DE EEMLANDER Donderdag 1 Mei 1930 NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 256 Buitenlandsch Overzicht HAMBURGSCH JUWELIER AANGEVALLEN „DE TIJD VAN TAMME ONDERWERPING VOORBIJ" Uitgave van verschillende bladen gestaakt Fa. L. J. Luycx en Zn. DUITSCHLANDS DEMO CRATEN VERDEELD SCHOBER SPREEKT MET BRIAND „Een natie, twee staten" AiMMF MFNTWRIJS P0' «aa^en voor Amersfoort 12.10, per maand '0.75, per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. iBlooeniand franco per post per 3 maanden f 3-. Afzonderlijke nummers f 0.05 IpOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadighclds-advcrtcntlön voorde helft van den prijs. Kleine Advertentién „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 Toen de Raad in zijn vergadering van |?l Dec. '20 besloot het Burg. Armbestuur Ito het gebouw Muurhuizen hoek Kerk- Iflraat onder dak te brengen, werd ons al Iaanstonds \erzekerd. dat dit besluit ntet worden uitgevoerd De in den Baad aangevoerde argumenten tegen hot vnor- Islel" gaven zoo weinig houvast, dat de Jraadsledcn, die niet van te voren ..be lwerk 1 waren zich aan de zijde van B. en jjw. schaarden, zoodat het voorstel tot var- Iplaatslng naar de Muurhuizen werd aan- Igenonieu. Met volkomen negeering van dit Jhesluit zijn de tegenstanders hun eigen Igang gegaan met hei gevolg, dat. zooals [de heer Nocrdewier in de vergadering van Dinsdagavond meedeelde, door het Bure. IArmbestuur is gehuurd het perceel van Ipersynsiraat 12 voor f SCO per jaa«- Nu is Ihet Burg. Armbestuur in vele opzichten ten autonoom lichaam, maar dat dit zich zoo lier uit zou strekken, dat tegen een be- Isluu van den Baad in een zoo belangrijke ■uitgave raag worden gedaan voor iets niet ■direct liggend binnen de bemoeiing van het Burg. Armbestuur, is toch al te gek. |\Vant behalve dc huur. zou er nog heel jwat bijkomen om hel huis geschikt te ma- ■ken voor de kantoren, terwijl 11a afloop van do huur het woonhuis wrer intact zou |iüoeten worden gemaakt Met meer dan gewone belangstelling mag dit „conflict"' gevolgd worden en daar feet bedoelde huis weer te huur staat schijnt ■het Burg.. Armbestuur al ingezien te heb ben builen zijn boekje to zijn gegaan. Maar •nocht het huis niet verhuurd worden, dan zal het Burg. Armbestuur toch veratit- 1 woord el ijk blijven voor de huur. zoodat dan 2100 moeten worden uitgegeven, die ze- Jker heel wat nuttiger hadden gebruikt kun- Inen worden. Tenzij B. en \V. cn ook dc lltaacl toegeven cn zich door invloeden van [buiten af de wet laten voorschrijven. Dat het Burg. Armbestuur lioog te paard [zit, bleek al uit dc woorden van den heer [Spiekermann, die als lid van 't Armbestuur J meende, dat wethouder Ruitenberg on- Iwaarheid sprak. Zoo iets zegt men niet. cn jin een openbaar college vooral niet, zon- Ider een zweem van bewijs. De heer Spie- [kermann nu bleef volkomen in gebreke zijn bewering waar te maken Integendeel, luit de woorden van den Burgemeester, [bleek duidelijk dot het Burg. Armbestuur [geheel óp eigen verantwoordelijkheid heeft gehandeld. Toen het Burg. Armbestuur er lover kwam praten heeft de Burgemeester [gezegd: Als u een betere oplossing' weet, [deelt u het ons dan mee. Daarop is de aan- (dacht gevestigd op het perceel van Per- Irijnstraat 12 en de Wethouder heeft ir. v. ld Tak gezonden om dit huis op te nemen, ten einde B. cn W. van advies te dienen lover de inrichting. Geheel dlis als het be- [hoort. Hoe de heer Spiekermann hieruit nu nag concludecren, dat de wethouder eeni- Igerlei toezegging heeft gedaan, begrijpen wij jiiel Als de wethouder iets verkeerds heeft ■gedaan dan is het dit. dat hij terwille van het Burg. Armbestuur er niet te veel of [liever le weinig van heeft gezegd. En dc lieer Spiekermann, die dit weet, beschuldigt hem kalm weg van onwaarheid spreken! [Dit konu toch inderdaad niet te pas en jvooral van den heer. Spiekewnann, die ove- [ligens nogal kieskeurig is 111 zijn woorden, [heeft ons dat in hoogé mate bevreemd. Bij hel voorstel tot wijziging der polilie- (verordoning, waardoor het mogelijk zou ■worden in den theetuin op den Berg me- (chanische muziek te maken, bleek de coa- ■lille intact. liet deel, dat overigens van ■dansen en vroolijkheid niet zoo geheel af- ■kcerig is. liet zich op sleeptouw nemen en nstemde broederlijk tegen, zoodat het voor- p'el zuiver links tegen rechts werd ver 'worpen. De vaststelling van den belastingfactor ting er zonder cenige discussie door. Mr. IStadig vond het hel beste cr maar niets pan te zeggen. Toch zou er zeker wel iets poor zijn geweest een poging te wagen den Koor Amersfoort zoo zwaren belastingdruk liets te verlagen. Zeker zou het maar voor Jen jaar geweest zijn, daar de gerneenle- J'jke inkomstenbelasting vervalt. Maar den ■Haag, waar de belasting toch al heel wat [lager is dan in Amersfoort, heeft er niet [tegen opgezien voor dit jaar nog een ver laging te accepteeren van 8 pet. En oók in ■Amersfoort zoo menigeen een dergelijke Terlaging voor dit jaar met groote dnnk- jbaaineid hebben gezien. In ons nummer Ivan Zaterdag hebben we ocnisre cijfers op- feenonien van verschillende plaatsen, vvaar- fc't op te maken viel hoe zwaar dc midden inkomens hier zijn belast. Van verschillen de zijden vroeg men ons ook eens cijfers geven van grootere Inkomens. We hebben daarom nog een driotal staatjes gemaakt pan de belasting bij inkomens van 5000, c 'wO en IOOÓO. Ook nu nemen we weer jhet zuiver inkomen, zonder eenigen aftrek J^oor a gehuwden met twee kinderen en b.: [gehuwden met drie kinderen. Blasting bij een inkomen van 5000 fAmersfoort iBaarn [De Bilt [Bussum [Doorn Driebergen Hilversum [Soest [Alkmaar aJ 279.72 b. 271.74 161 08 160.34 178.50 101.25 143.28 193.79 231.51 158.40 254.25 15(3.0' 153.88 172.55 101.2.5 1,3.28 193.79 228.00 153.59 254.25 Amsterdam 236.40 229.80 Arnhem 270.50 259.00 Breda 109.52 164.72 Delft 225.40 218.40 Dev enter 344.00 338.00 Den Haag 161.36 152.26 Haarlem 1S5.50 170.00 Rotterdam .170.30 159.90 Utrecht. 266.82 249 60 Wassenaar 37.59 35.22 Belasting bij och inkomen van 7000. Amersfoort a. 445.70 b. 437.22 Ba ar n 261.40 256.39 De Bilt 247.94 241.48 Bussum 297.50 291.55 Doorn 151.25 151.25 Driebergen 233.28 233.28 Hilversum 313.74 295.92 Soest 383.13 379.05 Zeist 262.08 256.62 Alkmaar 390.00 398.00 Amsterdam 382.20 374.40 Arnhem 420.50 409.00 Breda 271.44 266.00 Delft 365.40 358.40 Dev ent ei- 594.00 587.00 Den Haag 256.26 246.64 Haarlem 295 50 286.00 Rotterdam 282.10 270 40 Utrecht 439.02 421.80 Wassenaar 61.27 5S.9U Belasting bij een inkomen 18000 Amersfoort a 713.30 b. 7)120 Baarn 111.88 406.87 De Bilt 386.10 370.12 Bussum 476.00 47v».50 Doorn 226.25 22GJ25 Drieborgen 370.53 $60.40 Hilversum 498.02 47S.98 Soest 647.42 642.67 Zeist 425.88 420.42 Alkmaar 6C3.75 063.75 Amsterdam 633.00 621 00 Arnhem 658.50 6i0.0ü Breda". 452.64 4i6.00 Delft 575.40 565.40 Deventer 984.00 977.00 Den Haag 405.76 395.62 Haarlem 473 50 463.00 Rotterdam 490.10 474.50 Utrecht 697.32 6*c. ro Wassenaar 19964 97.97 En nu zeggen we het Mr Stadig na. Het beste is, er maar niets van te zeggen. Deze cijfers zeggen genoeg. Met gerechtvaardigde voldoening consta teerde de heer N'oordewier uat zijn fractie in 192-4 goed gezien had toen gewaarschuwd" w erd. tegen het toestaan der gelden va'i de tweede school van de Amersf. Schoolver- ccniging. 'Maar hij vergat dat de aanvagc van toen volkomen aan do wet voldeed. Dat het mis zou loopèn, wist iedereen die een beetje kijk op de zaak had. Jammer zeker van het geld. dat er mee verknoeid is. maar de schuld zoeke men bij de vvet- de Visser; Nieuwe strijd dreigt in China uit te breken. Vier vljando- Jijka groepen. Al sinds ruim een maand verwacht men in China het uitbreken van vijandelijkhe den. Tot dusver is de vrede echter nog niet ernstig verstoord, maar eiken dag kunnen gebeurtenissen plaats vinden, die den toe stand volkomen veranderen. Ook is het na tuurlijk mogelijk, dat de toestand van scan ning nog een tijdlang voortduurt, daar geen der partijen graag do rol van aanvaller speelt, maar liever een verdedigende po sitie inneemt, omdat zij moreel dan sterker staat. In de D.A Z schetst Cincinnatus op be knopte wijze hoe de partijen in China op het oogenblik tegenover elkaar staan. Vier groepen zijn het, die strijden om het verwerven of het handhaven van de macht. In Nanking hèerschi de z.g. centrale regee ring. dio uil de gematigde aanhangers van de Koeomintang wordt, gerecruteerd. Zij beschouwt zich als de eenige rechtmatige regcering cn daartoe heeft zij stellig racht, omdat zij diplomatieke betrekkingen roet het buitenland onderhoudt. De leider der regeering, generaal Tsjang Kai T<>jek, han delt in den. geest van Soon Yat Sen's tes tament. volgens hetwelk dc regeering le Nanking autonoom en onafzetbaar is, tct- dat de, „tenuitvoerlegging van de opvoe- dingsperiodc" haar beslag heeft gekregen. Met va-'.houden aan hot testament van Soen Vat Sen heeft in zekeren zin iels dictatoriaals, aangezien nieuwe verkiezin gen, die aanleiding zouden kunnen geven tot oen gewijzigde «samenstelling der recee- ring, uilgesloten zijn. Hot verwijt der dic tatuur, dat de tegenstanders der Nanking- sche regeering uitspreken, richt zich niet zoozoer 'egen de tenuitvoerlegging \an Soen Yat Sen's testament dan wel tegen de wijze, waarop aan een cn ander de hand wordt gèhouden. Sinds dc verovering van China door de Mandsjoe s werd het reusachtige rijk van het Noorden, van Peking uit, geregeerd. Het was bijna reeds een 6taatslraditie, dat het Noorden, het. „Pruisen" van China, do staatsvormende factor moest zijn. Met deze traditie is thans gebroken. Waar vroeger ambtenaren van het Noorden zaten, be schikken thans aanhangers van do Nan- kingsche Koeomintang over posten cn gel den. Niet geheel- vrij van sovjet-Russische voorbeelden, werd het aanzijn gegeven aan een partij-oligarchie, waaruit Noord-Chi- neezen werden geweerd. Deze politieke te genstellingen worden door het zeer uitecn- loopend siamkarakter der Noord- en Zuid Chineez'en, die, wat de taal betreft, elkaar nauwelijks kunnen verstaan, verscherpt. In het Noorden, in de vroegere rijkshoofd stitd Peking, die nu Peiping heet, heeft zich een contra-regeering gevestigd, waarvan de leiders de bekende „christelijke" generaal Feng Yoe Ilsiang cn de goeverneur der pro vincie Sjonsi, Ion Sji Sjan, zijn. Fcng de bevelvoerder o\er Jiet Noordwestelijk leger (de Koeomintsjuun), is opperbevelhebbel der strijdkrachten van het Noorden. Jen de politieke exponent daarvan. Hier is het verzamelpunt, dei oude „generaals" wien het moèilijk valt afstand te-doen van het winstgevende krijgsbedrijf, naturen. voor wie in een vreedzaam land geen plaats is en die daarom bij pocificatie, waarvoor China0 eenheid-cn eensgezindheid voor waarden zijn, geen belang hebben. I)e derde oppositioneele groep is niet zoo eensgezind als de oude houwdegens in het Noorden. Het ecne middenpunt der Zuide lijke oppositie is Kanton, het andere Mid- den-China, vooral IJonau. waai- Tsjang Fat ivwai met zijn ..ijzeren divisiehet terrein beheerscht. De machthebbers te Kanton zijn revolutionairen, wien de koers van Nanking niet radicaal genoeg voorkomt Als haar geestelijk leider geldt Wang Sjinp Wei. I11 den herfst van 1929 gelukte het Tsjang Kni Tsjek de Kantonneezen. die hun bolsjewistische neigingen uaar de op- \alting der centrale regcering niet volko men konden onderdrukken, te verelaan Zij konden zich echter weer verzamelen cn ge wapenderhand willen zij nu oprukken naar het gehate Nanking Do vierde groep tenslotte neemt eon be middelende positie it). Zij slaat onder lei ding van Tsjang llsioe Liang, den jeugdi gen heerscher in Maüdsjoerije, die gaarne de rol van eerlijken martelaar speelt en gaarne Noorden en Zuiden met elkaar zou verzoenen. Ilij heeft daar trouwens belang bij. omdat hij in zijn rug rust ncodig heeft, teneinde zich op zijn voorpos*, tegen Rus tand en Japan te kunnen handhaven. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dus. dat Nanking vlechts vijanden heeft, maar in verband met bun 'aantal heeft de centrale regeering nog een kans. Tsjang Kai Tsjok kan hen. wanneer hij eenigszins handig opereert, stuk voor stuk verslaan. Daarbij komt hem dé omstandigheid te stade, dat zijn troepen, wat opleiding en oorlogsmiddelen betreft, de meerderen zijn van die zijner tegenstanders Wat wint de centrale regeering cr echter mee, wanneer t haar voor een koften li/tV gelukt haar te genstanders ven het Jijt' te'.houden? In elk geval -kan zij,",dan w eer een poosje op ver haal komen en in dien tijd haar macht bc vestigen. Meer echter ook niet, want hel lijkt er-geenszins op. dat het revolutio naire tijdperk een einde neemt, zoolang de basis der centrale regeering zoo smal blijft als than* Dader en slachtoffer ernstig gekwetst Hamburg, 29 April. Op den opvolger van den juwelier Neunor te Hamburg, die onlangs in zijn winkel in de Grosse Theatei - strasse te Hamburg aangevallen en ver moord werd, waarna dc dader de hand aan zich zelf sloeg, is heden eveneens een aan slag gepleegd. Ervvin Teller, do nieuwe eige naar, had kort geleden in een naburig café kennis gemaakt het een jongeman en onder handelde met dezen over den verkoop van een ring. Beiden begaven zich naar een si garenwinkel en van daar naar den winkel van Teller. Kort daarna hoorde men drie revolverschoten. De dader snelde de straat op, achtervolgd door voorbijgangers. Hij vluchtte een huis in de Büschstrasse binnen, waarheen de politie hem volgde. Toen hij weigerde zich over te geven, schoot de poli tie op hem. met het gevolg, dat hij gewond ineenzonk. De juwelier bleek eveneens ern stig gewond te zijn. Hij en dc dader, .wiens identiteit nog niet vast slaat, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. ERNSTIG MOTORONGEVAL. Berlijn, 29 April (V.D.) In de nabij heid van de stad Trautenau is een motor fiets met drie personen in een bocht tegen een hoop stecnen opgereden, waardoor de motor over den kop sloeg. De bestuurder kwam met den schrik vrij. de beide andere personen werden gedood Toen de bestuur der dit zag, trachtte hij zelfmoord te ple gen. Met ernstige verwondingen werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. PAPEGAAIENZIEKTE IN ENGELAND. Ruim twintig doodclljkc gevallen. Londen, 29 April. Bij de behandeling van de begrooting van 'het ministerie van volksgezondheid heeft minister Greenwood verklaard, dat hij bij het invoerverbod van papegaaien het voorbeeld heeft gevolgd van Duitschland. Nederland cn de Ver. Staten. F.r waren tot dusver 115 gevallen van pape gaaienziekte in Groot-Bi ilannië vastgesteld; 22 daarvan hadden een doodeiijken afloop. Het Indische persdecreet streng toegepast Ik hoop, dat de tijd van lamme onderwer ping aan de dictatuur van onze Britsclic re geerders voor altijd voorbij Is, verklaarde Gandhi in eon uitlating over het nieuwe persdecreet. Hij drong er bij de uitgevers op aan. dal zij de gevraagde borgsom zou den weigeren te betalen en tevens dc publi catie te staken of de autoriteiten uit te da gen om in beslag te nemen, wat zij willen. Zij zijn toch niet bij machte de gedachte der natie 111 beslag te nemen. Simla. 29 April. liet nieuwe persdecreet is rnet den grootsten spoed in werking ge steld in de provincie Delhi, waar de regee ring een borg van 5000 rocpijcn gevraagd heeft aan drie nationalistische dagbladen, één van 4000 roepijen aan ccn geïllustreerd weekblad en een van 2000 aan een panisla- mictisch orgaan. Morgen zullen alle publi caties verboden worden, indien de borg sommen niet gestort zijn. Delhi. 29 April. Tengevolge van den ttisch van deponeering eener borgsom van 3750 krachtens het nieuwe persdecreet heb ben verschillende Indische bladen alhier be sloten de publicatie te staken en enkel een kort gemeenschappelijk bulletin uit te ge ven. Sen Goepta herkozen als bur gemeester van Calcutta. C 0 1 c u 11 c29 April. Sen Goepta, die thans een gevangenisstraf van zes maanden on dergaat. is voor de vijfde maal met aJge- nieene stemmen tot burgemeester herkozen. De relletjes to Posjawar. Londen. 29 April In een communiqué uit Simla wordt nog over het gebeurde te Pesjavvar medegcdécld, dat 'de onlusten daar begonnen met ernstige relletjes In den och tend van Woensdag waren zekere politieke drijvers, die den plaatselijken „oorlogsraad" vormden en de beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid leidden, 111 hechtenis go- nomon cn in den loop van den ochtend ver zamelden zich wanordelijke volksmenigten, waarover de politie snel dc macht verloor. Er moesten troepen te hulp geroepen wor den om de orde te herstellen en deze waren ten slotte gedwongen op de menigte te vu ren Tegen zes uur s avonds was de rust hersteld. Cp 24 en 25 dezer was er nieuwe rustverstoring en op 26 dezer werd een har tal (rouwdag met staking) gehouden. WEERBERICHT. Hoogste stand 76S.3 tc Shields. Laagste stand 756.S te Marseille. Verwachting: Meest matige X. O tot O. wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets warmer. LANSESTRAAT 49-51. - TEL. 109 Zijden Tricotages Onderjurken - Directoires Camisoles. Groote keus in alle prijzen Een deel hunner wil zich ran Brüning afwenden Oostenrijk dankbaar voor den steun, dien Frankrijk verleende Parijs, 29 April. Bondskanselier Scho- ber hoeft een lango conferentie met Briand gehad, die in den Salon do l'Horloge een noenmaal heeft gegeven ter cere van den Oosterschen gast. Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mee: In een onderhoud heeft Schober gelegenheid gehad Briand in te lichten over de tegenwoordige buiten- en binncnlandsche politiek van Oostenrijk, evenals over den eco- nomischen toestand Ilij herinnerde hem o.a. aan de verplichtingen, die zijn aard rijkskundige ligging Oostenrijk oplegt in Midden-Europa, waar het een element van orde vormt 111 dienst van den Kuropceschen vrede De kanselier betuigde Briand zijn dank voor den steun, dien Oostenrijk in het verleden bij Frankrijk gevonden heeft, o.a. op de Haagsche conferentie. Briand v cnsch- te den kanselier geluk met de bereikte uit komst cn gaf hem de verzekering, dat Frankrijk in zijn toekomstige betrekkingen met Oostenrijk dezelfde welwillendheid aan den dag zal leggen als in het verleden. Sohober heeft in een interview bovendien verklaard: Tijdens mijn bezoek aan Rome heb ik den indruk gekregen, dat men ook in Italië den Oostenrijkschen staat tegen woordig geheel anders beschouwt dan vroe ger. Dit bezoek zal er ook toe bijdragen, niet alleen de verhouding der beide buur staten, maar ook de instandhouding van den vrede in geheel Europa tc bevorderen. Het was natuurlijk, dat het hoofd der Oos- tenrijksche regeering zich ook naar Parijs en Londen begaf. Ik wensch mijn dank te betuigen voor de buitengewoon vriendschap pelijke ontvangst door de Fransche regee ring cn de Fransche openbare meening. Ik behoef niet speciaal te zeggen, dat mijn be sprekingen alhier een harmonisch beeld zul len opleveren van onze vvederzijdsche op vattingen cn ik wil ook niet nalaten te her inneren aan de voortdurende ondersteuning van Oostenrijk door de Fransche politiek. Berlijn, 29 April. Het bestuur van dc groep Berlijn-centrum van de democrati sche partij heeft lieden het volgende be sluit genomen: Het bestuur van do demo cratische partij Berlijn-centrum heeft met leedwezen cn bevreemding kennis gekre gen van de gebeurtenissen, die' zich afge speeld hebben bij de vorming van het ka- binet-Brüning. Het ziet in de ondersteu ning der regeering door dc democratische» partij' een gebrek aan doelbewust beleid en een opgeven van de principieelc eiöchen van de partij, ovenals een gevaar voor haar verder bestaan. liet veczoekt den Ber- lijnschcn partijraad onmiddellijk do btjecn- ïoeping te eischcn van een buitengewoon rijkspartij-congres met de bedo?ling do be trekkingen der partij met de regeering te verbreken. Darmstadt, 29 April. De IIessi6clie democratische landdagfractie hoeft heden aan de rijksdagfractio in Berlijn het drin gende verzook gericht tegen don bouw van den pantserkruiser B te stemmen. HET CONFLICT IN HET TUCHTHUIS TE COLUMBUS. N c w York, 29 April (V.D.) Het tucht huis te Colmbus is in verband met rlcn nieuwen opstand der gevangenen thans mi litair bezet. De bevelhebber der troepen heeft het „standrecht" afgekondigd De muiterij kan, in weerwil van alle genomen veiligheidsmaatregelen, nog niet als geëin digd beschouwd worden. Londen. 29 Ap r i 1 (V.D.) Naar gemeld wordt inzake de muiterij in de gevangenis te Columbus (Ohio), zijn tijdens het ingrij pen der militairen 20 gevangenen deels zwaar gewond. Do directeur der gevange nis is afgezet en vervangen door een kolo nel bij de infanterie. De staat van beleg is afgekondigd, daar men aanneemt, dat de gevangenen in verbinding slaan met perso nen buiten de gevangenis In verband met liet toenemend aantal gevallen van ordeverstoring in gevangenis sen heeft de regeering opdracht gegeven drie militare kazernes in te richten voor gevangenen, aangezien zij van meening is, dat de muiterijen in dc eerste plaats het gevolg zijn van de overbevolking der ge vangenissen ten gevolge van de prohibitie- wet SCHIP IN NOOD Moeilijke redding. Londen, 29 April (V. D.) Bij ruwe zee «ui dichten mist liep gistermorgen bij Flamborough het admiriraliteitsschip Rosa, op weg naar Chatham met. een lading co kes. op de kust. De reddingboot van Flam borough voer uit om de bemanning van hei in een gevaarlijke positie verkeerendo schip af le halen, doch de ruwe zee maak te het reddingswerk zeer mojilljk. Ver scheidene malen braken de riemen, doch na twee uren uitputtenden arbeid slaagde de bemanning van dc reddingboot erin de geheele bemanning van de Rosa behou den aan wal te brengen. Men vreest dat de Rosa geheel wrak zal worden geslagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1