ZON* EN REGEN* KLEEDING RESTAURATIE-ZAAL DE.EEMLANDEh Zaterdag 24 Mei 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 276 DAMESMODEZAAK: LIEFDADIGHEID Buitenlandscli Overzicht RESTAURANT „PRINCESS" J. VAN HAMERSVELD Jr. Dynamiet in Indië gestolen 9 uur 30 min.®*™ Fa. L.J. Luycx en Zn. Feestelijke viering van 't einde der bezetting HUIZE „DE STICHTSCHE HEUVEL" ABONNEMENTSPRIJS per maaQd«i voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75. per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f O.l?1/»- Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-* Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON NTERG 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN 1-1 "9th 1 05 mtt vso een bewijsnummer) eikeregel meer f0.25. Llefdadlgheids-advertentlto voorde^ helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelsj JfcOjamt, el kt regel meer 10 cent, drleg»al_plaatsea _f I.—»-Bewijsnummer extra f 0.05 door H. G. CANNEGIETER Liefdadigheid behoort tot die ouder- wctschc deugden, welke men tegenwoordig niet meer waardeert. Het woord heeft weerzinwekkenden klank; het doet aan schijnheiligheid denken. Want hot kondigt met een geweldigen ophef ccn onbeteckencnd verschijnsel aan, Wanneer men dit woord voor ernst, op neemt, belichaamt het iets zeer verhevens. De daad van de liefde, wat kan er hoo- ger en heiliger zijn! Liefde dan opgevat als genegenheid. \oor zijn medemcnschen en \ooral voor, zijn hulpbehoevende mede mcnschen. Voor die hulpbehoevende rncn- schen een daad doen, welke hun lijden ver zacht, zoef niet wegneemt. Hoe kan een zoo aantrekkelijk bedrijf in miscrediet zijn ge raakt! - In .de- praktijk kwam dc liefdadigheid noei' Op een werktuiglijke handeling. Men kende slechts één daad; de gift,- en deze '.daptj ><rerd niet door het hart bestuur.1, maar was een zinloozc vorm van traditie. Men gaf, zonder er bij te denken; men gaf zonder gevoel en alleen om er maar af te wezen. De liefdadigheidsgift was een bc- lastingpenning, waarvoor men zijn geweten een vrijbrief kocht Men- had het goed in dc wereld, cn be sefte, zij het slechts vaag, dat het, toch niet heelemaal in orde is, dat er ook arme men- schen bestaan Dit bestaan van arme men- schen verzuurde het genot van den eigen welstand. De liefdadigheiclspenning bracht de schaal van do maatschappelijke onge lijkheid in evenwicht. Het is dc vloek van de liefdadigheid ge weest, dat zij het' geweten in slaap suste. Het géven van geld is een onbelangrijke kleinigheid, welke met maatschappelijke belangstelling en maatschappelijk verant woordelijkheidsgevoel slechts weinig te maken heeft; Toch sfeMe men het* v.Vïv, of een gift aan do hulpbehoevenden een be wijs van rechtschapenheid i6, een vrome handeling,, welke het karakter siert. Zelfs maakte men Het den gevers zoo aangenaam mogelijk; men verzon feesten, waarbij alles e\en kwistig toeging, en waarbij een zeker percentage van dc brasserij. voor het een of ander goed doel werd bestemd. Er zijn lieden geweest, en misschien begaan ze nog, die te goeder trouw meenden, dat dergelijk gedoe iets met de daad van dé liefde te maken heeft! Het. vroegere geslacht is bij dit soort liefdadigheid opgevoed Aan kinderen hield men voor, dc versjes van llieronymus van Alphèn getuigen er van, dat ze braaf en vroom waren, zoo ze een armen bedelaar een cent gaven. Het is Jean Jacques Rousseau geweest, die met zijn fijn gevoel voor maatschappelijke gerech tigheid ook op het bedenkelijko van derge lijk „weldoengewezen heeft. Indien men het kind nog iets liet geven, dat voor hemzelf waarde heeft, zou zulk weldoen nog zin hebben, merkt hij in zijn Emile op. Een kind geeft liever honderd gouden tientjes dan één stuk koek. Zou dit laatste ook niet den volwassen weldoeners gelden? Wat missen zij met hun gave? Eten zij er een boterham minder om? De ipillionnair, die een ton voor een liefdadig doel ter beschikking stelt, wordt geprezen, maar is deze „vorstelijke" gift inderdaad een bewijs van zelfopoffering? Kost zij hem inspanning, ontzegging, harle- bloed? Er beslaat slechts één vorm van liefda digheid, welke toelaatbaar is en Rousseau heeft hem aldus omschreven. ..Het weldoen past den man' zegt hij," „die de aarde zijner gave cn do behoeften van zijn :neda- menschen kent Liefde uit zich allereerst als belangstel ling in het voorwerp onzer genegenheid. Wio liefheeft,, wil den geliefde Jeeren ken nen, steeds dieper doordringen iii zijn be staan, zijn 'ziel', zijn levensomstandigheden; De ^are daad der liefde is onderzoek, studie. Hoe komt de arme arm? Wat .zijn dc oor zaken van hulpbehoevendheid.' Waarlijk, Hit geen gemakkelijk vraagstuk. De ware liefdadigheid is niet eerder tevreden, voor dat ;zij dc economische, sociale en risveho- logischc factoren van het lijden der nicn- schv-n kent, De/c taak eisclit inspanning en kost heel wat meèr dan dc plcizierige gift op een fancy-fair! Slicht6 wie dc behoeften van zijn medc- TnciVschen kent, weet wat hij voor hen kan doen. Dit „doen" bestaat niet uitsluitend in gevön, althans niet uit&lulteud in geven van geldt De moderne armenzorg noemt zich gaaVne: maatschappelijk hulpbetoon, cn *ij geeft met deze uitdrukking een alzij- digjj' uitbreiding aan haar tank. Moderne liefdadigheid gaat niet klakkeloos te werk, maar behandelt met stelselmatig overleg dc haar opgedragen gevallen. Werkelijke liefdadigheid openbaart zich alleen in het offer. Zij geeft,.wat ha-ir het lieden hetkostbaarst is. Voor velen on zer zijn er"liever cn kostbaarder dingen dan geld. Hoe zuinig zijn wij op onzrn tijd, op ons talent, op onze reputatie. Met dit allerkostelijkste weg te schenken, kwistig en mild aan een iegelijk die het van noode heeft, betoonen wij ons eerst liefdadig. (Nadruk verboden). Brland's plannen inzake de Vsreenigde Staten van Europa. Het memorandum vindt een verre van gunstig onthaal in Rusland. Er is reeds op gewezen, dat, terwijl Briand's memorandum, hetwelk aanstuurt op ccn nauwer aaneensluiting tusschcn de Europeesche staten, eenerzijds met opgeto genheid is ontvangen, het aan den anderen kant wordt gekritiseerd of sceptisch behan deld. Zelfs onder degenen, die dc denkbeel den, welke aan Briand s plannon ten grond slag liggen, nobel achten, zijn er velen die aan de mogelijkheid der vtrwerkehjKiOg twijfelen, omdat er in Europa to vele tegen stellingen bestaan, gedeeltelijk als uit vloeisel der' vredesverdragen, die Briand onveranderlijk wil handhaven. Engeland neemt ten opzichte van liet memorandum een zeer koele, feitelijk afwijzende houding aan en dit is te begrijpen, daar Groot-Brit- tannië meer een werelddeel is dan pen Europeesche slaat Italic beschouwt den ont. worpen statenbond als een product van aii li Italiannschc gezindheid en Rusland, dat ook de eer heeft genoten, achteraf het me morandum te ontvangen, wil van'de plan nen evenmin iets weten. De Russische pers steekt er den draak mee cn betoont zich buitengewoon wan trouwend. Zij acht niets onjuister dan bij voorbeeld de ontruiming der derde zone in het Rijnland met dit memorandum in ver band te brengen cn is van oordcel, dat dit is ontslaan onder invloed van de te Lon den gehouden maritieme conferentie er- de verscherping van de betrekkingen tus- schen- Frankrijk «tv Italië» Boor het paqt van Kellogg^.aldus de Russische pers, zijn alle aanspraken van defi Volkenbond op dc- rol van een wereldorganisatie verloren ge gaan. Zoodoende ie dan de gedochte opge komen, dat Europa zich moet vereenigen om niet een kolonie van Amerika te wor den. Briand's Europeesche bond is volgens de Iswestia rechtstreeks tegen de .Vereenig de Stalen gericht: graaf Coudcnhove-Ka- lergi heeft reeds op zeer duidelijke wijze verraden, dat Pan-Eurona nier alleen tegen over den Amcrikaansehen dollar positie njoet kiezen, maar evenzeer tegen dc. „ver nietigende idcccn der unie van sovjetre publieken'. Een piin-Europesche.-bond- zou naar dc Russen verder van opvatting zijn, de ver werkelijking bcteekenen van tie oude plan nen van Chamberlain, die nbg steeds aan- stüren op de organisatie van een gewapend optreden tegen den sovjethond; liet memo randum van Briand wordt het bewijs ge acht van de volledige ineenstorting der materieelc cn moreele krachten van Euro pa; Frankrijk heeft steeds afwijzend ge staan tegenover alle .pogingen van de sov jet-unie. om de vvederzijdsche betrekkingen te regelen. Zijn pretentie om thans de Euro peesche economische krachten tot ontwik keling te willen brengen, vindt de Russi sche pers niet alleen belachelijk, maar ook verre van pacifistisch. Wio kan, zoo roept de Iswestia b.'v. uit, Frankrijks rol als sa boteur der ontwapening loochenen? lfei Frankrijk van Versailles, zoo wordt verder gezegd, het Frankrijk der interventie-oor logen tegen de sovjetunie en de sabotage van normale Russisch-Frnnsclie betrek kingen maakt er aanspraak op de rol to spelen van den staat, die bet kapitalisti sche Europa tot een eenheid wil maken. Briand s statenbond, aldus 'Ie gevolgtrek king der Russen, kan slechts een oorlogs zuchtig karakter dragen: zijn plan betee- kent een verdediging tegen een Amerikaan- schcn aanval en tegelijkertijd een poging om een aanval te doen op den bond der sovjetrepublieken. Achter den rug van Briand 'mét al zijn vriendelijkheid teekent zich reed^ de figuur af van de leiders der generale staven, die hunkeren naar oor- logsavontuiir en het proza van Briand, dat er lyrisch-poötisch uitziet, is, zoo wordt van Russischezijde verder gespot, reeds ont huld. Kortom: "(lë bolsjewisten staan zeer kri tisch tegenover Briand's oproep, waarvan het doel is de Europeesche solidariteit een feit te doen worden cn verwijten Frank rijk onder meer. dat het streeft naar de hegemonie in Europa. FRANSCH LEGERVLIEGTUIG NEERGESTORT. Parijs, 2 3 Mei. (V. D.) In de nabijheid van Charlres is een Fransch bombarde mentsvliegtuig omlaag gestort en geheel vernield. De vlieger werd met levensgevaar lijke verwondingen naar een ziekephuis overgebracht. UTRECHTSCHESTRAAT 49 TELEFOON 310 Uitsluitend langs dezen weg noodig ik U beleefd uit een bezoek te willen brengen ter bezichtiging van mijn nieuwe, geheel naar de eischen des tijds ingerichte le étage WAARVAN DE INGEBRUIKNEMING ZAL PLAATS VINDEN DINSDAG, 27 MEI 4 UUR N.M. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 772.5 te Thorshavn. Laagste barometerstand: 75S.1 te Frankfort. Verwachting: Zwakke tot matige O. tot N. wind, meest half tot zwaar bewolkt, mogelijk enkele re gen. of onweersbuitjes, iets warmer. DE DUCE SF0T MET ZIJN TEGENSTANDERS Hij maakt zich vrobhjk oi er hei „ganzengesnater" wegens zijn jongste verklaringen mens „Een schouwspel van e schijnheiligheid" Milaan, 22 Mei. (V. D.) Mussolini heeft heden een bezoek gebracht aan Milaan. Voor liet gedénkteeken ter nagedachtenis van de in den oorlog gevallen soldaten werd gedefileerd door oorlogsverminkten, waar na Mussolini1 een grootc monumcntale.com- mandostaf werd aangeboden. De duce hield volgens een greote rede, waarin hij o. m. het volgende zeidc" Gij hebt mijn redevoeringen te Livorno en Fio len cc gehoord. Deze hadden o. m. de ver dienste. dat zij alle ganzen, die de vrecd- zame kapitolen der verschillende Europeer sche landen willen verdedigen, aan het sna- terea hebben gebracht Immer zag men een duidelijker beeld van menschclijkc hypo crisie. Het schijnt, dat er slechts in Italië vliegtuigen bestaan, overal elders zijn slechts onschadelijke vliegers van zijde papier' Alleen Italië heeft kanonnen, el ders zijn slechts wandelstokken! Italië slechts heeft kazernes, overal elders zou den slechts amusementslokalen zijn. Het is alleen Italië, dat de aanmatiging bezit er een oorlogsmarine op na te houden, terwijl de andere volken slechts schepen hebben orn mee te gaan visschen of plciziertochtjes to maken Welnu, gij weet, dat de werkelijkheid an ders is en daar alle landen bewapend zijn, of zich bewapenen, begrijpt men maar niet waarom alleen Italië ongewapend is. Men heeft mij een staf. een commandostaf, aan geboden. Voor mij is deze slechts de staf van mijn gehoorzaamheid aan den geest van de overwinning en den .wil van het vaderland. Luchtbombardement bij Pesjawar Soerat, 2 2 Mei. Twintig cavalerie- soldatcn en vijf gepantserde auto's zijn hier .aangekomen bij den centralcn politiepost. K a r a t s j i, 2 2 Mei. Dc zegels van een spoorwaggon met dynamiet zijn verbroken. 'Een groot gedeelte van de lading wordt ver mist. Pesjawar, 22 Mei Gisteravond zijn bij een luchtbombardement een groot aantal aanhangers van den hadji van Tocrangzai gedood of gewond. Londen, 2 3 Mei. (V. D.) De toestand in Indië blijft zich nog steeds ernstig ont wikkelen. In de havenstad Soerat, 80 K.M ten Noorden van Bombay gelegen, zijn gis teren 250 cavalleristcn onder bevel van een kolonel aangekomen, die geheel van oor logsuitrusting zijn voorzien en vijf pant serauto's en een groot aantal machinegewe ren bij zich hebben Do troepen hebben in •le nabijheid \an het hoofdkwartier der po- 'itic hun tenten opgeslagen. Aangezien do Britsche autoriteiten een scherpe censuur uitoefenen, is nog niet be kend welke gebeurtenissen aanleiding tot bet zenden van deze troepen zijn geweest. Te Bombay vond onder leiding van den afgetreden voorzitter der wetgevende ver oudering, Patel, de grootste tot nog toe ge houden massa-demonstratie plaats, waar aan naar schatting 100,000 personen deel namen, mannen zoowel als vrouwen. Behal ve Patel voerden Dog 50 andere sprekers het woord Dc redevoeringen werden met be hulp van luidsprekers verstaanbaar ge maakt. Een ran op do banken. Londen, 23 Mei (V. D.) Gisteren be gon, naar uit Bombay gemeld wordt, een wnre „run" op de bank van Indië. Niet al leen te Bombay, maar ook in vele andere plaatsen weiden bij de filialen van de bank voor grootc bedraden aan gelden waarden opgenomen Alleen de bank van Tndië te Bombay betaalde gisteren in totaal 500.000 pand sterling uit Slechts bij de filia len te Cajcutta en te Allahabad kwam geen bizondere drukte voor. VERKEERSCEBOD: Vl ie regels van den weg negeert Te voet of met gerij. Hij hoort niet in de Langestraat Doch op de Leusderhei! LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 109. Kent U Setilose? de moest volkomen namaak van echte zijde. De Onderjurken, Hemdjes en Directoires hiervan vervaardigd, zijn keurig. De ontruiming heeft een vlot verloop Worms, 22 Mei. De ontruiming der stad Worms door de Franschc bezetting zal Woensdag a.s. een feit geworden zijn. Het aantal nog in do stad aanwezige troepen is de laatste dagen reeds aanmerkelijk ver minderd. Naar raming bevinden zich op het oogenblik nog 000 u 800 manschappen van het bezettingsleger In de stad. Dc laat ste troepen verlaten 24 Mei de stad en het laatste transport oorlogsmateriaal vertrekt a.s Woensdag. Ook in welingelichte kringen te Berlijn rekent, men thans op ccn vlot verloop der ontruiming, waarvan het einde op 30 Juni is bepaald. Men schat de Frnnsche effec tieven in Rijnland nog op ongeveer 20.000 man De grootc bevrijdingsfeesten zullen tus schcn 19 en 24 Juli plaats vinden. De rijks- president zal zich in verband inet deze feesten naar Spiers begeven. Na de feesten in die stad vertrekt hij naar Ludwigshnfen, Müinz en andere steden, die do bevrijding vieren. Het groote feest zal op 20 Juli te Mainz plaats vinden. Hier zullen regèeringsleden en o.a ook de rijkskanselier aanwezig zijn. Dinsdag daarop zal Coblcnz zijn bevrij ding vieren Daar wordt de Pruisische mi-, nister-presidént verwacht. Tusschcn Berlijn cn de vcriegcnwoordii gers der tweede cn derde Rijnland-zóne zijn alle toebereidselen getroffen om den bevrij dingsfeesten een waardig verloop te ver zekeren. Veiling van vliegtuigen, M a i n z, 22 Mei (V. D._). Do opperbetaal meester van het Franschc Rijnleger heeft vandaag te Mainz 25 vliegluighallen in vei ling gebracht, waarvan er 21 zich te Lachcn-Speyerdorf. 3 te Gricsheim bij Darmstadt en 1 hij KaisersJau.lcrn bevin den. De hallen zijn toegewezen aan ver schillende firma's o.a. ook aan do firma Marx te Mühlhauscn, aan w io ook do vlieg- luighal to Trier verkocht was. De drie hallen te Griesheim zpuden uit stekend gebruikt kunnen worden voor cle wereldvlieghaven, welke men daar wil ves tigen. Dc Hessiscbo regcering heeft daarom op het laatste oogenblik een stap laten doen bij den Franschen opperbevelhebber le Mainz, welke echter geen resultaat heeft opgeleverd RESTAURANT TEL. 1290 AMERSFOORTSCHE BERG TEL. 1290 GRANDS ET PETITS SA LONS POUR NOCES, FÊTES ET REUNIONS Lunch-Concert a f I 2.50. p.c- DIM AN CHE 25 MAI 1930 MENU Tortue a la F ran false Médaillon de Normandy Marchand dc Vin P'ommes frites Domes de Saumon du Rhin sauce Vincent Cocur de laitue Coupe Bonrbonnaisc Selection du Voilé d'Auge Corbeille dc fruits LUNCH THÉ DINER CONCERT

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1