M DE EEMIANDEÜ BUITENLAND UOlMfcHENTSPfflJS p 0.7J. pa i air/. I I- Ahc-dcllfk, —marr. I OOJ. TELEFOON INTERC UITGAVE: VALKHOFF A OS - KItut AdvattnrKi _KB7T]B Woensdag 16 April 1930 28e Jaargang No. 245 Met het oog op den Goeden Vrijdag versshijnt het Amersfoortsch Dagblad Vrijdagavond a.s. NIET. Onze bureaux zullen in verband hiermede den geheelen dag GESLOTEN ZIJN. Buitenlandse!! Overzicht De Brltsch-Iodlsche beweging. Om dc Indische onafhunkelijkhcidsbc- tuging, die door ile actie van Onttdhi aller aandacht op zich vestigde, goed Ie begrij pen. dient men zich te realiseeren welke (actoren hierbij alma een rol «pelen. inel de nulionah' gevoelens van het Indi- echo volk. die zich de laatste decennia krachtig ontwikkelen ondanks de verdeeld heul der lmlihr* op godsdienstig gebied en ondank» de ethnischc verschillen. Vooral nadat do wereldoorlog was nfgcloopun, voelde hel Indische volk zich tnon-Jig ge noeg om zijn eigen nationale hesiamt te le ven/Het beschouw i de F.iigelschen, die met I roepens vit nmbtenmen het land rcgcorcn eu meg kooplieden het etplolteeren, hoe langer hoe moer nis vreemdelingen en voelt zlch.zolf als bewoners vntt een ..bezet' land. Deze gevoelens zijn vooral do grondslug van do beweging, die op onafhankelijk BELANGRIJK WETGEVEND WERK VERR'CHT De nieuwe belasting', finan-- cieeie en tariefwettcn aangenomen Versterking van het econo mische leven IJ er 1 Um Ja April. II.N) I belasting linnncieele en tarief», vatidaag ook door den rijksrai MoldMiltauer hield na afloop n. HU wei belangrijk wetg daarvan I door alle lagen der bovnlking - vi»J» 'I riullohule gevoe van do vreemdeling! den rUkernad sdlge afdoening .lezer j op. dat hiermede een I l werk ie varrleiit. liet 1 rentabiliteit voor don en «II .Ie gev aren af to wenden welke de tegenwoordige wereld- op landbouwgebied oplevert. Aan den do schal- daardoor weder gir.ond en de tiegroo- In evenwicht gebracht worden. Met de heztilnlgingen en .Ie opbrengst vim de Voungleening zal het mogelijk zijn do vlot- uaren der Indische i vangen zijn. geluld v. Ten tweede speelt e Iluropeeach-democraii! tijk» Itnllschc student gescholen k*nnL dlse.he trmole et dut zich i n belangrijke rol het hen den In D u zelf 'ii waarmee de tal- n op r.ngelsche hOO- t. In de In- voelt dan t op volksvergaderingen vollo- dtg"parlementair :eltbcsfnut naar Eneele-h voorbeoM kun elsched Deze lichting Is voor compromis—oplossingen to vinden, waarbij India al« dominion de holi»r.liind»cli-poll- lleka bescherming van liet l.ngelsche rijk void»» kan gootctcn. Zij verlangt hervor- ijilngen In een omvang bc-mk, vcrojnlgen rt» Amen r, onafhankelijkheids Engeland z zoodoen- einndcf» der .'ulieldershevolklllg In d- lli'lil lijk een Indische communistische partij gr sticht vli het iaat' daarop weid het eerst- Al-Indische rommiiiileltscha congres te Ma bras gehoiidvn. In Bombay, Ilengalen. dei I'undsjnitb en de Vereenigdc l'rovincies werden arbeiders- en boerenpartijen vormd. Vmi huis ui' beslaat er lusschon i als rot n alle veld inmiddels de ..burgerlijke' partij-ui *e|f,|e wijze bestreden «I tcltc heerschappij der I- practise!»' heeft zich tocl - npl een zeer behing rijk heide onder» richtingei bleek b.v. duMelIjk op I nationale congres te Lr utngsrede .an den president Jawahiirlnl Jvehroe, die, zoonis men weet, zoocvei oor.loajd; van de KOln. Zij nvvnnrschUnlUk. dat het n duur bij het Indisch» volk c*l> cfiiri.itijfeii voedingsbodem vindt. I -n beletsel daervoor is de hicrarehlsch-re- ligleusc „GHcderung". van hit volk cn de omstandigheid, dm hel in economisch ^op slecht» zeer bescheiden levensbehoeften be. vrcdlgd te worden. De toestonden in Zuid- Chlna zijn achter precies eender hoeft men er daar getuige van kunnen zijn, dut het nationalisme, tijdelijk gaande met-hot communist»», zich kolde tot C -'I geweldige beweging, i slaagde den KiiBolechen In vloed op dringen pn de eenwording van liet bewerkstelligen. Wij zien ook' nu II» ItldiC. dat. terwijl tiatidh» zijn veldtocht legen het zoutmonopolie onderneemt, communisti sche Spoorwegarbeiders een «jinpnthiesln- klng op touw zetten. De gisting |iij liet tqlk het jongste national biond, blijkbaar zoo al gen) sen geworden, dat de drie rlemaniep der OitnfhapkeHjt- beidsbevveging tot een actieve eenheid zijn geworden. Heel Indi" is wel-is w-gar.vtor d« denkbeelden nog niet gev^oonen. •«onjü-1 •zondering tnskdn de Mohamm^l^MtvWM vorstenstaten en vle-pariaklassen iffêar oe lonk der lingelscho staatkunde, qn» dort'- Indischen kalos 'ft toom iorhduden, is-iftis-. sollied ao%|noolt zoo rr^boilIjk gevv'oegl als pp dït ciöenéllk. WILLEM GROENHUIZEN JAQUES THIBAUD Langestfaat 43 Gedipt. Horlogemaker 1e klasse. Reparatie-inrichting aan huis. TEL. 862. t, IS April. (H.N.) Vandaag zijn in het Lagerhuis de, beraadslagingen over de bogroottng begonnen. Churchill, de vroe gere kanselier van da echel kist, verklaarde dat volgens zijn opvatting de grens voor de bekistingen i« b:relkl- Het (poet hel. stre ven van lederen kanselier van do scliaikist zijn, de belastingen te verminderen. Snow- den verhoogt echter da belastingen op een allo doelen van de vvereul moeite doen om Je belastingen n Verdei' zal het mogelijk zijn, de otit is geweest Hierdoor zal liet erediet van Duitaehe rijk en van liet Dulutohe eco nomische leven versterkt worden. Teven* he: mogelijk zijn. hot volgend jaar den t van dn belastingen ta verminderen, rop het economische leven moet kun- rokcncn. wil hei rijk in slant zijn de re lasten Ie dragen, die buitenland op zlclt heeft geno tiet tegelijk HET VLOOT ACCOORD VAN LONDEN Aanvaarding door Amerika's Senaat? 11 April Kaar verluidt, hoef' ukarubc. Jiipitnscli gedelegear- vlOOWOnferontle iim zijn regiering vergunning gevraagd, Donderdag uii Lon den te mogen vertrekken. Naur hei heet heeft do regeerlng to Tokio ilen wonsch geuit, dat Taknrabc de oflici teekcnlng van het verding zal wordt geacht mal getrtden. Du cn benzol irtu do wijziging van d imp op I Mel. Op 1 Mei worill hooging van do hlerhelasiiug IJl het recht op mlnzmle Mol zal ingaan De nieuwe wel door ilen rljkaprmldent o April In working to -irwe f*eht«ii-«p be»* Is April DIEFSTAL UIT GRAF KELDERS l'ogingen om getuigen Ie vergiftigen IjJ 3 April (II. N.) Een vijftig koopman hid ocnigo maanden gele- •n nabij Jvreux gelcc-n kasteel ge- dat lilj met zijn slicfzoon bewoonde, ge'oidelljk do ko/tbaarst» snik ten van liet uivubiluir cn zou nog vorder lijn gegaan, indien do tuininan niet <lu clgc- naroano Iml gcwuuixliuwd, dl» tu Parijs woonde. Deidrn weiden dnarop gaarres- In de gevangenis heeft ilinns de stiefzoon npzloiharehdo mede,leidingen gedaan Zijn stiefvader 'ii lil) waren In de grafkeldei» dei jamilio doorgedrongen, wam zij de lijk kisten geopend en de lijken beroofd hadden var. do kostbaarheden, dto te Parijs ver kocht werden, t il eon book, dat zich in de bibilolhcck bevond, maanden zij Ie kunnen indor den grond vim lint U«»- verborgeu was- Zij groeven gangen zonder echter iels te tij op Oen hunner nachtelijke ii dien •erden. besirten twee potiiigei» te ontdoen tc vergiftigen, wol echter echt kind .«li den st cfvude» dut dezen In den weg stond, werd vergiftigd- Op «rond van deze inod'-deelingcn heeft do justitie hans do opgraving kind gelast. 1A pril. (II N Dc nrre Amerikannsche communiste jenomen. Gisteren deed do pol Ue een inval in een lokaal, waar een con maoïstische ve bij eveneens ve teerd werden. T5RUGKEER VAN DEN WPJTER 7 Freiburg I/Br. (H.N.>, In het Zwarte VVoqd is. nadat eeti tijd lang prachtig v laarsweer bod geheerscht. plotseling verandering In het weer ingetreden, tefhperilifr daalde tot enkele gradep onder nül, lerwijf bet. tot een hoogte van PW M. «Ajhauded sneeuw,De sngeftw ligt op fiffltléa punten 20 c >I.-boog. In de dalen Iqlt vëel regen, zoó'dat "de^ rivieren snol wassen. 'jf ■y" £j BELEEDIGD Een proces wegens laster Do beroemde violist Jacques Thibaud is de hoofdpersoon in oen proces, dat op liet ■■ogenblik voor ile 12e kamer der correc- tlonneele rochlbaii!: Ie F'itrljs in lioliande ling Is, aldus bet Hbl. Den Hen Januari 11. gaf Tliihnud een op halfnege'n gesinld. docli TUibnud ver scheen pas om hen minuien over hulftlen voor zijn van ongeduld trappelend audi (nrlum. Do Impressario deel lo leulljk volgend'»» lez'.ag. De „koning I, omdat hij don... lekker had tien! Terwijl zijn zat. had hij zich schonken Thibaud Thibaud lo ge- tulgon. Niemand minder ilan (.«liricl l'ler- né on do pianlsl Corlol, die belden verzeker- dan dal Thibaud do allptheiil xelf is en verkiaiirde dat Jiij da eer had 'I'll' is vriend Ie zijn. dal hij lilei alleen zijn l.ilcnt linwonderile.e doch nnk o"iT respect had voor den l»e»oe|>s pliclil, «leeds anil den dag Do uitspraak zul 2 Mei v WEERBEÏltCHT. Hoogste bnromoterstand: TiD.2 te Isa fjord. Vervvuchtlng: /*•-. Meest tot krachtige.(cn 'f Mwind, moest zwaar be vvnlkt, waarschijnlijk ccnigft iels kouder op Z i, dat Takarubc Londen iten vflSe dc ondertec-kening, !l plnuUi'U van zijn hatidtee- r bet verdrag v Japtinscho- vloot Is ti.L legen idle koeren Dok dat Taknrnhn nog in den ioop der linrlemenlszililng In Tokio terugkeert, otn- ■Int hij dnn verklaringen zou kunnen af- oppoailie leg"ii liet ji.H'liJ zou kunnen trekken tegen de regeerlng. por. rspiihllkelnscli till van do cnminln»"' i-iilaiidsclie zaken u iiiangaando ile vlootovarcenkomBt van l.und"n gespro ken. Capper Is do ee hot (ipenbaar zijn m Zegt. Hoewel Cujiper wacht, was hij van oordeel, dat. it verdrag is. wat het lijkt, het ticil voor zul verklaren nt de S«- Hoover over de boreikte resul- 1. o mie 13 I l'rt hoeft op het Jaarlijksclie cmgres der r.« van dc Amerikantisclip revolutie", dut op het ongcnbllK I'- Wuslilngtuli wordt akelijkheid plicht I. deol t' Do onafhankelijkheid der Vereentgdo Staten komt daarbij niet In het gedrang. Imogen- let-l kun Amerika dezen pliclil slechts ver vullen, indien zijn onafliaiiki'lijklieid vol komen Ja.'waard l.lijll. De gnheelc wereld heeft cm verlichting van de lasten der uit gaven voor leger cn vloot noodig. Dc ont kol» echter «leclils dan lot vrede i, als zij lot stand komt op grond van enkometcn tuesrheii dc verschillend» es. Het succes van do Londensciie vloot- lerentl" «laat than« vost. liet i- gelukt lewapcning lor zen van Engeland. Japnn ilo Vereenigdc Sinten aanmerkelijk tc verminderen en oen einde le maken uun don heslaandeii wodslrijd 0|) het ge bied der bewapening. Dok wees dc presi dent op het nut van Amerika's toetreden internationale gerechtshof. Londen. 15 April 'H.XJ In d" textiel nijverheid vun Midden-Engeland zijn thans drie kwart van alle arbeiders uitgesloten. De ondernemers blljv- n weigeren mot do vertegenwoordigers dei' arbeiders to ondor- handelen. Ken vertegenwoordiger (lor vak-, veccniglngen verklaard), dal de uitsluiting waarschijnlijk con maand zal duren. OUDE GRAVEN ONTDEKT Belangrijke vondsten op de Barein-eilanden uilen. 11 April, (V.D.i Naar uit Basra gemold wordt, hebben Ameriknuiisr.hu »r- chncologvn ill do afgClaoj)en maanden uit- gi'Dreida opgravingen gedaan op do Bnreln- e landen lu de Perzische Golf. Zij hobb -n np deze ellenden verschillende graven ont dek! vun een let dusverre onbekend volk dai zijl» slum-hoofden plnclil le hegrnvii j Fa. L. I. Luycx en Zn. LANGE8TRAAT 48-51. - VEL. 190. DAMES KOUSEN Fil vanaf 95 ct. Zijde vanaf f 1.35. Fil|zijde vanaf f 1.10. ALLEEN SOLIDE KWALITEITEN. MONSTERPROCESSEN INDE SOVJET-UNIE Verscheidene doodvonnissen verwacht K o I no, U April tv D.j Naar uit JUOshOU gemind wordt, J-ogon hedun lo Cilarknt oen I iiioiislvrproces legen l.'7 pereoiH'11, die bc- I Maagd worden van ecuiuiiiiache contra- reroli-tio tegen du jovjof-regeeiiiig. «>j» de 'bckla.-gdobqnk zitten o.n. verscheidene ltu«- idsclic iiigniiieurs, urheiders en verlegen- woor liger» der DekrallllscliO „Intelligent- >lu". Volgens officieel»' bericiltcn hangen op hot O'igcnhtik In bij In i Men v elamhoofd du laag 1e ouwen van hot slam-hoofd, De uilgravln- n der h i van een schrift a< g niet heeft kunne geacht wordt prae-ar; In L'r. in hoi Zuidi zijn. gelijk gemeld, rb expeditie en willen brengen. M o t It o u. 11 April (V.D.). In hoi monsui prees logen de ..iinlo voor du cmoncipatle vun du OekraiidS" weid tegen vijf bvklnug- IOii i.l« uiterste sociale verdedigingsmaat regel do doodstraf gWuselii. Da officier ver- kluiir lo hl"ibij. dal hIJ. gezien het berouw van de beklaagden cn do politieke en econu- 'iiische kracht van dn sorjuirepiihliuk, do» iiundx niet zou pcrslmceron bij dezen uiter- 'nlcdiM'ngsmnafrrgcl. i ocialen v e op de t mnglljk geut-In worill door leden van den bij L'r gevonden ara worden toegMchrsven ann het oervoli flnbylonfc, hol oudste cultuurvolk d -i narde, dut ongeveer 1000 Jaar voor Chrlstui leefde. Eon zoon van Hondrik Ibsen. railiiirg I B., It April (II. N.) Van gen is to FYeihjrg Sigurd Ibson, de oud- ist«i-pre»idoiit van Noorwegen, in don 'rdom van 71 Jaar overleden. Hij was zoon vuil den dlchler Hendrik Ibsen cn behalve 4laat«man ook schrijver. Van zijn werken li het drama „Hoborl Frank" hel meest bekend geworden. Nadat hij reeds vroeg.r te Freiburg genezing voor zijn gerecht, wan bij onlangs, toen :l weer verergerde opnieuw naar Freiburg gekomen, waar hli enkele weken «o!cd:ii'cen operatie onderging icbeon uauvatikelljk dc tering Jn den tocsuyid ti deden zich compilatie» morgen na een langduri is ingetreden. ROOFDMOORD OP EEN BERGGIDS. G a b I o n z, II A p r1L (V. IJ.) Gisteren werd op den straatweg btj Alclia hel be bloede lijk gevonden van den l3-j»rlgen berggids Josef Lorcntz. Blijkbaar is de 'slachtoffer gewórden van twee i brengen, doel» er voor, zoodat vnii- i ziekbed do dood ENGELAND WORDT HET EENS MET RUSLAND Nieuw hande!saccoord in het; zicht Oin'.rcni de onderhandelingen over ecu voorl lopigu ha.'idelsuvcrt'cnkuinsl met Hu«- niltil licefl onderstaalssecreinris Dalton In liet IJritai'li. lagcrhiK» verklaurd, dal men l,et over de voornaamsio p'inten eens won geworden, Do ovcoonkomsl zal gesloten ivorileti ii|i 'teil grund.lug van du meest he- gunsligliig. wat den bundel betreft; voor dc «•liepen zouden op sommige punten andere Dn Russisch» regeerlng zal hel recht ver'- krijgen te Lon len eer» handelsdelegatie te urganiecercn; do harulel»vertegenwouiillgei' en zijn belde •mdenilrecleurou zullen diplo- 'lle dour do delegatie gebruikt worden en die speriiel voor handelsdoeleinden gebruikt w'orilel., zuilen ook Imtnuninnt bezitten D-> illplomotloke voorrechten zullen echter niet •relden bi| procss-tll voor lingelscho ge rechtshoven wegen» rommcrcieelo transac tie». Deze voorlnopigo overeenkomst, die oen upzeggingstermiin vun zes maanden bevat zal zoo spoedig mogelijk in werking iroden. Oe onderhandelingen over het definitieve handelsverdrag zullen inmiddels voortgezet rest den correspondent van den sociaal-, roofmoordenaars. Dc daders, twee Jeugdige lenmkratlachen-'jter.wl.cnst aldaar, dr. «jerklooze slagersknechts, Schiamnl en Han sel, nieegedeeld, hfat hij binnen drie dagetr fer geheeten, zijn reeds gearresteerd. Zij het Hoameenscbe grondgebied moet veida- Ég-" ten. Eqp reden v(»i' deton mnatregel werd, niet ofgegiM'cn. •■:>3 hadden den gids legen middernacht over vallen, neergestoken en van 1?" Kronen he- foot'l OVERSTROOMINGEN IN TUNIS. Herders door het water verrast. Tengevolge vat» bevl laarnan gepaard gaande overstroomingvii werden in Tunis vilt borders door liet wa uw ineegoslcept; 700 schapen yerdronkon.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1