buitenland «ssfiss -S DË ËËMlANDEü m «miam a ,r">c° p« por p» 1 unJa I l~ Afzonderlijk. o.®«r. 104». IMT/TA»^C uniKMflEC „o Uknita priK - Rldo. Adwrtttt» „KEITJES b« vooruitbetaling l-S regel» POSTREKENING «"910 TELEFOON INTERC JIJ UITGAVE: VALKHOFF C= 50 w eft, mtt |0 dr*f*.I ptwura f I.— BtlUmmaw Donderdag 17 April 1930 28e Jaargang No. 246 Met het oog op den Goeden Vrijdag verschijnt het Amersfoortsch Dagblad Vrijdagavond a.s. NIET. Onze bureaux zullen in verband hiermede den geheelen dag GESLOTEN ZIJN. Btitenlandsch Overzicht Brinnd, de lï.inselio minister vnti lm lendsrhe anken en Humeiiiil, de inir '•an marine, ijn Maandag. onmiddellijk nadat .lei middags een voltallige ai dir vltmtc uiferenlie werd gehouden, reeds te Parijs, Goed ingelichte kring. J.nndcn leiden uit het vertrek dei beide Kranat-he staatslieden at. dut er hcelemaal ronfercritiewerk klaar te kornet* HIJ het opstellen van den leksl der verdragen maelqn zulke ernstige moeilijkheden jtlJn gi reien, dat de onderteekeniug der ver schillende overeenkomsten, die aanvanke lijk op I? April zou plaats vinden, opnieuw ten belangrijke vertraging tal ondergaan. Het toch al vrij poovere resultaat der Lon densche bijeenkomst schijnt tloor dc tnnel Itlkheden. die te elfder ure zijn gerezen, nog meer „samcngcachrompcld" te tljn In Frankrijk hoerseht wel tevredenheid l.o in Lootten gelukt is elke verplichting marine de volledige vrijheid van handelen Ie verzekeren, zoowel met betrekking tol de tenuitvoerlegging van hel tegenwoordige bouwprogramma als ten aanzien van de ivekomslige oniw ikkellngsmogelljkheden, maar de rilsteln-Naehrlelitendlenst merkt terecht op, dat op deze genoegdoenng een keachtige domper i« gezet door ile nuchtere overweging, dat dit «ucce* volstrekt noga lief Is en dat voor Frankrijk de tmlan» tier Loodenscho conferentie een belangrijk passiet afciKiJst. Hopeloflr is Briand's poking mislukt om Khgetend ertoe te bewegen da F run «hl vertolking van art. H' van het volkenbor.de verdrag te aanvaatden, hetgeen mee zou hebben gebracht, dat Engeland nieuwe winrborgen zou hebben geboden voor de handhaving van tie politieke orde in Euro pa, aooals die.door tie vredesverdragen in I)o I der i de i bedenkelijk passief, wi met te laag mogen worden aangeslagen- t> Londen Is de tegenslelllng tusschen Itn HA en Frankrijk, welke Jaren lang latent i« geweest, verwriierpt op een wijze, die ivod- lollig kan zijn. Briand's buitengewoon han dige'diplomatie kon er wel-is waar in slag. r. het odium der verantwoordelijkheid voor liet mislukken van het vlif-inogendhedon- telen. k op i van den vrede tussch' n de beitle l.atljnsche -jtatie-i beslaat, maar in 1925 en IfL't'. en Aninder ernstig karakter ging tlrngen. dnt tie hoop op pen vergelijk in de n< lockomst gerechtvaardigd scheen, is zijn felheid aan den dag getreden Dc argumenten, waarmee Frankrijk voor tb'n dag'is gekomen om Italië'* verlangen .naar pariteit te bestrijden, mogen, wanneer tnen ze beach nu wt van politiek en marine technisch standpunt, nog zon onweer.eg- baar cti steekhoudend zijn, niettemin heb ben tij de anli-Frnnsche propaganda in Ita lië opnieuw gevaarlijke wapens in handen gegeven. De llalinanselio pers slaat met l i.zn en mgcht tiaar nu reeds munt uit Italië zal ongetwijfeld in de naaste toe komst alles in het werk stellen om he' ver schil Inisrhcti zijn-vloot en die der Fran- silim zoo klein mogelijk te maken Het gevolg van een en ander i- duide lijk: een nieuwe "bewapeningswedloop lus- sehên de- beide met elkaar overhoop li» gentle mogendheden der Middellandttit 7,r. Wellicht zal deze zich niet beperken rot de bewapening ter zee en wanneer r.iet'.lukt, door rerhistreeksehe onder: delingen tusschen Rome en l'artjs. de staande geschillen voorgoed uit den te ruimen, kan hieruit voor den vredt nslig g De besprekingen w len afgeloopen nacht Henderson, doelgeno- ter van oorlog. Thom i' voor de dominions, duister voor de lucht* den Britschen hoogen >r Egypte en den Soedan ine en sir Robert Viinsït- oniler-stiiatssecretaris van Vorderingen bereikt. Londen, 10 April. (ll.N.i De KngcUch— Egjpiiecho onderhandelingen hebben giste ren op verschillende punier tot overeen stemming geleid De beraadslagingen over de punten, waarover tiog geschil beslaat, zullen vandaag worden voortgezet en van den uitslag daarvan zal het afhangen, of de onderhandelingen met succes bekroond zullen worden. Bij de onderhandelingen van gisteren is ook de vraag besproken, in hoeverre dc volkenbond zal meewerken bij tie beslissing over de toekomst van Egypte Naar de bltt ion melden, lieell ook liet En- gelsche kabinet gisteren over de eischen van Egypte beraadslaagd, waarbij hel ka- bïnet tegenover de Egyptische eischen standvastig is gebleven, in het bizonder wat tic kwestie der veiligheid van hel Suczkanaiil betreft Ton opzichte van den Soedan zou het kabinet rcld zijn. DOODSTRAF IN HET BRITSCHE LEGER Door het Hoogerhuis hersteld liet lloogerhtlis heeft gisteravond hij de behandeling van de begroeting van lands verdediging de door het Lagerhuis "(ge schafte doodstraf bij desertie en lafheid in het gezicht van den viJniiL weer in do wet at de regeering dc af had tegen den zin van gevers. Lord Thomson namens tie regeering, dat hel u militaire deskundigen de af hadden geacht, afschaffing tl eon overblijfsel waren huurlegers en bij de gi derne irnrprnafdocllngi WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852. - - Langestraat 43. JUWELIER. De voorraad Tafelzilver is rijk EEN VLAG VOOR DEN VOLKENBOND Een prijsvraag had de inzending van ruim 2000 ontwerpen tengevolge Een eerste prijs kon niet worden toegekend hondvervcnigiiigou. houden, up voorstel ertoe overging om i schrijven voor c' .'9 te Madrid ge ile Nederlandevhe prijsvraag uit tc of ander embleem Volkenbond. Inzendingen deze prijsvraag werden tot en met cember j.l. ontvangen nan van bedoelde Union, ta Brussel gevestigd. Dc belangstelling voor de prijsvraag uil ullo landen bleek de verwachtingen te overtreffen; niet minder toch dan ruim l'iOO inzendingen waren aanwezig; sommi ge uit meer dan een, enkele zelfs uit ge heel een reeks ontworpen samengesteld, nodal hot totaal aantal ontwerpen, door i, do 2000 overtrof behooren Ie Jinp van den alg. -niging, Ie Brussel in hot I'alc enux-Arls bijeen geweest en heeft zi, tslissing vastgesteld. De jury heeft geen, aanleiding k inden om den eersten prijs toe Ie kt ingezien naar het eenstemmig oordeel du- jury ge onder ontwerpen ten daarvoor volder^. Daartegenover zijn 2 tweede en II derde prijzen toegekend. De uitslag is deze, dal de 2 tweede prijzen zijn toegekend aan do ontwerpen, iuge/on den door (Je herren Otlfrled Netibrrker (Berlijn) en Generaal inajoor Nnvet'.tng iW'ccncn). De ;i tierde prijzen werden verkregen dooi de inzendingen van de hoeren CnMon K'of fer Bern) f'obias Schwab (Berlijn) en prof. F. Weber (Slnmlioull. t>" beslot Nieuwe betalingen. I New-York. 16 April. (V D.) Dc Amen kaansche accreterl? van de schatkist, Mei- 1 lon. heeft medegedeeld, dat gisteren alle formallleilcn, in verband slaande met dc regeling der Fransche oorlogsschuldcn aan stnleur te Washington l'nul Clnu.lel en de financieels attache '.«cour Gayet. overhan digde Mellon de l'ranscha goudobllgaÜM, ten bedrage valt 4025 milllocn dollar en kregen daarvoor de origineels schuldbewij zen, die Frankrijk lijder» en na tien oor- loz aan do Amet Iknarwche rcgocrlng ter Kofno. It; April. v. li) Uit Moekou wordt gemeld, dal de Gopeoe te Nowoei- don geestelijke Sokolof lieod gear ree laten dooden. So- n laste gelegde. EEN DOODE, DIE h Nieuwe besprekingen te Londen. L oude n. Ei April CV.DJ Du onder handelingen over een trtiuw Atiglo-Kgyp- tisch verdrag, gevV'.'.l loor dd" EgYptktcbe delegatie, onder. leidllSd van, dgn minister-, president Xahas Pasja en tll-'iXrjliclit' Vor- legc„wnDrt^gei;sj 'onder leiding jan tan minister van. .builenJjieisMi'- zak"tt. .llofji ilercou, gijn gistermiddag te our in^ Hot Foreign ffrige toegoJheii. Beiwödcns -eén khsü»^opdclbreking 4'fijr Een poging om een nltkee- ring eener verzekering te reiktljgeo. IIcrue (Woulfalcnh. 15 April. (V.D.) Verleden jaar it in de buurt van Frank- furl a. tl. Main liet lijk van een man aange spoeld, dat door ccn juffrouw als dal van haar verloofde werd herkend. Kort tevoren had het slachtoffer, naar werd Zekere -Iliing. oen verzekering Dc manische ppij vond dit geval evenwel verdacht en stelde do politic van liet foil )n kennis Than» blijkt, dat Iliing indor- heefi gehouden mei liet plcgott van dief stallen, Door foto's en vingerafdrukken .werd de tnan geïdentificeerd. BEDELING VAN DE TINPRODUCTIE. ■•Eaptlin, 16 .^pril. (V.D.) Ds Tin PrdffU-i -trw Association heeli heden de< voorge stelde formule tol r-.-ehug van*h« tinpro- dupffc, gebaseerd op de productiecijfers van hel vorige jaar, goedgekeurd. BEPERKING VAN DE VLOTEN Amerika en Japan worden hel eens (H.N.I De diploma- e Daily Tel. niohlt. Ier Atnoriknanschc cn der .lapansche ming is heieikl vooi slechts 15 kruiser met een bewapening vin 15 cd i zou willen louwen. Volgons t e gemaakte afspraken heeft Am li op 180.000 Ion lichte, kruisers t Japan op tOÓ.000 ton. de Vcrcenlgdc Staten recht zouden gebruik Japnnsche zijde steeds ook de Maandag gedann Japan voor 10% van d wordt gelaten tonnage vrijheid goeddunken torpedojagers te bouwen, heeft Tokio niet geheel bevredigd. BIJ de thans bereikte overeenstemming rnoet Amerika zich bereid h'bbcn verklaard, van do toe gestane 180.000 lons niet Ion volle gebruik HET WONDER VAN KONNERSREUTH Sinds liet begin van den vastentijd schij nen tie extatische bloedingen bij Theresa Neumann uit Konuerareuth. aldus de Baye- risehc Hurler, zich te herhalen. Terwijl gewoonlijk Vrijdags eh'ehta bloed uit de stig mata aan hals en hoofd vloeit, stroomt thans het bloed ook weder uit wondon aan handen, voelen en schouders. Bovendien verliest Theresa Neumann veel bloed het wecncn van boedico tranen. Za is ■engeWoon verzwakt en kan sechls weinig bezoeken ontvang, n. Overigens w leen pereoneiï toegelaten, die voorzitji^.zljil vtui ccfL ajuiSevtiMng van kerkelijke rfulftrta lellen, maar zeHB.tleze bezoeken worden VriMagiC..nict aan'het ziekbed van Thercse Ncutnainoggaduld. NIEUWE MOEILIJKHEDEN VOOR NANKING l eng en Jen binden 'den "i2> strijd aan ff Sjanghai, 16 April. Do beide Noortl- Chineescho machthebbni-s, generaal Feng en goneranl Jeu, hebben zich voor denver- deren strijd legen do Cbineoscho centrale regcering in Nanking aaneen gesloten. Ge neraal Feng neemt hot opperbevel over de Noord-Chineesclie troepen op zich. Gene raal Jen, tlie een krachtig tegenslandcr van de centrale regeering is, heelt zich In het jongste geschil tnt dusver meer op den urlilcrgroml gehouden. Londen, 16 April Naar een F.ngelscli blad uit Sjanghai vorneeml, heelt dc leider v. d. radicalen vleugel der Chincoscho na tionalistische parlij zich anngeslolen bij de generaals Feng en Jen In hun strijd tegen tie regcering van Nanking. De. dria leiders hebben thans een gemeenschappelijke ver klaring openbaar gemannt, waarin gezegd wordt, dal zij niet van plan zijn ln China een rcvnlutin to doen uitbreken, doch dal hun dool slechts Is Tsjang Kal Tsjek, den president dor regoerlng van Nanking, Ie verdrijven en het hestnurs-npparaat Ie voren van ongowenschtn GR00TE BRAND OP DE PHILIPPIJNEN Twaalfduizend dakloozen Press-lelcgram uil Ilo-Ilo (l'hilippijnen) meldt blijkens de Tol. dal. '6 April: Op hot cilnnd Negros irund uitgebroken op hel Insular Lumber Company. De vlammen deelden zich spoedig au stadje Sngay motie mot i gistoravi'.t men, terwijl 12. geworden. Om e selljken lijd wot voorl. De paniek gevolg, dat t het leven zijn gtko- inwoners dakloos zijtt uur moreons p'alft- bovolklng word t verergerd dom- tint ontploffen van voor- Ion dynamiet. De schado wordt geraamd 2'/, millineii dollar. ZELFMOORDEPIDEMIE TE WEENEN Gebrek of ziekte de oorzaak Ween en, 16 April (li.N.l GIsUtren zijn te Wconcn niet minder dan 22 iioginget zelfmoord gedaan, het hoogste cijfer, tol nu toe op tién dag is voorgekomen. In negen gevallen is tie poging overige derlien ongelnkklgen, brek of wegens ziekte tot hu besluit waren gekomen, heeft leven kunnen houden. DE VRIJSPRAAK VAN Dr. ULITZ. De of Beier teekent hooger beroep Warschau, 15 April. (II.N.) Dc offi cier van Justitie heeft bij liet opperste ge rechtshof te Warschau honger beroep aan- getcekend legen de vrijspraak van tlr. Ulitz. den leider van den üuitschcn volkshond in (Jppe.r-Sllezie DRIE BOOTHUIZEN AFGEBRAND. 180 laxe-vaarlnlgen verbrand. tastte de (wee helentlenJe waarin particuliere luxc- iRrtuigen geborgen lagen. Ondanks liet irdc werken der brandweer brandden de 'ie boothuizen geheel aT en 180 vaarlui- •n werden een prooi der vlammen. De schade is slechts gedeeltelijk verzekerd. SPANJE'S KONINGSPAAR TE SEVILLA Een opgetogen hulde. illn, 15 April. (V.D.). De bereid. De koninklijke nulo bijna door de geestdriftige bevolking meegesleurd onder donderende toejuiching. De koning heeft verscheidene delegaties van vrouwenvcreenigii'gcn vip Seville, zoowel arbe'.dersvereeniging"n. ontvangen, bij welke gelegenheid de konin- n den infantes bloemen worden natige- Ibodcn. In den namiddag defileerden WEERBERICHT, lloogslo barometerstand: 771.1 Ie AJtureyrl. 1-nng.itr ImrometcrBtaodA Matige tut krachtige .N'Jtot X. W. winti, zwaar, bewolkt met lijdelijke o|<klnriil«* en waarschijnlijk ragen- of li%,- gclliuiljes, weinig verantk- 17 uur 28 min.I VERKEERSGEBOD: - 'l Sleeds goed rijden en goed hopen Is uitstekend. Bovendien Is hei zaak dat weggebruikers Ook bedenken goed te „zien". Fa. L. J. Luycx en Zn. LANGESTRAAT 49-51. - VEL. 109- DAMES KOUSEN Fil vanaf 95 ct. Zijde vanaf f 1.35. Fil|zlide vanaf f 1.10. ALLEEN 80LIDE KWALITEITEN. NIEUWE MAATREGELEN INHUSLAND Voortaan een eenhoofdig gezag in inJustrieele ondernemingen lij een nieuwe verordening voor do leiding van industrieels ondernemingen heelt uit gevaardigd, welke er zich logon verklaart, dat vukvcrconlgingon en communistische pai tijcollen zich bemoeien met dc bedrijfs leiding van Intluslrieele ondernemingen. Voortaan moet een eenhoofdig gezag in allo iinhislrleele ondernemingen worden erkend. Tevens worden In de verordening maatregelen gelust voor" een hetero oplei ding vuil tie administratieve en technische leiders der fabrieken. Ten slotte wordl bc puald, dat o|> verantwoordelijke posten in de bedrijven voortaan niet uitsluitend le den tier communistische partij nangeateld behoeven te wordott, doch (Int ook ztilko Woflcns onregelmatigheden. Kofno, I5 April 'V.D.t l it Moskou Russische staatsbank, ArmasJ, de juridi- schtt deskundige Dolhysjer en zeven nndere leidende etithlcnaren van dc staatsbank zijn gearresteerd, aangezien men groots onregelmatigheden up hei spoor is geko- onlnlugeti'en Ier beschikking vt-n dc justi tie gesteld. a financieel con ti voorstellen, waar vacht, te financieren. n dc commissie 't'slel, Is door Hoo- lict hof van ardbi- .Grnvcnhi.gr in de plaala van Is afgetreden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1