DE EEMLANDEQ DE UITVAART VAN EEN KÖfiINGIN BUITENLAND r Bloocfiiinc iraoco pci fOSTRKKI-NING «T9I0 I 01VI, reicrooN intekc jij Dinsdag IS April 1930 UITQAVE: VflLK^tFF A 0° 28e Jaargang Ne 244 Met het oog op den Goeden Vrijdag verschijnt het Amersfoortsch Dagblad Vrijdagavond a.s. NIET. Baitenlandsch Overzicht Rijkskanselier Brlinlng op nieuw den daar ontsprongen - Ceen ontbinding van ilen rijksdag. .«•■li. i:g mond.» van «Ion rUkskanaolicr. dr Brdniiig, had do regerrlng dnl.lelijk laten Uitkomen, .In 1 li I. do uct lil' bescherming van don liindbonw on do tlekkingsvoorslol Ion é4n guhecl vormden, ivaarnnn, naar ril •wens chic, in het mins! nlvt z->u worden gWoriM. De docornhlneerdo financieels on ugrarl scbe wétten dienden gezamenlijk door do volMvertcgenw ot-Jiglng te worden non vanrd Geschiedde dit niet. dan zon dr. Urtin.ng ovtrsuan to> ontbinding van ibn (Jksdag. Da uil-dag van do ti hv. n.h< «loni '"i'ig k"m men: lerwtjl één mem Wanen DE PLECHTIGHEID IN STOCKHOLM Meer dan 100.000 menschen langs den weg. Bijzetting in de Riddcr- holmskerk n Koningin Znicr.li. middags do begrarenisewel va Vlclorln volgen zon. Overal bUtuivzgelo vlaggen halfeh vnn «lingers dennengroen on zwnria slof waren logon do govots van verschillende Noorecha kroonprins vrij wc lb tilling li 30". II Hol pejidoko leven zijn .unbiflonholon hooit ami o n zijden draadje gehangen- wel Is dr. Sclilele In de logcnwnorilige rljksregcering verlegen voordlgd, jorh rlli fell woerhlem een dool lor Dnitsciwiaiionalon er niel vnn een po ging la dofin om hol knbinct-IJrUnimi ie doen dulkolen: do groep Hngenlierg, di bul JnnaMrkat Is, eieindc mot do overige link •cho- oppositie logen de regering. maar do groep, dia onder leiding staat van graaf WeaUrp, was hert ld de r.-veering Ie red den on een kleine meerderheid te bezorgt Do uitslag Is nog gunstiger g.weoi d. tie weering udf liail durven hopen, want Zalci lagocMcnd werd algemeen verwacht dat een nederlaag der regA-rlng nlci zou uitblijven. Wanner dn eoeinal tlemocrnton allen wpren opgok'-nicn, wa* hel nog in he zien geweest of de regaining rich had kun hen handhaven. Immers con zesilonlol lo den van rtc/o 'inclic ontbraken, omdnt ziekte of een andere reden vin ornstlgon aard hun de auuw <ztghclit ln hoi parlemoni iet eskader smorgena vroeg reeds fan Min don schoren-archipel Invcaloomd. raier dreunden, omstreeks oen uur V dockholm ten nnker. Over slad en. wal nng klokkengebel ;r hei nam- en am i Zuidelijke deel do de politie maakte alles zo ir ordelijk Iliihhirholiiicn zoo' T water geduwd lallen mensrhvn klommen Dat dr. UiU/iimr VIisi D HUgde. I« inmuslon een nieuwe n wen ;ngon fici knlnmd li de dorde Inzing (h zin or do zou' zijn gekomen, dr IJruriit mclfwdi uk den w'iiach uitle. dn; roods d slcmit Uil gesohleddo on ook dlunual he haalde dc «regeertlig oen bo-.rhoi.lim moor- dorheid von eon negonileninl stemmen Ho Icnuchiebd zullen do gecombineerde "deld on wannéér deze Is afgoloop.'ii. zul de l NahiurlOk •I Pon- r de i aanleiding chen, want In den vervolge zal haar parle ment Ure grondslag «leeds zoor zwak blij ven, zoodal zij door de een of and-re on voorziene om«l-'indiaheld uil hol zadel kan worden ae.vipt Overigens Is het in begin sel niet uitgesloten, dat metloriljd haar po sitlo althans een leisje steviger wordt, wan neer do crisis, die thans al ie duidelijk in - jui- ll lol een definitieve splitsing der partijen Do „Hehards' onder In Diiitsch nnHonalcn, de dweepzieke vol gelingen vin Hug-nberR. wiens aanzien de Inalslo jaren geducht heeft geleden, zullen zich vermoedelijk tenen do rcgecring Wij ven kanteel en Wellicht meer iuriinde- inanr wat do gematigde DuftsÉh-nollonn len li' irofi, Is hetjniot uilgoslolen. dat de- zon lorhuu zullen kunnen wordfn g«r' kond im boirouwbnte rcgcériOgflMrhaogers Ne w-Vork, 11 April. Het SOOO 1ell;nde stadje, Buchanan i6 letterlijk door het vuur omsingeld. Enkele dagen geleden b' ,k op ofig.-.'oer 34 K.'l nfaiand van Buchanan een bopehbrand lilt. die lot nog too niet kon worden gebluscht on zich zelfs nog voortdurend uitbreidde In der. afgeloopon nacht heelt do-brnnif ziWii gfftl- vang aangenomen, dat het geheel» «idcfle door brandende hosschen omgeven is* EEN NIEUWE 0CEAANV1JJ6HT. Klngford Smith wfl sen N'ew-Yoik. li Aprll.'jïe f Klngford Sroi'h Is van plrfn 'J% maand mg! heiberoemde vliegtuig „Southern'Cross' cén 'vliegtocht Londen— Xew-lorli lo ijmkon. Met do toohereff voor, hét' wrlrck wordt reeds thans' eln genrauC spoorbaan. juiol konden gelukkig oversclioi der Koningin aan land gohroclil zou worden De koninklijke sloo|i .Vaeaor- den" goroild door II matrozen, gleed over het wnlor naar het hlauw-prljzc pan'eor- nanr dn sloep gedragen, en Icrwlll li-I gn- solInt van de .Drnllnlng Vlclorln" zijn salmilscliolcn deed dreunen, naderde de sloep don wal. Onder bloemen bedolven lag de kist voor liet blauw en gouden bal dakijn. nog eens gingen do riemen in bel wnler. de adelborsten stonden In dn hou ding. do muziek speelde een hvmne. Twaalf kapiteins ter zee droegen de kist aanland, op Zw-eden's ramlalk geplaatst luskrMif Knndelaberti en onder een groht krul» van oleclrlsolie lampjes. Honderden kranesn hingen er lo gen do wanden, groole lullen seringen prljk- len er en verder was du kerrk versierd mol dennzgruen, zwarte slof en zilveren ban don. Do soldaten In oud' unllformeii pro- sonioorden de degens, earhtn muziek klonk en twaalf Itoofdol.lcieren droegen de klsl binnen in de geheel gevulde kerk en plaat sten hnnr op de calnfo-'k. Du tlrli Scan- dlnnafsclie vors len, prealdsni llelamlei', de /weodsclte prinsen un prinsessen namen reehie In hal.koor lilaals, de andere prin sen en prinsessen en dr vnrlegenwonrcll- gera van verschillend» Staatshoofden llnkA. Mm zong een Zwesdschcn psalm, liel rlilsehto door liet -korkgohouw, ondu' do hooee. seliemerlge gnwalv'en. Dan trad do aarlslilsschnp, dr. N'nlhan Shdorblom, naar voren, om da hegrafuiila-cei'oiniinln lo var- richten., Het was linel sill even, maar dan drong van hullen hot-vprn. gedonder vnn geschui dodr; liet liagralenlssnluill, dnl door o-'le Zwoertsrho lorten <ifgegovcn zuu worden. En woor werd er gozongin, nu door hel koor vitn de Slolkapel. waarna do eerste hofprediker, di. Wldner, een korle rede hield. Als leksi had hij gekozen Open. baringen 10 „We.* B'lrouiv lol In den dood. dan zul Ik u den krnun des levens schenken". D'l jlIJbehVnord i* steeds de le vensspreuk der Koningin e volk n il dll ii se.liap van dc overleden linnliiRin aan vaarden. Vervolgen» droeg do narlsbleschop de ultvaarlmla op. het voorspel van Wag- nsr's Do ral val" klonk en onder dn lom-n van »en oude melodie droegen de iwnnlf Officieren do klef haar fle grafkapel dar llnrnadniie's, Toen verllei de Koning, die nauw1 zijn aandoening kon bedwingen, da kerk kfet aulo'a reed men nunr het pelele, een Uwartler later word de afzalllng opge- Albw n plechtig en kalm verKiupen. de cominiinlslen. die ea In den goiiieemqrnad vnn Gniehorg nogal geageerd luidden in verband met hel overlijden ningln, hebben nu niets ken- In da hnvons rusllcn de kranen, het verkeer slonil gedeeltelijk stop. winkels en 'iJTOPsleUlTlff der ftorklillftflrrs geweest voor den loots! m loclit doé Koningin, ook gekomen »n moei dun honderdduizend sommigen »c|iaiien hun aan- op lóOODO slmiden gedurende vele aleclil» «temden dn >wm;ii n-movRI nlalen, nnii'inaiil «ocInlMen bclns'.mg op minerale waleren i «lemincn Zweeilsrh» en llndenerhe vlaggen, op aninküjk m lijkwae VEELVOUDIGE MOORD Zeven vrouwen hel slachtoffer die 13 April. Te Mnrnkeel In Ma len inlandsrhe snldnni aangehmi- ilet minder dan n hij Koningap-iar, den Koning van Noorwegen, president Bolandar van Finland, prins Adalbert vnn linden, den vroegcrcn vonsl van Mohenzollern—sigmaringen, de prin sen en prinsessen en do vertegenwoordl. terwijl ireurmuziek klonk onder de aln hoornen van Skoppsliolmen, z-ite iet zich langzaam In beweging. Dloht opeen stonden duizenden langs don weg. versehlllondo regimenten mei hun muziek korpsen waren en hole opgesteld, da vaan- dels neigden l:n groet en doffe trommel slag klonk monoioon over de zwijgende menigte Voorop ging hei lllfreglment (e paard, dan volgden adelborsten en i.vee seclies soldaten In Oudo uniformen met blinkende horetkuras«cn. Vluk nclilrr den lijkwngen liep Koning Gusmaf, soms sleu* tiende op den arm van den kroonprins, de andere vorsten en prinsen volgden hon. Dan kwamen galarljluigen waarin de kroonprinses. Koningin Ah.vandrine van Denemarken en verschillende prinsessen eozelen waren, lervvljl rtnliraehlcr Zweed- «cho edellieden, hoofdofflcier;n in groot Icnue en lol van hooggeplaatste personen F.n allerwegen stonden da menschen In dichte rijen, studenten met hun vaandels, diaconessen en schoolkinderen vooraan. Vele dames waren In de rouw. de mt heeren waren In 't zwart en hadden hongen hoed op. Nergens wm moor plaulsje vrij, de menschen znlen In vnnslerhnnkon, op de daken en ook den overkant van het water zag hei zwart. Toen il" stoet hei koninklijk poleis, -daar zon geweldig en massief staal op hoek vap de oüde stad. waar wild hei ter lands bruist, pijpaarde, groene waande) van do paleiswacht voor 't la 'de Ziveedsehe landsvrouwe. Velen ontbloot ten hun hoofd en de oud»'Koning wa dit momont door deze stille hulde zóf. ont- dal lijn zoons, de kroonprins Wilhelm hem moesten Ondersteunen. F.m aWeds nog onder bel gebeier vlo'dl!» 'ikon der lAtad. trok lengz.-®»*)» sloel naar dp Hlddarhof^Berk. het inr der Zwatdfehé vjrslgn, op. ln hel knor.'vOOr hsl. Allsnr.-de gelegd. Koning schikking der ln den lanrlen lijd vond men zev Deensche achler elkaar op nfgzlegeu wegen nnlen do lijken echo vrouwen, zonder dal men er erhlor In slaagdo den dader op hel Spoor ie komen. Vrijdag werd wöderom e n jong meisje ge vonden. dal nlol dood Jleek te zijn, doch zwaar gewond. /.IJ kon vrl) nauwkeurige beschrijving van haar aanvaller geven. ■*k dn. dooli riederlinud enn i aflegde. HIJ bekende, z hebben geplnvgd. Berlijn. IJl April 'V.D.), In den nacht vnn Zaterdag oji Zondag werden e.mlge gangen van het rljksdaggebouw mei ion- de verf besmeurd. Op een der muren was roode verf een ewnniljgi geschilderd. alsmede do woorden „Dood ai Betoogtngen l'o. Warschau. I Ion. Llthauen en gelen genomen (e, loogingen op I Mei. In Mlhnuon zijn voor 1 Mei alle optorliten verboden, UrwlJI men in I'olon en Kstlnnd m ere mkoms^ge nine I- regclan verwacht. Te Warschau zijn lnlr||- ko communisllsche propagnndlslau gear- Don den. ll'April. V.D.l De hedenmor gen g>bonden„plenalre fitting der vlool- confereiMI* beafl besloten de slolzllllng voor de "oriderleekening der fol «land geko men ver'dfsien. die Donderdag as gehou-' focmuleorlngawerUzaamhedn gereed kun» De Amerlknanscho slaaisseorolarla Stlm- leldcr der Jopanschc delegullo Wskalaukl enslemmliiR was birelkt over do Ja- pniiscli» «l«eh lol waarborging van hol dragon naar do klasse destroyers. Dc Jnpnnsclii. dclognlle lienfl non rochl ver langd om 15 !t der tonnage le mogen rtver- dragen; men is hot eens geworden op 10 "C der tonnage, Mocdonabl daabla mede, dal Kng'land legen dll Amerlkannsch-iiipnnsch nrcoord geen bezwaar had, 't Agrarische program aangenomen ln den Rijksdag vuil de beslissing mei 250 legen 204 slemman. De ontbinding voorkomen eelt vandaag de (IckkingmuorMcllcn lie i varlcorrie. liet kleinst wun dc meorderh» i.ij dc varhooglng vnn dc hlerbalaiilng i du ho ogling on nruiimlo wnici-ci m. iioogiiig van d j Ijiei'beliiziliig i due i o, oangiuHiincM. Tcgeu ilcriioci'alon, de cnminii- n "10;l verworpen mi 'tateimnlng werd hol programma .'00 logon 301 ticinmen aangenomen. l>« to- uonsUmmor* lic«i .nden nil dc aoclanbdo niocroion. .'Ominuulaleu en laillapoal-.uc-iii iision ook dn wst tol vnorhvrolaJhg van ilc hervorming dor financiën werd mid Jiff le Macho voormallen inzake dn verzekering le werkloosheid (in lint haffen van een i verworpen. Ook werd een unrelel lot afschaffing van p' nlicbiMInjr verworpen mm :1HH logon /ommen Dn voni'slommM werden go- ui door dn communlaliiij gn nnllnnaal ciatcn. Kan Oullaeh untrnnalo riiotlo .la heffing van „volibiOnde" Invnarraeh •ip wijn, fruit en groenhui word aanga- en. Daarentegen werd oen aocliigMn- mocrollaeh» mollo lol verlaging op voergaral vorlvoi pen, niiniii'iiilug van dn wellnn Is dn o den rljkeilng voorkomen, Do tliuns me' Paifchvucnnlle gegna Een reeks bazwgrertde fallen. gei. die ervan verdacht v •ergifilgd mi nek vergiftiging van zijn zusie daan, groeien sleede in na stoffelijk overschot irilaelil» opgegraven, ook zij eon onuiiluurlljkmi dood la gestorven. Thans verspreidt zirh gerucht dnl l.iigd ook aan den dood zijn in Wih gcelorven vader niet on- schuldig zou zijn, iinngezbin lusschen vu iler en zoon een zeer gesponnen vorhou- dlng benlond, wnnrlilj lliuiiir.leele kwesties do hoofdrol «peelden. Nu don dood vpu zijn I vader irfde de mndnrls een aanzienlijk 1 bedrog, dal hij editor aan ila speeltafels casino's spoedig wear kwijl was, Mep vermoedt, dat dn Juslilie lhnn« ook h«i 'l|k r zul lalon opgraven om de •Inodsoorzaak vnsl ie stellen, In lolanl ver denkt men Lngot vnn vier vergllllglngs- éAn poging tot moord. I, Vrijdag i WEEnnnntcirr. 11 nogal e hnrometerataml: 7iis.fl in Valenlm, Laagste iKirnmelsralaiid: I 7 uur 26 min VERKF.ERSGEBOD Rijdt verstandig en hexadlgd. Doe nlel mal of slapcldol. 'Ziekenhuizen komen ook wel Zonder Uw grimassen vol. Fa. L. J. Luycx en Zn. LANGESTRAf' dl)-51 TEL 193 KINDERKOUSEN P.lncco on fil, zoor voordoolfg SPORTKOUSEN NIEUWE CE88IN8 GROOTE RIJKDOMMEN AAN DE ZUIDPOOL Een nieuwe Zocht van Disco varv tlejDlsc •jw.oriHd.il IJ April •li, woD^'fn hei werk ZijlilroolgnhloiJtfl likt gi'Wenachle r, dljrfgei.fi jon mijaTl f Oh«eïrvor,,|'10>'. NSWij do w ilvlachvaarl Die ryk- Ibmnien, ti.iii-,' Dajy liggen v Ink naiut dc 'uur Ten ,'lo|le wkbmrdc de «ennlor pei •oonbjk «leerN eiwit» bnlaiigslniliiu v.,or do ■vpeldlr 10 nebben gebild bereid lo op zb'li It i Aon i' mi' mei de nieuwe oxpadlllo I" begin- leden van do Zuidpool.commissie, on- ir,rzlticr«ch<i|. van Daly, hebben hadan iiiilerhoud mi", de loden der ezpndlllu i Naar verluldi, mout llolun Ison zich wkeie voonvaardon bereid verklaard hebben flnnnchelo hulp lo verloenon Du dpuulrommlsme zal '.'S April en boapro- g voeren met net Australische kabinet- I'ailje, ll April. (V.D.) Dn Kamer heeft i den afgeloopon nacht (bi '.woede lezing vnn de begroeiing voor 1930—1981 goAlndlgd, Do boyrooling word mot 1(13 tegori 118 «lem- rs :«0p''.Donderdag a d'wacht hij de hebanilellng In derde ■«Zing nog eenige moeilijkheden inzake de pcnslocnsvorliooglngen. Tnrillcu zal zich legen een vorhoog'ng verzeilen en zn| zoo noodlg de kwastlo van vortrouwen stollen BIOBCOOPBBAND OP SICaiE. Twln'lfl peraoosn omgskoro». rome, 14 April. (H. N'.l BIJ een blo». ipbrnnd ie Llcofa op Slcllia zijn 30 por- X f.or.(Ion, II Aui'll (II.N.) Volgen* de- pally Mall miu'i ion ornalluc cri«l« uiig»-', .roken zijn hl| dc nnilcrhanilalingon lu«a •chen Kngclnnd er ligypln Rgypio hocfl verlangd, ile.t d" Kngclsche troepen uit Soc- Inn Icruggcirokkcn zullen worden on ook» het opperbevel non oen Egyptenaar upgc- Iragen znl worden. Over hei algemeen mnoL, dn Kgypllachc delegatie gohetl andero voor- stellen aan dc orde hebban gcslcld. o„n op- vennnien waren l.n hal oniwiirp-vorclrnu, dat llandi rson aan hal vorig» Bgyptlzcha knbl- ooi had voorgelegd De Bgypilsche ilelegaile noct lllnna veel vorder gaande «lachen heb- lion gesteld NIEUWE VLOOT ADMIRAAL ^N ENOELAND. Sli ChatUcU benoemd. Londen. 13 April. Vlce-artmlraal air Chelfleld la benoemd lot admirabl van do viool, ter opvolging van ndmlraol sir Hugh Watson, dlo op rijn verzoek la gapenalo- neerd. HU wn« lljdcns den oorlog graaf Bonny's vlaggeknplleln en hoeft d« slagen van llclgnland, Doggarsbnnk en lutland I medegemaakt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1