BUITENLAND ",r dip. voortdurend diept en d« v werken verheerlijkend, Wordt verplaatst naar vreMelIJk vindt hi) he echo toestanden MOOI AMERSFOORT Heropend het Restaurant i „Huize De Stichtsche Heuvel1' ,„,rïïK;":";;re«:;3!Amerïfoort>che Berg hij, zoodsit hi) goed geland ItV ileii itoodotnen. ujd. Eerlijk gezegd. maerjen wil lie), niet iu* onto hunkering nam hei verleden, On heimwee ie onopr'eclii. Wij bedriegen i.n.- gell met onze. eonlinienleelê melancholie, Do geboortegrond en de kindertijd sij: Itl.1290 Lunch 12-2 uur Tel 1290 Thee-Concert verbeelding zich bedient om mi» gelegenheid te geven lol liet zw ondankê hun droefgeestigheid toch on» welgevallige stemmingen. .Nadruk verboden). gemoed l-'lulOltO Buitcniandsch Overzicht Terwijl hel er ntrihiuiik<ii,ljk;np leeKt.di O Duitsch unlinnnleh tfiet bereid uii(|pii KRASSE MAATREGELEN TE KABOEL. rfgcaiiiig-Brüntntt te «Jennen en >.»i.lhei»n' van een katjon et haag^cvvtije fc^em'tlfuaidcn zij lenstotje^ werd afgevuurd. Londen. 4 April. (If. N-) Te Kaboel rijft gisteren volgens een bericht uil l'eajp- war weer 11 aanhangers van Hoblb Oellah terechtgesteld Zij werden voor den moud een karbon eeliondc», waarna hot kanon DE MIJNRAMP TE ELOUOE8. Do oorzaak. Brussel, 4 Apri'. (V. D.) Mel bc king tot do mijnramp te F.louges bij Mons wordt nog gemeld, dat er vnn de bedolven arbeiders 8 gewond zijn. Do oorzaak van de ontploffing moei gezocht worden in tie an" wer.lgheid van een defaelo kabel, die 1 mijngus tol exp'osie moei hebben gebracht. Prof. Einstein heeft aan tl redactie het Arabisch blad ..Feleslln con brief rioh> waarin hij het voorstel doel, dal een Commissie zal benoemd worden, toongesteld uit 4 Joodsohe en 4 Arabische vertegenwoordiger», welke Commissie ieder politiek lichaam onafhankelijk zal motion zijn. Iedere partij zou in du Com missie delegeeroti een medicus, eon jurist, eon vertegenwoordiger der vakverecnlngcn en een geestelijke. Deze Commissie zou dan wekelijks bijeenkomen om de belangen van dz gebeele l'olcslljnsche bevolking lutar beste weien en overtuiging tt spreken De besprekingen zouden dan gehgim moe ien zijn, ton zij er eun beslissing I» geno- tnen met minstens 0 stemmen voor. d.wz. 8 Joodsche en 5 Arabische Pror.ÏP.Insteln verwachl. dat van derge lijke regïlmotige bespreklngciv hel reaul Importeurs; N.V. Haidci Maatschappij Rachitis, Rollertf ia».

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1