AMERSFOORTSCU DAGBLAD JAPONNEN FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDER BUITENLAMP Brugboog ingestort vos Zaterdag 7 Juni 1930 Uitgave: VALKH0FF& Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 287 PINKSTERBRAND Tumartikelen ILIFMU 1,1 J Grasmachinesslijpen. Buitenlandsch Overzicht THE MOUNT MINSTRELLS heden gearriveerd HAAAAAAAAAAAAAA A A AA AAAAAA AAA AH HUIZE „DE STICHTSCHE HEUVEL' Een achttal arbeiders sedood DE BEROERING IN BRITSCH-IND1E Aanvallers op een zoufdepot veroordeeld WILLEM GROENHUIZEN Het juiste adres voor Uw Gouden- en Zilverenwerken. Fa. L. J. Luycx en Zn. VOILE- MOUSSEUNE- ZSJDEN ARNHEMSCHE WEG 25* i DAMES MODEZAAK ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/t» Binnenland franco per posl per 3 maanden f 3.-* Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadighdds-advertentl€n voorde helft van den prijs. K'.dne Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer JO cent, driemaal plaatsen f l.—Bewijsnummer extsj\ f 0.05 door H. G. CANNEGIETER. Pinksteren is onder de Christelijke feest dagen diegene, welke het dichtste slaat bij den langsten dag. Er zal tusschen dit tijd stip van viering en de betcckenis lan het feest wel verband zijn. De zon, die alles in gloed zet, die de wereld be\rucht en de vruchten doet rijpen, wordt het symbool van de geestdrift. Op Pinksteren 6laat de zon van de geestdrift het hoogst. Deze dag wekt de herinnering aan de aanstekelijkheid van dit vuur. Men kent het oude verhaal van Smison, den zonnc held. wiens kracht zat in de lengte van zijn haar, gelijk de kracht van de zon in de lengte tiarcr stralen. Simson vangt' in een zijner vlagen van kwajongensachtigen over moed een groot" aantal vossen, aan wel staarten hij brandende fakkels bindt. Zoo jaagt hij dc wanhopige dieren de velden door, welke door het vuur dezer fakkel brand vliegen. In een oogenblik zijn alle graanstapels, wingerden en olijftuinen ver woest. De zon kan een verterend vuur zijn, zoo als haar gloed onder andere omstandighe den een weldadige uitwerking heeft. Gelijk de zon ook de geestdrift. Van Simson heet het, dat dc geest God hein onrustig maakt. De gevolgen van deze onrust gelijken weinig op hetgeen wij ple gen te verstaan onder de vruchten van den heiligen geest. Het heilige vuur doet groeien cn gedijen, het onheilige vuur verteert. Toch voelde de verwoester der velden zijn onver- winnelijke dolleraansdrang als goddelijke geest. Nog zijn er menschen, die, hoezeer de schrik van de vredige wereld, te goeder trouw overtuigd zijn, dat hun vernietigend werk uit verheven beweegredenen ontstaat Vurige gedachten, gloeiende gevoelens hebben herhaaldelijk brand gesticht. Als een vuurzee zijn revoluties over dc mensch heid gevaren; het opwindend" wnoid van de aanstichters werkte aanstekelijk. Er schijnt op sommige keerpunten van de g schicdenis geen opbouw mogelijk dan op dc puinhoopen van het verouderde. Vernieti ging gaat veelal noodwendig aan vernieu wing vooraf. Maar liet is dezelfde zon, die hier met haar gloed verteert cn ginds met haar gloed bevrucht Aanstekelijk is linie warmte ge lijk de geestdrift aanstekelijk is. Men klaagt wel, dat het onze nuchtere wereld van heden aan geestdrift ontbreekt. Zakelijk en berekenend zijn onze gcdach ten. Wij zijn te verstandig geworden voo; dc uitzinnigheid, welke in ontvankelijker eeuwen profeten dreef tot getuigen cn gan- sche scharen deed samenslroomen op hun meesleepend woord. Wij goloovcn, aldus klaagt men, niet meer in dc kracht van de geestdrift. Toch kennen juist wij een dcrgelijken brand als welke met Simson's fakkels dc ganschc wereld in een enkei oogenblik in vuur zet. Juist in onzen tijd met zijn snelle verkeersmiddelen is de geestelijke aanste kelijkheid groot. Als besmettelijke zieKten ■verspreiden zich leuzen, gewoonten cn lief hebberijen over dc aarde. Zij steken dc wereld in brand cn vernietigen daarna zich zelf. Kort is dc duur van haar hevig be staan. Als een zinnebeeld \an deze aanstekelijk heid vliegt hel lied over dc landen. Op zeker oogenblik hoort men ccn bepaalde melodie. Men hoort haar hier, men hoort haar daar, men hoort haar alom. Draai orgels spelen haar, straatjongens fluiten haar; radio, grammofoon cn jazzband bren gen haar ten gehoore. Dit liedje zit in dc lucht cn neemt gansch den dampkring in beslag. Morgen wordt het door een ande ren „Schlager" vervangen cn overmorgen kent niemand het meer. Zoo als dit lied de gedachte. Heiiige zo'o- wel als onheilige gedachten w erken aanste kelijk. Men kan er zich tegen verzetten, men kan zich te weer stellen, liet geeft niet. Wat kan de afzonderlijke korenaar doen, ■wanneer Sim6on's vossen met brandende fakkels de velden doorrennen'' In de algc- meene vuurzee ontbrandt zij mee; haar gloed ontstaat niet uit eigen begeerte, maar onder den onweerstaanbaren drang van een universeelc aandrift. Wij klagen vaak over dc besmettelijkheid "van slechte gedachten, verkeerde gewoon ten en misdadige neigingen. Over de kracht van het vuur dat verteert. Maar Pinksteren herinnert ons er aan, clat niet slechts het onheilige besmettelijk van aaicl is, doch dat ^an het heilige een niet minder aansteke lijke werking uitgaat. De kiacht van het ^uur dat bevrucht evenaart die van het vuur dat verteert. Dit is dc moedgevende Pinkstcibood schap: dat het getuigenis van het goede, verhevene en heilige zich verspreidt als een brand, de aarde in beslag neemt gelijk de son, die do wolken doorbreekt en in wier warmte cn licht nu alle volKen zich koes- foren. Tc dikwijls mecnen wij mismoedig, dal onze idealen eenzaam zijn en gedoomd tot vruchteloos uitsterven. Wat geeft het, verzuchten wij, zoo wij zc in hun afge slotenheid trouw blijven? Maar eensklaps breekt de Pinksterbrand uit cn tot onze vreugde ervaren wij, dat wal wij voor een persoonlijke illusie hebben ge houden. het gemeengoed is der ganschc geestdriftige wereld. (Nadruk verboden). JUuvensTjn. 90Jfei~288 De Fransch-Italiaansche betrek kingen. Er schijnt eenige ont spanning te zijn ingetreden. De redevoeringen, die Mussolini een tijdje geleden heeft gehouden, hebben te Parijs een buitgewoon onaangenainen indruk ge maakt, omdat zij nauwelijks verkapte drei gementen aan Frankrijks adres bevatten. Er werd dan ook een sfeer geschapen, die reeds bij voorbaat het hervatten dar in uitzicht gestelde Fransch-Italiaansohe onderhande lingen uitsloot. Maar thane is er van Ita- liaansclie zijde een poging gedaan om blijk baar de scherpe kanten af te slijpen van Mussolini's bii6 en polemisch woord. De Italiaansche minister van buiicnlandsche zaken, Grandi, heeft namelijk in den senaat een rede gehouden, die een veel verzoe ningsgezinder geest ademde. De Eransbhe minister-president Tardieu had dezer dagen aan al zijn ministers en onderstaatssecretarissen zoo nadrukkelijk mogelijk verboden in hun redevoeringen ook maar met één woord te reppen van de Fransch-Italiaanschc betrekkingenen vooral Mussolini's redevoeringen te bespreken. Dit Ls een verstandige wenk geweest en nu Gran di ineens een veel liefelijker geluid laat hooren dan de leider der fiscisten, is de Fransche pers ook veel bezadigder in haar uitspraken geworden Correct en hoffelijk worden thans de reiati.js tusschen Home on Parijs besproken. Men is thans van oordeci, dat de rede vnn Grandi, die als een regen boog na oen hevig onweer stond gespannen, nu weer discussies mogelijk maakt cn er wordt aan toegevoegd, dat. wat Frankrijk betreft, het niet aan goeden wil til ontbre ken. Naar driegemontcr, zoo wordt betoogd, wil Frankrijk niet luisteren, maar r.p vrien delijke uit nondigi n gen is het wel bereid in te.gaan. Blijkens den UI lstei n-Naoh richten- dienst dringt b.v. dc socialistische Populai- er thans nadrukks'.ljk op aan, dat men thans na de rede van Grandi onverwijld de gelegenheid moet aangrijpen om de on derhandelingen Italië m te biden. Ita lië kan gerechtvaardigde aanspraken laten gelden, verklaart zeds het socialisdiscne blad, al i6 lang niat alles, wat het eischt, ge motiveerd. Twee punten zijn het vootal, die do Fran sche pers op den vjbraronJ stelt. In de eer ste plaats verklaart zij, Jat Grandi geener- lei juridische aanspraken kan laten gelden op vlooii)..riteit met Frankrijk Up de confe rentie van Washing.on is Italië wel-is-waar dc pariteit toegestaan, wat de groot 3 slag schepen bi treft, mnr niet de pariteit in be ginsel alsmede voor alle scheepsc itegorieën Evenmin gaat liet, volgens de Pari.'sche bla den aan, wanneer Grandi artikel 8 van het Volkcnbondspact, dat zich met de algeme ne ontwapening bezig houdt aanhaalt om de Italiaansche ei|éhen inzako pariteit te steunen. Verder bestrijdt de Parijeche p:rs mat haast nog grooter beslistheid, dat Grandi op de Londensche vlootconfercntie o: nader hand ter gelegenheid van de Volkenbonds- \ergadoring tc Genóve een forme'l voorstel heeft gedaan om een Fransch-Italiaansch accoord te sluiten inzake het stopzetten der verdere bewapening. Een d vg-hjk voorstel, verklaart de Paris Midi, is wol meermalen in de pers versohenen, maar dc Ouai d'Or- j say heeft nooit langs otTicioehn weg ton desbetreffende aansporing ontvangen. On- dertussohen heeft men Ie Parijs de hoop nog niet opgegeven, d.u er weer -.•on Fransch-Italiaansch con tiet lot stand zal komen Overal komt de wil tot uiting om het inleiden van dergelijk* onderhandelin gen geen imoeilijkheion in den weg le leg gen; dit blijkt ook reeJs uit bot feit. dat van de G2 interpelli' lie bij la Fran sche Kamer zijn ingediend, geen enkele zich bezig houdt mat de Fransoh-Ilaliaansohu betrekkingen. The famous Jazz-dancing-band of Francis La Rondelle is vanaf in den Theetuin van het Restaurant Huize „DE STICHTSCHE HEUVEL" Amersfoortsche Berg Matinee 3-6 n.m. Soiree-dansante 8-11 uur n.m. Lunch Diner Concert. RESTAURANT TEL. 1290 AMERSFOORTSCHE BERG GRANDS ET PETITS SA LONS POUR NOCES, FÊTES ET RÉUNIONS DIMAKCHE 8 JUIN 1930. Lunch-Concert. MENU Chartreuse de Poularde Rachel Consomme Soubrette en tasse Les Barquetlcsdu Pentecóle Medaillon de Normandy a Ia Beam Haricots verts Croustades Moldavc Corbeille du Printcmps TEL. 1290 LUNCH THE ET DINER CONCERT L'Orchestre La Rondelle jouera pendant le Lunch - Ie Thé - le Diner. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.1 ie Blacksod. Laagste barometerstand: 7iS.l te Ingö. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit N. richtingen, licht tot half bewolkt, droog weer, iets koeler. Rome, G Juni (V.D.) Te Bassa di Santa Anna, nabij Cuneo, is een boog van de se dert eenige jaren in aanbouw zijnde brut; over de Stura ingestort. Acht arbeiders, die op en onder de brug aan het werk waren, werden gedood, terwijl één arbeider zwaar werd gewond. De oorzaak van de ramp is onbekend Eert stam aan de Ajghaansche grens getuchtigd Langestraat 43. TEL. 852. Een troepenmacht van den stam der Afri- di's, die aan de grenzen van Afgsnistan wonen en die Woensdag in de richting van Pcsjawar was opgerukt cn een paar biok- liuizcn had vernield, is na een korten aan val door het garnizoen van Pcsjawar over de Afgaansche grens teruggedreven. Zij hebben liun gewonden kunnen meevoeren, zoodat de verliezen niet bekend zijn, maar de Afridi's hebben reeds bij het eerste tref fen, dat niet een bombardement door twee legervliegtuigen gepaard ging. de vlucht genomen. Bombay, 5 Juni. Toen 25 jongelieden van de 100, die onlangs aan een aanval op een zoutdepot hadden deelgenomen, heden tot één dag gevangenisstraf werden veroor deeld, zeiden zij tot den rechter, dat zij den aanval zouden herhalen, tenzij zij strenger gestraft werden; 1S5 jongelieden werden veroordeeld tot 3 maanden dwangarbeid NIEUW DUITSCH-POOLSCH GRENSINCIDENT. Schneidemühl, 5 Juni. (V.D.) Aan de Duitseh-Poolsche grens heeft in de buurt van Schlochau een grensincident plaats ge had. Een groep leden van de vereeniging Deutsche Jugendkraft uit Pollnitz maakte een uitstapje, waarbij zij zich slechts enke le meters over de grens begaven. Bij Niesc- wang werden zij in hechtenis genomen door twee Poolsche burge(% die waarschijnlijk tot do grenswacht behoorden. De Zeitung für Ost-Pommern weet nog nader te melden, dat een der deelnemers aan do excursie, zekero Ballermann, reeds weer in de stad zijner inwoning is terug gekeerd. Hij werd door de Polen naar Konilz gebracht. Ilier werd hij gedurende twee dagen vastgehouden en aan een verhoor on derworpen De grens loopt op de betreffende plek langs een landweg. Naar verluidt, had de begeleider Ballermann zich bij het naderen der Poolsche grensbeambten snel weder op Duilsch gebied teruggetrokken. TREINONGELUK IN MEXICO Vijftal Cooden, New York, G Juni. (I-I.N.) Volgens een bericht uit Mexico is bij Chihuahua een goederentrein ontspoord, waarbij vijf perso nen gedood zijn. UIT HONGEREND CHINA Tweehonderdduizend kinderen sinds Januari Lezweken. Londen, G Juni. Uit Brisbane wordt blij kens de Tel. aan de Daily Telegraph ge meld, dat een in Australië uit China aan gekomen Heilsoldaat heeft medegedeeld, dat sedert Januari j.l. in de Noordelijke pro vincies van China, als gevolg van den hon gersnood, meer dan 200.000 kinderen zijn gestorven. Tachtigduizend vrouwen en meisjes werden verkocht tegen tweo of drie, dollar en uit de opbrengst werden levens middelen voor de andere familieleden ge kocht. SCHANDAAL IN DE GEVANGENIS VAN PRETORIA. Pretoria, 5 Juni. Sensationcele gevol gen worden verwacht van een inval, die door een jrroóte groep van politic-agenten en dcdcctiv.es vanmorgen is gedaan in de centrale gevangenis van Pretoria. Beweerd wordt, dat de inval m verstand slaat met diefstallen van regeeringsgoederen cn 't on wettige drukken van officicele documenten evenals het smokkelen van verschillende erboden artikelen in cn uit de gevangenis, liet stelselmatige onderzoek in do verschil- nde afdeelmgen der gevangenis is nog niet afgeluopen. Pretoria, 5 Juni. Goederen van won derlijken aard werden aan den dag ge bracht, o.a laarzen, schoenen, t&sschon, briefhoofden van particuliere firma's, jene ver en offitieole documenten, die onwettig ?edruk'. waren. Er schijnt een ruilhandel plaats gehad tc hebben tusschen gevange nen cn ex-gevangenen. LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 109. Nu nog een aardige en Uw toil let is A F. In iedereprijskuntU klaarkomen. NOODWEER IN SPANJE. Talrijke noodlottige gevolgen. Madri.d, 5 Juni. Tijdens het zware on weer, dat gisteren boven Madrid woedde, sloeg de bliksem op verschillende plaatsen van de stad in. Tengevolge van een met het onweer ge paard gaande wolkbreuk werden in den rand der stad de fundamenten van vier hui zen zoo ondermijnd, dat deze instortten. Drie mannen cn een vrouw werden onder de puinhoopen bedolven. Ook uit dc provincie komen berichten van zware regens en groote vernielingen daar door. HET SPOORWEGONGELUK BIJ MONTEREAU. Toch kwaadwilligheid? Parijs, 5 Juni. (V.D.) Naar het Zwil- sersch Telegraafagentschap meldt, zijn te St. Louis niet ver van de Fransche grens drie personen van 25 tot dertig jaar, die zien op verdachte wijze gedroegen, aangehouden en ondervraagd. Zij verklaarden naar St. Louis te zijn gekomen om daar werk te zoe ken. Aangezien zij echter niet in het bezit bleken te zijn van papieren cn beweerden uit Montereau te komen, zijn zij onmiddelijk 1 gearresteerd. Eén van hen wist te ont vluchten, doch kon weer gepakt worden. WERICLOOZENRELLETJES TE BERLIJN Berlijn, 5 Juni. (V. D). Hedenavond kwam het in den Lustgarten tot een bot sing tusschen werkloozen cn de politie. Do demonstreerendo menigte gooide de politie met steenen en ging haar met stokken te lijf. Nadat de politie zich van haar gummi knuppels bediend had, zag zij zich later, toen uit de menigte geschoten werd, ge noodzaakt, eenige schoten te lossen, ten einde schrik aan te jagen. Berlijn, 5 Juni. (V. D.). Nader wordt - over de wcrkloozenrelletjes gemeld, dat door de politie 11 demonstranten gearres teerd werden. Vier politieagenten werden door steenworpen licht gewond. Er kon niet worden vastgesteld, of onder dc demon stranten ook gewonden gevallen zijn. Wan neer dit het geval is, dan zijn de gewon den door liuu kameraden meegenomen. NIEUW MILLIOENENVERLIES VOOR BERLIJN? Berlijn, 5 Juni. (V. D). Dc Tempo geeft berichten over een nieuw milliocnenver- lies voor de stad Berlijn, dat ontstaan zou zijn uit de verpachting \an een stuk grond aan den Alcxanderplatz aan een Ameri- kaansche maatschappij. Volgens berekenin gen \an liet blad bedraagt liet verlies voor de stad minstens 70 tot 80 miliocn Mark. Een officicele bevestiging hiervan is nog niet verkregen. DE VERDIENSTEN VAN LORD CARNAVON. Londen, 6 Juni. (H. N.) Een door het Egyptische ministerie van financiën be-' noemde commissie heeft geadviseerd aan de erfgenamen een bedrag van 35.000 tc schenken ter erkenning van de verdiensten, welke lord Carnavon zich voor Egypte heeft verworven door de blootlegging van het graf van Toet-ank-amen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1