ANERSTOORISCH DAGBLAD MPmtMtmSPPilS A-«tao« fiia - KMTREJCENINO 47910 TELEFOON INTEtC J1J DE EEMIANDEQ UITQAVE: VALXHOFF A O* fflUS OBI WWHTïimEI •-•"•«i»-"imp Mw,lraum II»» wm miwiizjiy, |Q,2) LidlUdlahrtWvü»*» *00 V* 4m - Dmm -KBtTTBS' 14 bl.lMo •-* Vrijdag 25 April 1930 28e Jaargang No 251 Buitenlandsch Overzicht Een nabeschouwing orer de Londensche vlooteoafsreetls. CageUch-Amulksanscht put- De ontwaponlnesgedarhte is eeri Ideaal, dat uit het zuivere en onielJiuehlige paci fisme is voortgevloeid, liet is altijd moeilijk Idealen terstond in practieche politiek om ie zetten. Maar van de T.ondenecho confo rente krijgt men bijna d«n indruk, nlsol men tenslotte slechts tot een nccoord i- gekomen ter wille van het gezag der lei dende staatslieden. De conferentie kon be zwaarlijk uiteen gaan, zonder dat er Iets op papier kwam te staan; wanneer de on- derteekcnlng van een vedrap was uitge bleven, zouden Hoover en Macdnnald een WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. Tel. 852. -- Qevestigd 1885. Vertrouwenshuis BUITENLAND ONTPLOFFING VAN AMMONIAKGAS Cevon personen bij bel springen van een reservoir gedood Talrijke vergiftigiagi- vtrtcbijnielsn o Dulisch-T.ngelseho I» ior den oorlog. De Amer - tie uitdrukking va In. Mon aehern strlld te zijn vervallen, die slecht) oorlog kon uitloopou. een hellend vlak men liep. liet was echtei aan de Labottrregeering voorbehouden met ferme besluiten voor den dag te komen, teneinde aan den toestand zijn gevaarlijke karakter te ontnemen, liet hoogtepunt der irlsls ontstond, toen de conservatieve re- peering tietgeen mislukte - een Un- gelsch-Frsneche vlootovereenkomst tracht- te te sluiten. Macdonald reisde naar Was hington en bracht een offer, als verlegen woordlgw van Etteland zag hl) af van de hegemonie ter zoe. Hij aanvaardde volledig hel beginsel der vloot pari telt. Voor n hewapeningswedstrijd toeschen de bei' Angeisajtsisrhn staten was nu alle aanlt ding verdwenen. Hel politiek» beginsel tu tegonovrr de admiralon gezegevierd; laat" genoemden hadden alleen nog uinur de g li)ke vlooisterkten technisch uit ie rekene Overigens was deze pariteit, wat do groote slagschepen betreft, reeds in 1922 op de Washington-rli" conferentie een Jeit ge overige echeepaklassen nog gelegenheid t» over was voor bewapening. Bovendien had het groote slagschip voel van zijn bekoring verloren. He', oog der technici richtte zich op de groote gepantserde kruisers met ster ka bewapening en groote vlughei'' ikgas. gooxplol (lieden gedood, ongeveer SO met betlcnkolljko ver giftiging.sverschtlnselnn naar dn ziekenhui n moesten worden overgebracht. Doot do grooto kracht van do ontpluffing stortte een fabrlcksmuur in; liet puin vloog olgn waarvan nog een arbeider gedood Volgens de laalsle berichten Is het aan slachtoffers, dat bij dn ontploffing van (stoffen hm leven heeft verloren, inch en, 2J April. (II. N.) In het plaatsje Gerstbdler bij Augsburg brachten er aangeschoten jongelui een bezoek aan ree meisjes op de boerderij van den land- itiwer IHntermsyer, waarbij zij zich zeer Idruchllg gedroegen, f)o landbouwer en |n knecht wilden do Jongelui verwijderen, aarblj do knecht een inet spljkeis beslapen t nam en er zoo geducht op los sloeg, dat ■n der Jongelui, «en Jongmensrli vun 19 Jaar, zóó ernstig gewond werd, dat hij kort daarop aan zijn verwondingen overleed. Een l, dal, - 7.tg, spree r Engeland zijn opvatting en Amerika -Iraks van den bauw u< lossen afzien, die hun krachtens de eenkomst van Washington waren toe ren. de vredesgedachte zelf daarbij niet veel heeft gewonnen Van grooter beteekenls echter Is coord inzake de kruisers van tienduizend ton. Te dezen aanzien zijn Amerika, luid en Japan het eens geworden ove bepaalde tonnageverhoudingen, al zl. verschillen op het stuk der bewapening toegelaten. Japan krllgt slechts ongoi 7U procent van hetgeen Engeland en A rtka elk ontvangen. Deze beperking Japanners heeft nie» niet dan na een vige worsteling ala Amerikaanschei) »»eb er door kunnen halen. En wat do dulkboo ton aangaat, hebben de drie mogendheden besloten, dat elk vim haar zich tevreden «nu stellen met 32700 ton. De tendens was voor deze beztltets der groote slagvlotond» duikboot zooveel mogelijk uit (4 schakelen Het is bel aanvalswapen der zwakkere vlo ten. Men hoeft de grootte beperkt tot (wee duizend Ion en slechts bij uitzondering loc gestaan, dat elke mogendheid er hoog- *tens drie mag bezitten, met een maxima!» waterverplaatslng van 2900 ton. Dat zijn de voornaamste kenmerken van het drie mogendhedenverdrajj. In wezen is het, zooala de Fr. Ztg. dezer dagen opmork- te. een Angelsaksische .tonic, waarbij trich Japan hoert aangcslot' dat nu ia hot.groote hiaat in de Lontlcnach» v lontbeperklng wanneer een d partners zich door de bewapening ander lahd bedreigt acht, dan heef recht Zijn eigen vloot te versterkc op het ook. aan de belde andero partner» is toegestaan dit voorbeeld te volgen. Dit is de zg.'veiliffhoidsclausule. die fcilelljk is voortgekomen Uit een billero noodzaak, daar Frankrijk én Italia zich aan vioolbe perking hebben onttrokken. In zijn slotrede heeft Brlajld ervan gerept, dat de conferen lio thans onderbroken was. Daan-it kan men afleiden, dat da Italiaanscb-F echo besprekingen zullen worden vooi eet. Zij mislukten l« Londen, omdat Fr: lijk de pariteit, die IlaJIe eLvchle. niet de toestrfan. Of Mussolini bij de a.s. otlder- handellcgeri dit standpunt zal laten varet slaai. ondertus;<!Mn nog steeds te bezien. Marihnyo nabij l.u. Inhoudeiido 50 M.t i d. Er werden i April (V.D.) In de fabriek Dultschlnnd traoh len zouden worden gatri In een trein worden 18 meisjes i Jaar aangetroffen, dio door t werden begeleid. De meisjes dat haar betrekkingen In Dresden, n Darn ezegd r Do genomet iteds zijn vastgesteld, dal het bi lelnars In meisjes v.aren. (II. Volgat icricht uit Belgisch atoomschip In een Arg> nlljnsche en lol een bloedigo vechtpartij leien vnn de bemanning gekot er vier ernstig gewond werden. Nagcn- gcarrestccid zijn. MAZELENEPIDEMIE Talrijke slachtoffers. Parijs. 21 Afril nelden, heerscht t toe twintig' Tee agenten gewond. ngcvnlion. De Ig, dat de politie vhrulk maakte, w op de aanvallers in de aangrenzende huizen vluchtten en van daar het vuur beantwoord den. Daar de toestand steeds gevaar,lijker werd. werd het ovet velcomraandö ontboden, dat de orde wist te herstellen. Tweo agenten zijn door schampsclDten en slagen rat' boksbeugels gewond. STORM AAN AFRIKA 8 KUST. pa i ij 21 April (U-Y) Aan«o Wgatkui yan Afrika heeft een hevige «torn» gewoed; waardoor vele schepen losgeslagen en na rtogedrei ei- zijn. F.y» viescBersboot is vi gaan, waarbij I opvarenden pronken, CHINA'S ONTZETTENDE HONGERSNOOD Verscheidene gevallen van kan nibatisme Lu it de it, 21 April. (V. II.) Omtrent den hongersnood In de provincie Pjuiisl, waarbij i mlllloén menschon om hel loven wijn n'n. bericht de secretaris van do Inter nationale commissie voor hulpverleening bij hongersnood, dat do vooruitzichten voor den oorjaarsoogst weliswaar gunstig zijn. loch da! slechts «en vijfde deel van don lie ichlkbaren grond bewerkt kan worden. Tongovolgo van den hongersnood zouden ouwen rn meisjes in grootrn getale naar dere gebieden ïljn verkocht. In een modcdeellttg van een mlsslonnttrli irdt gemeld, dat zich talrijke gevallen van kannibalisme voordeden. In vele gevallen -n menschon, die den hongersdood na- an-n. door hun hongerige omgeving go- om voor hen als vaedsel Ie dienen. Twee In de slrelon der stad patrouille rende pantserauto's worden door een groot» tnenschonmcnlgle aangevallen, met pelro- I leum overgoten en In brand gestoken In een ander deel der stad werd een Euro- I peesch sergeant van «Dn motorrijwiel ge worpen en met een bl.ll mishandeld. Bril- «rbe (raspan en ghurkn's die daarop dooi de stad trokken, werden door de menigte met een hagel van sleeneti ontvangen, zoo- lal Ulrllksn hunner gewond werden. De troepen openden daarop het vuur. waarbij gebruik werd gomaakt van machi ne gewcere», waardoor de opstandelingen groote verliezen lodnn. Thans Is de rust In de slad weer hersteld, doch op de belangrijkste punten stnan sterke Drllsrlie militaire posten ongesteld en wordl door Drltsche troepen gepatrouilleerd. In den afgeloopen nacht zijn lersche tros lenafdeelingon van dc NAV.-gtena gozon- EEN NEOER GELYNCHT. New York, 21 April. (V. D.) Een uil 200 personen bestaande menigte heeft ic Dose- dale in den staal Mississippi een W-Jarigen neger, die ervan beschuldigd werd een IT- •n arbeider te hebben vermoord, ge lyncht. DR. ECKENER TE LONDEN. on den. 21 April. (V. D.) Or. Eckcntr i gisteren de gaal van den l'ngelsc.hon lueliUchepanconatnieteur command er Den- Heden zou Ijl) eon tocht maken met het Drltsche luchtschip R 100. Daar de somslundlghcden voor een vlucht on- lig rijn, zal do toèlil waarschijnlijk nlel gaan. Daarentegen zal dr. Eckener op Kidlglng vun hei luehlvasrlmlniaterle commandSr Hearing de luchtschepen H 100 en II 101 bezichtigen. mbay. 24 April. Hot blad de Bombay Chronicle rnoldl. dat Gandhi's acerolwls, a met hat toezicht op Gandhi's «eminarl ilast word, toen Gandhi «Dn tnuiraiupaane begon, met zes vrljwllllgera is gearresteerd, omdat zl) In het bezit van onwettig zout orden gevonden. Londen, 21 April (II.N.) Uit Bombay 'Ofdl gemeld, dat bij wijze van voorzorg an Europeanen verboden Is, naar l'esha- 'Ar lo komen. liet. verbod geldt niet voor Europeanen, die om dtonalredenon zich naar Peshauar moeten begeven. Do voorzitter van Indische parlement heelt zijn onlalag In gediend. naar verluidt omdat hij niet kan istemmen met do regcorlngnmnalrrgolon igen di polllleke gevangenen In verband met de onlusten to Bombay Is de beu ra aldaar vanmorgen, kort nadnt zij geopend was, gesloten. K a 11 o w 11 z211 April. (V. D.) In een dorp In h-l district f.hrzinow Is een uit vier personen hestsandn fsmllin door liet nutti gen van bedorven vleosch vergiftigd. Een ll-inrig meisje I» reeds gestorven, tr-wijl de toestand der overige loden van hot gezin hopeloos Is. DE ONGEREGELDHEDEN IN BRITSCH-IND1E De woelingen duren nog steeds voo rl eigende op do Inbedden i eon Brltsch soldaat i lie dag van rouw ging hl< delllkheden gopsnrd r verdachten, die betrok overval to Chlttagong. r. In een dorpje In de neb inihsldsbawcglng. nderl ag bi) het stollon het vutii en tnlandscho politiemannen gownnd Irolubeombte gedood. Zl| r.IJti ont liet bericht, dut de politieke gevangenen te Allporo een hongerstaking zijn begon nen, wordt tbane officieel geloochend. Calcutta, a AprIL Filer was «eu ge- ruohl in Omloop. «olgens hetwelk Sen troepte. de een hongerstaking begonnen l«, o) rrleden zou ïljn; uo n.»nlgio schoolde vóór de gevang-in- «smen, maar werd door de politie uiteengedreven. Later werd hel gerucht door een commuulflU* legenge- sproken. Een ernillg («ellen In Petjawar. D.) Uit Lahore ,»t de onlucton N.W. grens vau India v veest zijn dan men tol nog "Bombay wordt gem den. Ook ti s hel tt Fa. L. J. Luycx en Zn. LANGE8TRAAT 48-51 TEL. 108 Vesten en Jakjes, EGYPTE HOUDT AAN ZIJN STANDPUNT VAST Onverzettelijkheid Inzake den Soedan Iro, 2;t April. Gisteravond f.« een Egyptische koerier niet een vliegtuig uit do Egyptische delogntic inzake de te genwoordige moeilijkheden in de Engelsch- tlscho onderhandelingen over te bren- De ministers hebben het verslag be sproken tot tweo uur dezen ochtend en zullen beden opnieuw vergaderen. Volgens hel bind Mokattan wordt de hou ding der afvaardiging ton aanzien van don Soedan door de Egyptische openbare mee ning goedgekeurd. Welken goeden wil 'lendoreon overigens aan den dag mogn -ggen, do delegalie kan de «veilige recliton un Egypte op den Soedan niet laten SPRINKHANENPLAAG IN EOYPTE. MlUtalra vetst»!hingen gezondan. London. 2.1 April (V. D.) tilt Cairo OTdl gemald, dal koning Poead van Egyp- ven bataljon soldaten vin het Egypt). dirlgaaren, otn da bevolkng behulpzaam (s «Un hl! de biMtrlJdlng van de sprinkhanen plaag. Tot op heden Maken allo genomen sprinkhanenplaag, 'lio dit |«.ir al in bij- 'ir sterke mato optreedt. DE VIVISECTIE IN TALIe. Homo, 23 April. (V. O.) Mussolini heeft oen wetsontwerp ingediend, waarvan dn strekking is toezicht lilt to oefenen over dn vlvlaactlo. Volgons dit ontweip zal In den vervolge da vivisectie op alle dieren onwettig zl|n, tenzij da oparataurs vooraf do bewijzen hebban geleverd, dot het een noodzakelijkheid voor hel wetenschappelijk onderzoek lielraft. Alleen personen met tenders lleentlaa en diploma's mogen vivisectie overgaan. IIoi lijn, 23 April. (V. D.) Do voor, ter der Dtillsch-nntlonnlo volkspartij. Htigenbarg, publiceert eon opon briot f zijn partijgeiioolen in den lande, «vaarln verklaart, ilnt binnen hel kader i Duitseh-nntionnlr opvattingen alia heli dreigden landbouw, veilig zijn. De reeultn- ton van de agrarisehe inaatregelcn gedu rende de InolJte weken hebben dit bnvea- tlgd Zonder de hulp en do premie, uitge oefend door do Didtsch-nationnlo partij, zouden zij nooit tot stand zijn gekomen. Hugenberg eindigt mot aan leder te ver zoeken het ztjno ta doen. opdat de partij .♦n steads hechter wordend blok der oppo sitie zal worden en lavuna eon strijdmiddel legen het systeem, dat In h*t rijk en Prui sen paitljleven en economlo beheerzebt. Voor het bereiken van deze doeleinden z«l eenter geduld, lijd tu kracht noodzakelijk GROOTE BRAND BU CHARLEROI. Charleroi, 23 April. In hot gabon van do spooi-wegadmlnislrallo le Mnrclnelle ld) Ctini jerul ia vanavond brand uitgebro ken. Het vuur breidde zich zeer enol u; een oogenblik stond het heele geboti' vlammen. Er beslaat gevaar voor de ('luwen in do omgeving. WEERBCHtCHT. Hoogste barometerstand: 7TB.2 to Ingö. UtngMe liarometentand 7T>I^ to Brest. Verwachting: Zwakke tot matige tot O. wind, tialf tot zwaar be wolkt. mogelijk «vuiigo regen, weinig versnderhtf In tempo. I ERKEERSGI'MOD: De flelslnmp naar benei gericht 'I Doet IJ de gaten vinden En nooll kan dan Uw rljwlellteht Een ander gaan verblinden. Granaat ontijdig ontploft Vijftien soldaten deels zwaar, deel licht gewond arsebau, 21 April. (V.D.) Op et dllelerreln te Wilna U een granaat o geóiplodeerd tilden» son oefening vt het 23e regiment iilanan soldaten «se deels «waar. (leekt licht geivond. E hunner verkeer»!» In lovensgovanr. EEN STRAFEXPEDITIE IN OMAN. London. 23 April. (V.D.) Naar uit Bas- gemeld wordt, hotft de Engelsche schoe- ir Lupin een straTszpodltle ondernomen gen Cón der atnmmen In het kustgebied ui Oman: «en dorp, waar kort geleden onlusten hebben plaats gehad, werd ge bombardeerd. Aan boord van de I.upln heeft «enigen lijd geleden «en samenkomst plaats gehad lusschen konng Faisal van Irak en koning llui Snood van den ll»d- jez In verband met de sluiting van een vriendschapsverdrag. DE DEORADATIE VAN OAJDA. HIJ teekeal verzot een. Draag, 23 April. Voor hot admini stratieve hooggerechtshof ls heden het pro test behandel l van den vroegeron chof van den gonoralnn staf Hudnlf Ga|da. thans «Ie disciplinaire eoininlesie van het mlnlele- rie van nationale landsverdediging, waar bij Gtjdl tol soldaat «vard gedegradeerd en non-aetlef verklaard. Gajdn wordt er o. e. van beschuldigd gopoogil l" hebben la sovjet-dienst lo komen en geheimen, waar achter lil) In de school van "len gciiernlen staf to Darijs was gekomen, tor kennis van ItUSland ie luncht te hebben, De zittingen, wnnrbl) Gn|dn aanwezig zal zijn, zullen vermoedelijk vier dagen duren. DE BRAND IN DE STRAFGEVANGENIS. Allen bedden «ared kannen w«-den. Columbus (Ohio). 23 April. Do com mandant van do brandweer heeft verklaard, dat volgen» zijn meening niemand van de rulni driehonderd gevangenen omgekomen zou lijn, Indien do cellen dadelijk na hel ontdekken van den brand geopend waren. Men tracht verder vast te «lollen, of do antploffingon, dlo men na hot uitbreken van den brand gehoord heeft, werkelijk ontplof fingen tljn geweest, don wel revolver scha- tics ware tv

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1