DE EEMLANDER BOITE^LAINIO Woensdag 30 April 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 255 Buitenlandsch Overzicht BRITSCH-IND1E BLIJFT IN BEROERING WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. Fa. L. J. Luycx en Zn. BELGISCH KONINGSPAAR BEZOEKT LUXEMBURG Groote geestdrift van de bevolking amersfoortsch dagblad ABONNEMENTSPRIJS «a*1"**0 VOO' Amersfoort f2.10. per maand '0.75, per - wretk (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17'Zj. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3 Afzonderlijke nummers I 0.05- POSTREKFNING 47910 TELEFOON -1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadigheids advcr»entl*n voor do helft van den prijs. - Kleine Advertentlün „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen M.- Bewijsnummer extra I 0.05 De aanslag op het Rassische ge* zantschap te Warschau. De sovjetrogeering elscht voldoe ning. Er ts te Warschau een poging gedaan om het sovjetgezantachap in do lucht te laten vliegen, maar dit voornemen kon geen werkelijkheid worden, doordat men toevallig nog tijdig den opzet ontdekte. Het behoeft niet breedvoerig uiteengezet tc worden, dat tnen in Rusland zeer ver ontwaardigd is over dc, gelukkig verijdel de, plannen van een aantal terroristen, wien het er waarschijnlijk om to doon is geweest de betrekkingen tusschen Polen cn de sovjet unie qp een belcnkelijke wij ze lo verscherpen. Inderdaad kan zoon bom den vrede tusschen twee volkeren in gevaar brengen In Rusland zijn nl tal van moties aangenomen, waarin er bij dc regee ring op wordt aangedrongen tc zorgen, dal zij ferme waarborgen verkrijgt, dal het Russische gezantschap tc Warschau op normale wijze werkzaum kan zijn. Het spreekt tevcna van zelf, dat Moskou zich onmiddellijk met een nota lot don Poolscbe regeering heeft gewend. Dezo no ta draagt eon beschuldigend karakter cn dc regeering te Warschau wordt feitelijk voor de voeten geworpen, dat zij niets heeft ge daan om te voorkomen, dat er den laat- êten tijd in Polen een anti Russische sfeer werd geschapen, dank zij het veren van bepaalde kringen cn dank zij talrijko arti kelen in de pers, die zich ol tc gretig tot tolk maakt van bedoelde kringen. Volgens do Russische zienswijzo ts het doel van de togen do sovjetrepubliek ge richte agitatie, die in Polen ongestoord ehaar gang gaat, een toestond in 't leven tc roepen, waarvan dc consequentie is: hel afbreken der betrekkingen. De nota verzuimt niet vast ie stellen, dat dit stre ven meer of minder een internationaal ka rakter draagt. Ondertusschen kan door een en ander de vrede op zeer ernstige wijze worden bedreigd. Moskou verlangt dan ook, dat Polen on verwijld maatregelen neemt, opdat er aan de gevaarlijke sfeer, welke in Polen be slaat, ten spoedigste een einde komc; op de regeeiing te Warschau wordt dan ook een beroep gedaan elke uitdagende actie vn:i anti-sovjetgezinde lieden in den ver volge den kop in te drukken. MLa.vv. Rus- j land eischt, dat Pcicn krachtiger dan tol dusver zal optreden tegen elementen, die j er hun werk van maken legen het roods Rusland te stokcD Dit betcckent tevens, dat Warschau alle pogingen in het werk moet stellen om de daders van den aan j slag op te sporen. Natuurlijk is door de Poolsche autoritei len dadelijk gezocht naar do terroristen, maar deze heeft raon ondanks het uilloven van een ferme belooning, tot dusver niet kunnen ontdekken. Niet in de laatste plaats heeft men oen onderzoek ingesteld bij de leiders der Russische emigranten, wien Polen gastvrijheid verleent, maar de recherche arbeid in deze kringen leidde tot niets Ook bij Ockraincrs heeft men reeds invallen gedaan, doch de huiszoekingen bij dezen liepen alleen uit op het in be elag nemen van bescheiden, die nog nader zullen worden onderzocht. Er zijn echter ook Poolsche bladen, die het niet uitgeslo ten achten, dat de „schuldigen"' elders go- zocht moeten worden. Het deskundig on derzoek zou, moeten hebben uitgewezen, dat de lading van dc bom geen groot capaci teit had. Vandaar dat men best tc maken kan hebben met een truc, door iemand Qit politieke overwegingen op touw gezet. Ter verduidelijking van dit standpunt woidl nog gemeld, dat huiszoekingen bij communisten, dus bij geestverwanten van Moskou, geleid hebben lot do ontdekking van hetzelfde kruit, dat men ook m de bom aantrof. M.a.vv.: men wil de opvatting ingang doen vinden, dat communisten een z.g. aanslag hebben gearrangeerd om het zeer verachte roode Rusland nog meer tot een martelaar te maken. Het is natuurlijk moeilijk uit tc maken, of een en ander wer kelijk zich heeft toegedragen, zooals wordt gesuggereerd. Hel waarschijnlijkst Is echter, dut inder daad Russische monarchisten, zooais reeds meermalen geschiedde, een actie hebben willen ondernemen tegen het Russische ge zantschap in dc hoop wellicht, dat het sla gen van den bomaanslag via vertroebeling der Poolsch-Russische betrekkingen zou kunnen uitloopcn op een oorlog, die mis schien niet gelocaliscerd zou kunnen wor den cn op andere staten zou overslaan. Een dergelijke oorlog zou in beginsel kunnen leiden tot dc nederlaag van Rusland en bij gevolg tot dc omverwerping van het te genwoordige régime. Hoe dit echter ook zij, do actie der Rus- fclsche monarchisten in'Polen kan aanlei ding geven tot verdere wrijvingen met Rusland, zoodat men te Warschau stellig Dog nauwlettender dan tot dusver toe zul Eicn op de gedragingen der uitgewekenen Het is ondertusschen niet aan to nemen dat Polen de Russische emigranten zoo maar over de grens zal zetten en ovcrleve fen aon hun aartsvijanden. Zelfs is hef nnK te bezien, of Polen dc Wit Russische, Russische en Oekrainischc organisaties op ''in gebied zal ontbinden, hetgeen Rus 'and volgens sommige berichten zou hob- bcn venangrt. IJMUIDEN, April 1930. Mevrouw, Wij deelen U mede, dat met ingang van 22 April 1930, als bedrijfsleider in ons filiaal Amersfoort, Utrechtschestraat 40, Telefoon 92, is aangesteld de heer D. W. van Dorssen. Reeds lang doet zich de behoefte gevoelen, dat aan het hoofd van onze filialen moet staan een chef-kok, een vakman die, desgewenscht, ook de vereischte toelich tingen voor de bereiding kan geven. De heer Van Dorssen, sedert meer dan 20 jaren een vakman „eerste klasse", was chef-kok o. m. in Hotel Zeiler te Baarn, eveneens jaren werkzaam in Amers foort, zal U uitsluitend het fijnste brengen, wat in ons bedrijf mogelijk is. Doordat wij alle soorten Noordzeevisch, als daar zijn: tarbot tong kabel jauwschelvisch schol enz., uitsluitend PERSOONLIJK in de Rijksvisch- hallen te IJmuiden inkoopen, DE EENIGE IN AMERSFOORT ZIJN, DIE U DIT KUNNEN GARANDEEREN, is U verzekerd van het beste uit het beste. Door den tusschenhandel uit te schakelen, direct van de aanvoerplaatsen naar de verbruikers, kunt U steeds verzekerd zijn van de allerbillijkste prijzen en de zoo gewenschte kwalitcits-contröle. Al onze vischconserven, als: zalm sardines enz., verder gerookte visch zalm paling, onze overheerlijke stok visch en zoutevisch, betrekken wij van de meest bekende Importeurs IEDEREN DAG aanvoer van ALLE soorten Noord zee- en Zuiderveevisch. Met onze gebakken visch, gebakken in de allerfijnste boterolie, zijn wij be kroond met de Hoogste Onderscheiding op de Internationale Visscherij-Tentcon- stelling te Parijs. Tot slot: „EET MEER VISCH", een voedsel bij uitnemendheid. „Wij zijn een oorlog van waan heid en vrede begonnen" Bombay, 28 April. „Wij zijn een oorlog van waarheid en vrede begonnen voor ons dierbaar moederland De dapperen moeten den strijd ingaan vol geestdrift en hun le ven geven met opgewek'heid. De lafhartigen moeten vluchten, indien zij den dood vree zen." Onder het zingen van strijdliederen in dezen trant zijn mevrouw Gandhi en een aantal vrouwelijke vrijwilligers vanmorgen uit het kamp van Jalalpoer vertrokken naar Onjar om de campagne tegen het drankge bruik voort te zetten. Rijna alle politieofficieren zijn min of meer ernstig gewond door het gooien van steencn bij de ongeregeldheden van gisteren te Madras. Een Indische inspecteur werd door de menigte mishandeld en kreeg een dolksteek in den rug. Een sergeant kreeg oen breuk van het kaakbeen on vier Indi ache soldaten werden zwaar gekneusd door steencn. Uit Soerat wordt gemeld, dnt Gandhi machtiging heeft gegeven om in het district Rronch te weigeren de inkomstenbelasting van hun landerijen te betalen. De Brttsch-Indische repecring deelt mee, dat bij de jongste troebelen In Pesjawar, toen men gebruik moest maken van de troepen, twee pelotons (d.w.z. een zestig man) van een Indisch regiment zich onbe vredigend hebben gedragen. Gandhi en de nieuwe perswet Baltimore. 29 April. Gandhi ie hier uit KhraH aangekomen. Men meent te wmten, dat hij aan zijn redacteuren instructie heeft gegeven zijn bluden liever bet risico te i.nn loopen verboden tc worden dan eon cant!'.' stellen, wanneer dc regeering deze vraagt op grond van de nieuwe pers\erordenlng. Gandhi ontving uit Roraad het bericht van 1h pr-efiiolie van Kaka Kalelkar, het hoofd van Gandhi's seminarium en een zijner vor- Gedipl. Horlogemaker Langestraat 43 Tel 852. GEVESTIGD 1885 Invallen vers. bij drelgbrievcnschrTj- B o m b a y, 29 April. Volgons een telegram uiut Secunderabad (Hyderabad) aan de Ti mes of India heeft dc politie van den Nizam gisteravond gelljktijdiginvallen gedaan In vijftien woningen van personen, die m m er van verdenkt dreigbrieven te hebben ge schreven aan regccringsautoriteiten en ir het bezit te zijn van opruiende geschriften, Er werden papieren en boeken in beslag ge nomen. ERNSTIGE AUTOBOTSING TE PARIJS Parijs, 28 April (V.D.) In het centrum van Parijs heeft heden een auto'ootsing plaats gehad, waarbij tien personen deels zwaar, deels licht gewond werden. Een dicht met passagiers bezette autobus kwam op i-en hoek met een zwaro vrachtauto In botsing Do autobus werd volkomen ver nield COMPLOT TEGEN PRESIDENT IRIGOYEN ONTDEKT. Buenos Aires. 29 April. (V.D.) In de Argentljnsche provincie Mcndoza is een complot oiltdekf, waarbij betrokken waren vier personen, die het voornemen haJdeti een moordaanslag te wagen op president Irlgoyen. DOOR AARDMASSA*S BEDOLVEN Twee slachtoffers. Berlijn. 29 April (H.NTe Ragnitz In Oost-Pruisen zijn de eigenaar van een kie zelgroeve en zijn 1") jarige zoon door ver schuivende aordmnssa'a bololven. Men werd op het ongeiuk waarbij niemand te genwoordig was, opmerkzaam, doordien de trnuwensmannen, wegens schending van def'wa8en onbeladen bij do groeve stond. De zoutwet I beide lijken zijn geborgea NU DE EERSTE MEI NADERT. Parijs, 28 April. (V.D) De bladen mei den u t Athene, dat de politie aldaar eer communistische bijeenkomst heef: ontbo.u den, waarin besluiten werden genomen «n zake de organisatie van I Mei-feesten Er werden 122 communisten gearresteerd. TWEE ZENDELINGEN IN CHINA VERHOORD. Sjanghai, 29 April. Hoewel bij de zendlngsposten alhier nog geen berichten dienaangaande zijn ontvangen, wordt uit betrouwbare Chincesche bron vernomen, dat do twee zendelingen, die door de ban d eten zijn gev ingen genomen, toen dezen zich meester maakten van de stad Sicn- tautsjen. om het leven zijn gebracht. STRIJD TEGEN DE WERKLOOSHEID IN AMERIKA. Washington, 28 April. De Senaat beeft het ontwerpen van plannen voor de Instelling van een federale commissie voor publieke werken goedgekeurd. De commis sie zal bestaan uit de ministers van finan ciën, handel, landbouw en arbeid en krijgt de beschikking over een fonds van l.";0 mil- liocn dollar om den lijd van depressie en workloosheid door te komen. ONTPLOFFING AAN BOORD VAN HET JACHT VAN VANDERBILT. New-York, 28 April. Een geweldige jntploffing in dc machinekamer heeft het weelderig ingerichte jacht van den multi millionair Vanderbilt vernield. De schok werd in de gebouwen aan den oever van Eastrlver gevoeld. Er hadden geen persoon lijke ongelukken plaats. WILD WEST IN BERLIJN. B e r 1 lj n, 28 April (V. D.). Reffenavond tegen zeven uur reed een taxi met zes in zittenden voor een café in do Kirchhof strasse. De inzittenden stormden, met gum mistokken gewapend, het café binnen, waar zij alles kort cn klein sloegen. Kén van hen was met een revolver gewapend. De buf fetchef werd neergeslagen en zwaar ge wond. Toen do employés van het café de politie wilden telefoneeren, werden zij me' de revolver in bedwang gehouden. Toen alle6 kapot geslagen was, verdwenen de onverlaten weer, zooals zij gekomon waren Het schijnt, dat het hier een geval van wraakoefening betreft. lAN EST3AAT 49-51 - TEL. 109 Zijden Tricotages Onderjurken - Directoires Camisoles Groote keus in alle prijzen Brussel, 28 April. De trein, waarmede de koning en do koningin der Belg-in voor hun officieelc bezoek aan de groothertogin naar Luxemburg zijn vertrokken, heeft van middag om 12 ii. 55 Brusse' verlaten. Minis ter Hijmans vergezelt koning Albert cn ko ningin Elizabeth, die te Laekcn in den trein zijn gestapt. L u x c m I» u r g, 28 April. Na een kort op onthoud aan het grensstation Klein Ballin gen zijn de xorstelijko gasten in het station van Luxemburg aangekomen om 17 uur. ZIJ werden lulde toegejuicht door 'le menigte en afgehaald door groot hertogin Charln.to en prins Felix. Na «-«n receptie in het paviljoen der prinsen nnra men plaats in gala auto's cn zette de stoet zich in beweging te midden van het veest* driftige gejuich van een geweldige men- schcnmassa, die langs den gcheelen weg ge schaard stond. Na dc aankomst In het pa leis begaf koning Albert zich naar het ge- dcnkteckcn voor de Luxemburgers, dio in den oorlog gesneuveld zijn en legde er een krans neer. Luxemburg, 28 April. In zijn antwoord op een toast van de groothertogin zeide ko ning Albert, dat hét onthaal een bewijs is van de symphatie, waar Belgié den groot- aten prijs op stelt. Dc Koning stelde met bij zondere voldoening vast, dat het afgeloipen jaar een belangrijke étappe is geweest ten opzichte van de regeling betreffen le liet nieuwe economische regime tusschen beide landen. „Ik verheug mij over de loyale «-n *-.cndschnppclijkc samenwerking, die voor df regceringon een verzoening der belangen hpoft vergemakkelijkt cn aldus ccn atmos feer heeft ontwikkeld van eerhik vertrouwen Ik spreek do hartelijkste wcnschnn uft voor de welvaart van het groothertogdom. PIJPLEIDING VAN OLIEBRON GEBARSTEN. Drietal personen omgekomen. Oklahoma, 28 April. Een pijpleldlug van een pas ontdekte oliebron in Zu d- Oklahoma Is door den sterken druk ge barsten. Dc olie stroomde dc keuken van een restaurant binnen, waar zich de vrouw van den eigenaar en twen kinderen bevon den, dio allen het leven lieten. EEN LOONGESCHIL Berlijn, 28 April. De directie van do Mannsfelder A G. bij Eisleben heeft nan de vertegenwoordigers harer werklieden mee gedeeld, dat zij het collectief looncontract, togen 31 Mei opzegt cn een scheidsrechter lijke uitspraak zal vragen, aangezien de on derhandelingen over een vergelijk zijn afge sprongen. PORTRET VAN EBERT STUK GESNEDEN Potsdam. 28 April. In den nacht van Zaterdag op Zondag is in het groote wees huis het portr-1 van president Kbert, dat in lo eetzaol liinp.. uit de lijst verwijderd, stuk gesneden en op straat geworpen De dader schijnt een min te zijn. die '- nachts tegen halfiwaalf uil het venster van de eetzua! moet zijn gesprongen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1