AMERSFOORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDEQ BUITENLAND ?r, DE AMÊRIKA-TOCHTvVAN den im„ ■if POSTREKENING «I f 0.177» I 005. TELEPOON INTERG JIJ UITQAVEVALKHOFF C% PRUS PER AflVEflTEIITIEH 'y V- - K'mm Advwtnrm „KEITjES" txj voo.uiit*l«ll»g I"»' '«Wj» 90 oat. tiki itgd mi 10 ctat, dr»ma»l ptMUn I 1 Donderdag 24 April 1930 28e Jaargang No 250 Buitenlandsch Overzicht De liberalen willen Hanloe uil bet zadel lichten, Gevaar- r - HJke manoenvres der oppositie. jnÉM/feppositle heeft AcV-n een hevigen fluen op Manier, den ter-president. Zoolang koning l eidinnnit leefde, waren de liberalen er zij door eelt dergejijken aan In handen kregen. Ditmaal vincie werd bedreigd. Itere veldtocht werd zoo goed gevoerd, dut Itij zelfs in ze jiiate den regemschaparand veronlru Ken der regenten deelde op zekeren r lies* a tie p bllcntie van de nludiigen rund-verkiezingen, die voor de nntionanl t-aranlsUacJie regecrlngsp»ril| zeer gunstig waren uitgevallen, de burgemeester* de kie zel» op wijn hadden getrakteerd, waarna dezen in hun dronkenschap luidden uit geroepen- „Leve de sovjets." 0|» 27 Maart kwam hel ui de «liialsopcrn lil) de viering van den verjaardag der ver- ernigiiig van Bessarabic 1.10c het moeder land lot een incident. Tie minister van on dervvljs dankte In zijn rede liet bestuur der iiaiinnaal-tsarn van lie.aearnhie, den afgevaardigde St voor rijn Hetivileit ten gunste van de n sluiting van Beosurabie bij Hoenn- Daarop varlietcn, naar gemeld wordt, 1 generaals, ondanks de aanwezigheid den regent S'arnlennno. ostentntlef de t Deze belonging dar militairen richtte tleb tegen Store, wiens activiteit lijden» den oorlog in de door de Diiilsrher* bezette ge bieden uls hoogverraad wordt beschouwd. Dit incident kwam den liheralcn zeer "te stade. Zij ageerden vooral in bet leger te gen de regcfrlng. lie „voderlandsrlie hou den zetten beloogingen op touw, waarin de generaals als vertegenwoordigers van het leger, dat door de ïnanlfeKtatie ten gunste van Stere was beleeriigd, werden verheerlijkt, lie toestand werd nog moei ker door het ontslag van den minister v oorlog, generaal Cihoski, met zint collect partijlid af te w-orden om liet mislukken beletten, erenpartlj behooretule miolster-preeldcnl, imnvaa heengaan van Stere en benoemde in de plaats van Cihoski den hofmaarschalk van den jongen koning Michael, acrteraal Con- BessarAbie, die tien- en buitenland werden 1 laatste krachtproef der opposil in betoogingr.n van invulleden en stuiten- rie viator generaal Presan, die tijdens der oorlog opperbevelhebber van het leger was tussehenheide kwam en nadrukkelijk- tic activiteit der regeering verdedigde. De re ét werd door den -geheeien senaat staand! aangehoord, door welk gebaar zich. met ol tegen bun wil, ook de generaals der reser ve, die pmblswegc lot den solidair tnet de regeering verklaarden De oppositie heeft de wapen» echter niet opgeborgen- en bereidt tegen Mei laatsten stormaanval voor: nog voor hel parlement naar' huis gaat. zullen nifeslaiio.» en congressen worden De opposXie wil legen eiken prijs de de mocratische hervormingen der regeering in opspraak brengen en haar ertoe li gen den staak van beleg in Bessarabi! Boekarest af 14 kondigen. Op deze norden gesteld. Tegelijkertijd wil de oppo sitie de concessinneering van liet telefoon- wezen en het ..scheppen van het landbouw - crcdiel verhinderen, daar deze acties, wan neer zij eenmaal ten uitvoer zijn gelegd, de positie van de fegeering zoo.zouden verste vigen. dat haar aanblijven gedurende heel de wetgevende periode van vier jaren ver zekenl zou "rijn. Dit beblicn overigens ook de jongs'e verkiezinr.n bevestigd waarbij zich nog steeds een uverweMJgegule meer derheid tc»-gui|ste n de Vlooteonferentla. Links MaeDouald, 1 WAT LONDEN BRACHT Zullen te Genéve de moeilijk' heden pas beginnen? Velerlei commentaar der Britsche pers andi-n, 25 April, iV.D.l Met voidoe- schrijven de Knuelsche hlnrlrn over de vyfinogendhetk-ii-nv'ireenkomsi te komen in de lange duur der oiulerhandelingcii oorzaak zijn. dat men op h grootte van hel bercikic ui waarde schat. Hoewel het 1 der belangrijkste gr.bei He blijft, zou het 1 van ile bepalingen mogendheden kou lil de gisteren afgelegde verklaringen -..ui een gunstig voorlorken voor de komende onderhandelingen lusschcn I'rankrljk an De Daily Tclcgiaph schrijft, dm hei niet betwijfeld kan worden, dut hei Loudcntche verdrag een belangrijke «tap op don weg v-Bn vermindering der In-wapeningen is. Mncdomld zal voor do komend* Europee- ache besprekingen des te beier geschikt zijn. doordat hij gedurende do afgeloopun conferentie heelt gemerkt, dut ib Britsche publieke opinie van hem een volslreklo on partijdigheid verlengt en het weigeren valt alle verdere verplichtingen voor Groot- Bi-itanni». zooals garanties voor don vrede. De conservatieve Morning l'ost meent, dat de moeilijkheden eerst Ie Oenftve zui len beginnen, wanneer alle mogendheden, met uitzondering van de Verecnlgde Sta len, hun etrljd zulten willen uitvechten. In. 'ussehen kan men zeggen, dat Londen Washington heeft tuurlljk toeguvon, dat het driemogendhedrn-verdrug het tot een pact kan maken dat eigenlijk geen pact Scherpe rritiok oefent hei orgaan vnn de Labour Party, do Daily Herald, waar dit blad schrijft, dat de wcreldontivaponing in liet verdrag slechu begrenzing, doch geen vermindering Is. De bevrediging over den gemaakten voortgang wordt veel vermin derd door de grooto fout. die hierin be gonnen met de oplossing vnn de groot» tank. die men zich elf jaar geleden heeft go- stcld. Dr ontevredenheid met het Londen- sche. verdrag moet lot grootc inspanning in De Daily Express wijst erop. dat het per soneel van de Britsche vloot als gevolg van het verdrag In den loop van de komend» \vorden. EEN KAT MET ACHT POOTEN. Chin-, a i' i, -2 April. 'V.D.I In het dorp San Marco Is een kat doodgeboren, die acht jiOoten, drie ongen en twee «taarten had. ZIJ is ter lieschikklrig gestel I van hel Museum voor Natuurlijke Historie te QUESNAY'S BENOEMING. Parijs. 23 Aprik (VJX) Da -FjU-Ijgclie bla de* tooncn zich Verticigik over de verkie zing van Qucsnav 101 iflceéteArgdpe'rmri ■ajJ de bank voor inlèrBalióiwjJe batafii» betreuren, dat deze benoe-Bing jji *t ,gen*J»mmig plaats vond. De PetK'Tar t schrijft, dat dó houding der Dullsche dele- die geboren werd uit ontstemming de benoeming van een l'rnnschnian tol komenilo samenwerking tussc-lien schuUienaars en schuldelschoivs. hopen, tint dr. I.uthcr, die een 111 de totstandkoming van hel verdrag van Locarno Is, zich steeds verder zul verwijderen vim de overlevering van dr Schacht, Het Journal loont *ich oveneens teleurgesteld, want tot het laatste «ogenblik heeft men gerekend op onthou ding van «lemming door dn Dultschcrs. Do opposilic der DuiUche delegatie Is door niets gerechtvaardigd. Alle» wal Duilsch- lnnd heeft kunnen verlangen ts onparllj- zing vim Q.iesn.-iy niet geweigerd, schrijft liet blad. SCHOKKEND NIEUWS UIT CHINA Hongersnood op groote schaal U 01-1 ij n, 2.1 April. Volgens een bericht i do Vos*. Zt. komen till do hoofdstad iler Sjantai berichten over du aldaar hongersnood, welke allo ulo verre overtreffen. Van n fi milliuen mensclion zouden twee nillllorn aan hongersnood zijn omg komen. Zells op do straten liggen de lijkt Dn hulpmaatregelen der Chinunsehe ove held 011 de hiiitcnlnniisehe organisatie zijn zonder uitwerking gebleven. Vanuit Sjanghai worden thans uitgebrei de maatregelen brengen. EEN MOEDER. Toi-guu a/tl. Elbe, 23 April. (V.D.) vrouw- van een metselaar hier ter plnntse maakte gisteren met haar beide kinder- een wandeling. In de nabijheid van b z.g. Biberloc.li gof d« vrouw huur ü-Jurig hoold en wierp hei knaapje 111 de Elbe Haar dochtertje wierp zij eveneens in liet water, liet meisje wist echter den oever 10 bereiken en vluchtte Het lijk van het knaapje werd korten lijd later Moil weet niet. wat de vrouw tol nnn selljkc dand heeft gedreven. Zij i BELANGRIJKE GOUDVELDEN ONTDERT. In Ooslelllk Siberië. B e r I Ij 11. 23 April (H.N.) Volgen* een be richt uil Moskou moeten 111 Oostelijk Siberia belangrijke goudvelden zijn ontdekt door een Russisch geoloog. a verwoed gevecht. "-Ac J-:U' auto genomen, die naar Krelburg (Schweid- nitz) wilde meerijden. Plotseling kreeg Vo gel drie «lagen met een hamer op Ir.t ach terhoofd en toen hij zich omdraaide, een slag onder het rechteroog. Er ontspon zich e;n gevecht, waarbij Vogel zijn aanrander meester bleef. De auto viel len slotte om. Vogel werd licht gewond, maar had nog de tegenwoordigheid van geest zijn gevaar lijken mede-passagier onder den auto van daan te trekken en hem vast le binden, aiarna hij hem met een revolver in ds ml dwong twintig minuien ver le loo-- pen,.opdat de politie hem kon .inrekenen. De aanvaller bleek een 19-jarige metse laars-leerling le zijn. die dacht» dat Vogel '"•Op mark bij zich had. DE VUURZEE IN DE GEVANGENIS Heldhaftig gedrag van sommige Opgestotenen „Letterlijk levend geroosterd" Columbus (Ohio), 22 April. V olgens do inntsip gegevens zijn hij ilcii brand In de gevangenis alhier 31? personon oingcko- 1. Hedcnorhlcml in de vroegh- laaide iioginiinls op uil de puinhoopen n hel r ilc 1> bij <1 bijzonderheden medegedeeld: Govutigo- voorzagen zich vnn louwen, bijlen liamers en nutnen dapper ilccl aan liet ia dlngswci-k te midden vnn de vuurzee. Oi vertellen b.v. 11 louw wierp in het raam van hulp roependen mede-gevangene, lang liet louw naar boven klom en de Ijze ren deur van de cel verbrijzelde. Een vnn do vreesolijkalo «ogenblikken bij den brand de bovenste verdieping gil lend in de vintinnen omkwam, terwijl do bewakers wanhopig pogingen iledon oru te redden, is een federale en een staatscommissie onderzoek nam- de gevnngenistrngedic 1. Meer dan 5(1 hegraf nemingen werden onafgebroken voorbereiding VERKEËRSGEBOD: j Verkeer van rechts glial 1 Dat ts wel algemeen beken nu dit voorschrift not Verwekt verkeersellende Fa. L. J. Luycx en Zn. LANQESTRAAT 49-51 - TEL. 109 slachtoffers staat de Identiteit nu vast, maar de andere lijken zijn zoo deerlijk ver minkt, dat herkenning vrijwel uitgesloten is. Bewakers en gevangenen verklaren, dat Zij tot hun dood achtervolgd zullen wor» lijk lovend geroosterd werden. Bewakers en gevangenen heide hebben heldendaden be dreven. Do beruchte luinkroover Norton heeft zich telkens opnieuw iu het branden- do gebouw gewaagd, steeds oeu rncdcgn- 1 llij door der werd. Do doch- 10 Jaar oud, tilee -olkoracn kalm: een slgare luaschen de lippen, gut til bevelen nnn dn bewakers, deelde mitrailleurs cu auitnunJlin uit, tete foneerde 11111 dokters, verpleegster.* en zie kenwagens en verzocht om militaire hulp Onder de doodrn bevinden zich meer dai 2(1 loimrdennnrs, die lot levenslang veroor deold waren en feitelijk zijn tic 317 «lacht- offers allen dieven lungdui'igo slrulfen ondei-gingeii. Waaraan de ramp is ie wijten. New-York, 23 April. lumliua wordt gemeld, dal gebeurtenissen Ujdens den Strafgevangenis van den Mant Ohio. De in- gestoldo commissie vnn nnderzouk heeft ge- offers van den brand geweten moot nau iln schuld der cipiers, die geweigerd hebben de sloutels van de cellen Als eerste getuige werd dn directeur der gevangenis, die in tegenstelling eerste berichten op zijn post goiiundhunfd Is. gehoord. Jllj verklaarde, liat do voor naamste schuld bij den hoofdcipter Radkiri- soii ligt, die geweigerd heeft de sleutels van du cellen te geven. De hoofdciplor ver klaart echter gehandeld to hebban overeen komstig het bevel van kapitein Hall. Later herriep hij deze verklaring Wij ontvangen dageiijksch t dingen in Kragen, Gitkragen, Jabots, Passen, Sjaals en Slips. De plnatsvcrvi r opdracht I ren van de 1, terwijl bij z hevel op zie Voorts bleek de commissie, irent te nemen 'maatregelen In'geval LUCHTVAART DEENSCH VLIEGTUIG VERONGELUKT De inzittenden vonden den dood Kopenhagen, 23 April. IV. D.). De Decnschc marinevlieger. de offieiei- Jen sen, die gisteravond te 22.40 met een llein» kclvliegtuig uit Wnrnemünde naar Kouon» 0 vertrok, heeft sindsdien niets meer zich laten honren. Men vree.sl, dat lil] WEERBERICHT. gluig daalde en wel ongeveer .11 da plaats, v :rd gevonden. Deze r 011, 2 3 April. (V. D) Tn iise.be watervliegtuig is hoj lijk vnn den piloot Jensen gevonden jóngcliik moet s waarschijnlijk 5 minuten fialwt vi-trek uit Waniomiloe "bobben .plaats gehad Aan UcJ .*pm-mgsvfark''niiinoii deyj vijl "Deenschè- egluigen, \ljf Deeuselie-bhdEi-WOers en l Iicrglngsviiartuglog A.tfir, dat.hel wrak rul, terwijl bovendien nóg ii'ie Dullschr I koersvlioglulgan aai» l)el opsporingswerk deelnamen. Kaplteln-lu'' - - 'Acht dagfp Uitgesteld. lief fraodsMken een trans/ ■imÊnimhm dienst Dr. Eckener te Londen I ij n, 23 April (II,N.) Volgens ccn be- lil New York heeft do vcrtcgemvoui- van de ZoppcllmntihtBchappi) aldaar meegedeeld, lal de reis van liet luchtscllin ar Zuiil-Aijiorlka eulilgo vertraging zul Wrïimlen, daar zlcb moeilijkheden heb» beit'voorgvdaau hij de oprichting van tank stations in enkele landen, welke bel lucht» oehip op zijn rol* lal bezoeken, terwijl ook do onderhandelingen over hel pnslvervoor mul enkele landen nog niet zijn afgesloten. Hel voftrtk. dat oorspronkelijk op 10 Mei p IS Mei 1 op Lebben, liet luchtschip .1 a„.,g [0 sovillu i 1 denzelfden dag den vermisten bestuurder bevindt nan boord van het vliegtuig nog de mecanicien Brcssendorf. Kopenhagen, 2 3 April. (V. D.) liet Decnsche watervliegtuig is hedenmorgen nis wrak drijvende gevonden tusschen de lichtboeien van Warnemflndo en die vnn Gjedser. De bemanning la waarschijnlijk verdronken. Een passagier viin het Deensche stoom schip Danmnrk hoeft in den afgcloopcn -1 over denjJccaau Het vraagstuk van een trans- atlanttsclwn diens*. Dr rjcjicnei- !s vahiniddug ie Soutliamp- lon aangekomen, \veifp hij dooi den burge- meester «Iflidcel begroet. Vanavond vertrok dr. Eckener naar London. Donder dag blcill de F.ngelschn luchivnartmaat- nchnpplj Ijem een lunch aan. terwijl hij Vrij dag met verschillende autoriteiten op lucht vaartgebied do gast vnn het Duitsehv ge- /.uutschap zal zijn. Zaterdag keert hij waar schijnlijk mei de Graf Zeppelin naar Krie- -liiehshafcn terug lie landing van da Grnf Zeppelin op liet vliegveld van Cardlngf;* hangt nog n! van (ie weerberichten. Het luchtschip zal waarschijnlijk 1 L 5 uur op het vliegveld v aanvaarden, waarbij 20 ii 23 bclulcmlc p sagiers worden mooganomon Di. Eckener verkl-inrde hij zijn aankomsl te Soulhnmp- lon. dat hij in de V'. S, een maatschappij heeft opgericht ter bcstuilcering van alle vraagstukken, welke met de instelling van een transatlnulischen dienst verband hou den. Volgens zijn overtuiging beslaan er groote mogelijkheden voor een deraolliken dienst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1