ZON EN REGEN KLEEDING FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEQ ZaterdagTl Mei 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 281 ARNHEMSCHE WEG E DAMES MODEZAAK: OVERVRAGEN Buitenlandsch Overzicht (lOBTEINIILAm HUIZE „DE STICHTSCHE HEUVEL" Het onderzoek naar Kürten s wandaden Thans ook een medeplichtige aangehouden? Fa. L. J. Luycx en Zn. AOf5UUP?yiFf,jT",v4'VjJoaandeo voor Amersfoort {2.10. per maand 10.75. per flpJ"» _i—week (met gratli verzekering legen ongelukken) f 0.17'/f Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIE!) van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip von een bewijsnummer j elke regel meer f0.25. Llefdadlgbelds-advertentlïn voor dt helft van den prijs. Kleine Advertenlifn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels' 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal^ pjaatsen J J.—Bewijsnummer extfji f 0.05 door H. C-. CANNEGIETER. el leVèSscllende Is aan overvragen te n. Op allo gebied.vragen wij .van het i, van onze omstanders, ook van mis te veel. Wij vragen dingen, van welker gelijkheid wij lil ons hart 'overtuigd en wij zijn niet oer tevreden dan wan- ze ons zijn beloofd. lofton op zichzelf zijn reeds beden- genoeg, want zij binden den mensch ent iets, wat hij geenszins in handen de toekomst. Maar bleef men in het ten van zijn beloften dan nog maar be iden I cvcel prettiger is het voor heide par- cen gemakkelijke verbintenis na le ?n dan een moeilijke te verbreken. Met kleinigheid zijn slechts zeer weinig tchen tevreden. Zij willen uitsluitend rèote. Zij verwachten het groole, reke- ?r op, en toonon zich ontstemd, zoodra onvermijdelijke teleurstelling is geko- Verrcweg de meest en onzer 'sloepen wrevelig door 't leven, omdat zc zich oochcld, bekocht, bedrogen gevoelen, och is 't hun eigen schuld, dat ze,meer en gevraagd dan hun toekomt, ij beginnen al met onze kinderen. Wat hen beloven"' Uitsluitend het volmaaktste. Ze zullen het „nooit doen". Let op dit „nooit"! Het laat uitzondering toe. Het rekent niet mot wakke oogenblikken van de meuschc- natuur. Wij weten vooruit, en het weet dit vooruit, dat er op een nood- moment wel' eens een herhaling van vel zal komen. \"u wordt door ons die kleine mispas tot trouwbreuk, en belofte geschonden, vergen, dat het kind braaf, goed, vlijtig zal zijn. Heeft het geen tien [elk van die voortreffelijke deugden, rhïct het te kort. waar, hot Uèmcrgoiv niaarv w het is 'niet datEen vólgende mast zal hij oppassen, nietwaar? Zoo sukkelt het altijd achter hot Absolute aan. Nooit kt het dal verademend oogenblik der )cning, waarop het hoort fluisteren: 5 het goed' zijn zoo aan het stelsel van overvra- evvend, dat wij het niét eens meer op- !en. We zijn er in opgevoed. Alle in- ngen, heel de maatschappij over- gt De school, de kerk, het gezin school houdt "hanr tienen binnen, t een zeven voor het zoo goed als vol- ene Om maar te laten uitkomen, dat 'altijd nóg beter kan' Men is doodsbe- vd vcor de zelfvoldaanheid bij dc leer- S° jeugd! Maar het gevolg is, dat deze .tiengo cisch van het hoogste niet meer ernstig opneemt. Het beschouwt die e cijfers kalmweg als nominaal. Ze en geen praktisch belang, de kerk overvraagt, wanneer zc haar lidmaten bij hun toetreden verkla- n en beloften laat afleggen, welker bo nis hun bevatting en draagkracht te i gaat. Die jonge inenschen beloven; naar hun beste verinogen tc zullen li, maar voordat de plechtige dag om trappen de ernstigsten onder hen zich dc pijnlijke ervaring, dat zc hun be- reeds hebben verbroken. En dan nc- hcl in 't vervolg met het „heilige'* oauw meer. 't Is immers toch niet komen9 ora stelt hel huwelijk zooveel men- leur? Omdat men ook deze instcl- cr niet met bescheiden verwachtm- ;emoet treedt. Hoort de redenaprs- op een bruiloftspartij! Ongestoord levenslange trouw, weidsche plannen, vooruitzichten. Nu opent het fijn poorten. Nu gaat dc zon nim- onder! oag het niet op rekening van hel schuiven, dat liet zöovelen ont liet is weer dc schuld van de die van deze menschelijko instel- bovcnmenschelijke cischen cn die dc aardscho banden in den hemel fijn. Met een bescheidener woord- )uden zij heel wat meer voldoening bereikt, wat vragen wc niet aan het leven! e' ons gelukkig maken, het moet stoutste v erwachtingen vervul Ion, heerlijkste droómen verwezenlijken, ^tc krachten- tot ontplooiing bron stijd weer die overtreffende trap! m kunnen wc niet met iets minder 'n zijn? loven!, het kan ons niet meer geven ons krachtens zijn wetten bieclt. gelijk wij, aan de onvolmaaktheid en. Waarom vragen' wij dan het on- ko en waarom persen wij het belof- w aar va n wij toch vooruit wel weten, 20 niet zal houden? uk verboden). Briand's Europcesche plan nen. De Franschc oud premier Poincaré is geens zins geeestdriftig gestemd. Do verwekelijking van grootsche plannen vergt over het algemeen veel tijd, uithou dingsvermogen en geduld. Aan de idee, welke b.v. aan de stichting van den Vol kenbond ten grondslag ligt, kan adel niet worden ontzegd, maar tot dusver is de Ge- neefsctic instelling nog veiTc van volmaakt en af cn toe draagt zij zelfs een caricaturaal karakter, omdat tusschcr. theorie cn prak tijk meermalen ijzingwekkende afgronden gapen. Ook de plannen, waarvan Briand dc ver wezenlijking gaarne zou zien en die aan sturen op r,é stichting der Verccnigdc Sta ten van Europa, achten velen van beminne- üjken aard, maar te dezer plaatse is er wel eens vaker op gewezen, dat het aan kri tiek op de denkbeelden, waarvoor de Fran- sche minister van buitcniandscho zaken op komt. geenszins heeft ontbroken. Volgens sommigen speelt Franseh egoïsme hierbij een grootc rol, volgens anderen dragen zij .een auli-Amcrikaansch of een anti- Russisch karakter. Ook zijn «er critici, die wcl-is-waa; de oprechtheid der plannen er kennen, maar die de mogelijkheid van rea lisatie vrijwel uitgesloten achten in ver band met.liet eindeloos aantal, met elkaar in strijd zijnde, belangen, waarmee reke ning dient te worden gehouden. Tot hen, die eveneens vrij nuchter tegen over Briand's denkbeelden slaan, behoort ook Poincaré. die meermalen met Briand heeft samengewerkt in dc regeering. Poin caré publiceert herhaaldelijk beschouwin gen. die zoowel in de te Bucnor Aires ver schijnende Nacion als in het Panjsehc blad Excelsior worden opgenomen. In één dei- laatste artikelen houdt hij zich bezig niet het bekende memorandum, dat Briand aan do Europeesphe régeeringen hééft-laten "toe sturen. Poincaré Wijst erop, "dat reeds de for- mülcering van- Briand buitengewoon veel aan preciesheid te wcnschen overlaat, daar Briand voor de toekomstige constellatie van Europa uiteenloopcnde aanduidingen gebruikt, zooals; Europcesche groapcering, federatieve organisatie van Europa, Euro- reesche coöperatie, enz. Verder wijst Poin caré erop, dat het schadelijk kan zijn zich te bedienen van een terminologie, zonder vooraf het begrip nauwkeurig tc bepalen on tc omschrijven. Ook huldigt hij de opvat ting, dat het niet op zijn plaats is van Europa te spreken, omdat men Rusland, :Jat wil zeggen: de helft van het Europa van voor den oorlog, buiten dc toekomsti ge organisatie wil laten Wel breekt Poincaré er geen lans voor om Rusland ook te betrekken in Briand's fe deratie, maar niettemin ia hij van gevoelen, dat men in dit geval volstrekt niet mag oppen van een F.uropeeschen bond. Te minder is"ér, naar hij verder laat uitkomen, aanleiding tc gewagen van een Europec- sche unie, wanneer Engeland hiervan geen I'd zou worden. Bovendien hebben, naar Poincaré niet ver zuimt op te merken, de moeilijkheden, welke aan d© tenuitvoerlegging van Bri and's denkbeeelden in den weg staan, zich de laatste maanden reeds voorgedaan. Zoo beeft vooral dc international© economische conferentie duidelijk getoond, dat het één- worden van Europa, van den cconomischen czichtshook uit bekeken, op groote moei lijkheden sluit. Vandaar dat men de reorganisatie van Europa eerst in politiek opzicht heeft wil len bewerkstelligen; ook de toekomstige po- lilickc conferentie zou ongetwijfeld met ernstige moeilijkheden hebben tc kampen, dc weerklank, dien Briand s denkbeelden in dc Dui.tsche bladen hebben gevonden, legt daarvan getuigenis'af; ook, aldus Poin caré, mag men niet aannemen, dat een wer kelijk vreedzame organisatie van Europa een feit kan worden zonder, rationecle en duurzame, economische overeenstemming. Wanneer men thans aar. dc politiek den voorrang zou geven, zou men binnen ze keren tijd zich weer voor dc economische vraagstukken zien geplaatst. Men ziet dus: Poincaré is verre van geest driftig cn verwacht feitelijk van ABriand's grootsche. vcelormattcnde plannen bijster weinig. GROOTE BRAND OP EEN AMERI- KAANSCH VLIEGTERREIN. N c w Y o r k, 29 Mel (V.D.) Op het mililai- ro vliegterrein tc Mitchell Field is door tot uu toe onbekende oorzaak een hevige brand uitgebroken, tengevolge waarvan een 2ó-lal auto's een prooi der vlammen werd. Dc brandschado bedraagt ongeveer 100000 dol lars. Persoonlijke ongevallen hebben niet plaats gehad. RESTAURANT TEL. 1290 AMERSFOORTSCHE BERG TEL. 1290 Lunch-Concert a fl 2.50. p.c- GRANDS ET DIMANCHE Ier JUIN 1930 LUNCH MENU PETITS SA Hors d*Oeuvre variée LONS POUR Dieppoisc Consommé Madrilène en,tassc THÉ NOQES, ET Poulct sauté Chasseur FÊTES ET Pommes Parisicnnc DINER Cocur de laitue REUNIONS Selection des formages dc Fran (re Corbeille dc fruits CONCERT Het onderzoek naar de wandaden van Kürten wordt met groole snelheid voort gezet cn zou reed,3 in den loop van de vol- endo week k.urmmj .\ordcn gesloten. Het s io verwachten, da' daarna ii> de eerstE riants dc, gtrjr .i ibJvrij Kürtcn zul worden onderzocht. Het' proces tegen den moordenaar zal vermoedelijk reeds in Sep tember plaatsvinden Het onderzoek van don eoestesloestanö van Kürten is noodig, daar hij erfelijk belast schijnt tc zijn. Zijn vader was een berucht dronkaard. De politie tracht thans ook vast te stel len, ol Kürtcn medeplichtigen heeft ge- bad. Ook moei de rol, die zijn vrouw heeft ccspecld, nog nauwkeuriger worden nage daan. Men vermoedt n 1,, dat Kürtcn her haaldelijk naar huis is gekomen met klce- ren, die ir.et bloed waren besmeurd. Dit moet zijn vrouw zeker hebben bemerkt. Vrouw Kürten die, zooals intusschcn nog ;s gebleken, zelf ook reeds, in dc gevange ns liccft gezeten, stond zeer sterk onder den invloed van haar man, die wellicht het tellen van onaangename vragen heeft ver boden. Ben Ij n. 28 Mei. Naar de Deutsche All- j-orneino Zeitung meldt, is 111 aansluiting aan de verhoeren van Kürtcn een zekere Meurer gearresteerd, die vroeger bij dezelf de firma als Kürten Werkzaam was. Deze Mouter wordt or van verdacht Kürtcn de slachtoffers in handen te hebben gespeeld. Zooals men weet, werd het meisje, wier brief tot Kürten's opsporing aanleiding heeft cgeven, op 14 Mei door een anderen man naar den Volksgartcn meegetroond. Daar Kwam plotseling Kürtcn to voorschijn, die zich als haar beschermer vooideed en haar overhaalde hem naar zijn woning te volgen. Verdere sensntioneele ont hullingen. Dusscldorf, 29 Mei. (V. D.). In het po litierapport van heden over het verhoor \an den moordenaar Kürtcn wordt o.a. gezegd, dat het door dr. Schneickert inge stelde graphologisclic onderzoek zonder voorbehoud do gelijksoortigheid van dc i'.oor den dadef- geschreven brieven en de rnlangs door Kürten zelf gegeven hand- Rchriftproevqn tot resultaat heeft gehad. Deze brieven heoft hij geschreven op ge woon oud wit pakpapier, dat afkomstig was uit 'n levcnmidclelcnwinkel, waar hij zijn le vensmiddelen betrok. Volgens zijn eigen verklaringen heeft Kürten de brieven al leen geschreven met hc'. doel ze gepubli ceerd te krijgen en daardoor de bevolking van Dusscldorf in groote opwinding te bren gen. Verder bevat het politierapport verkla ringen van Kürten over de gevallen Gold- hausen, Mantel cn Ivornblum. Verder ver klaart dc moordenaar, dat hij op 31 Augus tus 1929 in de nabijheid van het centraal station Karoiine Hcr.strass uit Neuss ont moet heeft. Nadat z\' gezamohlijk ergens gezeten hadden, gelukte het hem het meis je over te haion tot een vrij lange wande ling. IUj bracht haar naar Torfbruch terug. Het meisje.verzette zich onderweg tegen zijn onbetamelijke, voorstellen, waarop hij haar worgde cn in het struikgewas wierp. De door Kürten gegeven schildering van het gebeurde, zoowel als een zeer uitvoerig verhaal over den inhoud van het gesprek met het meisje, komen volkomen otereen met de verklaringen van het slachtoffer. Onbekend is het volgende geval: In Maart van dit jaar sprak Kürten op het station Vorplatz ëen meisje aan, wier naam hij, niet kende. Dit meisje is intusschen opge spoord. Allereerst bezocht hij een café met haar en ging daarna naar de Grasrecke- strasse, waarna beiden te voet naar het bosch wandelden. Hier viel K. het meisje aan cn poogde, gelijk hijzelf beweert, haar te worgen. Het krachtig verzet van zijn slachtoffer belette hem echter uitvoering le geven aan zijn voornemen Zij slaagde er in te vluchten, doch bleef nog den _ge- heelcn nacht verborgen in 't struikgewas aan den rand van het bosch, daar zij vrees de, dat K. nog naar haar zocht. In twee gevallen hee'. K. moordaanslagen gepleegd zonder wapenen, alleen willende wurgen, Volgens zijn bekentenissen heeft hij echter, nog meer," van- dergelijke pogingen gedaari, welke gevallen echter -nog nie t ouder^ochj' zijn. Hij' verklaart échter tevens, dat wor ging hem in geen der pogingen gelukt is. Waarschijnlijk heeft hij derhalve twee da gen voor zijn arrestatie twee hamers ge kocht als wapenen. In den loop van van daag.is het gelukt deze hamers te vinden, Zij waren door twee jongens gevonden, nauwkeurig op de plaats, die K. had. op gegeven. K. herkende de beide hamers, toen zij hem getoond werden als zijn -eigendom, nadat hij tevoren een nauwkeurige be schrijving ervan had gegeven. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 772.6 te Jan Mayen. Laagste barometerstand: 7ö6„0 te Reykjavik. Verwachting: Z walde e tot matige O. tot Z. wind, half. lot zwuar be wolkt. droog behoudens kans op onweer, weinig ver andering in temperatuur. VERKEERSGEBOD: Let steeds op den verkeersagent Zie n a/ hij U beduidt. BedenkGij ziet maar eene kant, Hij-kijkt vier kanten uit.' - LANGES TRAAT 49-51. - Tel. 109 U zult verwonderd zijn* als U ziet Dé Keurige modellen, De mooie kleuren, De voordeelige prijzen, in onze uitgebreide Tricotage- en Lingerie-Afdeeling. TIET GRENSINCIDENT BIJ NEUHOFEN. Marien'werder, 29 Mei (V.D.). De ge mengde Duitsch-Poolscho commissie van onderzoek naar het incident van Neuhofcn heden met haar werkzaamheden begon nen. Den gcheelen dag werden talrijke amb tenaren der grenspolitie, Duitsche zoowel Is Poolsche, gehoord. Vrijdagmorgen wor den de verhóoren voortgezet. NANKING KRIJGT KLOP. Tjsang Kai Tsjck gewond? Parijs, 3 Mei (V.D.). Berichten uit Pe king bevestigen, dat het Noordelijk leger het front der Nankingti oepen heeft door broken en zijn opmarsch voortzet. De Nan-.' kingregeenng heeft haar troepen terug ge trokken cn hen nicuwo stellingen doen be trekken. Naar verluidt, zou maarschalk Tsjank Kai Tsjck, het hoofd der Nanking- regeering, gedurende de jongste gevechten tan de Loenghai-rivier zijn gewond. OVERAL VERKRIJGBAAR IN GROOTE EN KLEINE DC Importeursj HANDEL MAATSCHAPPIJ R EC KITTS, gd tof

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1