AMERSFOO FIRMA DUIM BURGER UttraiTSPflus POSTREKENING 47910 Aarntoon 1110 per uuA I 0.75. m i oegtlokbul I 0.I71/» I1-. Ahood»rli|kt n»n 10X9. TELEFOON 1NTERC 111 DE EEMLAHD] UITGAVE: VALKHOfF A .0? 5 DEB /uHflnana ^7,77^?"^ - - Adwrmue» .KBfTJES" N| raonmlxalleg I-S.rt9.l1 jv. n,.| wttf 10 cut, drtMttl.pUtara I I.—. Bevtpanwaer out I 0.OJ Zaterdag 19 April 1930 MANTELS MANTELCOSTUMES COMPLETS 28e laargar.g No. 247 EEEEEEE ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK PAASCHKLOKKEN door II. G .CANNKG1ETKR. nok®hi .1 eze Hoorlofyko hYdcn^lVm"'.!- oul# opsin ndlnz*vorli.i|eti eainuii tothoop- voile. blljdo ,-n kloeke gedachten. Zl| lei- wil in'wlntcmch* duUieinle zoo lang hob- lwn sduuj-.l. om onze belangstelling le wrkkeit voor hot groei-n on bloeien, ||.-Ior overblijft voor «chapping rn schepsel. 10k «en outl klooster moot hebben gestaan. 1» volgens deze legend, een „ni.n klokje oniler de aarde verboru» \l ie 111 Ie lente des oehtcnd* zeer won- deze weide be leer vm1 den leeuwerik de zuiver» tonen van klokgelui, dut «chljm t» konion van diep onder den grond, Eens hebben landlieden, die des oeli- 1 ei ids in liet veld door d"re klanken wa len getroffen, de bedauw de boterliloenien en klaver uil de nardi- B»ruk'. en den grond omgegraven, om hei welluiJ nl klokje te voorschijn te halen. Sterker werd het gokttakkim. naarmate de »pnd» dia per de zoden doorwoelde. Bijna hadden d» leïïatirrnvrrs hun bttlt In.re kt. toen zij in dkrlng Buitenlandsch OverzichtAMERSFOORTSCHE SC HO 0 L VE R EEN IQIN G AANMELDING VAN LEERLINGEN lijkheld uidere zitting hl|ee 5K'„' Ifei 'amehril n de klok la beschermen Het lijn aehimme men. die on* in dei het geluk horken. zijn op hetgeen rep hun reehimaliz bezli I» getarssl adminislrntievei .loon worden, maar Berlijn niet al I* vee zoodoende de klip d. llcAtle zou omzeilen. Naar verluidt. scheregrertna het verdrag In Mol bl| rukadeit iodimon en Is hu hnnr de «el nog voor het zomerreces nf te iter van landbouw, Sri irogrimmn vnst of hl) rlenden nu zal weien le en afgewacht, doch dan ten het verdrag niet 1 wijzer,, mng men nu lerheld oelntet dat liet klokje. 1! n monopolie niiiklng -n v builele fs 1 (beloften 11 hebben nieuwr Kogels doorgier en r.ijn° gehoor» 1 bastoon? Of wij in die b« n barende narde hn klokl n geluk hooren luder.? iiend treden wij, op deze ZIJ dringen o: 'lood en non h te worden. Ni moe. gehoor- Maar flnn plaatsen de tussehen ons en het klnkj' de herinnering op nap den onherroepelijk 'verleden. 7.\ dat verleden niet ontrouw hel leven, maar de door zaamd. Niet hei leven, m het opperst gezag en heelt het laatste woord. Niet het leven. imfNr de dood U eeuwig. Voor de Schrikwekkende beeld-n en ver- manende schimmen van het verled-n ▼luchten wU en Intrn de gouden klok In den «leek. Maar veer velen geschiedt er op Paeehni een wonder. Dan treodt urhter ile aehim- men vagdaan ten die vierkc- is dan zij. Hij haalt htl klokje te vnoruehtjn en hangt het in nil» kerktorens en laai het klinge len in iedere lentebloem en Jubelen In el ke vngelenkeel. Nu vluchhm op hun beurt do schimmen en de mensch, die 1 l'aaschklokkcn luistert. arvaan, leven sterker is dan de dood. llij gifpeker der moe Icloosheinevan d. gordt zich aan tot hopp. .-"blijdschap moed en gagt als den kom|nden lijd (Nadruk verboden) ♦i l: Poolsch protest tegen de agre-1 risehe rechten- De ratificatie van het handelsverdrag lus- schen Berlijn en Warschau twlj- felachtigT Knoll, de l'oolst ie gezant te Berlijn, heef Duitsche regeering. dui avond vnn. d» derde leunt rlschc programma, een nou lil tegen de nieuwe douane lidbouwsebied. De l'nolvchi ind g echts ten gebruikt ,e mopilljkhi I Kr Is nl n WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852. - - Langestraat 43. JUWELIER. De voorraad Tafelzilver is rijk Wnnneei Ulwche f -r.g der I zijn. t echter .ril schen- heeft zl) e Duitsche reger'ïnt one otiistnndlghcdci het ultvnnrdigen dei Formeel heeft de k met betrekking handelsverdrag g Poolsche r.'geeri'ig 'ie •l Duilech-PoolSChe ridisch recht om le protestccreti legen .cuwc agrarische rechten, ofschoon n in worden geloochend, dat enkele dsi in den l'nol»cheii Invoer nnar UuiKt n l kunnen treffen Het minst geldt till •hter voor het Poolsche ■nl. waarvan het afnemen is verzekerd -or bepaalde portlculere economische In T algen irdeelt de Fr. 7-1 g. lieiang bi. hnndelsver- ti van kenrht wnrden rag en het ophouden van den douane- vrlog als Diiitsclilnnd. Wanneer m»n tri olcn nu reed» een benadeeling der kan- n op uitvoer mar Duitschland vreeet nl- - volg van de nieuwe rechten, dnn zal tze benadeeling in elk geval grooter zijn. •olnng d» dounne o-rlog voorlduurl. dan anneer «en handelsverkeer pin» nt door ten verdrag is geregeld. (Cursus 1930 -1931) voor: Ie. de kleuterklasse. .«wfit«5..\ 2o de laoere opleidingsschool vi-or H. II. S-. Gymnasium- Handelsschool Behalve In de en In do klassen l en zouderc gevallen n e klasse kunnen nog enkele leerlingen worden geplaatst i. Voor do klassen 5—en 0 (a nn h l kunnen alleen in bi|- uvvc leerlingen worden aangenomen. MARINKELLE VERLIEST VAN MORPURGO De international* wedstrijd op Marlot Tnamer en Koop-ran wianen het chibtafspel ic. 18 April. Op de (ennishnnon lislial van Mnrlol ving heden- iiilerniitlntiale wedstrijd aan, bekende Itnlinonschc »|ieler de a de Auslrallsrho speler Flfdier In lnngHtelling begonnen tussehen ile Morpurt"> Dnvlscup-nnnvoerder spc partij, snel en zeker suist trd onder matige iel hei enkelspel i Marlnkello. De Ide een keurige "was Mnrlnkelle Toen n Om half n de IIn- veeden set was hl) zeer vlug word du g het spel gelijk op Koopman. In den ec ders hard v dubbelspel anngev traliscli-ltnliaaiisc üc Morpurgo c e huilen SPORT HONGABIJE—NEDERLAND. .N.V.B. lieefl de uilnoodiging ven Hongarije om met Pinksteren «en vvedsiiljd 'e Boedapest te spelen, aangenomen op voorwaarde, dat de Hongaren t.z.1. Ir. ons !r,nd een returnwedatrijd komen speen. Weliswaar is daarop nog geen defin::ief antwoord ontvangen, doch naar de Zwlt- .-«fsche correspondent van de N.R.Ct. meldi, Keeft deze uit een onderhoud met Hon- gaarsche leiders geconcludeerd, dat t zeer'gaarne wedstrijden tegen de lfol dèrs zullen apelen. .Met zekerheid kan dus wel. aaagwiomon worden, dot de wedstrijd iLongarlje— Nederland doorgaat WipvischljiV" hij op len Pinksta40fek Jlus 8 Juni, worden Ajft>ee1a?«. I Fisher hem uitstekend bij staat. i inuner is goud, doch Koopman hei een set noodlg om zich In le spelen. I eerste set la voor binalle met 6—3. In den tweeden snt zijn de Hollanders prachtig op dreef, de onmogelijkste ballen worden gehouden en punt na punt wordt verzameld. Hard en scherp zijn de slagen vo Morpurgo, terwijl Koopman van tijd tf verrasend ingrijpt met korte slagen. Kvecde set is voor Holland niet 6—t. derdo set is Fishcr niet meer zoo op dreef. Koopman en Timmer spelen m»t veel bra- vour en onbetwist winnen dn Nederlanders den derden set. In den lauisten s Fisher zich volkomen hersteld. Na stand leidden de buitenlanders met 6— Timmer c.s. maakt gelijk, nogin.ml kunt de Morpurgo gelijk te slaan, doch hij 7—7 stand Is het Hollnndsclie dubbel bui- lengcvvoon goed cn inet 9—7 wi dezen set en daarmede de match. Do gedetailleerde uitslagen lult De Morpurgo—Marinkclle 0—2. Timmer en Koopman slaan do Morpurgo en Fisher met 3-6, fl—J, 0-3. 0-7. - stand luidt dus Ihans 1—1. Zaterdag wordt gespeeld: Timmer l de Morpurgo en een gemengd dubbelspel tussehen mej. Bollln Couqucrque i Fisher legen mej. Canters en Koopman. itrjjd gLstofeld uil. WesMtjke i ecjiglj^eti. stellen terrein In Mei a.s. een wed- n tusschon Oaêlélljke spelers vsn 2e kla»M> -per- EEN BELANGRIJKE ONTMOETING H.V.C. mag deze kans niet ongebruikt laten T.O.G. I—H.V.C. I WEERBERICHT. 717.0 I barometerstand: barometerstand: mogelijk t( Verwar Matige, latei nemende. tm>»i - ind, tijdelijk opklarend, la- ter mec-t zwaar bevvélkt. 1 waarsrliiinlük met eenlgcn op nnchlvorsl, iels kouder Fa. L. J. Luycx en Zn. LANGESTRAAT 49-51 - VEL. 109 HANDSCHOENEN Nappa en 8uède - Castor en Gazelle Stol en Flor - Imitatie Wlldtedor NIEUWE MODELLEN e week mei speler», die eertijds n warm heiaden, zul H.V.c. Maant! •aaschdugj. -- met welk elftal Is bekend. llnur tweeden wedstrijd de degradatie- on prnmotlecompetllie klawe speluri togen T.O.G. In An dam. Iloi resultaat van dezen oefon strijd was niet alleen voor ona doch voor vrlori een groote teleurstelling, zoodat w(j ontmoeting tegemoet zien. Op het oogon- Mik achter heeft H.V.C. de beste papieren, wik dal ir.oeht"H.VLC. eens succes l.eh zij een kleine voorsprong krljgl op hnnr ipelltie i ooraprc ird I n irloinfeer'-r liigon bloot lederlnng de kansr kelUk d n. die halen u hebben dnt noegelljk kunnen ..nfschrlj- le iweoilo klasse ie bllj'rn da H.V.C.-spolers het toch non en hun uilarste krachten no de kostbare punten te be undo ile mooie knus, door de e behouden. Do legonslnnders rijn reemd. Toen Oilirk speelde, hebben wij i zezlcn en deden zij zich kunnen nl» faire -pelers. Heeds In «leze Jaren waren zij ren itvreesd el/lol en dat zij de titel van kam pioen hebben behaald, vult ons niet vreemd. Dat zij nog zuiver hol spel spelen om hel spel blijkt wel uil de verschillende lof- iltingcn in de pers nn do ontmoeting logen lollund. Kón verschil Is er, len opzichte ,-an H.V.C.: de spelcra moeten niet meer .00 Jong zijn, en dat znl vermoedelijk, len- minsle nis onze «todgenooten met een on thield enthousiasme spelen, den door- f.C.-ers. Innl thans alle persoonlijke kwesties varen, het gaat nu om het behoud •nn het 2c klnsseschnp. Honderden in onze »»te volgen de verrlchllngen en ook voor dezen ZOU hel minder aangenaam zijn wan- leer H.V.C. een sport op de voelballndder nn dalen. Play up! De aland in deze nfdeellng luidt: Zondag 20 April. 1 Beslissingswedstrijd. Dordrecht: U..V. V—Unites. Maandag 21 April (2a Paatch- Kampioenschnp v i Nederland. Pi'omoiU'compciiila :ic klasse Amsterdam: ilo Volcwycker»—De Spar Alphen Alphen—Leerdam. Promoilccompotilfo res. 2e klos Dnm*n:UBoarn 2—Zorburgla Afdcrliflg Tl. nollerdamR.F.C.—Overmans. OM DEN K.N.VJI.-BEKER. Derda ronde. A. G. O, V.-Feljcnoorrt. Winner RhentM-A Z.C-M.S.C, Sliedrechl-Naaldwijk. Unllns—Wllhclmlna r,(!Dl)h.-D F.. C. stormvogel*—Ajsx. Alcmarln Vlciriz—Blauw Wit (Ic Pansch- «g. VlWsingen—Winner Delft—Schevemngen West Fiisiu— Huatlem (lu Paaschdag). Ileruclrs -W. V. V I*. K. CLeeuwarden. Ilelmondla,-llock van Holland. Borne—Friesland. A. Z. C -M.C.S. (le l'anschdagi l'.xcclslor-dc Kcnnemcrs (le l'aaschdag) Vlissliigcn—Schcvningen (lo Paaschdag). Dc Sportkroniek). Nuar wij vernemen zal do jeugdwedstrijd lloj^nd llelgie op 4 Mei ns. om 10H uur op het terroin van A. F. C. to Am- elerdam gespeeld worden. Do returnwed^ ilrljd wordt nu toch op 18 Mei gehouden iin vel als voorwrilstrljd voor den grootcn vcdstrljd Uclgie—Holland op het Beerschot terrein. Do samenstelling van het jeugd- rlltnl Is nog niet geschied. Hot voorlooplga elftal speelde in dc vorige weck aanga- kondigde opstelling, doch zonder Paauwa "Fonsecn (invullers warm Dorjic (D. en Wrsldljk (Xeixos) J.l. Zondag rrn wedstrijd op liet V.U.C-veld legen combinatie van Hnngscho cn Xcrxcs- spelers. Dc jeugdplorg. (Ilo nogai teleur- blo vooral de verdediging was matig verloor met niet minder dan 0—3. HOLLAND—BELG1E. Meer aanvrage dar Voor don op I .Mei le spelen landcnwed- Btrijcl Holland—Belgie Is de aanvraag om ten zoo overstelpend, dat zij het aan planten verre overtreft. Deze wedstrijd dus wederom voor een uitverkocht Sta- i gespeeld worden. D. CL—K. P. C. In verbond, dal D. E. C. a.s. Maandag voor den beker moet spelen is deze ontmoe ting uitgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1