DE EEMLANDEQ BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER mus otn *nvE«TtimtM UITQAVCVALKHOFF A C 28e Jaargang No. 249 Woensdag 23 April 1930 WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852. -- Lange8traat 43. JUWELIER. Gouden Trouw- en Verlovingsringen. MODERNE MODELLEN. Baitenlandsch Overzicht rEngelsche arbeldsrspar- *4 - Z«l «kb een splitsing voltrekken? sterkste partU in Engeland is op liet ■Wcnblik tie Labour Partij, die op grond van -den u'islug der jongst,- verkiezingen m slaat de oppositiepartijen, lie der conservatieven en der liberalen, geianielijk «lorker ,l,.n tij. zulks per .se wildon, urn Macdonald» regcp" rlug spoedig een eindv zou kunnen worden de schreeuwends groepengevangenon te rugdringen. Tegen middernnetit was do sltuallo nog steeds roer hachelijk, reden waarom ver sterkingen werden gerequireerd. Now York, 22 April (V.D.). In verband mol den brand in de Staatsgevangenis Ie Columbus heeft de gouverneur van den «taal Ohio tien directeur van de gevangenis van lijn nmbt ontheven en oen strong on- deraoek bevolen. Thans is gebleken, dat du ramp zulke groots afmetingen heeft aangenomen, door dat de sleutels der cellen niot Ie vinden wa ren. De directeur verklaart, dnt al hot mogelijke is gedaan om de gevangenen van don dood door vorbr.tnding te redden. Vol gens hem is er nergens op de gevattgenon geschoten en ovenmin zijn zij door de be wakers mishandeld Macdonald en Snoudcn, die Hoogste 768.5 te Vo barometerstand Verwachting: Matige O. tot Z- of Z. W. and. zwoor bewolkt lot be rokken. wunrsrhijnjijfc oenl- e regen, later iets koeler. neet tan den brand biedt een droe- lik in hel licht van Je talrijk* fhk- hot terreih Verllchlon. Allo licht lijn door het vuur vernield, waar gevaar van oen e.vntueelen op- r gevongenen nog moer gevreesd bizondt idzakc- Laboui Partij m< Wel gaai het •Sn Engeland In richting van de Hei blusscliingsweric onderton- grooio moellljkliedon, mede door, vangenen verschilleiido malen trachtten to doen op de brandtve ONDERTEEKENING VAN HET VLOOTVERDRAG c w-Y o r k 2 8 April, (V. P.) Tol nu is komen vtit te ftsan. dat bij der lid in do stnntsgevnrfgenis to Columbui personen om het loven zijn gekomen >a 400 gevangenen zijn ten' gevolge var rei-sehrikkelljke opwinding radeloos ge- 'den. Het vuur brak Ie zes uur «avonds Juist toen de 5000 gedetineerden uil dc uilen tinar bun eellen tverden lerugge- eigenlijk sloclits een capacilnit heell De slotzitting der conferentie door Macdonald geopend. „Het werk van den vrede moet worden voortgezet" tl), die vrijwel van etl ■peeud. Onder do Kngéische moer het vasicland.sehe gen. (1st Is Maandag bi op den 'partijdag der oi dei-apart» te Uirmingh, voor lederoen duidelijk die *r gaapt tusschen die pracliteh geen zelts slechts den linker vleug tl) vormen, en rt» eigen Fa. L. i. Luycx en Zn. LAN 3 E8TRAAT 49-51. - VEL. 10® ZIJDEN STOFFEN Veel kleuren en kwaliteiten Prachlsoitaing Wollen Moussellnes en Fantasie Slotjes. NOODLOTTIGE BRAND IN EEN TUCHTHUIS Een zeer groot aantal ges- genen omgekomen Tokio, 20 April. Wakutfloeki. Je Iet- der van de Jnpanscbe delegatie ter vlool- cnnrerenlie Ie Londen, heed inelrtiellCH ont vangen liet pact te onderteekcncn. De leden van liet kabinet en de drakundlgen hebben liet pact zonder wijzigingen goedgekeurd. 1'arljM, 21 April. Tartlleu schroef uuu Macdonald, dat liet hem tril zoende speel. 'Lil hij niet In de gelegenheid wns «aar I/inden Ie komen, om de slotnrle dei vlooL rnnferenlle Ie ondertcekenen. 1HJ heeft ech ter nan ltriand verzocht don Rrllschon pre- mier zijn hartelijkste groeten over to bren- pogmg om ifdeelinge BOOT OP DEN NIJL OMGESLAGEN Op het congres zijn zen sclivi'i gericht tegen do arbeldersregei bezwaren golden Inzonderheid dlghcld. dnt de maatregelen, dii door Macdonald en zijn mede-m dnt. wat de gedachlvnweretd dei tegentfcordtge regeerlng t niet het minste verschil verloo d.nkbeotócn. welke dc leiders Ion Mnvbangea. Een ander gat votltog ie kennen - en zjjr. lolita lulde toejuichingen uil - Twintigtal slachtoffers t officing doodon Londen, 21 April. IJriand de Franactie minUjler van mu' ooderlcekentn. Lou«Un.;iW Ap-it. (M.S.) van (ie vlootoonfefeulia in li Cal 10, 81 April. JV.D.) Tijdens oen zioi tochtje o|i do MJI I» een zeilboot ongeveer twintig passagiers omgeelnge Inzlllenden verdronken onder do Oogui huifderden op den Nljlbrug. die filet in waren hulp te bladen. 21 April. (V. D.). Volgen» hten 'officieel) zijn hij den hiliulibranil In Columbui" slotzitting St. Jnme* vorder tulen I COMMUNISTEN IN LIT£AUEN GEARHESTEBRD. Der lijn. 72 Ajuil (UN) Volgens oen bd- rlcht uil Kowno is het cetilrnlo bureau der communistische partij in Lllhauen door do politie opgeheven De leden van het bureau zijn in hechtenis genomen. Ook elders in Lilhuueu zijn communisten gearresteerd In een jirovincleelad Is dg president van politie hij do uchtcrvolging .van communis ten door oen onbekend gebleven persoon mot een revolverschot gewond, liet gelukte den dader Ie ontkomen. Uit de ln beslag genomen papieren moet blijken, dat dn com munisten legen 1 Met een.groot» ucti» op d* afgeloopcn vijf mg met ki iigrljltslo rest den kanselier der achalkis lage eener socialistische i De onafhankelijke arbeid ia-waar onder de afgevast .derspartij bijna twcehoml kan slechte rekenen op h, tigWi. dat haar door dik den partijdag trad ondert bet streven aan don dng oi i Alle bes politiemne lieden gi'gnrandecrd scheen, gr dracht de hluschwerkznnmheden zetten. Militairen moesten steeds i-erhoop; alle in de partij En kwnmdo later ji t klachtoffer teugen, want zon wiglgkortafjirnde oji i lest al aan in «te u. kwriW *f dan uit dc verte i-ene-u aan die in eigen 't appenzuur trap- Ie orn vort ta tidnien en heuido-ii 't wagol- Ije dun jiicpen en kraken, dan kcokte maar jnauw d'n nandcren kaant op nm ocuw jigen nie hi verraaien. Dan wo»-do be- knuiist hang dat da wagcltje piepen zouw: r.Dré, ter ben ik weer." Onsterfelijk. ivoren die fictskea. Kub (likkgl» gedocht dat da sprikwoord ruit, .JUBikendo wagcltje» loopen 't laang- s(dl>WMi die yeloowke» afkomstig is. d-odde dom- 'n knap slukske werk geleverd; pakt non stoet neeé, d'n dieeii daar, die zit makkelijker zoo en ws zal menier ge bruiken?" En dan as de weerlicht oew Trui uit d'r bcrl laten komen om veur dicên leu- tlgen knulsclèèr 'n wérm maaltje klaar te maken. Waant zoo zullen ze aan die kraant riddeneerer. zulke olrijcrs leugen ecno doc-ge-et zus en d'n aandere doc- gn el zoo, al naar gclnank z'n roe ping is en d'n deute dcc T nouw op zijn manier. En zoo zingt elk aantl-kiipilalisllsch veugcltje lijk 't gebekt is. Meschient zeggen ze ok da-d-el 'n ziekte-n is. Da zonen kérel eigentlljk darllg Jaren in 'n hospitaal had motten leggen, zooas teugvnswoorig van alles "n diepe studio wor gemokt. Wa k oew, gclcuf Ik. ul 's meer ge reed em, over do opvoeing van de jeugd. As ga daar de kraaiden op volgt, auilco, 'tan loop 't de sjiuigaleti uit. Dicvenhende's van «nolpieken tusschen de twaalf en zes tien jaren. Moord en doodslag deur da klei- liinnunbnaml Ie gotjes op dikkcls uit sloppen aan DOOR A. A. L. GRAUMANS drooglijntje hongen jlu opgeblazen, gelapte baanden en aan d'n nolclèér hong 't frecm. Iicelegaar noljes oiguUik't mee 'n jjoUekc lak van veftlen aple. Schroeflce» dle.rejri*" pen waren duar zochten rne wè*r antujkte veur in de pluk, uit 'nen spijkerbak wagt nllij van alle» Inzat en ns 't tenoostenbfjj paste, dan wiste me4 'non zwarepbaméx soms meer te doen ns meo 'nen ichroovoif draaiert. En a», go dan 's mergun» ^n» .8 uur, lm do kerk. was begonnen te t'lpiMM n sjupieter at- i zeggen wouw ie manier wier gnauwcr zelf- i salie- ainigo Aa ge d'n deuzen ontvangt, ollee. dan zit ten me n aan d'n krentenmik on de paasch- eiérs, jonk! Sa|iperdemollemosterdpol, amlco, «j za'k "m gééf raken'. 'k Het) deur dieén Vastentijd zoo zuutekes- aan 'n gevuul in tn'ne» huik gekregen o( Je schoongeschrabt Ie M* da k in'n eigen nouw zoo érg te kort gedaan eb. 'k wil m m eigen nie beier veurdocn as k ben, maar één* per d»(t "n stukske vleesch of arlolijkheid en Vrijdag» zoowa-d-éèrpels- roee-'n-rengelbul. nouw, da zet. gin zooien aan d'n dijk, jonk! Veural nie mee 't veule veurjaarewerk zooae da bij one in deuzen tijd 't geval Is. Waan: 'I is ier op d'n hof op deuzen tijd AAn-pooten! Van d'n vruugen mergen tot'd'n laten nvopd is 't deur-liek- sersoeren dk-d-Ajew nsaitn-kraken. Waanl voor 'nen afht iirlgen werkdag p-mmen wij ginnen tijd, amlco kwam-de om half vIJftMrfroe, in dc eeiie hunnd etl '4 jïdel on3fi d'aandere. Dan wie/ Um|ÉNM|^| lijntjes en spijker* Zundag en zoo fietjic .ItaMrgBWr léven deur En oa 'go 'daflHMSni (Ian hnddij zpoveu! vM^HKg-ti van fietsrlppéraiieaatfaWW^4 da ge bij de wt^d|fl^*raH|MM* duurdc-n-ct 'nen BVNc.'Win'l gewend was 'iten Viilo te ofdfan. d tellekea uit roekaar hoofde te hall kreeg van vijf jaren. En toen do Rechter 'm vroeg of ie nng wa ie beweren had da's dan zoo do gewoonte, ge krijgt daar altlj 't leste woord l'k denk dat daarom de wef- kes nie zoo geschikt zijn veur 't baantje van Rechter, cef) en toen zee ie: ,,'k ben nouw vier-cn-veftig, meneer, de- Rechtbank en keb er nouw ijuust dartig van in d'n bak gezeten. As ge me nouw die vijf jaren s 'nen keer zou willen echcnkcn. dan waar- d-"nen Jovclen v*nt." En toen hev-t-'r dc ki^ant n gèèl slukske hij geschreven Die zeo zooveul as dat-d-'t 'n ongepcrmcuteerd schandaal was da zoo iels kon gebeuren; do zonen kérel darllg jaren in d'n krententuin bad gezeten en d'r weer vijf Jaren dik bovenop kreeg'.'" Nouw. daar was ik 't gloeiend mee eens. „Maar'', zoo polloolde dieén kraantenvent verder, ,.da-'s de schuld van de rechters. Die mocsi-n d'r eigen schamen om 'non mensch zoo dikk;U in d'n bak te prakjcizceren." llgeswoortg die leeftijd da wl] van bencjon dc achttien Jurcn die klaur maken die d'n grootstou i-do maar (leur. Maar nooit ami- zOévcul aan opvoedkunst gedaan Meskes dlngeskea Volgend» «eek leeken lee Aantje Rogers Ze s er nouw heelcgaar d Kom, ik gaai er afseheicn. Trui krijg-d- ineeiis zo'nen Inst van d'ren hoest. 'k denk (la k weer aan (l'ncn slag mot. Mee d'n Faasch krijgen me vlaleto van, Dró d'n verver en Dré-ke en de krenten mikken zijn in d'n maak bij d'n Ftelp. Anndors bakto Trut ze zeivers, lekker mee veul eieren en krenten as klodders, zoo-da-d-'n "nee van dieén mik er uitzag as 'n grooto klaveren tien, ineo ajukade d'rln en daar dan 'n )nng boereboller op e» daaraverhenen 'r.on oellepcl bruine suiker ollee nmico, la'k er af scheién. waant 'k zit m'n eigen te tempteeren! F.n Trui n» ge nouw gevraagd zq%w%.etnitM^g'a'i welk fietske da ge liever bad,'— 'da van dc mieletaren of dnt daar thuis aan d'ljzcr- droalkes hong, nouw nmico, dan won 'l da „bouwdoosfietskc" wa d-ik- ouw smoes, En as ge 't dan 'n Jaar of vijf berejen en gerip- percerd had en go kos dan eindelijk 's 'n cchlc, 'n splunlemuwo fiets koopen, dan hieuwde die ouwe nog veur deur-de-woek of ge gaf 'm weer 's 'n verfke, „polijs «eren inensch van d'aulomebiel van kieperen. Ii welke d'r n de centen vi •hter gezicht r-oeierdoske in d'i meugelijk mee op en Deer. .'1 -Onkruid dol er '8'nacl»« groeit, mot 'r nel -to lij-uil, as dalte wal 'r hver d'n-dag djtschiet, >aanl da» kasjewèel: mee 4a-d-ovluig hedd» de meeste last-Zooa» d»d-in heele wérehl is. 't Sprikwoord zée ni|_ve»r niks. (jnkruid verga ziie. WemifleR.^V». vah^dto stéérlcn die 'nen holvebYaeter dlep-tn dn gfood zit ten en 'as. ge dl# eruito-ékl dan s|#Bt W,«ol- Ieode weck wegr zo'n ding. .Ge snapt tomj in"'kl*if-van. Maar foppen of nta, te gaan -tfr «ifc ATn bojp op en oOuw en, dan ven btaani lig be/^.Ok al net a£ in heef 'intigsle zijn „zelfstaandig" popier en ge brocht 'm naar kooplng. En had 'm dan veur vtjtcnzouvcntlg gekocht indertijd mokte-n-er dan b.v. twaalfvijftig vertelde deur 't heele dürp da ge r geld" gemokt had van da-d-ouw Ije maar dat ie 'i ok beet wéé As dn» zo'nen Heven Jongen midden in 'n nacht op oewen erf komt de blinden cur dc ramen moert, jm ruiten d'r uit snijdt 4 dan, zooas dieén kéreLhaiLjwéaan, mee i »|il**alborke de hraaadkiUi.tomtig booty a as ge dan wakker wotjjbüfan zoude (fuy triton zeggen: ,,aJong«joDgcnogatJfoe,-,'wl4 groeten

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1