buitenland [BRIEVEN VANEEN! BRABANTSCHEN BOER DEEEMLANDER Masnüag 12 Msi 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 265 Ëuiteniandsch Overzicht WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. Gouden Tiouw- en Verlovingsringen. De overeenkomsten van Den Haag NIEUWE MANNEN IN SPANJE? Fa. L. J. Luycx en Zn. ZIJDEN STOFFEN AMERSFOOMSOH DAGBLAD ABgüHEMtOTSPJIIJS pci 3 maanden voor Amersfoort 12.10 per maand 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.17'/r Binnenland franco per pos*, per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vanl_*J.OS met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlën voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50j:cnt, elke regel meer lO cent, driemaal_ plaatsen f I.—Bewijsnummer extr». f 0.05 De Fransch-ltaliaanscko tegen stellingen. Zal Geneve de ver zoening brengen? Grandi, de Italiaan©chc minister van Lui- lenlandèchc zaken, beeft dezer tlag'Ui een zeer uitvoerige rede gehouden, waarin hij Oj>- nieuw u-u aanzien van ite vloot volkomen psriteit met Frankrijk opciachtc Ken der gelijke uilspraak kan de Fransclièn niet be hagen in evenmin kunnen zij het vci-krop- pcn. dal Grandi heeft gewezen op de onmo gelijkheid om ten eeuwigen dage een ver schil ie blijven maken tussclien overwin- naars en overwonnenen; tol overmant .an ramp van Fransch standpunt bezien drong de Itoliaanschc mmisior ei on aan, dal de vredesverdragen zouden worden, uan- xpast aan de gewijzigde behoeften van den nieuwen tijd. Dit alle© klinkt den l>an :chcn, die nog steeds aan een status quo-po- Jiiiek vasthouden en die de vredesverdra gen als iets eeuwig-onveranderlijk© bcöchóu- vven, zeer onprettig in de ooren. Verklaringen van Grandi, zooals do huven- gcmcmorccrde, lijken niet bijster geschikt om te Genèvc tussclien Frankrijk en Italic een vergelijk naderbij to brengen. Integen deel: de spanning is er slechts door vermner- derd en er zijn zelfs al 1 'ransche bladen, die opmerken, dat te Oehéve, tijdens de zit- iing van den Volkcnbóndsraad, niets be reikt kan worden, wanneer dc uiteenzet tin? I gen van Grandi inderdaad dc gemoed-g sieldheid weerspiegelen, die aan dc over zijde der Alpen ten opzichte \a:i Frankrijk hcerscht. Het is echter mogelijk, dat Ie Genèvc var Britschc zijde een bemiddelende rol /.al v.or don gespeeld, daar Engeland er het grootste belang bij heeft, dat dc overeenkomsten op maritiem gebied,/lie met buitengewoon veel moeite tc Londen tot stand zijn gekomen, niet in gevaar worden gebracht door het j voortduien der Fransch-Italiaunoclie tegen stellingen. Moe dit ook zij, tc Genèvc zullen zoowel Bnand ale Grandi tegenwoordig zijn cn het lijdt geen twijfel, of zij zullen trach ten genoemde tegenstellingen te liquidec- rcn. Henderson zal daarbij de behulpzame hand bieden. Grandi zelf heeft in zijn Ka- mcrrèdc gezegd; „Dc Volkenbond zal waar schijnlijk dc plaats der toekomstige bespie- kingen over de Franseh-Italiaansche vlool- tavcstic zijn." Moet hieruit gelezen.worden, dat Grandi den Volkenbond \vjl betrekken in de netelige aangelegenheid? Dit zou een merkwaardige ïtalihabëche kócrsverande- ring zijn, want misschien herinnert m"n zich nóg, dat Mucsollni den Volkenbonds- vaad eens een' bende strüikioovers heeft.'ge noemd. Thans echter bestaat de mogelijk heid, dal Italië zich van den Volk' nboïul be dient om tegenover een hardnekkig tegen stander te Genèvc steun té verwerven »'c- Igcnover diens politiek. Ondertusschcn is het zeer do vraag, of het „gevaarlijke restje" \an Londen tc Ge- me geliquideerd zal kunnen worden. De Kóln. Ztg. maakt dc opmerking, dat Ge nèvc nu eens meel toquen, dat bij den Vol kenbond zelf werkelijk dc wil tot ontwape ning bestaat, dien hij nu eens met alle dui delijkheid moe. doorzetten ondanks den te genstand van de vijanden der ontwapening. Men behoeft"het niet al tc tragisch op te vatten, dot Mussolini het jaar 1-935 bizon- der kritiek voor Europa. heÖEt genoemd, maar wanneer Frankrijk en Italië, wat hun vloten -betreft, tegcnelkaar opbouwen, kan de voorspelling een droeve werkelijkheid worden. Dc mogelijkheid alleen al aldus meent het Duitsche blad moest voor Gcnè- vé reden zijn zich zelf cn de volken, die den vrede wcnschen, wakker te schudden, opdat dc mogelijkheid van 'voreügesignaleerd ge vaar wordt uitgeschakeld en de vrede ver zekerd. Mag men nog rékoneh, dat dc Vol kenbond een heroïeke houding aanneemt? De vlootkwestic is echter geenszins ccn vraagstuk, dat Frankrijk en Italië alleen raakt Zij is slechts een gevolg van andcc tegenstellingen, 'n gevolg van tegenstellingen op pulitick-territoriaal gebied. Het is dus logisch, dat deze eerst uit den weg worden geruimd Maar Genèvc raakt dergelijke vraagstukken liever niet aan, ofschoon zij de nicest dringende zijn en door do liqui datie der oorzaken ook dc gevolgen ervan ophouden to bestaan. Liquidatie der oorza ken, ziedaar de taak van den Volkenbond als een instrument'ter verzekering van den vrede. Het arbeidsterrein is onmetelijk groot; alleen moet de wil bestaan !e .ver kon in don geest van dc Volkenbdndsbepa- lingen zelf. Daaraan ontbreekt het te Genèvc helaas, aldus verzucht het Duitsche blad. Tel. 852. - Langestraat 43 MODERNE MODELLEN. DE BEROERING IN INDIE. Nieuwe onlusten gevreesd. Londen, 10 Mei. (V D.). In verschil- lendo deden van Indio worden lieden. Jon 72stcn verjaardag van don glooien Indi sche opstand van 1858, nieuwe onlusten ge vreesd. De marsch naar Dharasan zal Maan* dag beginnen. Ghandi's aanhangers zullen Woensdag te Dharasan aankomen' en Ion volgenden dag zal de aanval op hot zant depot beginnen. De afgetreden voorzitter dc* wetgevende vergadering Patel heeft in een te Soc-rat gehouden rede aangekondigd, dat hij in hei district Goejoerat celi campagne z.il inzetten om liet betalen van belastingen te weigeren en alle buitenlan'dsche textiel, warcii te bóvcotton. DE ACTIE TEGEN EEN ZANGERES. Het bevel tot arrestatie van Elisabeth Retiimami is opgeheven Dc zangeres be vindt zich dientengevolge weder in volledi ge vrijheid. Dc S2.0Ü9 mark, die het Berlijn- sche concertgebouw cischte, vvh'o'n echter vooraf gedeponeerd bij dc rechtbank te Dresden. Het protocol Vrijdag le Parijs onderteekend. Parijs, 9 Mei. (V. D.) Heden hebben dc I-ransche, Belgische. Lngelsche cn Italiaan- sche regeeringen dc ratificatie-oorkonden inzake de Ilaagsche overeenkomsten te Pa rijs doen dcponceren in het Fransche minis terie van financiën. Voor de practische inwerkingtreding van hot- plan-Young moei nu nog slechts dp officieelo beslissing afkomen van dc bank voor internationale betalingen Deze ;s Maandag te verwachten. P a r ij s. 9 Mei. Up de Quai d Orsay vanmiddag om half zes het protocol der ratificatie-oorkonden van de Ilaagsche over" cenkomsten door Briand voor Frankrijk, ambassadeur Tyrrell voor Engeland, ambas sadeur graaf Mnnzoni voor. Italië cn Gaif- ficr d'Hcstroy voor België onderteckend. DE WOELINGEN IN SPANJE. Scherp toezicht aan de grens. P c r p i g n ;i i. 9 Mei. Blijkens verklarin gen San uit Spanje alhier aankomende rei zigers is dc toestand in Spanje kalm. In- tusseïien wordt aan de grens .scherp toe zicht uitgeoefend, vooral op buitenlandschc bladen, waarvan er verscheidde worden achtergehouden wegens artikelen, die ten dentieus worden geacht. ERNSTIGE OVERSTROOIalNGEN OP CEYLON Londen. 9 Mei (V. u Naar uit Co lombo gemeld wordt, is het noordelijk deel van Ceylon ernstig door overstroomingen geteisterd; 10GÖ0 menschcn zijn dakloos. HET INTERNATIONALE GELDWEZEN. Genèvc. 10 Mei. (V.D.) Dinsdag as. komt te Genèvc do internationale confe rentie voor de uniformiteit van liet wissel en chequerecht bijeen. De conferentie zet de werkzaamheden voort van de financieelc conferentie le Brussel in 1920. DOOR A. A. L. GRAUMAN3 Ulvcnhoüt, 3 Mei 19:30. Menieiy Toon k Zondaggemèrgcn In ons kenkskc kwam, toon 6ting daar veur aan, in de ver te, hen grootcn kraans van kèèrscn-zonnc- kts 1c stralen om 't schoonc beeld van ons- iievrouwke. En potten mee: rodondcndruuis in vollen bloei die 6tingen nan dr voetjes. Lijk groole klodders van suikergoed, zoo hggen die schoonc blommen as gemorst op t fiksche, starkc gruunc blad van die weel derige potten. Maar daar hievv t nic moe óp, amico! Hortensia's blommen as dubbele vCis.tcn zoo groot in kleuren eoo zocht as d n veurjaarsdag zeivers is en graniums van t zcTdzómste rood, die stingen daar on.lei 't vviomelcnd licht van smetteloozo kcèroe lens te pralen in "ncn kleurontlos. de. g'oew JjOgen er nie van af kon houwen. Blommen, blommen en nog V; blommen 't loek wel 'ncn golf van kleurig schuim aarop onsliev rouwkc Ie zweven sting! M «imaaiul! Bloeimaand! Dc witte cn licln kruinagel- Pluimcn steken in trossen boven t 6 trui k- fowas uit en buigen op 't windeke teugen zon. Dc meidoorn in de heggen hangt in her) aandoe tusschen al t gruun en geu- n as rijs lepap-mee-briii na-suiker asomen 'tr uit de wegels over. 't Botergeel van de dotterblom men drupt a© room de ©looien in waarover wilgenbpmkes mee dr zuivcrig Mart d'r eigen in te spiegelen ttcv 1 v. 't Is zoo schoon leveranns'. Gc kun t zien, ge kun t ruukeu ja. ge Kuuf 't zuut óp oew lippen' En in dü vel den....! Ah! Daar Ink i 'n ovoistroo gruun. Daar staan gewoon plussen van 'oudgelcn slaai zoo ver as da ge zien kunt. ^e kroppen en le zwellen staat ie da gc 'm ioü in z'n rijpe blaren bijten zou. En de dunne, dot'.kermalscho spenazie- Maaikcs staan le trillen op i veur jaars wind je dat or over d'akkers nscmt a» dc nokte basjco van pasgeboren kemijntjes. Ge kun 't zóó etm. Neoë, drinken kun-d-et! Want elk blaaike is 'nen slok van zuutig vócht da-g'-as baLuin deur ocw keel lot glijen. En nouw vandaag, amico. no uw er al van dn vruugen mergen af malschc mci- rcngcl tc dróppen haang; uit dc zware lochtcn: nouw er 'non blaaüwcn damp over rlc wereld wesemi waarin de groeikracht besloten zit as .sap in n mollige wijnpeer. nouw dc èèrdo vol is van "t druppend en tikkend gcrnusch van de vette droppen op 't overdadig gruun en de zware zuutc geu ren van onze bossen:n en de blommen ten- gen de kleffe èèrdo blijven bleven, nouw zouvv ik deur dc velden willen duikelen in 'n bad van dieen tnalecben, nèrmon rengcl die nshondeklonje ,in:i ocw vol plekt' Maar amico, keb 'i aanders «aangekleed. Ik kon t nie meer houwen; barstte van vcurjoars- eolheid cn kch 'n duik gemokt in onze Mark. da-d-èt schuim omhoogvlokte in do kruinen van 'I gebomtc. Keb op 'n afgele gen plakske. midden tusschcn de masten- bbomen van 't bosch m'n spullen aan .'ncn stronk opgehaangen en ben over m nen kop, schuins van do k«aanten. dat dc wernn: modder aan m'nen rug klonterde, dc Mark ingekieperd. As 'n stooinbotje hè'k er op m'nen rug gezwommen, schuim trappend mee m'n voeten. En van boven vielen drup pels nis duivcnciërs uil de lochten cn pat sten kledderend op m'n vel. En ineens schoot daar 'n zonnestraaltje deur de we reld. dwars deur dc pepkes vengel henen cn 't was of er pèrels in muljocncn van den hemel kwammen rollen zóó schoon, zóó wonderbaar, dak glad weg vergat te zwem men en zonk as 'nen loodgictcrswinkel. Keb gelachen da m'nen buik in 't water hóng te schudden. Stel-d-oeiv eigen veur amico, d.a ge as zwemmer verzuipen zouw omdn gc glad vergeten was om te zwem men. Da's zoowa net eender as da gij op oevven buroovv dood zou gaan oinda ge ver gal asem tc halen, Maar ollee, 't was toch ok zoo schoon ee? Of ze 't schoons mee schuppen vol d'n hemel uitflaanstcn. Meimaand! Dr is 'nen overvloed van alles op dcuz Lcntowèreld, da-d-clkcn mcnsch genieten kan van t schoon en van t lekkers, as 'nen micljenèèr. De küstclijkste gruuntcn laar kan d'n ermste z'n hükske aan strak- frèten; aan de blommen z'n gemoed vol- drinken; van uc geuren in de huiverende lochten z'n longen volzuigen da z'n bloed deur z'n zielcinent schuimt cn brüischt; z'n klokhuis, z'n hart, 'n bad krijgt van nuuw en frisch bloed! 't Beste cn 't küstclijkste veur 'nen mensch, d.r leet er nouw vur 't happen! Starker: dr is mécr, dan me verstou wen kunnen. En de vcugeltjes, ze laten d'r rollerkes en d'r slagskes deur de loch ten buitelen in dol geschater en geschetter. Mee d'r glaanzende virkes, gespreid over «as illestieken bosjes zemmen bukskes al illestieken hallekcs, zoo rond en vol, zitten zc in de takken van hoornen en strui ken me d'r kopkc naar omhoog tc zin gen dat d'r tnllerkes deur dc bosschcn cn over dc velden rollen en is 't of ze don Schepper van «alle schoons en goeds hu 1.1e brengen en daank veur z'n küstelijkc go- ven. En toen 'k ze van den merg-n vveer beur de in t nat geblaaiic da fonkelde in 't zon- neke, duzenden drupkes hongein te he ven in t zonnelicht lijk illectrieke laamp- kes van 'n ertje-ter-grotte. 10.cn docht ik ineens aaii da goeie, d-dc-cïlige puslorke; aan da-d-ecnvoudig mennekc, da. zukke schoone vèèrzekens hee gemokt op de wondcro natuur cn die naar 'k Los. 'cn daarom moes ik aan 'm denken 'n paar oogcnhlikskes veur ie doodgong nog zee: „keb altij dc veugeïtjès zoo gère beuren schoefelen." Kch efkes stillekC3 ve.uit staan turen, daar onder m'nen notelèèr, die vol mee plümkes zit van 't hottend blad of er vlam- mekes uit de takken lekken en toen was of ik m daar u:t 'n plckske zon zag komen, naar mc toe. mee z'n smal-zvvarte figuurkc en z'n groot wit gezicht, heilig van schoon gepeinzen, om 'n popke tc komen smoren en tc praten van daauwdropkes cn made- licvekes; van veugcltjes cn van blommekes; van blossem cn van meidoorn. En ik docht aan zn staandbecld da ze deus dagen em- raen onthuld in bijzijn van wèreldlijke en kerkelijke vorsten; van geleerde perfesters en kunstenèèrs en ...amico, 'k zag 'm daar op m'nen erft stillekcs lachen staan, turend Er wordt gerept van een regeering onder leiding van Santiago d'Alba „Spanje is monarchistisch" zegt Berenguer Madrid, 10 Mei. De Liberal, een te Bilbao verschijnend blad, verklaart, dat van welingelichte zijde wordt gezegd, dat San tiago d'Alba geneigd zou zijn op ccn door hem geschikt geacht tijdstip het voorzit terschap van de rcgcering op zich te ne men, met medewerking van dc liberale partij. Romanoncs cn Alhucemas zouden stappen in dezen zin hij lieni hebben ge daan. Na een regeering tc hebben gevormd, zou Santiago d'Alba dan verkiezingen uitschrij ven, waarschijnlijk in October. De leden van deze liberale regeering zouden allen vrienden van Santiago d'Alba zijn. Romanoncs en Alhucemas zouden voor zitter worden en volgens dc Liberal zou koning Alfons bereid zijn zekere conces sies tc doen inzake de grondwetsherzie ning. In een interview met het blad El Debate verklaarde Berenguer, dat het nationale le ven zich normaal ontwikkelt. Er is niets ernstigs gebeurd. Hij had geen enkele re den om zijn gedragslijn tc wijzigen. Beren guer zeide, dat, zoodra de nieuwe volkstel ling afgeloopcn is, de kiezers bijeengeroe pen zullen worden cn liet parlement ge opend Berenguer verklaarde vervolgens, dat Spanje niet republikeinsch is; dc groote meerderheid van dc natie is monarchis tisch. Ilct nieuwe parlement zal nieuwe wetten moeien maken, o. a. die voor dc aanpassing van het leger aan de behoeften van het land, die op het hoogeschool-regime cn die op de pers. Berenguer prees dc voortreffe lijke tucht in het leger. Hij geloofde niet in dc mogolijkheid van een republiek, zelfs ten conservatieve republiek, daar er, vol gens hem, in Spanje geen andere republiek keji heslaan dan een militaire of een sovjet-dictatuur. Hij is vast voornemens het program verder uit to voeren, dat hij uitgestippeld heeft, toen hij aan het bewind kwam WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770 4 te La Coruna. Laagste barometerstand: 750.1 tc Ingo. Verwachting: Krachtige tot matige, la ter tijdelijk afnemende AV. tot 7. AAwind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen re gen ,iets warmer overdag. DE KRANIGE BRITSCEE VLIEGSTER. De Engelschp vliegster Amy Johnson is oj) haar tocht naar Australië Vrijdagavond tc Bender Abbas (Perzische Golf) aangeko men en Zaterdagochtend naar Karachi ver trokken. waar zij om 1.10 uur 's middags, Indische tijd, is aangekomen. L AIM BESTRAAT 49-51. - TEL. 109 Veel kleuren en kwaliteiten. Pracht sorteering wollen IVIousse- lines en Fantasie Stofjes. DE PETROLEUMBRAND TE EAYONNE. Xcw-York, 10 Mei. (II.X.) Dc brand in de petro!cuminsiallatie6 van Bavonne is. daar do chemische hluschmiddelen uitge put raakten, opnieuw opgelaaid. liet vuur omvat thans twee blokken, waar ongeveer 50.000 vat petroleum opgeslagen ligt. Dam men van aarde worden opgeworpen, ten einde te verhinderen, dat de wegstroomen- de olie ook andere opslagplaatsen in brand zal z?tlen. Bij den brand op Donderdag hebben 2 personen ernstige cn 30 lichtcrc- brandwondèn opgcloopcn. EEN WINDHOOS IN HONGARIJE. Eon windhoos heeft Donderdag in hel ge. bied fvan den Tokayer wijnbouw' groo'.c schade aangericht. Óp zijn weg ;iam dc v indhoos alles mee. De doortocht duurde twee minuten. Uit elc provincieplaatsen worden hevige hagelbuien gemeld, waar door aan den wijnbouw groote schade werd toegebracht. Een afgevaardigde heeft reeds in de Kamer op de schade gewezen cn dc regeering hulp verzocht. naar 'n fladderend kapclleke en z'n witte haandje lochtjes beven as ie z'n stecnen pepke in z'nen mond stak. En hij schudde toen 's mee z'nen zwaren kop en 'n traantje liep er deur dc diepe groeven van z'n lieve gezicht I'*n keb 'm begrepen, amico. De veugcltjes daanken zingend veui t \eulo goeds en t veule schoons. De menschcn gooien de slaai en dc spena- ie op don mesthoop, zooas zc ok Gicdo Gc zelle z'n vèèrzekens en z'n schoonc woorde kens gesmeten emmen op d'n mesthoop van onverschilligheid cn nog erger. Keb'm begrepen, amico, deuzen mensch, lie z'nen Schepper vcul beter begreep as dc menschcn om 'm henen. Waant hij had gin verstajum van leugenarij cn geniepïglieid; daar was ie veel te goed veur. Keb 'm begrepen, toen k docht aan zn staandbecld en 'm op dazelfste memcnl z'nen moeien kop zag schudden.-as 'n vcul le zw are blom op dunnen stengel, dje le heven staat op 't windeke Ja de menschcn zijr. lijk kienders. Lijk 'I kindekc da jaankt om n slukske spculegoed i'ii 't kopot slaat zoo ganuw as ie 't liect. Maar dan nic wit wat ie doen mot om 't ge mokt tc krijgen cn blijer is mee de stukken as ince 't onbeschidied spulgocd. Zooas dc groote mensch meer plazicr be lècft van 'ncn Giedo in brons as van 'ncn levenden Gicdo Gezellc! Maar gonogt: dc schatten die dit 'eilig dichterkc ons nagelaten heet. ze vürmcn nog gin percent van d'n rijkdom die er zit in zijn yielcmcntje, ok al zat da ziclcmcntjc in 'ncn toog. die gruun was van kalighcid en èremoci en dan is ie Goddaank! nóg nie tc beklagen! Hij ce méér genoten van één niadelicvekc da nis van hum wa as 'ncn mieljenèèr van 'n heel park da deur dartig man mot onderhouwen vvorren cn hij zouvv liever mee z'n blooten voet in 'nen ver roesten spijker cmracn getrapt, dan mee z'n schoenen aan in 'n klaproos. Hoe mcnschen 't hart emmen om sclieep- ladingen van dc küstclijkste gruuntcn op d'n mestvaalt te smijten, terwijl m'nen zeun d'n verver 'n dubbeltje veur 'nen krop slaai en twaalf centen veur nen kiloovv spenazie ge ven mot in Amsterdam, hocveul incnschen zijn d'r nie, die 's middagges aan tafel mee 'n lepeltje zitten af te mikken da-d-ieder 'n evengroot (evenklein!) schepske van dieen gruunt9 op z'n bord krijgt. Da moeder blaai ke veur blaaike nakèkt veur z'r ééntje weg, zal gooien deur d'n gootsteen omdat t opge- frèfen is deur 'n vvürmkc. Hoe d'r vcul van tafel opstaan omda-d-'t gedaan is, maar geere nog "s aan zou wei: schuiven as cr 'n schaal tc daampen sting inec spenazie die nouw op d'n mestkuil leet! Kek, amico, as ge daar bij denkt, dan schudde mee ocwcn kop, zooas Giedo van denniergen op in nen ei ft en dan zouw ei ok 'n traan over oew bakkes tippelen. Elen weggooien omda-ge-'r ine genogt geld van maken kunt, terwijl er nog duzen den menschcn zijn mee 'ncn vculs tc wijen hrocksbaand, da s misdadig! Da s aan d'n ecncii kaant zitten tc bidden om 'ncn goeien oogst cn aan den aantlerén kaant onzenlievenccr beclaankcn as cr niks ke gro- it! Zekers, ik as boer zie ok gère goeie prijzen van m'n gewas. Ok veur mijn 'i is 't nie meugclijk om m'nen vruchten goele- koopcr le vcrkwaanselen, dan d'n pluk kost. Maar liever za k de erme menschcn, gestich ten cn insielluigs op m ncn velden de boel laten rooien, dan da'k 't in d'n mestkuil smijt as vuil! £èn spenazieplaantje is nie merr wèèrd, as tien penhomvers waai da pampicr vuu Locarno inec getcokcnd is en waai* heel de pliesievvèrcld veur overend staat om da dink terecht te brengen! Ochèrmc! Xog sj'uust emmen in Londen kunnen zien hoe do vrede d'r veurstaat. Daar cmmcii ze de grotstc keet gemokt <?rr. d'r vloot tc houwen. AA'a zal dus da pampicr van Locarnó veur wècrtio ommen as er weer oorlog komt? Xog minder ns 'nen kruivvngei oorlogsmarkcn teugen dieen tijd! Lot staan d'n penhouwer waar da pampicr mee onderteckend is! Ge zouw bekaanst zeggen, da-d-ol 'n flaauvv reelamesmoesje is, t kwijtraken va:; da dink, om op die manier nog 's te laten zien, da-d-al die vredesconforcnsics nog zoo mis nic zijn. Maar mijn maken ze nie ongerust horre. mee die vredesnllekwie! Keb meer tc doen mee de spenazie cn slaai, waar wc d'n he mel op ons bloote knickes veur mocsen hc- daanken cn die zo bchaanclelcn as cssotee! Amico, ik schei d'r af. M n vel is stanmnén- de vol cn 'k gaai nog effekes naar buiten tot d'n zonsondergaank! A'eul groeten van Trui en as al tij, gin horke minder van ocwcn toet a voe DRC.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1