(BRIEVEN VAN EENI BRABANTSCHEN BOER DEEEMLANDER Maandag 19 Mei 1930 Uitgave: VALKHOFF&Co. Bureau: Amhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 270 Buitenlandsch Overzicht BOBTENEAINIID TARDIEU GEEFT BEVEL TOT ONTRUIMING WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. Modem handgedreven Zilverenwerken. Oostenrijks samengaan met Duitschland Streeruwitz bepleit aansluiting EEN ONTROERENDE PLECHTIGHEID E Fa. L. J. Luycx en Zn. Corselettes, Corsetten en Buste-Houders. ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f p.l7'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 17910 TELEFOON 1NTERC SU PRIJS DER ADVERTENTIEN va°l~**re9e'sf '-05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25 Liefdadigheids-advertentièn voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50jcenE elke rejel meer J0^ cent, driemaal plaatsen f l.-r» Bewijsnummer extr.i f 0.05 i De liquidatie van den oorlog. Het plan-Young van kracht ge* worden. Slotzitting dor Com- missie van EcrsieL Nu het eerlang zestien jaar zal zijn gele den. dat de wereldoorlog uitbrak, die een eindeloozc ellende, geestelijk, lichamelijk cn in velerlei ander opzicht, over de wereld heeft gebracht, heeft het er den schijn van, dal, nu vv ederzijdsche concessies, de bevredi eing cn verzoening in Europa ecnigszins een leit gaat worden. Wat met name de schoidcnregeling lus schen Duitschland en zijn sthuldeischers be treft, heteekende het plan Davves reeds een vooruitgang. Dit heeft zeer goed gcfunction neerd cn in de slotzitting der Commissie van Herstel heeft Zondagrichtend de Pran- sche gedelegeerde, Chapsi!, een overzicht gevend van het werk. dat dn afgeloopen tien jaren door de C. v II is verricht, mee gedeeld, dat vorengemclde commissie in het geheel van Duitschland achttien milliard goudmark heeft ontvang,'m, die de schuld- eischende mogendheden onder elkaar heb hen verdeeld. Zes milliard van dil bedrag bestond uit contanten, terwijl onderschei denlijk 9.3 en 2.5 milliard werden betaald in don vorm van leveringen in nalura cn hei afslaan van staatsbezit Ondertusschen is het plan-Duwos vervan gen door het plan-Young, dot inmiddels door het openbaar maken van een commu niquë, van de zijde der Commissie van Her stel en der Commissi»1 voor dc Oorlogslas ten, reeds van kracht is geworden Wij her inneren eraan, dat het z.g. Nieuwe Plan (hel plan-Young) op 20 Jan. j I werd vastgesteld ter conferentie, die in onze residentie werd gehouden. Men weet ook, dat in den loop van dit voorjaar eveneens overeenstemming werd bereikt inzake de finnncieele moeilijk heden, die de „Oostelijke' sinten betroffen m ten aanzien waarvan incn het in Den Haag niet dadelijk eeis kon worden De tiak van den agent-gen.waal voor de scha- deloosötellingc'- Parker G-lhert. is nu afge loopen cn na een laatste verslag te hebben uitgebracht cn na een aantal transfereerin gen te hebben verricht, is hij thans gedé thargeerd. Het uitvloeisel der inwerkingtreding van het plan-Young is, nadai de parlementaire bekrachtigingen dor llnagsrhe overeenkom sten onlangs op 'Je voreisrhte wijze zijn ge schied, dat de C. v. H. o.a heeft kunnen constateercn. dat Duitschland aan de bank voor internationale betalingen het certifi caat voor zijn geheele schuld heeft gezon den, hetgeen voor den Franséhcn premier. Tardïeu. aanleiding is geweest liet bevel te geven tot ontruiming der 'Jerde zone van het Rijnland. Dit bericht zal den Duilschers zeer wel kom zijn, daar zij reeds geruimen tijd heb ben betoogd, dat na ratificatie der Young- ovcreenkomstcn, de aanvaarding der daar uit voortspruitende wetten en de stichting van de bank der internaticnale betalingen, die thans is gevolgd door de overhandiging aan deze bank van de schuldbekentenissen, met de aanvangswerkzaamheden ten behoe ve van de opheffing der bezetting in dc West-Duitsche gebieden niet langer mag worden gedraald Wij hebben al eerder uit eengezet, dat militaire klingen in Frankrijk gaarne ;n dit gebied veen vertragingspoli- tiek toegepast zouden zien, doch het wordt inmiddels aannemelijk geacht dat Tardieu, het moreele gezag van Frankrijk willende versterken en verlangend cn mooi gebaat te maken, alles zal doen, opdat binnen dén vastgesteldcn cindtermijn. 30 Juni, h°sl de Frnnschc. troepenmacht Duitschland zal hebben verlaten. Maatregelen voor het vertrek der troepen Parijs, 17 Mei Dc Frnnschc regeering publiceert het volgende officicelc communi que: Dc Commissie van I-Icrstcl heeft in haai heden gehouden zitting vastgesteld, dat allo voorwaarden, noodzakelijk voor dc invver kingtreding van het plan-Young, vervuld zijn en dat Duitschland dc schuldcertificatea aan dc bank voor internationale betaling, overeenkomstig het Haagsch accoord. heef', overgedragen. Dc minister-president Tardieu heeft in overeenstemming met de verklaring der regeering aan de Kamer hevel gegeven tot ontruiming van de derde Rijnland-zone. Parijs, 17 Mei Turdicu heeft vanmiddag weer een bespreking gehad over de maatre geien tot ontruiming van het Rijnland, waar aan deelgenomen werd door Briand. den minister van oorlog Mnginot, den minister van financiën Roynaud, den chef van de:» gcneralen staf, generaal Weygand. den he velhebber van dc troepen in het Rijnland, generaal Guillaumnnt en den secretarisge neraal van de Quai d'Orsoy Philippe Berthe- lot. Tel. 852. - Gevestigd 1885. Keulen. 13 Mcl. De vraegeroOosten- rijksche bondskanselier Streeruwitz heeft hier gisteren voor den Öostenrijksch— Duitschen' Volks bond gesproken over de verhouding tus- richcn Oostenrijk en Duitschland Inzake dc nansluitingskw es- tie ^betoogde hij. dat het verkeerd is er steeds aan te den- tcn. tnaar nooit gver te spreken. De juridische positie v oor de aansluiting is vcèl tc gunstig. De opvatting, dat er nog tijd genoeg is voor de aansluiting, acht hij niet onbedenkelijk. „Want op deze.wijze hebben wij Zwitser land en Nederland verlorenMet Oosten rijk zou Duitschland belangrijke verbin dingen naar het (losten verliezen. De pan- Kuropa-beweging is een gevaarlijke leuze. Er bestaat slechts één mogelijkheid: aan eensluiting van het Duitsche en Oostenrijk- sclic bedrijfsleven, misschien met Tjecho- Slovvakjje erbij, tot een Middcn-F,urdpfecsch blok ERNST STREERUWITZ, WAANZINNIGE MOORDT ZIJN FAMILIE UIT. Sofia, 17 Mcl. fV; L> In het dorp Bega heeft zich een ontzettend drama af gespeeld. In don nacht van Donderdag op Vrijdag doodde aldaar oen boer in een vlaag van waanzin zijn vrouw cn vier kin deren. dio van 3 tot 10 jaar oud waren Do waanzinnige vluchtte en kon lot dus verre nog niet gearresteerd worden Met groot eerbetoon vindt Nansen uitvaart plaats Russische vluchtelingen zenden bloemen Oslo, 17 Mei. Het Noorschc volk heeft heden, op den onafhankelijkheidsdag, de laatste eer bewezen aan zijn grooten doode, Fridtjof Nnnscn. Tc tien uur werd dc met dc Noorscho vlag bedekte kist in dc zuilen hal van dc universiteit opgesteld. Studen ten vormden do eerewacht, omgeven door d,e prachtige kransen van de koninklijko familie, het Storting, de regccring, de vreemde staten, den Volkenbond cn het corps diplomatique. Vooral maakten een aangrijpenden indruk \!e door Russische vluchtelingen gezonden bloemen ter herin nering aan Nanscns hulpwerk tijdens den hongersnood. Om halfclf zette zich -dc tradilioneele stoet, die op den onafhankelijkheidsdag ge houden wordt cn waaraan duizenden kin deren in zomerklccren en met kleine Noor scho vlaggetjes in do hand deelnemen, in beweging. Voor de universiteit verstmden het gezang cn dc muziek, alle hoofden wer den ontbloot en minuten lang hccrschtc on der de duizendkoppige menigte een diep stilzwijgen. Terwijl dc kindcroptocht langs de univer siteit plnnts vond, hetgeen meer den twee uren duurde, kwamen de uitgenoodigde gasten in de zuilenhal van do hoogeschool bijeen De koning en dc kroonprins kwamen kort na het begin van de plechtigheid aan. On». 12.45 uur werden in heel dc stad dc vlaggen halfstok ge-hcschen. Om 1 uur be gon de eigenlijke plechtigheid. De rector van do universiteit schetste de loopbaan van Nansen en verklaarde, dat de naam van den grooten doode innig verbon den zal blijven mei de moderne geschiede nis van Noorwegen. Na de redo van den rector nam de voorzitter van het Storting Hambro, het woord en na hem minister president Mohwinckcl. Zijn hcrinering, aldus MohvvinckeK zal leven, zoolang dc Noren leven. Zijn Teven moet allen ecu voorbeeld zijn. Terwijl een treurmarsch van Grieg weer klonk, droegen stuJonten do kist nAar een lijkwagen, met vier paarden bespannen. Daarop zette de stoet zich in beweging. De koets werd vergezeld door een ecre-escorte. Dan volgden de familie van Nansen, de voorzitter van het Storting, dc minister-pre sident. dc leden van het Storting en van de WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 771.6 te Renncs. Laagste barometerstand: 758.6 te Thorshavn. Verwachting: Matige tijdelijk afnemende W. tot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen re gen, iets warmer Overdag. LANSESTRAAT 49-51. - TEL. 109 Wij ontvingen Nieuwe IVIodellen stedelijke corporaties, hooge ambtenaren cn vrienden van den overledene. Dczo indrukwekkende stoet vergezelde het stoffelijk overschot van Nansen tot hal verwege het crematorium Daar vond ver volgens een besloten plechtigheid plaats, waarbij, naast den koning cn den kroon prins, slechts een kleine kring aanwezig was. Rouwbetoon te Berlijn. Berlijn, 17 Mei. De rijksvlaggen op de vier torens van liet rijksdaggebouw werden in den tijd van 1 tot 2 uur 's middags half stok gcheschen. Dit was bedoeld als een hulde aan Nansen, die om dezen tijd ten grave word gedragen. DE MOORD TE RATIBOR. R a t i b o r, 1G M e i (V. D.) Er is thans dofiniLeif vastgesteld,, dat de moord te Ratibor gepleegd is door den ontsnapten, in het Krankzinnigengesticht ve,'Pleegden» tuchthuisboef Leopold Pausnér. DOOR A. A. L. GRAUMANS Ulvenliout, 13 Mei 1920 Menier, 'I Is gebeurd. D u Tiest is d n bloed. Wa-d-eel Ulvenliout nooit had kunnen joleuven dn Bluauwc-n-is getrouwd; dn piesang! Keb 't ocw indertijd a.' geschreven g'ad; hoe i u.tlcklc dal ;c mee 't wcüuvvvrouvvke Antje Bogers de kachel aan t aanmaken cn hoe Trui 'm op 'n onvcrwachtsch Dieincnt deur de maand liet vallen. Ollee, 't is veur mekarc nouvv: ok vcur d'n liest zijn d'i gin kruien meer gewassen! Zemmcn hudje bij mudje gegooid: dn Ll.iauvve hee z nen vèrkcnstcelt, aander- haalvcn stoel en zn monicu bij t hofko van Aantjo gegooid, cn ommen ze nouvv samen n gééf gedoeike, 'n paar koeibicslen, 'n or dentelijk lapke grond, drie kienders d'n Bloauwe is i' er gelijk pappie bij gevvorren - (da's ok weer „meegenomen veur in 'ren fermen stouw vèrkons en iwco huis- kes. Zeg nouvv maar 's dal da blaauw stuk inmsch gin fertuin co g ad op i nen ouwen dag! En 'n vvefke. amico. 'li vvefkcom stukken uit te bijten dèèr! Ze zag er toch zoo schoon uit cc, op dc bruiloft. Keb op 'n moment, toen 'k mee d'n Tiest toevallig tegelijk op d n erft sting. bij d'n miestkuil. want di wier gééf inge schonken op 'i fiest, teugen 'm gezeed .Blaauvvc, Tiest." en k sloeg 'ni 's op Uien schouwer, ..snkkcrejabel kérel, wa |bcnde gi) mee ocw kokkert in d'n botter ge- allcn!" D;. Tiest grin.-ekte toen N cn zee: „ja, 't ?a genogt, ec, Dré!t Ga genogt vioeg ik, „genogt? Dan motte mijn 's zeggen *nnneer 1 naar jouwen, goesting goed ga at„'t Ga-d-ok goed, heel goed," lachte d'n Tiest Tiesi, „bestig zelfs, maar kom nouvv naar binnen Dié gc zul wel voul dorst emmen vandaag, re! Keb zoorlikkels bij jouw over d'n vloer gewiest. gij mol itiouvv bij m ij n (cn (oen zag ik dat ic effekes trotsig was, amico; bij mijn!), gij mot r ouvv bij mijn in m'n huis ok net doen of gc thuis bent, jongen!" En hij kloptc-n-'s op :n nen rug van louter plazier. Ja, amico, as ge samen ok zooveul deur- gemokt het, zooas den Blaauvvc cn ikke, dan hoefde mekarc zoo maar s op d'n schou wer te kloppen om mekaar te begrijpen. Me zijn golijk opgegroeid; emmen as kwajon gens dezelfste boe vest reken intg'aald; em men samen onder dienst gevvicst, samen in dezelfste voctöalclup, boogschuttcrsvereeni- ging waar me nog in zijn; cn d'r kon niks gaande zijn bij ons thuis, 't zij da me trouw den, dat r kienderen geboren wieren, dc ko peren of zuiveren bruiloft vierden, dat dc brakken d'r hemunnie dejen, of wa-dan ok, altij was de Tiest erbij mee z'n monica. Gc hoefde-n-'m nooit, tc vragen, hij róók 't as er vva-d-aan 't liaandjc was en wat er ck tc doen was op 'l durp. gouwen bruilof ten of aandere fielten d'n Blaauvvc was present In z nen blaauvvén kiel, cn mee dn hoogtn hoed op. Wemmen al wa leut g'ad moe da ding! Menier pustor is ok nog gevvicst. „Wa zoudo denken, Dré,'" had dc Tiest me al gevraagd, „zou ic op 't fiest komen? „As-'t-ie nio komt Tiest, brik m'nen klomp," ha'k veurspeld cn of ic kwam. ami co' Zoo laangs m'n neus weg ha k "smergens, pa de trouwerij gezeed, k was netuurlijk getuige mee dn Jaan, enzen veldwachter, „nouvv men Lr pustoor. tot vandenmiddag cc!' „Jazckers, zee-t-ie „tot van den middag hoiro! Veul plazier!" En de Tiest was zoo vereerd mee da be zoek, tl-1 ie nic vv:est wat ic allemaal doen zouvv om menier pustooi op z'n gemak tc zetten. Teugen z'n drie zeuntjes had ie veur eerst vader gespuid. „Komen guilie 's hier," zee t'ie. Toen zette-n-rc er ecnen tus- schcn z'n knieën, oenen op z'ncn schouwer en den kleinste nam ic in z'ncn kraag en hievv ie 'nen metc. boven d'n grond: „kek 's jongens, wij motte mee mekaar 's praten, ec! En denkt er om, as d'n Blaau... as ocw vader wa-d-afsprikt, dan mot 't gebeuren ok; gesnapt?' „Is 't lollig?' vracg d'n oudste. „Ncec," zei d n Tiest zoo eerlijk meuge- lijk, ..'t is hcelemaal nie lollig wa k mee ocw afspreken moi, waant 't kom-d-ier op neer. da gc straks zekers n uur achter me kaar ocw eigen heel netjes gedragen mot!'" En as op kommandoovv snoven zc alle drie mee veul lavvijd d'n neus op. „Sjuust!' zee d'n Tiest toen diepzinnig. Ik keek mee'één oog naar Aantje cn mee 't aander naar Tiestc cn z'n zeuns cn keb m'n eigen bedooid, amico „Tiest," riep Aantje, „zet Nillcske toch op d'n vloer, heel z'n hemmeko is uit z'n bioek geschoven, nouvv gc m zoo lot zwe ven En toen hadd6 motten zien, amico hoe deuze kérel, die op z'n veftigste jaar ineens vader wier over drie van die licvehecrbccs- jes Iegelijk, dieen kleine mee z'ncn huik op z nen knie lee, z'n broek losmokte, 'm met een op z n billen sloeg en z'n twalet in orde mokte. „Hij zal 't wel lecrcn Aantje!" riep ik. Cu Aantje kniktc-n-'s cn knipte n ogske „Straks komt menier pustoor icr op vi- sictc," gong de Tiest deui teugen z'n zeuns. „en as 't er nouvv cene van juilic 't hart in z'n zielcmcnt hec om z'n eigen dan nie schrikkelijk netjes te houwen, dan pak ik m op en gooi 'm bij de vèrkens; afgespro ken? En veeg nouvv ccrat alle drie ocw neu zen af. hier is m'nen zakdoek!' „En as mc-n-ons nouvv schrikkelijk nel jes houwen, wa dan? vroeg Nilles, lei- wijl ie mee n stuk of drie vingers in z'n neus vroctte. „Dan krijgen guilie, as d'n pustoor weet vertrokken is. 'nen heksfia noomhoorn, ee moeder!" riep (1 n Tiest naar z n bruid En toen ic kwam, amico, toeu stepte d'n Blaauvvc mee kejak. mee bier, mee n flesch wijn die ic achteraf had staan veur d n pus toor, mee taartjes en hekstra segaren; zei te t mes in de bruilaftstaart on sneo er 'non bonk af of 't veur 't pèèrd was cn op stuk '•an zaken gebruk'c-n-ic niks as n bakslee thee en n segorke „Wa gebrukt diec minsch weinig" ver wonderde de Tiest z'n cigén. „Ollee, jonk.' zee ik, „hij had ten goeie z'n middagpotje deur z'n keel en daar kan ic toch gin kejak. Ijler, wijn, taart en gebak over henen ne men'. „Keb jouw wel 's aanders beuren pra len", antwoordde-n-ie, „maar affijn, d'r is genogt, frit oevv eigen maar 'nen bult; 't i> ocw van harte gegund, da witte wel. Dré1' Nouvv eniico, daar was ik van overtuigd, en keb die overtuiging nio onder stoelen on fcaanken gestoken. D'r was gencgt. t Was "n bruiloft, die klonk as 'n klok. De Tiest had vcur 't eerst van z'n leven 'nen boord om en 'n zwart pak aan en z'n oranje ha ren slokken d'r bij af as 'n klaproos. ..Tiest'' vroeg dn schoolmeester, die 's nves ok was op kdmen loopen, „ga de gin Huwelijksreis maken ,,'k Weet nog nie," zee Tiest te- goeiertrouw„Aantje kan slecht' gemist wonen bij dc kienders, maar meschicnt da k volgende week "n bietjc-n-olleen gaai. Maar dan toch nie langer as 'n week of drie!" Wemmen gekronkeld van 'l lachen. En toen me 's aves volgeschraanst zat- tcn lot aan ons kin, cn de langp fiesttafel was afgeruimd en weer volgezct mee glos- kes, toen zette d'n Tiest in 't midden van de tafel 'n lcinncke (tonnekèj bier, 'nen pot suiker en kiesten segaren cn zee: „hier is 't buufet schenkt ocw eigen zeivers maar in. Veur 't manvolk bier en veur do vrul- lies bier moe suiker.'" Toen gong ic weg. draaide-n-1 licht uit cn daar sting ineen& d'n erft in lichte laaie. Hij had 'm heclganr mee illetrickc laarnpkcs vol hangen in dc- frente kleuren, lusschcn de boomen, zoo- da mo n-cr op d'n dag nikskc van gezien hadden. En inctccn trok ic 'nen wals uit zn' monica, dat er ginncn ecnen zitten Heef. Sodcmacrcl, wa was ic dik veur mekarc 't Was 'nen avond in Mei, van 'n zeld zame pracht. Muljoenen sterrekes laggcn gezaaid aan d'n oneindigen hom cl en 't maansikkeltje hong in zuiveren vvolkskes, zóó zocht, zóo schoon. 't. leek wel 't ver dorde sleutelgat van de hemelpoorten, waar ritnr 't heilig licht heenschecn. En de gekleurde laampkes van d n Tiest hengen tc beven in dc takken tusschcn 't nchibcschenen gruun, as zondourlichtc luchten. Aantje wiest or nikske van. 't Was een vu róssing van d'n Blaauvvc. 's Nachts tc- wuren had ic 't stillckes gemokt. jUlecn 'anus de plicsie, wist 't. Janus had t s nacht „getrappcerd op hceterdaad" z'n aste uitdrukking. „Komt er "s uit of ik schiet," had Janus geroepen. „Mokt Aantje nic wakker. Janus,' had Tiest gezeed, „aanders slaai ik oevv pet over oevv oogen, jonk! 't Mot 'n verrassing blijven.' Trui vond 't zoo schoon as 'nen Ko ninginnedag, zee ze en begon do laampkes tc tellen. En dc Tiest die spuide maar van: ,nin liefste Antwannetjc, slopte gij von- nacht bij mijn." 't Wier 'n tuinfiest, komsa! De stofwolken krinkelden gouwig in dc verlichte boomen. De jonge boeren cn dc meskes, mee kleine ogskes van r« 1 't ficst- genot, draaiden over d'n erft d'r rokken uitsirkclden us pèicplujen. D'r haren pin den over de rocie koppen cn do Tiest gaf zc gin menuutje rust. Hij was weer in z nen ouwen, ongetrouwden «locn Zat. in 'n boeske mee 'nen schuinen kop aan die monica tc trekken cn tikte meo z'ncn voet op den grond de maat En mee 'n schuin oog, waar de leut in glom onder z'n rooic vvcnkbraauwen, hieuw ic 't spul in de ga ten. Keb ok nog 'n daanske meo Aantjo ge mokt. .Aantje", zee ik, ,,'k mot loch ok 's mee dc bruid daansen, meid," cn toen dc Tiest da-d-in de gaten had, toen begon ie 'n heel aander stukskc tc spculen, 'n heel cuvvcrvvctsch, vva'k zoogère heur cn da vvit-ie Mc slicidcn over d'n erft of ik twintig jaren was cn da-d-Aantjc zee: „ge daanst er do jongo kérels nog uit Drc.' En toen, amico, toen hè'k ze over d'n erft laten draaien, dat zc kepleet zweefde. D'n Tiest spultic hoe langer hoe wilder cn k zag niks aanders meer as strepen van licht die as serpetientjes over dn erft slingerden. Aantjo dcc d'r oogen dicht van duizelig heid cn d n Tiest blonk, glom van do leut. En ineens pats brak ie ofEn moes ik Aantjo opvangen aanders was zc ge- allen. „Ollee," zee d'n Blaauvvc, „da-d eelde geef gedaan Dré! Nouvv wil ze met een da wij op ons vijftig nog mee kunnen; zoo op z'n ouvverwets vvatlc f' Wa-d-emmcn gelachen. Ge wit da-d- Aantjc pas dertig is, ce! 'r 't Bier schuimde over dc tafel, uit 't ton- nokc da nie ophiew te loopen. De jongens cn meiden wieren stapelgek, 'i Vcurjaar werkte mee, da beloof ik oevv, en dat er van bruiloften, bruiloften komen, da zullen ze gewaar wonen, ier t Is 'n reuzefuif gevvicst.' We kónnen ci* nie afscheien! Meimaand, amico, 't is d'n schoonstcn tijd van 't hcelc jaar. Bruiloften, in de natuur cn onder do menschen! Blommekcs, ieveraans. Veur i plukken Maar ollee, gc weet 't weer. 't Eorsto fiest emincn g'ad van deuzen Mei cn 't is kollesaal gewiest. En onze goeie Tiest zit tot z'n rooie nek haren in 't geluk. Da-d-et m bekome. Amico. ik gaai er afscheien. Trui zee dat er tachtig laampkes emmen gebraand. maar ik Keb er minstens honderdtachtig geteld cn d'n Blaau wc zee da mc-n-allcbei goed geteld hadden, nouvv gij Veul groeten van Trui en as altij, gin horko minder van oevven loei a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1