BUITENLAND Tuinartikelen BETALING VAN AEtONNEMENTS- GELDEN PER GIRO DE.EEMLANDEh Dinsdag 3 Juni 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 283 Buitenlandsch Overzicht Tardieu zal de orde handhaven Hij prijst het plan-Young Grasmachinesslijpen. Moeder en vijf kinderen verbrand De Zweedsche regeermg afgetreden DE ZUIGELINGENSTERFTE TE LUBECK i Fa. L. J. Luycx en Zn. LUYCX, WETHOUDER BUSCH OVERLEDEN Een der hoofdfiguren der Berlijnsche schandalen AOnUUFMFNTSPPIJS Pcr natn"cn v00r Amersfoort f2.10, per tnaand '0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIENv» i—i-o» bcwi)Snumm«( elke regel meer f0.25. Lle/dadlgheidJ-adv-ertentlEn voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlïn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regcU 50 eent, elke regel meer 10 cent, driemaal^ plaatsen_f Bewijsnummer extra f 0.05 Do binnenlandsche ontwapening in Oostenrijk. De voorne mens der regeering ontmoeten verzet. Schober schijnt ech ter onwrikbaar te zijn. Een aantal weken geleden heeft de Oos- tcnrijksche bondskanselier, Schober, een bezoek gebracht aan de Engelsche en Fran sche hoofdstad en daar onder meer ge poogd een leening voor zijn land te verkrij gen. De instanties, met wie hij heeft ge sproken, waren in beginsel wel bereid Schober ter wille te zijn, maar zij lieten uitkomen, dat er eerst een einde moest ko men aan de biuncnlandsche bewapening in Oostenrijk, daar deze niet alleen de rust in de republiek zeil bedreigt, maar ook een gevaar kan opleveren voor den vrede Schober heeft toen de belofte afgelegd, dat hij zou zorgen voor de binnenlandsche ont wapening in Oostenrijk. M. a. w.: hij zou maatregelen nemen, opdat niet alleen de linksche, maar ook de rechtsche organisa ties werden beroofd van haar gevaarlijke strijdmiddelen. Schober heeft de daad bij het woord gevoegd en een ontwaponings- wet opgesteld, die nu dezer dagen in 't par lement zal worden behandeld. De fascistische Heimwehrorganisaties stonden, toen zij van deze plannen hoor den, spoedig op haar achterste becnen cn trachtten hemel en aarde te bewegen, op dat er van de verwerkelijking der plannen, die haar macht dreigden te vernietigen, niets zou komen. De chrislelijk-socialen zijn door een en ander in een moeilijk par ket geraakt, daar op deze regeeringspartij. tegenover wie de bijna even sterke opposi tie der sociaal-democraten staat, voortdu rend door de Ileimwehrliedon een beroep wordt gedaan om een wijziging van het door hen gehate wetsontwerp te bewerkstelligen. De burgcwachtcn zouden graag zien, dat de competentie met betrekking tot de be palingen inzake het dragen van wapens, evenals tot dusver, zou blijven berusten bij de Landeshauptleute, doch daar kanten zich de sociaal-democraten tegen. Niet ten onrechte betoogen zij, dat deze Landes hauptleute óf met de burgerwacht sympa- thiseeren, of zelfs daarvan lid zijn, zooclat hun eventueel de mogelijkheid zou worden geboden de links zich orienteerende „Selbst- schutzverbande'' te ontwapenen en den rechtschcn burgerwachten de wapens te laten houden. De Christelijke-sociale club heeft tenslot te besloten zich met de regeering in ver binding te ötellen cn eens te informeeren, of zij aan haar oorspronkelijke wetsvoor stel vasthoudt. De Bcneden-Oostenrljksche Landeshauptmann Buresch werd daarop naar bondskanselier Schober afgevaardigd en in den loop van een gesprek, dat een heelen tijd duurde, werd den gedelegeerde duidelijk gemaakt, dat de regeering niet be reid was liet wetsontwerp in te trekken. De Weensche correspondent dr Kölnische Zei- tung weet zelfs te berichten, dat, wanneer de Christelijk-sociale partij de regeering ecnigerlei moeilijkheid mocht berokkenen, deze buiten het parlement om, zulks on grond der nieuwe constitutie, een ontwape- ningswet zou afkondigen. Afgewacht moet nu worden, of dit stand punt nog aanleiding zal geven tot conflic ten cn of uit een cn ander ook een regee- ringscrisis zal voortvloeien. Men krijgt wel den indruk, dat Seipol. die den burgewach- ten een goed hart toedraagt, achter de schermen ten zeerste zich beijvert den fas cisten een overwinning te bezorgen. Dat Schober ondertusschen op zijn stuk slaat, zou ook afgeleid kunnen worden uil het bericht, dat de hondskanselier gewei gerd heeft Apold, den voorzitter van de Alpine Montangesellschaft, die algemeen als de geldschieter voor de binnenlandsche bewapening wordt beschouwd, te ontvan gen. Van belang is ook, dat Vaugoin, de vice-kanselier, Zaterdag op de vergadering der Christelijk-sociaie club zich nadrukke lijk lieeft uitgesproken ten gunste ecner absolute ondersteuning van bondskanselier Schober, daar een sabotage van de wapen wet door de partij of ook maar een gedeel telijke wijziging daarvan de ernstigste ge \olgcn zou kunnen hebben voor de cliris telijk-sociale partij. Volgens de laatste be richten schijnen de leden van laatstgcnoem de partij hoe langer hoe meer m te zien. dat het raadzaam is zich niet tegen de wet te kanten, omdat de val van Schober wel eens een feit zou kunnen worden, wanneer de regeering ditmaal niet werd gesteund. En dat zou beleekenen: de overwinning van het socialisme. VERKLARINGEN VAN VENIZELOS. Hij spreekt zijn oordeel uit over Mussolini en de voor stellen van Briand. enizclos heeft in oen onderhoud met tnl Cfn""0rtllscrs der pers verklaard, dat c v van Balkanstatcn een zeer wen- cneiijK ideaal vormt, dat echter alleen nvezenlijkt kan worden, wanneer men - go jaren verder is. Naar aanleiding van .;,i.]00r ^uss°lini gehouden redevoeringen Mn Nd0 hij ervan overtuigd te zijn, dat »so ..ni een oprecht voorstander van den vrede is. di? memorandum van Briand ver- M f enizelos, dat hoi toC. Mandkomen inliCn,1!liroPeesc'le confederatie ecji groot ropa Z°U Z'^n voor a^° s^a^cn van Eu- Parijs, 2 Juni (V.D.) Minister-president Tardieu heeft gisteren te Dijon een groote politieke rede gehouden. In zijn rede her innerde hij aan de tallooze kabinetscrisis, die elkaar in Frankrijk in een kort tijds verloop hadden opgevolgd. Tenslotte was hij aan de regeering gebleven, omdat radi calen met socialisten en communisten hat werk van alle regeeringen anders ongedaan zouden hebben gemaakt. De regeering heeft echter den vasten wil, ten ko6te van alles, de orde te handhaven. Sprekende over da buitcnlandsohc politiek zeide Tardieu, Frankrijk to kunnen gelukwenschen met do financieele en politieke resultaten, die TARDIEU. bereikt waren door de aanneming van het Young-plan. Na de conferenties te Den Haag en Londen kon Frankrijk rustig voort gaan op den weg van vrede door arbitrage cn international; samenwerking. Uitvoerig besprak Tardieu ook den eco- nomi6Chcn toestand van Frankrijk. In het algemeen hcerscht er een onderconsumptie cn wordt er le veel geproduceerd. De 6taat moet hier maatregelen nemen. He t oude „laissez fairs", de volkomen onthouding van staatsinmenging, kon men in dezen tijd niet meer toepassen Men moefit er evenwel ook voor waken geen sociailstische begrippen in den staat toe te passen. Met een krachtige opwekking, om op den inge slagen weg voort te gaan, besloot Tardieu zijn rede. Parijs, 2 Juni (V.D.) Met groote waar deering schrijft de reohtsche pers over de rede, die minister-president Tardieu te Dijon heeft, gehouden. Ook linksche bladen schrijven goedkeurend over sommige ge deelten van Tardieu's rede, voor zoover de- zo geen betrekking hebben op de kwestie der concentratie. De Ere Nouvelle schrijft, dat dit vraagstuk in den vorm, dien Tar dieu gekozen heeft, niet zoo gemakkelijk op tc lossen valt. Ook de Quotidien keert zich tegen de concentratie cn 6ohrijft, dat er wel nauwelijks één radicaal-60ciali6t zal zijn, die de gedachte van samenwerking met de rechterzijde zal accepteeren. Do recht sche bladen hebben mets dan lof voor de gehouden rede. Vooral de Echo de Pari6 toont zioh ten zeerste bevredigd. De Petit Parisien ziet in de woorden van Tardieu een duidelijk en ondubbelzinnig program. STAKING BIJ DE MANSFELD A.G. TE EISLEBEN. E i s 1 e b c n, 2 Juni (V.D Hedenmorgen is de staking bij de Mansfeld A.G. tc Ei6- leben cn in de gehoele omgeving van Mans feld begonnen. Er wordt door ongeveer 97 percent der arbeiders gestaakt. In de Wolf- mijnen zijn van de -1000 man hoogstens 50 of 60 aan het werk gegaan, in de mijnen te Hettstedt 40 van de 1600, terwijl in de an dere bedrijven het werk geheel stil ligt. Het kwam ncl-gens tot incidenten, behalve to Eisleben zelf. waar communisten een verw gadering in de war stuurden. BRAND IN EEN KRANKZINNIGEN. GESTICHT. Talrijke personen ernstig gewond. New York, 2 Juni. (H. N.) In het staatskrankzinnigcngcsticht van Long Is land is voor de vierde maal binnen den tijd van een jaar brand uitgebroken, ditmaal in het verpleegstersgebouw, dat geheel ver woest werd. In hel geheel liepen ,28 perso nen. o.a.. 9 brandweerlieden, min of meer ernstige verwondingen op Ten gevolge van de snelle uitbreiding van den brand moes ten de verpleegsters, die zich in het bran dende gebouw bevonden, met behulp van vangzeilen worden gered. De 6000 patiënten, ZAMOExm. QOJkL.280 onder wie zich vele gevaarlijke krankzinni gen bevonden, konden door het personeel slechts mot moeite in veiligheid worden gebracht, daar onder hen tengevolge van de herhaalde onptloffingen, die zich tijdens den brand voordeden, een paniek uitbrak. Men vermoedt, dat de brand opzettelijk is gesticht. N e w Y o r k, 2 Juni. (V. D.). Naar uit Glen F.cho (Maryland) wordt gemeld, is aldaar in een landhuis brand uitgebroken, die zich met groote snelheid aan de omgeving me dedeelde. Hoewel de eigenaar zich kon red den, zijn zijn vrouw en \ijf kinderen in de vlammen om het leven gekomen. Stockholm, 2 Juni. Do Zweed sche regeering heeft heden haar ontslag aanvraag ingediend, nadat zij in verband met agrarische kwesties ren nederlaag had ereleden. POLITIEKE BOTSINGEN IN OOSTENRIJK Ween en, 1 Juni. (V. D.). Na een vlagge- feest der Heimwehrcn in Katzelsdorf kwam het tot een vechtpartij ti, ;chen Heimwehr- leden en snciaal-dcmoeraten en communis ten. Hierbij werden tweo Heimwehrleden zwaar, zes anderen licht gewond. VERZACHTING VAN VONNISSEN IN PALESTINA. Jeruzalem, 31 Mei. (Officieel). De hooge commissaris heeft de doodvonnissen van 22 der 25 Arabieren, die in verband met de onlusten Ier dood veroordeeld zijn, in levenslange gevangenisstraf gewijzigd. Een Jood die ter dood veroordeeld is, vroeg toe stemming om een beroep te doen op den Privy-Council. DE GROOTSTE SAFFIER VAN DE WERELD. De onderneming Ruby Mines in Birma maakt bekend, dat in een van haar mijnen een saffier van G30 karaat is opgedolven. Volgens do deskundigen is dit de grootste saffier die ooit gevonden is. Zelfs als het noudig zou zijn hem, wegens onzuiverheden erin, te splijten, moet het gemakkelijk zijn er een steen van te krijgen, die in geslepen toestand ongeveer 300 karaat weegt. De grootste geslepen saffieren, die tot nog toe bekend zijn, zijn maar half zoo zwaar, DIEFSTAL VAN EEN MILLIOEN FRANKEN. M ars ei 1 Pe, 31 Mei. Een diefstal van meer dan een milliocn franken werd be dreven in het kantoor van het postmagazijn van het station St. Charles door een amb tenaar, die gevlucht is. IN EEN TON DEN NIAGARA- WATERVAL AF. Niagara (Ontario), 31 Mei. William Hall is vandaag ongedeerd is een stalen ton den Niagara-waterval afgekomen. Het is do eerste maal, dat een dergelijke poging is geslaagd. TREIN GRIJPT EEN AUTO. Stockholm, 31 Mei. (V. D.) Nabij Tocrododa (Midden-Zweden) heeft de ex press trein naar Gotenborg op een overweg een auto gegrepen, die blijkbaar een defec ten motor had en op de rails stond. De ma chinist gaf nog waarschuwingssignalen, doch kon den trein niet meer tijdig tot stil stand brengen. De auto werd vernield en een inzittende dame was op slag dood. AARDBEVING IN JAPAN. Groote verwoestingen aan gericht. Tokio. 2 Juni (V.D.) Een aardbeving, heviger dan gedurende de laatste 25 jaren heeft plaats gehad, heeft Zondagmorgen in het Kw.anto-district plaats gevonden. De bewoners van Yokohama «n Tokio ont vluchtten hun woningen. Een groot aantal huizen werd verwoest, doch cr zijn voor zoover bekend, geen menschenlevens te be treuren. De oorzaak zou in ven wisseling van cub. turen zijn ge legen Opnieuw een aantal kinderen ziek geworden Volgens verschillende bladen zou de oor zaak vem de tragische zuigelingensterfte te I.übeck, na toediening van anti-tuberculose- vaccin wan Calmette voorgekomen, hierin gelegen zijn, dat er inderdaad een verwis seling v an culturen heeft plaats gehad. Door tien fout zou de oorspronkelijke cul ture zijn; afgestorven cn door dengene, die do fout .begaan heeft, heimelijk vervangen zijn doo r een andere culture, met bet be kende n.&odlottige gevolg Van ojfficieele Duitsche zijde, aldus de Msb., he bben wij intusschen nog geen be vestiging' van dit bericht ontvangen. L b e c k, 31 Mei. (H. N.). Het aantal zui gelingen, dat tengevolge van do inspuiting met het eimi-tuberculose-vaccin van Calmet te ziek is geworden, is thans met 3 tot 104 gestegen. Verdero sterfgevallen hebben zich niet voor gedaan. SDe verstrekking van het vac cin in Nederland wordt ge staakt. Een co:respondent van het Nederl. Cor- responrterfcticbureau te 's-Gravcnhage meldt, dat de Ni yJerlandsche regeering in afwach ting van eken uitslag van het onderzoek naar de oorzaak van de ster/gevallen onder zui gelingen 'h» Lübeck na behandeling mét CalmeUe-vaccin en van nadere proeven, be s'oten heerft, dat het Rijksscrologisch Insti tuut to Uitrecht, dat tot dusver dit vaccin verstrekte voor proeven bij kinderen uit tu berculeus! omgeving, do verstrekking zal slaken. Nog twee slachtoffers. L li b e c ik, 2 Juni. (V. D.). Volgens het hodenmor yen door den gezondheidsdienst van Lübe ck uitgegeven rapport zijn op nieuw twcM gevallen met doodelijken afloop te constatecren, zoodat het totaal aantal overleden tuigelingcn thans 24 bedraagt. ERNS' TIG MOTOR-ONGEVAL TE SANGERHAUSEN. II a 1 l e, 2 Juni (V. D.) Op den weg van Eislebcii n liar Sangerhauscn kwamen twee motorrijdc rs, waarvan er óén aan den ver keerden k;int van den weg reed, met elkaar in botsing.. Beide motorrijwielen werden totaal verinield. Beide motorrijders liepen zoodanige verwondigen op, dat zij spoedig na aankomst in het ziekenhuis, waarheen zij vervoerd werden, overleden. DUITSCHE DIPLOMATIEKE DIENST. Bekrachtiging der wijzigingen. Berlijn,. 2 Juni. (H.N.) De rijkspresi dent heeft ide verschillende wijzigingen, welke in deen diplomatieken'dienst werden verwacht, bekrachtigd. Dr. Stahraer, de Duitsche gcriant te Londen, zal met 1 Octo ber den die pet verlaten.' Tot zijn opvolger wordt benoemd de tegenwoordige gezant te Rome Freih err von Neurath, die op zijn beurt opgev plgd wordt door den tegen- woordigen s baalssecretaris von Schubert. Dc tegenwooirdige leider van de afdeeling Volkenbond Sn het ministerie van buiten- landschc zakten. Bernhard von Bulow wordt dan Schuber ts opvolger als staatssecretaris in het minukerie van buitenlandsche za ken. Hij zal r.ich reeds einde fttni met de leiding van 2 jet staatssecretariaat, belasten. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 76S.S té Abisko cn Hernösand Laagste barometerstand: 749.1 te Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige N. tot O. wind, afnemende bewol king, droog weer, behoudens kans op onweer vooral in het Z., iets warmer overdag. LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 109 Moeder, als je me Kousen koopt, koop ze dan bij wat die heeft is MOOI, STERK en niet duur en... prachtsorteering Uit Berlijn wordt d-d. 1 Juni aan do Cour. gemeld: De Berlijnsche wethouder Paul Busch, één cler hoofdfiguren uit het grootere Berlijn sche bouwierrein-schaandaal, is in het zie kenhuis aan kanker over.edcn. Tegen Busch die aan het'hoofd stond \an het gemeente lijk bouwbedrijf, waren retds in 1927 be schuldigingen geuit, die betrekking hadden op terreinaankoopen door de stad Daarna werd hij door de economische partij, waar van hij deel uitmaakte, krachtens een met zeer groote meerderheid van stemmen ge nomen besluit aangezocht zijn functie ter beschikking to stellen. Busch trad evenwel uit do ecunomische partij en behield zijn functie. Na het Sklarek-schandaal werden de ter reinaankoopen van de stad Berlijn opnieuw ter sprake gebracht en werd tegen Busch Je beschuldiging geuit, dat hij bij sommige aankoopen hooge provisies, die in de mil- hocnen liepen, had ontvangen Men stelde hem zelfs verantwoordelijk voor den slech ten financieelen toestand van Berlijn. Een. disciplinair onderzoek werd tegen hem aan hangig gemaakt cn ook de officier van jus titie besloot in Maart j.i tegen Busch een onderzoek in te stellen. Busch vertoefde toen to Lugano, waar hij genezing zocht voor zijn ernstige ziekte. Na zijn terugkeer te Berlijn werd hij door den officier van justitie verhoord. Ook do commissie van onderzoek uit den Pruisischen landdag heeft -zich met de affaire-Busch bezig gehouden. Busch moest spoedig naar het ziekenhuis worden overgebracht, waar hij thans, zoo als gemeld., is overleden i m Onze bij den GIRO-DIENST aangesloten abonne's wijzen wij op de bestaande gelegenheid om de abonne mentsgelden voor het Amersfoortsch Dagblad ieder kwartaal AUTOMATISCH van hun giro-rekoning te doen afschrijven. Deze automatische afschrijving brengt met zich een besparing van incasso-kosten, geen geloop met de kwitantie aan de deur en voor ons een vereenvoudiging van de administratie. Abonne's, die ons ingaande 1 Juli a.s. willen machtigen abonnementsgelden automatisch van hun postrekening to doen afschrijven, verzoeken wij opgavo van hun naam en adres, opdat wij een machtigings-formulier ter invulling kunnen toezenden. ADM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1