FIRMA DUIM BURGER abonnementsprijs pei 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand .f 0.75, per DE EXMLANDER prijs der advertentien f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer j Zaterdag 17 Mei 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 270 ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK Blijft alles bij 't oude HUIZE „DE STICHTSCHE HEUVEL" VLOEREN EEN SPIEGELGLANS DONKERE MANSSOM Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND ENORME BRAND TE BERGEN Fa. L. J. Luycx en Zn. VOS of kraag van ZOMERBONT Mislukte aanslag op het zoutdepot Verscherping van den strijd voor de vrijheid? - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/j. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertentltn voor da j helft van den prijs. Kleine Adverttnticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rcgd«'j 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewtlsnunjper extra f 0.05 Fleurige Zomerjaponnen door H. G. CANNEGIETER. Er zijn menschen, die niet in ontwikke ling gelooven Het streven haar jvorboteiing geeft niets, zeggenze. Alles blijft bij h?t oude, want de mënscheiijkc' natuur besten digt zich onveranderlijk. Wat heeft het voor zin, nieuwe vormen en toestanden voor te bereiden? Men zal er geen vermeerdering van het geluk mee bereiken; wat het ver leden geopenbaard heeft, zal dc toekomst weer openbaren, zij het op. andere wijze. Deze menschen hebben ten deelo gelijk. In wezen blijft de rhënsch en ook de wereld zichzelf. Maar de uiterlijke veranderingen oefenen toch voldoenden invloed uit op het karakter en op dc gohccle levensbeschou wing, om een nieuw type mensch te schep pen. Doordat ons dé gelegenheid tot verge lijken ontbreekt, kunnen wij- het ersphil tusschen den ouden mensch en den nieuwen niet opmerken. Maar alk wij eens plotseling in de omgeving van onze voorvaderen wer den verplaatst, zouden wij vrijwel verbijs terd staan. Het onderscheid tusschen; dc oude on de nieuwe levenshouding uit'zich vooral in den omgang tusschen de menschen van ver schillenden leeftijd, .kunne qn stand in hun onderlinge betrekkingen. De wijze, waarop volwassenen en kinderen, mannen en vrou wen, bedrijfsleiders cn ondergeschikten zich jegens elkander gedragen, verschilt hemels breed van den oudervvelschcn omgang- Kinderen, dje in het bijzijn van volwasse nen moesten zwijgen en die,hun man:! al leen mochten openen, idat, hun iets vac gevraagd; die staande aan tafelmoesten eten en die met slaag werdengeregeerd; wie men. onbescheidenheid verweet, wan neer zij een voor de hand liggende inlich ting verzochten, kunnen wjj ons haast niet meer voorstellen. Evenmin als vrouwen, die slechts leefden bij dc gratie van hun echt genoot..En toch, boe kort nog is het gele den, dat zelfs vooruitstrevende jjnanuen do rouw onbevoegd achtten om er een eigen overtuiging op' na te houden' En ae laat dunkendheid, \\aarhVc'c 'men Vroeger lieden behandelde, die ..van minderen stand" heetten te zijn! Dienstboden, arbeiders, ze telden niet, mee in.do maatschappij oh moesten, al tevreden vveZcti, zco se bij onaf gebroken arbeid een karig stuk brood ..ver dienden". De emancipatie, van'hél;'kind. dc'. vrouw en dc maatschappelijk 'ondergeschikt-? is wei de groote omwenteling in dc mienschheids- geschiedcnïs geweest. Betreft zij louter uiter lijke gedragingen? Maar ook het karakter heeft zij gewijzigd. Onderdanigheid, vroe ger de deugd bij uitnemendheid, is oen on deugd geworden. Men waardeert slaafscli- heid en kruiperigheid niet meer in die mate als het vorige geslacht. liét nieuwe tvpc mensch stelt prijs op de erkenning van zijn persoonlijkheid. De arbeider, de vrouw, ook het kind beroept zich op elementaire rechten, welke de maat schappij dient te eerbiedigen De menschc- lijko vrijheid is onaantastbaar geworden. lerdoyor zijn fierheid en zelfstandigheid in de plaats van dc voorinalig-e deugden ge treden.' Een ander kenmerk van don modernen mensch is zijn middelpuntvliedehdheid. De oudcrwetsche mensch zocht het middelpunt; hij voelde zich slechts thuis cp de plek. aar God hem gezaaid had". Levenslang bleef.hij aan deze plek gebonden; van de rest der wereld nam hij geen kennis en het récmdfe veroordeelde hij als dwaas of mis dadig. Thans heeft het gemakkelijke cn Snelle'verkeer den mensch los gemankt van zuil middelpunt, dat hij thans vliedt om zich langs den omtrek van den grooton aardcirkol te bewegen. De radio en de mos- koop brengen hem dagelijks met heel dc ereld in aanraking en hij krijst hierdoor een universëelen blik op hei menscheiibe- taan. dat allengs ov eral gelijkvormig wordt elk plaatselijk karakter verliest. De roegerc mensch was inwoner van zijn s'.ad, ijii zijn dorp of gehucht; de tegenwoordige mensch voelt zich wereldburger. Zou ;ok dit het mensclientypc niét in wezen hebben veranderd? Zoo zouden er meer verschillen te noemen zijn Zeker, in dc groote dingen van leven dood blijft alles bij 't oude, en het leed zal bij de voortgaande ontwikkeling het ge luk volgen als de trouwe schaduw van ouds. Maar zelfs deze groota dingen dragen wij anders. :Hct is niet hetzelfde, thans ziek te zijn of ziek te zijn vijftig jaren geleden. Een patiënt is een ander wezen, mede door dc olmaakt verschillende behandeling. Mén denke slechts aan dc verdoovende middelen bij- een operatie. Zelfs de dood is anders geworden. Zeker, ij gaan. nog den weg van alle vlcesch. maar wij aanvaarden het afscheid van 't leven in een andere stemming dan onze oorvaderen, die ook in hun rouw zich moeilijk in onze houding zouden kunnen 6chikke.il. Wij zouden een tijdje ons in hun ziele-, leven' moeten kunnen verplaatsen om het ontzaglijk verschil tusschen toen en nu te ervaren. (Nadruk verboden). RESTAURANT TEL. 1290 AMERSFOORTSCHE BERG TEL. 1290 GRANDS ET DIMANCHB IS MA1 1930 PETITS SA MENU Vclouté Reine Margot LONS POUR Ttmbalc de Saumon Chambord NOCES, Navarin d'Agnclct Printanièr FÊTES Pommcs Copcaux Soufflé glacé ET Praliné Choix dc frontages REUNIONS de France Corbeillc du Cap LUNCH THÉ ET DINER CONCERT Voor ALLE Donkere Houtsoorten. C ver al verkrijgbaar. Importeurs: N. V. Handel Maatschappij Reckitts, Rotterdam Dc definitieve ontruiming der bozetto gebieden, Be rokkenen de Franscho ge neraals moeilijkheden? De jongste bijeenkomst van den Volkcri- bondsiaad te Geneve bood ook aan Cur- tius. den Duitschen mirister van buitcn- landsèhc zaken, en aan diens Franschcn ambtgenoot, Brian-.l, dc gelegenheid met el kaar van gedachten te wisselen. Zoo is er onder meer gesproken over de bezetting der West-Duitschc gebieden en tot dusver luidden de bcricïpbm dienaangaande vrijwel overeenstemmend, dat de Fransclïch er voor zouden zorgen, dat op 30 Juni dc ont- ru'ming een voldongen ïeit zou zijn ge worden. Er rijst cclitcr hier cn daar reeds twijfel; de Pariische correspondent der Vossische Zeitung is geenszins gerust. De Fransche regccring zelf is wel voornemens zich te houden aan de toezeggingen, dio zij ill Den Haag heeft gedaan, maar dc militairen bie den tegenstand en in sommige politieke kringen in Frankrijk streeft men er met man en macht naar het terugtrekken der Franscho troepen, zij het slechts voor en kele weken, te vertragen: Zal Tardieu den toestand meester blijven? Wel heeft er Vrij dag onder zijn voorzitterschap een confe rentie over dc ontruiming plaats gevonden, waaraan o.a. de minister van oorlog Magi- not, Berthclot voor het ministerie van bui- tenlandschc zaken,-do opperbevelhebber van het Rijnlandleger. Guillauinat en de chef van don generale» staf, Weygand, deelna men, maar inmiddels is geen authentieke verklaring der Franscho regeering versche nen, dat zij besloten is dc hand tc houden aan don overeengekomen eindtermijn. Uok dc berichten der Parijsche peis laten te dezen aanzien, \vat duidelijkheid cn on dubbelzinnigheid betreft, de vvenschen over. Wel wordt daarin verzekerd, dal het geens zins in Frankrijks bedoeling ligt zich niet te lioudcn aan den datum van 30 Juni en dat alles zal gedaan worden, om non Duitschlands vvenschen tegemoet tc komen, doch daar staat tegenover, dat zij ondub belzinnig laten doorschemeren, dat de lioo- gq Fransche autoriteiten reeds rekening houden mot dc vertraging zij liet slechts voor enkele dagen van het terugtrekken zoo niet van troepen dan toch van zekere bestuursorganismen en commando-instan ties. Men zal in Frankrijk eindelijk moeten begrijpen zoo vvoidt in een telegram van den Ullstein-Nachrichtcndienst opgemerkt dat de hezetlingsautoriteiten. dio al maanden lang van de politieke overeen- komsten afwisten, ruimschoots tijd hebben gehad om do technische operaties voor te bereiden. Ook nu nog hebben zij zes we ker. te hunner beschikking en wanneer de goede wil maar bestaat, i» deze tijd meer dan voldoende om rustig en ordelijk troe pen cn materiaal naar Frankrijk te ver voeren. Vooral echter wekt het. bevreemding, dat zelfs bladen, dio anders beweren voorstan dei's te zijn ecner politiek van overeen stemming, hetzelfde standpunt blijkbaar innemen als do obstructie voerende gene raals. Ken blad- als de Volontó b.v. tracht het Duitschand duidelijk tc maken, dat con overhaaste terugtrekking der troepen, die op een vlucht zou gelijken, niet vcrecnig- baar zou zijn met de waardigheid van 't Fransche leger. Het blad vergeet echter, dal hier niet hel prestige van 't Fransche leger op het spel staaf, maar het vertrou wen in een door de Fransche rcgcering plechtig afgelegde belofte, daar door uitstel der ontruiming, onder welk voorwendsel ook, niet alben Duitschland zou worden geschokt, maar lieel de wereld. Wat zou men b. v. tc Parijs wel zeggen, wanneer Duitschland, dat de betalingen moet doen, welke in 't plan-Young zijn overeengekomen, zou wijzen op zijn pecu niaire moeilijkheden en uit dezen hoofde zou treuzelen met het voldoen aan zijn financieelo verplichtingen? Onvoorwaarde lijk ltyautcil aldus de opvatting der Duitschcr,* moet aan beide zijdón licer- schcn. Enkele stadsdeelen reeds in vlammen opgegaan Oslo, 16 Mei (V.D.) In de Noorsclie 6lad Bergen wosdt. een hevige brand en het 16 niet buitengesloten, dat deze dezelfde ca- lastrophale afmetingen aanneemt, als die welke verscheidene jaren geleden Bergen teisterde De brand brak hedenmiddag te lï'/j uur uit in een aan de haven staand pakhuis, sloeg over op eenige in de nabij heid liggende kolenopslagplaatsen en breid de zich met groote snelheid uit langs de uit hout opgetrokken gebouwen-complexen. Er zijn reeds enkele stadsdeelen in vlam men opgegaan. In weerwil van het krachtig optreden van alle brandweerbrigades van Bergen en omliggende plaatsen woedt de brand nog steeds onverminderd voort,. Een der grootste branden sedert tientallen jaren. Do brand die hc-den de oude Ilansestad Bergen geteisterd beeft, is een der grootste geweest, die in Scandinavië gewoed heb ben sedert tientallen jaren. Do afgebrande havenbuurten bestaan uit lage houten hui zen, bovendien zijn er nog talrijke andere huizen door water beschadigd. Meer dan 200 huisgezinnen, d.w.z. ongeveer duizend menschen zijn dakloos Do geheelc stad heeft zich ter beschikking gesteld voor het blusschingswerk. De brand beperkt. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 769.3 tc Weeneii en Müncbén. Laagste barometerstand: 747.S tc Jan Mayen. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot 7. W. wind, half tot zwaar be wolkt, vvaarschijnlk droog weer, iets warnier. I 'ERKEERSGEBOD: Breng in bochten, weggebruikers deen collega's in den nood. Pocht naar rechts moet altijd kort zijn Bocht naar links steeds ruim en grootl Tegen acht uur hedenavond slaagde men er in den brand in Bergen te beperken tot het stadsgedeelte Nordness, daar gelukkig de wind uit 't Zuiden woei. De groote ge houwen, zooals het theater, zijn gespaard gebleven, vijftig tot zestig hoofdzakelijk wo ningen met één en twee étages zijn afge brand. Mcnschcnlevens zijn niet te bctreu- en. De schade wordt voorloopig geschat op milliocn kronen. WEER EEN KERK BEZOEDELD. Berlijn, 15 Mei. Opnieuw is een gods huis. de Christuskerk in de Strescmann- strassc, ontcerd. Dc daders hebben blijkbaar geprobeerd het boven het portaal aange brachte transparant met het opschrift Laat ons aanbidden" met verf tc beklad den. Aangezien het kerkgebouw echter door een hekwerk van dc straat is afgesloten, wer den alleen 'do muren van het gebouw met 'oodc verf besmeerd. Het beeld, dat in het tuintje voor do kerk stond, werd omge gooid. Vroeger is dit beeld reeds negen maal op een dergelijke wijze onteerd. VERSCHERPING VAN DEN STRIJD? De tocht van mevrouw Naidoo verhinderd. Londen, 15 Mei. De marsch der aanhan gers van Gandhi onder leiding van mevr. Naidoc naar do zoutfabriek van Dharasana is door do politie door versperring van den weg verhinderd Groote beteekenis wordt door de Engelscho autoriteiten gehecht aan een geheime zitting van congresleiders in Allahabad, waar een besluit zou zijn aan genomen strekkende tot verscherping van den onafhankelijksstrijd. Tevens zou door deze conferentie een oproep gericht zijn tot de boerenbevolking in Bengalen en Bihar om de belastingen niet te betalen. - LANSESTRAAT 49-51. - TEL. 109 Op Uw nieuwe COSTUME be hoort een aardige BIJ ONS SLAAGT U. De politie is zeer handig en tactisch te werk gegaan f Londen, 15 Mei. Hedenochtend begaf mevrouw Naidoe zich met vrijwilligers op weg naar het zoutdepot te Dharasana. De politic vormde een kring om hen cn belet te hun verder te gaan. Mevrouw Naidoc weigerde terug te keeren cn gaf aan do vrijwilligers bevel op den weg neer te hur ken. De poli He liet den heelcn stoet zich rus tig opstellen, maar toen mevrouw Naidoe het toeken van den opmarsch gaf, werd de hoede troep omsingeld cn een commissa- gaf mevrouw Naidoc tc verstaan, dat hij alleen opdracht had haar ën haar vol gelingen den opmarsch te beletten. Hij. be riep zich op Gandhi zelf om mogelijk ver zet tegen zijn orders Ie koeren, en, na kort overleg met haar voornaamste volgelingen, antwoordde mevrouw Naidoe dan ook, dat zc geen poging tot geweld zou ondernemen, maar zij 'wilde ock niet op deze wijze van haar voornemen afgebracht worden, zoo dat ze mededeelde tc zullen blijven, tot de politie ten leste wel zou heengaan. De commissaris heeft daarop het cordon van zijn manschappen opgeheven en beide par tijen wachten nu op 25 meter vin elkaar op den openbaren weg. als in den tijd van den loopgravenoorlog Nu moet dus blijk>n wie het. meeste geduld heeft, maar voor loopig heeft dc politic het zaakje handig opgeknapt. Groote beteekenis wordt door de EngeT- sche-'- autoriteiten gehecht aan een geheime zitting van congresleiders in Allahabad, waar een besluit zou zijn aangenomen, strekkende tot verscherping van den on- afhankelijkheidstrijd. Tevens zou door de ze conferentie een oproep gericht zijn tot de boerenbevolking in Bengalen cn Bihar om de belasting niet to betalen. HET PROCES TEGEN MEVROUW HANAU. P a r ij s, 15 Mei. Na drie genceshecren gehoord te hebben, die opdracht haddon gekregen om mevrouw Hanau to onder zoeken, heeft de rechtbank het proces vast gesteld op 30 October,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1