Van vele zijden bedreigd DE EEMLANDEQ Vrijdag 23 Mei 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 275 Buitenlandsch Overzicht WILLEM GROENHUIZEN HET HARDE VONNIS TEGEN B0ESS „Vreeselijke onrecht vaardigheid" SUOYOJLANP Hsnderson stuwt aan op verzoening Krasser optreden in Indië overwogen De beweging is niet langer ongewelddadig 9 uur 28 min. Fa. L. J. Luycx en Zn. OPZIENBARENDE AFFAIRE TE GEncVE Gedwongen ontslag te nemen WIL ZUID-AFRIKA ZICH AFSCHEIDEN? Een woordduel in den volksraad AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 nesanden voor Amersfoort 12.10. per maana 0.75. per -» u-eek (met gratia verzekering tegen ongelukken I I 0.171/# Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nammers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—J-03 met inbegrip van een bewijsnummer 1elke regel meer f 0 25 Llefdadlghdds-advertentltn voor da helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer eibra f 0.04 i Schober dient ile ontwapcnlngs- wet in. Hot Heimwehr-nlti malum van de hand gewezen Meermalen is Oostenrijk in beroering ge bracht door botsingen lusschen do socia listen en de fascisten; dergelijke „ontmoe tingen" droegen een te ernstiger karakter, omdat zoowel rechts als links in Oosten rijk blijkbaar over ferme wapenvoorraden beschikt en herhaaldelijk is het dan ook Moedig toegegaan. Het feit, dat de bevol kingsgroepen meer dan eens gewapend te genover elkaar staan, vormdo oen beletsel vapr de binnonlandsche rust cn het aan zien van Oostenrijk in het buitenland werd ei; evenzeer door geschaad. Schober, de bondskanselier, die onlangs een reis heeft ondernomen naar verschillende Europee echo hoofdsteden en o.a. hot sluiten van een lecning heeft voorbereid, heeft ingezion dat het buitenland alleen vertrouwen in Oostenrijk zou kunnen stellen, wanneer de biunenlandsche ontwapening een feit werd De Oostenrijksche ministerraad heeft Scho hor gisteren dan ook opgedragen een ont- wapeningswet in te dienen en stellig zal hij heden in de zitting van den Nationalen Raad duidelijk maken, dat één der voor waarden voor het verkrijgen van bovenbe doelde leening en voor de economische .consolidatie van Oostenrijk de binnenland *che ontwapening en de verzekering \an rust en orde is. De Heimwehren, de fascistisch zich orion- leerende strijdorganisaties, moeten van die ontwapening, waardoor zij haar macht drei gen te verliezen, niet al te veel hebben Zij hebben Schober verschillende eischen ze- Meld cn o.a. aanspraak gemaakt op hot ministerie van binnonlandsche zaken en de leiding van 't -Weensche politiepresidium De bondskanselier heeft deze eischcn zno ondubbelzinnig mogelijk van dc hand ge wezen, omdat hij. zoowel als S"humy, de minister van binnonlandsche zaken, van oordeel zijn, dat aan een modewerking van particuliere organisties de Heimwehren haddon zich daarvoor zeer vriendelijk aan geboden aan bestuurshandelingen van den staat, zooals de tenuitvoerlegging der ontwapening, in de verste verte niet valt M donkey De Heimwehren hebben wpl een zeer merkwaardig standpunt ingenomon: zij verlangden n 1., dat eerst de sociaal-demo- eratischo rcpubhkeinschc Schutzbund, en nog wel met medewerking dor Heimweh ren, ontwapend zou worden. Deze laatstcn noemen zich zelf „staatsgotrouw" en heb bon als haar opvatting te kennen gegeven, dat de ontwapening niet op haar dient te worden toegepast. Zoo denken Scholier cn Scbumy er echter niet over; zij zijn van gevoelen, dat het van de houding der Heira vvehren zal afhangen, of dc regeerirjg ook in den vervolge gebruik zal maken van haar diensten. Optimisten hopen nochtans, dat de Heimwehren niet al to fanatiek zul len" zijn cn zij beschouwen het als een gunstig teeken, dat de fascistische organi salies reeds het besluit hebben genomen v an 2 Juni tot 1 September in de vacantia oorden van Beneden-Oostenrijk geen op tochten te organiseeren. In do thans ontworpen onlwapeningswet, waarvan de goedkeuring door het parlement v erzekerd wordt, geacht, wordt duidelijk go maakt, dat do beschikkingen over het lie zit cn het dragen van wapens in den ver volge louter cn alleen behooren tot de be voegdheden van den bondskanselier, die nochtans aan de „Landeshauptleute"' in structie kan geven zijn beschikkingen ten uitvoer te loggen. Dat het Schober ernst is met zijn wet, kan blijken uit het feit, dat in de wet niet slechts boeten in de sanc tie-clausule worden genoemd, maar ook v rijbeidsétraffen. Inderdaad is het voor Oostenrijk te ho pen, dat dc ontwapeningswet door het nar lemcnt ten spoedigste wordt bekrachtigd cn dat er streng de hand aan wordt gehouden. Niet alleen zal Oostenrijk dan de lecning kunnen verwerven, die het zoozeer noodiu heeft, maar tevens zal de kans op binnen landsche botsingen er aanmerkelijk door worden verminderd. Toetreding van Heim vvehrlieden tot de regeering wordt echter niet waarschijnlijk geacht. De christelijk- socialen zullen zich daar ongetwijfeld te gen verzetten. LAIMGESTRAAT 43. Gedipl. Horlogemaker 1e kl. Keparatie-lnrichtinq aan huis. Tel. 852. kende standpunt van de Thüringsche re- geering, dot het lidmaatschap van do na- tionaal-socialistischc arbeiderspartij geen beletsel kan zijn voor de vervulling van een functie in politiedienst. Voorts behandelt het schrijven de Thü ringsche schoolverordening. Er wordt o. m. op gewezen, dat betreffende de invoering van sehoolgebeden de volgendo week on derhandelingen met de Thüringsche lands- kerk en de bevoogde onderwijsorganisaties zullen plaats vinden cn dat voor dien tijd het inwachten van rapporten van de school hoofden inzake dc invoering en werking der sehoolgebeden niM mogelijk is. Een desolate toestand in de Duilsche rijkshoofdstad SANDINO TERUG NAAR NICARAGUA Mexico, 21 Mei. Generaal Snndino, de uitgeweken leider der opstandelingen, is naar Nicaragua teruggekeerd teneinde den strijd tegen de Amerikannschc mariniers te hervatten. THURINGEN EN HET RIJK. Hot antwoord a3n dr. Wirth. W eimar, 2 1 Mc i.. (V. D.) Het ant woord van de Thüringsche regeering op het jongste schrijven van den rijksminister van binnonlandsche zaken dr. Wirth is hedenmiddag naar Berlijn gezonden. Aan publicatie hiervan kon te Weimar niet ge dacht worden, aangezien het hier een per soonlijke briefwisseling betreft. Naar verluidt houdt de minister in de kwestie van de begrooting der functies van Dolitie-directeur vast aan het reeds be- Berlijn, 21 Mei (V. O) De opperprc ident heeft heden officieel het besluit be end gemaakt, waarbij do eerste burge meester Boess van zijn functie ontheven xordt. Volgens de disciplinaire voorschrif le n gaat deze ontheffing gepaard met kor- ng van zijn salar's mei 50 pet. Uit Berlijn wordt d.d 21 Mei aan het Vod. gemeld: Do weinige journalisten, die hedon door 'u irgemeester Boess werden ontvangen. Waren hét er ovc: eens, dat hij diep onder en indruk is var. het gisteren teecn hom gevolde onmecdoogendc vonnis. Boess be schouwt de uitspraak van he*, disciplinaire gerechtshof als een vreeselljko onrccht- aardigheid. Hij hoopt intusschen, dat men !i tweede instance zal inzien, hoo onjuist ic motivceririg van het vonnis in menig opzicht is geweest. Dc verdedigers van Booss hebben verklaard hunnerzijds het zwaro vonnis slechts te kunnen toeschrijven nan do algemeene animositeit, die zich te Berlijn tegen den opperburgemeester bc nerkbaar maakt. In vrijwel alle Berüjnschc gemeentelijke lolitieke kringen vindt men het vonnis bui- engewoon hard. Men wijst er in deze krin- g«n op. dat Boess tenslotte toch ook zeer aanzienlijken arbeid in het. belang van Berlijó heeft verricht. Voorts betreurt men het ton zeerste, dai de hoofdstad des rijks hans opnieuw gedurende verscheidene maanden zonder opperburgemeester zal •i;n. Bovendien is burgemeester Scholz, de waarnemende opperburgemeester, thans met ziekteverlof. De wethouder voor dc Lnanctcn is ook :ek, en zal zich. zoodra hij weer op de boen zal zijn, voor een dis ciplinair gerechtshof le verantwoorden heb ben. De wethouder van onderwijs ligt in een sanatorium en zal zich na zijn hcr- 'ol wellicht ook le verdedigen hebben in erbann met tegen hem uitgesproken be- chuldigingen. Wethouder Katz, die verant woordelijk is voor de transacties met 011- oerende goederen uit het bezit der stad Herlijn, i* in zijn functie geschorst en ten slotte is één van de drie communistische ethouders der stad nog steeds niet in unci ie. daar du regeeringscommissaris iisnog weigert zijn goedkeuring aan deze verkiezing te hechten. DE BINNENLANDSCHE ONTWAPENING IN OOSTENRIJK. Een wonderlijk memorandum van de Heimwehren. W c o n e n, 22 Mos (V.D.). Het hoofdbestuur Ier Oostenrijksche Heirmvehrbonden heeft bij den bondskanselier dr. Schober oen me morandum ingediend over do binnenland er hc ontwapening in Oostenrijk, waarin •vordt voorgesteld, dat. de Heimwehren in ■.amenwerking met de staatsorganen do ontwapening zullen tot stand brengen van ie „staats-vijandigc en het volk verscheu rende partij-organisaties Gedurende dc pe riode, dat deze ontwapeningsmaatregclen zouden worden uitgevoerd, zou een door de Heimwehren aan le wijzen persoon aan het hoofd van het ministerie van binnenland- cho zaken moeien staan. Deze minister van binnenlandsche zaken zou dc ontwape- ningsactie moetor leiden Hot memorandum besluit met d<» verklaring dat de Heimweh •en in gcon geval zullen medewerken tot ••enigen maat'egel van welgavcnden aard, v»olang niet de ontwapening der staats-vij- •ndigQ elementen een feit is. DE AARDBEVING IN PERZIc Reeds 2000 lijken gevonden. Teheran. 21 Mei. In het onlangs door aardbevingen bezochte gebied zliu reeds 2000 liikcn srevonden. De regeering-Macdonald verkeert in een gevaarlijke positie Londen, 2 2 Mei. (V. D.; In sommige Britscho kringen acht men de .regeering- Macdonald op het oogenblik ernstig be dreigd. Men acht het gevaar te komen van drie kanten, n 1 ten eerste van den radi calen linkervleugel der arbeiderspartij, ten tweede door het conservatieve voorstel in zake het protocol der Londenscho vlootcon- fcrentic en ten derde door den druk der liberalen, die een spoedige wijziging van het kiesstelsel wenschen. Men acht le be dreiging, die de regeering uit haar eigen kamp ondervindt, op het oogenblik echter het gevaarlijkst. In dc zitting van hoJen van de Labonrfractie zol sir Oswald Moslcy een voorstel indienen, dat door dc partij- ding als een directe motie van wantrou wen wordt beschouwd Terwijl Macdonald en verschillende andere leidende figuren disciplinaire maatregelen tegen de oppo sitie wenschen tc nemen, schijnt de minis ter van 'buitcnlandsche zaken Henderson pogingen in hot .werk tc stellen om beide partijen tot clkaai te brengen. Hij heeft oen conferentie gevraagd mof het bestuur var» de arbeiderspartij en mei hot bestuur van de I. L. P, do Onafhankelijke Arbeiders partij, om daar dc meeningsverschillen te bespreken. Op die manier hoopt Hender son een evcntuecle scheuring in de partij door afscheiding van dert linkervleugel tc voorkomen, aangezien oen dergelijke sriicu- MAC DONALD. ring in het Lagerhuis zeker tot den vul der regeering zou leiden. Het is wel bijna zeker, dat Mosley's motie zal worden \cr- worpen, doch daarmee is het gevaat nog niet van de baan. aangezien dc werkloos heidskwestie Woensdag a.s. wederom in het Lagerhuis In behandeling komt De conservatieven hebben een o.a. door Bald win, sir Austen Chamberlain on Chur chill onderteekend voorstel ingediend, waarin geéischt wordt het instellen van ccn uit elf parlementsleden bestaande com missie, die een onderzoek zal moeten in stellen naar dc bepalingen van het Londen sche vlootverdrag. De rcgcering zal zich tegen een nieuwe behandeling van dc xlootkwcstio in hol Lagerhuis waarschijn lijk niet verzetten, maai wel tegen net in stellen van genoemde commissie Gisteravond vond een conferentie plaats, die twee uur duurde, tusschen Macdonald n Lloyd George, o\er de wijziging van hot kiesrecht. Het is nog lang niet zeker, of men hierover tot overeenstemming zal kun nen komen. In een hoofdartikel erkent het orgaan van de arbeiderspartij, do Daily Herald, openlijk dc gevaarlijke positie, waarin de regeering verkeert. In verschil lende politieke kringen wijst men erop, dat Macdonald besloten zou zijn, ingevaJ dc regeering een nederlaag zou lijden, Woensdag a.s het parlement te ontbinden. De Daiiy Herald verwacht blijkens een II. N-tcIcgram, dat de crisis Woensdag a.s. bij de stemming over het conservatieve amendement om het salaris van Thomas, den minister tot bestrijding van de werk loosheid te verminderen, haar hoogtepunt zal bereiken. Indien de liberalen zich dan van stemming onthouden, is een nederlaag van liet kabinet mogelijk wegens de onte vredenheid van don linkervleugel der ar beiderspartij. Stemmen de liberalen cellier met de conservatieven, dan is de nederlaag der regcering zeker en daarmede pok het aftreden van het kabinet. Het blad ver klaart verder, dat do arbeiderspartij het evenredige kiesrecht niet zal toestaan. Men zal moeten afwachten of de houding van Lloyd George ernstig gemeend is. derlj. een gebouw van negen verdiepingen, afgebrand. Alle 3puiten uit de omgeving cn ook uit Berlijn namen aan het blus schingswcrk deel, doch toen zij ter plaatse kwamen, had de brand reeds zulk een om vang aangenomen, dat de brandweer er zich in hoofdzaak toe moest beperken ccn uitbreiding to verhinderen. TOENEMEND VERZET TEGEN DE LABOURREGEERING. Londen, 21 M o i. Het Hoogerhui9 heeft de economische politiek der regeering aangenomen, waarin ernstige bezorgdheid wordt geuit over do depressie op 't gebied van nijverheid en landbouw alsmede de toenemende werkloosheid, die or het gevolg van is cn waarin bcschorrnende rechten worden aanbevolen. Londen, 21 Mei. De conservatieven zuilen een offensief ontketenen tegen de landbouwpolitiek der regeering bij gelegen heid van het debat over de begrooting van landbouw. GROOTE BRAND. Berlijn, 2 1 Mei. (H.NA Vannacht is hM gebouw der Oranienburger Stoómmaal- Simla, 21 Mei. Aangezien het gcheelc programma van de congrespartij thans ccn duidelijk revolutionair karakter draagt cn aanstuurt op de vernietiging van do re geering, alsmede de economische cn socia le structuur van den staat, overwegen de overheden, of de beweging nog langer als een niet gewelddadige actie van burgerlij ke ongehoorzaamheid behandeld moet worden cn of zij niet bestreden diont te worden met alle mogelijke middelen, voor dat dc toestand hopeloos in dc war ge stuurd wordL Londen, 22 Mei. (V. D.) Gisteravond nebbon G000 vrijwilligers, aanhangers van Gandhi, opnieuw ccn aanval ondernomen op het zoutdepot tc Dharasana. Bij de botsin gen met do politic werden 300 personen ge wond. Te Simla werden 3G vooraanstaaudo na tionalistische leiders tijdens een betooging gearresteerd. Ook te Mnsulipotam ontston den tijdens de demonstraties vechtpartijen met do politie. Deze had aanvankelijk ge tracht de menigte met gummistokken uit een tc drijven, cloch toen zij daar niet in slaagden, maakten zij gebruik van haar wapenen. Het aantal gewonden is nog niet bekend, maar moet tamelijk groot zijn. Te Chcllapalle op 15 mijl van Masulipa- Inm is het eveneens tot botsingen gekomen. Alle telegraafverbindingen in de nabijheid van Gudivada zijn doorgesneden. Dc politie onderhoud! een uitgcbreiden gewapenden patrouillcdienst. etaoinshrdluetaoincmynfwshrdluctaoinetaoi L o n d e n. 22 M e i. 'V. D.J Dc zoutdepot? van Dharasana werden heden, na door vrij williger* te zijn aangevallen, door troepen bezet. Allo belangrijke strategische ponten in de omgeving xan Dharasana cn oox do ipoorwegovergangen, xvrden door mili tairen bewaakt, zoodat dc uitvoering van hel besluit van den krijgsraad to Bombay orn een massaaanval tc ondernemen op Dharasana, dus verijdeld is. Ernstige botsingen hebben plaats gehad bij een aanval op de zoutfabrieken te Wa- dnla. Hierbij verrichtte dc politic 1 IS arres taties. Drie vrijwilligers werden zwaar ge wond. Uit Bombay wordt gemeld dat vanmor gen 100 vrijwilligers ccn nieuwen aanval hebben gedaan op het zoutdepot van \Va- daia. De politie sloeg hen eerst inet knup pels terug Vervolgens werden alle gearres teerd. Drie vrijwilligers zijn bij dc botsing gewond Later trachtten nog 30 vrijwilligers dc poging tc herhalen. Van deze worden er 13 gearresteerd. Den overigen gelukte het een hoeveelheid zout buit te maken cn in veiligheid te brengen. BRAND OP EEN STOOMSCHIP Men vreest, dat een honderd tal pelgrims zijn omge komen Londen, 22 Mei. (V. D.) Uit Cairo wordt gemcM, dat het Franscho stoomschio „l'Asio" m-w ongeveer 1500 pelgrims v or Mekka aan boord in do haven van Dzjeldch in brand is geraakt. Men vreest, dat or een Qon'Jerdtal ricoöen valt te betreuren. DE ONTRUIMING VAN WORMS BEGONNEN. \virms, 22 Mei. (H. N Met de uimeng van de stad Worms is vandaag ont- ruiif.ing van de stad Worms is vandaag een begin gemaakt. Het zal echter tot begin Juni duren, voordat do laatste Franscho gendarmen de stad zullen hebben verloten. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand:. 771.0 te Haparanda. Laagste barometerstand: 755.5 te Jan Mayon. Verwachting: Zwakke tot matige N. O. wind, meest licht tot half be wolkt, weinig of geen regen, behoudens kans op onweer, iets warmer. LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 109. Kent U Setilose? de meest volkomen namaak van echte zijde. Do Onderjurken, Hemdjes en Directoires hiervan vervaardigd, zijn keurig. Directeur van het Int. Instituut voor inteltectueele samenwerking be schuldigd van diefstal Berlijn. 22 Mei. De gewezen directeur van bet Internationaal Instituut voor intel- lectuccle samenwerking Luchair en diens vrouw cn zoon zijn. naar de Deutsche Alt- gemoine Zeitung blijkens de Tel. meldt, we gens diefstal voor de rechtbank te Genève. gedaagd. Luchair heeft enkelo dagen gele den zijn ontslag als leider van het Int. In stituut voor intellectueclo samenwerking moeien nemen, daar verscheiden - klachten tegen zijn handelingen waren binnengeko men. Dc beschuldiging van diefstal beru.-' op feiten, dio zich hebben voorgedaan tij dens de jongste Volkenbond*vergadering. Luchair bewoonde toen bij Genève een ge meubileerde villa, waarin zich vele kost baarheden bevonden. Na het vertrok yafl Luchair constateerde de eigenaar, dat ver scheiden waardevolle kunstvoorwerpen en antiquiteiten, een muntenverzameling, kostbaar porselein, etc. waren verdwenen. De eigenaar wendde zich tot Luchair. doch ontving van dezen geen of slechts een af wijzend antwoord. Er zijn echter getuigen, die hebben gezien, hoe de zoon van Luchair de kasten openbrak. Tot heden is van de verdwenen voorwerpen geen enkel stuk ontdek;. Of Luchair voor de rechtbank le Genève zal- verschijnen, is nog de vraag. Naar uit Kaapstad wordt gemold, beeft in den volksraad, bij do besprekingen over een voorstel tot goedkeuring van de aan bevelingen der jongste rijkseonforentio in zake de wetgeving in de dominions, o. a. generaal Smuts het woord gevoerd en d.' verklaring afgelegd, dat het volstrekt on mogelijk was, dat Zuid-Afrika zich af scheidde van het Britsche gemeenebest zon der de volledige en eenparige toestemming van alle andere dominions en van het Brit sche parlement. Dc nationalisten verzetten zich heftig tegen deze meening. Als dat waar is, zeiden ze, is alle gepraat over vrije vereniging binnen het gemeenebest louter huichelarij. Generaal Hertzog noemde dc verklaring van Smuts een opzettelijke uitdaging. Hij zou die echter aanvaarden! Onder luid gejuich van de nationalisten vervolgde hij, dat hij bereid was ccd amen dement te aanvaarden, waarin duidelijk tot uiting kwam. dat ieder lid van het En- gelsche gemeenebest het reebt had zich af te scheiden, al had het geen neiging bet uit te oefenen en dat hij bet naar de vol gende rijksconferentie zou meenemen, met ..de deur nog steeds open voor afschei- dinS-" vJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1