclAer wil kijken, ok 's mee z'n schoen- n in „Dei! Idubbfr dulite ren", viel Ik bij. over te eprekon. „T I» me wn lekkers," gromde ze, „al dien essetes In d'n luln. Kon ik in gin dagen >1" boel opengooien. „Ja. Mie, dn kan rioiiw wel." Judaste n ik zon bietje, „maai daar mot h»t allemaal viui komen, oc. d'AppellJe» en de blommu- »CS wildn gij er wol van emmen eüakskos it /ile J" _'t Groei zoo ok Ml." A«i0f:W ze „daar esc (zo nlobtl noodlg.'' Ommen jouwen «i meskél" verken tln-d-ls, dia puslonr-mnhl. /o regeert eel do prochie. As 'r 'non mensch komt oi tusschvnlijils Ie hlechten. dnn zee zo Ij hond„WIJ beuren vnn ilnu iiilildiig gl biechtJ en dnn Is do deur dicht, vuur l wil ZIJ In eigenlijk de pushen- O, 't is zo' ellevceg. Toen 'k ann l werk was kwni manier puxloor kijken en 'n prolic make un dnn perheart ie zie» 'n een en ander loeren om rolvers d'n luiji hij le houwen I 't vcurjnnc. I'.n nog gin inemmljv sllng le Jmumeii, of daar kwi ,-hlJ ten. „Ga ti zal 't olleon wel rooien tm o z'i mei. (in hen pas ziek gewlesl en AAn kouw- ko d'r overhennii en ge hun gehlnzvn.' „Mokto gij oew eigen nouw maar nto on gerust, Mie, ik koulil zoo. Zeg maar n» du thee klaar Is, gi) lust toch ok 'n hnsks, Dril?' Mnnr u oogenblik later kwnin ze weer veroin mee 'nt-ii dikken diiffelxelinn lo» en zo pnkto pustoor lu dal le z'n algen nnmpey verruuren kon °|M| bllilun wil ven dikken n Mie, blijven, tlnn zt lus uaudoen,' moein-n Kn nijdig suple r.< gander de pnatorlt ii goed," vergoelljkte-n-i knrkinnck": „ze nieei ze wil laten merken niks, wnnnt hij wil i 'n aandcr beuren. „I wa kortwieken," za« „Vlnde ok nle?" vroeg ik weer „Mlet" vroeg ie. Amlco, ik doeht da k brook. „Ja die In d'eernla plots," glerde-n-lk. „inanr ik bedoelde .laar ila prulmenbomke." wheurde-ei-er deur da stilte van d'n piis- torleiulu. mee 'non echo leugen d'n kerk muur: „Theoeü" De inu'seheu vlogen uil d'n tuin. ..Kek wam tk. ok nl bang van Mlske's schuurdeur." Kn toen ma daarover weer laehtiin. nep ze: „Theeworkou-ouwü" „Meneer pustoor," vroeg Ik. „hoe Indik zilte nouw nl mee da inerakcl apgeschcptT" „Nouw. kijken Mis Is hl] me t is bij me, Jsh, wacht zeuvcn-cn-twlntlg Jft- „Dim gCt do zuiveren »l achter ouwen rug mee die /.ousvordnslerlnk f" „Tut tuttuL" «uste-n-io, .«'Ie ule zoo kwonil as gij wel donkl, DrS Maar wills wa da nouw Is? 7.» 1» nouw krtbplg oimln -mo de «loep en zoo Yt Matje vuil gnmoki •guneii, zlodel" en ondcrtUMohen don gen me nnnr binnen. „Klompen dit," •iibrpte-n-'r Ineens in nrn rreljier nor d-et er van sulslo. „Wabllef?" vroeg II „(lew vuile klompen uitdoen, veur ge t hlrmengaai: verstilde me nle'" „Noec," ik, „ge prol zoo lilunnisiiioiiilti, z gen. Mlekel Zegde gij 't maar gruat zoons HBÉMddÉnsi-'ii «ngtF Zo wier iiAArs. l'Aérs van kwoaicgheid eu d'n pushen' zug Ik aiiekum lachende wegloopen nnnr z'n kamer Mie had da-il-ok In de galon eu lovn wier ze nog kwanjer. „(iilllio zlj-il-sillanutnl ii-nder." zou ze. ,,'k Zouu iinzenllevoneer wnl eiken dag willen bedunken, dok vrijgezel gebleven ..Hoef uit. Mloke," zoog Ik 'n Motje deur. „da doen de kerels nl die l huwelijksge luk mee jouw gemist amlnen!" Kit meteen schupton-tk m'n klnmiien utt en gong ok „Menler pusloor." ze» lk, leen me 'u al- gorke rallen lo ronken en Mie mee veul bomJNirle groola asslalmkken had neerge zel, „as Ik in oew pink waar, dsn «chuple» n-lk dlnen „luldsplakervierkaanl de pat- terle uit. Zn 'e nog veul erger as da ze iu4a oew getrouwd la!" ,.(io bekek ze verkaard. DrA," «oliuilde n- le mee z'n crocuskopke, „go bekak te vrAAil! ,\s huIshnuilsler la t'cr zon maar Mn!" „Dnn d'n hemel geprezen,ze* Ik, „waant us er nog maar vnn dn goed wa», van die iiuugekleedo cactussen, vnn dlo stekalavkr- k.-ns „Klepte mijn somnT srhMrda d'r slainniske ovar d'n gang en loan kwam zo ovor d'n gang - en toen kwam ze binnen mee 'n paar oogen u-paar oogen nmico, of allo llilllgedagnu afgeschaft wa ren. ,,'k Docht tk gij me Hup," zee leu gen me en snoof malenn d'r neur op dat de kanarie wil wier vnn schrik. .-'•IJ - mot nooit - denken - da k jouw roep Mltko." zei Ik laankxganv en mee nadruk. Mi» kneep 'l'r oogen loe, bekeek m» ven m'n vuuleti lot m'moi kop. niaur wlest niks aandcr» le itaun dan d'r bovenlip omhang "rh. «va-d-ee m'n vrindje d'n ptMloar z'n - eigen g'nniuseerd. ainico' Wn dee-j-'t 'm gotd dat er nog 'non kérel In d» wereld v.iie. die zYi Mie Aan konl Ihe nieugen ze ga Isa mme eeml wel "a II -Ie konl doan bij 'mui dierentemmer! r prdtal veul Mrgrlm Is le 'ale M'n v»ll«|e - ,5^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1