Av DE EEML BUITENLAND POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ UITGAVE: VALKHOFF A O? Vrijdag 4 April 1930 Buitcnhndsch Overzicht "k"-'* Toch toenadering to Londen? - Do uitlegging von art 16 vnn -"SS1 hol Volkonbondsctolunt. -MCMjSndugocblond iïm de iloolconfcrcntir 5 Hjt.*J.nndei> derwijze vastgeloopen. dot ile TSn*e'scl1''" 'l'' 1,1 heeloiuaul lirul.lun juten iron, dot er alsnog run verdrag sell en kijf mogendheden tot stand rul men. Orlnnd. die zag, dm orzcheldeiie lo den der delegatie* Inin gcilul v verliezen on hoe langer hoe n den op oen nocoonl lu-ohon drie iiiob muI- heden, hriioht toen nl rijn rtlplomnileko hen- dlzhold In hel gewon mn vnn Kllgel'ind toch nog Iels iimhnur- ie verwerven op hel gende ililthtijnkoliiiK v:in Frankrijk te voor komen. leis Soortgelijks hnd zirli ook reeds -pngeveor een'Weel, geleden \o, Toen zni Bri.uul in l'mi|,. en niels op,'wat hij nansinlien mnukii- om u den terug Ir kreron De "ransrhe v"n WUi'tiInnds'he «aken legde ilothWhijs veel han-l aan den du den'vSreéndun dag :il weer ir. de Hrleclirl I'll hlolrl verpand mei hei 'eii. fdtialil en (iriindi hel plmi -lil onfcreniie vonr nes moan dch Ik" verdagen. m dien lusochcuiljd kon don .de drje groot» zeemogendheden een oveceeftk. insi .shijftn en Frankrijk en Mn lik hun Jyu^Jillen op minnelijke wijze nil oofJsja.i. Di al-^-^flTono ».a in geadtille «fl ïtónan. Nado^lcnecliin j aai Frankrljji, uin de hall formules .vup de hand den' do "besprekingen orri art. IU van bpl 9 Uiinlnl n - -n Pi d« den Mond lep-ti liriui.l irarhde tot dutirr vruchteloos de Kogel ,«ch«n.-le bowegrn lot een uitlcggm.- vnn ..nit ortlkel, vv.i irdoor Kngelnn l niitonni llseh Ibtrteclncmmj aan nillllnire snnelle maatregelen o gen den aanvaller werd ver .plicht. Nu is hel licni op I April gehikt een jBUagföpgitformulP Ie vinden, the de Kneel scben .iiloi Mj voorbaat van tin hnml heb Ann gewer.-n Hel gn:,i hierbij om een uil lagging van nrl Ifl, overoenknmeritle mei die. welke men In hel aanhangsel K van hel lo Loenrno geslolon verdrag kan vin den..In dtc aanhangsel wnrdl ontler meer gezegd: „De verplichting, voor do loden vnn den Flonil moet In dezen geest worden uitgelegd, riet elke «tnel. tHe lltl Ie ven tien Volkenh'ml. verplicht Is loynnl en daadwerkelijk samen werken irr ullvoorlng vnn hei Volken. oudsslaTuui on r.lch Ie verzeilen ineen el r Uw 'li. dm ii l wVi d die tie Dullorhe regi ering lianen k hnml Is gevleid, do fjrllschc regeering vni hedennacht twaalf uur "f den oorlogs'oc stnrnl Mis.-chen Dultarhland J)ooi k« -' d zijn tlt mei zijn geogrnfi ath'e ligging, tijd gekomen op verzoek vnn DuiUrhlnnd, dat van de verplichting bevrijd wilde wor dtin ont Volkcnbornlslroepcn vrijen door tocht over zUn gebied, tóe ie slaan voor een evcnlueelen aanval op Ituslnnd. Zoonis men vveel. Is Ie London reed* een formule ullgewery, dig naar l'nrijs i* gezonden en. volgens"Sommige herlelilen. door Tardieu reeds' werd gondgekou rd Naar wij in de Klinische Zeiiung van heUonochlond lezen, vorzei de Daily "Iele graj h zleh Iepen eon uilleg van nrl. Mi op dezen gi on lullig. Ilel Mngelsehe Idiiil is vin oordefl, dni-hetgjin IJri-nd irnelii ie b./ 'iidere Kngolseho Igjearno-verplichting, wefke beirekklng heeft op fleigie en de Fraiisch-Duitschc grens, op de Middelland sche zee en alle andere Kuropemi-he ge bieden: hei gaal. altlus de Daily Telegraph, om niels anders don .hei C.encefsrlie prolo- col, alleen in een veel hoosaardiger vorm. De liberale Manchester Guardian mankt de opmerking, dnl de gewensehie formule allo Krnnscheii ervan zal overtuigen, dal zij in geval van oorlog met een andere mo gendheid ann de Miildeliandsche zoc op gewnpenden ririischeil hijstand kunnen re kenen Diibbelzlniilglield In (Itplomntieke besehelden Is alilj.l een gevaarlijke bron voor misverstand, aldus hei blad. (paar dubbelzinnigheid met betrekking .lol den uilleg vnn militaire verplichtingen tegen over Frankrijk - waarbij da denken, dal Kngelnnd gebonden is Brillen denkoi^dat zij vrij zijn kn gclnnd in een Sndrngolijken luesliiml gen, vooral wanneer Frankrijk daarop zijn' vlooibevvnpenliig verminder: V.mti.ir dal het Kngeterhe blad annilringt op een formule, die i'iel tie mogelijkheid vnn ver schillende iiitcpgingco liietll Volgens l-ondrnsclu- berjehton Is Fran krljk. bij i\ Ij ze van conirn prestatie. bereid zijn vloot met GO.OOO KM.000 te verminde ren, liet schrappen van c hierbij inbegrepen. In elk nagc, die Frankrijk laai vallen, zooveel zijn. dal het Kngelsch Anierlkaansche cij. fer. dat hij Macdonnld's bezoek aan V.'ns hington is overeengekomen, k.an worden gehandhaafd en geen voorbehouden behoe ven worden gemankl op grotul van nieu wen aanbouw don' Frankrijk- ONTHULLINGEN DIE OPZIEN BAREN De oorlogsverklaring van Engeland aan Duilschland een vergissing? Mémoires van sir Arthur Nicholson - belangrijke feilen blijken: Ir Kngclarl 'bland op een vergissing hc- Ivngelnnd en J-'i an krljk WILLEM", GROENHUIZEN JUWELIER Gedipl. Horlogemaker Tal. 852. Lange3traat 43. Qevestigd 1885. K' J9IJ, om de vuil Koljzld schenden lie op I Anguaiiie Mill ann den Dtiilzeh aihnseii Jeur ie Londen, vorsl Llclinbwsky, .erhandlgib nola. (lie de imrlngsdir uk lievnilc. luidde V „N'inlal de llrllsche nmlinssudcur m' I lllu zijn pasponrl gevraagd lieefl, i de i' r Owe Kxeelleniie. de fauiHJe-van Uwe K persuueel der aillbllesnde de pnapnorlen hierbij ie voegen Nadat dl! schrijven' Ie fl.W uur ,vn<( op gesteld, kwam een Lecrelarla vgn hel 'f* Office met de opzlenhiircnije (Ijdlniv dal llullschlnnd den ooelom had' verklaard Kngelnnd. In (to groolstc hmvsl w.ad (inai'Oj) do uola mui vorsl j.leKquwaky op nieuw o.nuvpruep on lmgon ui«t derzln- aptdv: „NaOOL-iirl DulUghv rijk nnh Oroot- 'tidlannie.'Sen dorliig fjnert vefltlna "dj" hrb Ik de ior"j,vnz. Toen jeafd Aylq. nqr op hul departement (uzi lolegram vajr. dep .HjfllMtlnoi aniliaSHa- Herlijn oql'engopjèiwnrin ii"'e nie- dsjlri'lde, dal Dullaclilnnd' op hfl-Jlrilscjic pttiinnlum, dal illin mldilog le '3 uur door Grey was gfzOnden. ulrt zou nniwoor- deii vn din lus van mbld'U'iinchl af de nnr- logsloeslnnd lusschtn helde landen zou ba- llai Foreign Office was door deze jneil»- deeling ten zeerste verraai en alable aen onderzoek lil, waarop de ui oorlogatooslnnti luid afgekondigd, be- Tnnslolla bleek, dnl dazn mededeellng ge baseerd was op een op.tevaugen draadloos ii de Dullsche «oheopv.iarl, u-nar- ji werd op bel dreigende oorlogs- I i'ngelnlld, lie fnut zon gem.inkl i hei boek van Harold Xle-hoison Iiij de adiiiirnliioil- Belangrijk is ook de heachrljvlng vnn de In (nrmuneii, i ilo dWfoineijj-ijveii wom tmelcij. uok dia duur da redhtbniik z 'egd voor het «Ml beluien van de belaailn- P-li kwijl gesrliolden. Alle liljdrngen aan raiUal- of'roupenilieva Orgnuisalir» belloc .-en alleen vrijwillig lo warden voldaan. Al liCInllng van schulden op goederen vnn koe- InkiS, welke nnn de coöperatieve hcdrljvon zijn bv^rmgnau. wordl ann deze linilrljvan -ovoi'rfebilen, |!,-l parllcilllei- eigendom der Jfik'R. yah dn cniiperallea aan nrnelds. en "*IÓflrivO< en de inkojnsfoil uil Individuen- •li, arbeid zullen- bcsdtajhkiKl warden. a oorlog bet irangsluk vnn hel 'chenden Belgische nciilrnlltell door firoot-Brl- lonnif' en Frankrijk ernallg overwogen zon zijn. In November HUI zouden (la voorbe reidingen voor bel snel m-erlireog-n van In alle liijxohdcrheden zijn uit gewerkt. In 1RI.1 was men In l'rnnschc ililalre kringen ervan overluigd, dn! de ring ui Jen loop van ilil Jaar of van h dgemle zou tiiloreken en ilnt hel ge van k kon zijn, wanneer -Ie besprekingen ng werden ullgcsleld. Mi hetzelfde ja Nieholdon. „WIJ troepen over da Belgische grenzen overwegen, icnciinle de Dullsche in de andere zlj'lc ie nnlmooleu," De conclusie van Nicholson'» boe ngelaml, om een ecrepljchl le v ior Frankrijk in den oorlog ii Volgen» zijn eigen opgnvr lie Nicholson gebruik gemaakt vat oorkonden en documenten, (lie I publiek toegankelijk wnron. Vaar wij vernemen za'. Prinses /aiiaoa de Koningin vergezellen bij de ypeninjy van dj nieuwe sluis le lJmuijen op Din.sy lier lij li, :i April (II.N.) Volgens een be- rlclil uil Moskou Itoefl de renlrnle comrala ie der comiiiuOHillscfie parilj een hesluii zopuhUoeeril, volgen* lieluelk de contrair xeculieve commissie en do rnud van volks commissarissen nnn de eolipcrntieve boe ronbedrljvcn -.ervrhillendo begunstigingen inl ve/lecnen. wnnrdoor verbetering zal vordjpi gehrdsht in den toestand dezer be l rijven eli van'da daartoe toegel reden Ic len, Ui 'den lobp van het jnnr zullen credie oen lol.c$n> bedrag van tiOO mijlioon roebe, M.V. MIDDENSTANDS-BANK voor Amersfoort cn Omstrckctt Langegraoht <1 Telefoon 304-697 AMERSFOORT Directie: A. H. .VIAE?Ta'\iS. Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoog van Effecten. Va^MfingtenLipssaiB-lokatten Verzilvsten van coupons Handelscreilieten ingen s rente 3 3RUMNG GlésFRINGT DEN DANS De DutDehmallonnlcn op do hand der regaorlng Motie van wantrouwen verworpen rl-ltrllnlng, is hei kali-net li Iljkheden, die zleh inbegrip vnn ontln -werking-tred bupfOken i verginlering plnnfg v g (Wielde politiek binnenkort hij de dcdie jg Ingaan. Tot politieke hulp- den landbouw Ie de re- ing onmiddellijk overgegaan uit- clcen ntlof en o|> bljzniulci' verzoek vnn den ■preeldeni Dnnrlilj zlln nok io pro- iipunlon vnn minlelcr Schlolc lui' .u ra ke gekomen Nog in don loop van de ko ude week ui! de rljksregcerfng weie- •rnlellen voor den latMlhouw lil) den rljkailng Indienen. (Ilijvnl bij dn rcitcerinv.'*- (Iimlelijke prnvlnrlivi bij den '!|k-idiiu le biinilelepnllllek verklaarde t'r llrll nlug. (lal de nieuwe regeering do inin-lige cnnlliiuilell len uiinzlen van do polllick der "l lel- eetl zijn hczorgillirld nllge- de toepaaslnu van nrl. 4R. De rljkaregeerlng alilua verklnnrde (Ie rljka- ui zorgvuldig iiudei'zoek In onderlijk overwogen, o( de gmndwelllvn on Juridlacbv voorwaarden voor tdopiiaainv van nrilkol IS aanwezig zijn. (fioliuUi bi) (Ie cpminunlNlun.) Vim lint Inn*.- lik vnn arllkel IS, zal alnclila dan go- worden gomnnkl. wanneer er ge ui lioo|i meer linnlaaf, dal hel pnrlemoni en dn partijen zelf juin laak vervullen. (Op- gelach hij ilc eninniunUlen.) liet loepoaaen van dn arllkel nomllg IJlt, la een besti-elrig. die du rijksdag lilnnenkoi'l zelf heefi Ie nenieu. De Dullnch-nnllonnlen hln- zen voorlooplg Bril ulna's zijde. Berlijn, 0 April. (V.D.) In de rljkadag zllllng vnn hcdrmnorgi'M legvle dn voorzit- der Diillseh-nallnnnle volkepnidl). Ir der parle aenl. /-II. door vi nniMlnaudo juristen wortïl de vraag twijfel eelrokken. of een regeering duur een leven Itiinr gericïllv- wantrouwen kan volstaan mol a 'len rljkatlng en al* re blijven doorregr -ren, zomloriltil een nieuwe -olijk"!*"" /..dr* In liet geval, dal een deel van -I" Dultach-nntioii.'ile fractl» zlrase 111 den rljkatlng nnnr aanleiding van hel a-irnriaeh program hel kahiael llriinitig zou zou hei lot van In t knlr.net nog m-l zeker zijn Vermaningen blllven nag «teeds ui'ir lijk. Gisteren ontbraken bij -Ie zitting afgevaardigden, waarvan ?t btboorden de SP.li en de DnlMeh-nallonnln frari samen. Vonr de stemming, die lieden plaats vindt, hebben echter "He frncl ea al hun leden, voor zoover deze nlei door zirkie bedlegerig zijn. lelegrafierh nnnr Hnrlljtl ontboden Ken voorstel, (lat m"ti vnn de DuitHch-nnlIonnlcn varwachl, om de «tem ming uil te «tellen I'd na Pnachon, zal -.Ijor de ragoerlng worden afgewezen, Ornnl Rovontlow krltlsoert. H e r I ij.'n, 3 April- (V.D,) IJeJenriiorgmt to elf uur wei'.l de zitting vnn den xtjldtdag hervat on werden de (lobnllun 'over de re- (ccrlngavprklaring voortgezet, De nntlonnnl-AOCinHslhiche afgovnnrdlz- i.de graaf Bevenilow constateerde, dat tij;" I in hel kabinet de oude bekenden terugziet, In wie men geen vertrouwen kun hebban o.a. den heef Ordner, den man. vnn'Spa. n en wei nnidal de regonrlng met krach woorden mnnlregolen had aangekon- (I lot bn«r|ierinlng van firn Inndlionw, In nood varkaart en van do In hun lia an bedreigde gebieden In de Onslelljke t deel e deelnemers n provincie* Of van (len laii-llmuw hel tigspunl geweest der nleuivo coalitie dus llug.'iibcrg - doch liet versl-inn lulUeh-nntlonnlen. Deze huo|i bi ueh- lelourgmteld. De DulMch-nntloualc Iraclle Is liet er onderling over eens, dat Zij voor deze regeering vit hout' hiiiidelui gen tilel du initiale vcruniwoordelijkli'dil draagt. Do frnclto hooft oehler genu onknlo reilen om den rljkiliiuilbouwbopil dwars Ie zllton, indien (loze de verantwoordelijkheid wol wonsdit t» uiinvnardjn, llugenborg dot lege» ij» anmcnstol- lige regeering hol grojisto blijven hoslmin. Indien zij tal in Prtilsaen, Herlijn, 3 April. (V.D.) Nn de verkla ring vnn don voorzitter van de Dili welt-na tionale partij dr. llugunliorg ging do rijks dag onmiddellijk VERKFJiR$\iJ-HÖD. Elclsers. verbllnilng dient vermeden, Richt dus Uw lampen naar hènedent Fa. L. J. Luycx en Zn. LA NOEST RA AT 40-51 - TEL. 190 VOSSEN GEWELDIGE VOORRAAD, vanaf f 12.50 tot f 95, ld» wiilidelgiu In verband I regeering liet verwerpen van de molie van wnii^rou* wan naar aanleiding vnn (Ie achBrpo redo van don Dulwrh-nailonnjen lolilor dr. Ilu- genliet'g, den IllJUsditg oninlddollljk UcnUi binden. Vnn wellngollehto lijiln wordt octt» ter meilegcdoeld. dal oen der-jelljk gndach- I» In de kiihluOlMZlttlrig zelf* niet orerwo- gen I». Hol kablnei haoft zleh gowoon bo zig gebonden inul do zakelijk» voorberei ding voor hol komende welgovonila werk. GANDHI'S ARRESTATIE AANSTAANDE? De aanhouding wordt overwegen van (inndld, wnnrover rordo garuimen lijd jtmproken worill. zou volgon* de modedoo- lingnn vnn oen «pedalen veralaggevor van de Itnlly Telegraph Ie llomlmy Zaterdag a»., wanneer hij hij de knal aankomt. plaiilHviiiilen. e itollile le Snornd. win.r (iandhl gbite- iiankwiiut, l« genmclillgd ham hij over- iverden, behalve door dn vourslelbiru, nn lean goaleund door de nalioniuil-wicinlls- ten. Do belde piolles worden mol 13! togcf IS7 stemmen verivorpon. Wordt do Rijksdag ontbonden? B e r I IJ n. 3 April. (V.D.) N'a afloop vnn den Rljkzilngzltling kwam hel IIIJk«k.ihlitcl lindemniddag opnieuw bijeen oin zich met den politicken looslnnd bazig lo houden. In I I Ij li, April. (V. U.| Hel koiidsbu- van den jlljkslnnillioinl haalt lieden- I hel volgende hiinliill genoriian: Hot bondsbosiuur van tlon KllkHliindhond brengt crnsldent tninlslui' s.-hlele eonslniiinilg Heun vuil Ine van de Duilvche^mnd-' bouwambcvolklng". iKofno,.2 April (V. Dl Naar ul( Mug- pu wordt gameid, heeft de, nigamaene Itnad >n de plenaire roinniisslr van do Sovj.ot- ■nle brsloidy d" hoeren alia acbienialltge belasHtigschbjd kwijl, le 'leldapiim yen het nb'inj; A pril Vanochtend Is dp lol heRtrUOMig - un den handel' a au kmdcteii bijeengekomen. D* vöornonm'le ♦niav*Viliken der agenda zljnr L hel loi dpr uit <lc geviiitg.'itissat'. fifltsis- gen ruuttin de afsripifliug 'dot hulz«t; vnn onltifR 3..do handel' ïri.po-'iogialUc» Kcschrlllan.', ,'J.v V.' yA, -r

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1