BUITENLAND DE EEMLANDER Vrijdag 20 Juni 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a I 28e Jaargaqa No. 297 Buitenlandse!: Overzicht Onrust in den atmosfeer De wedrennen van Ascot onmogelijk WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Gouden Trouw-' en Verlovingsringen GASFORNUIZEN PAieror DE DEKK1NGS VOORSTELLEN IN DUITSCHLAND Richtlijnen gevraagd Internationale Liga van Vrümetselaren Een 22 uurs-zitting in het Lagerhuis Snowden contra Churchill 9 uur 56 min Fa. L. J. Luycx en Zn. DE WERKTIJD DE MIJNEN IN MIJNONGEVAL NABIJ KAAPSTAD CALVË-DELFT'S MAYONNAISE ABONNEMENTSPRIJS pet 3 aatadeo voor Amersfoort f2.10. per raaand 10.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden I Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J DAGBLAD PBIJS DER AOVERTEHTIEN van 1—4 regels f 1.03 met inbegrtp van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadlghelds-advertentlCo voor da helft van den prijs. Kleine Advertcntiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels $0 cent, elka regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. fi&wiisnammer eits* t 0.05 AnU-commnnisme in Finland. Finland, het schoono land in het Noor den van Europa, beleeft cp 't oogenblik woe lige tijdon. Men vreest er do laatste weken dag aan dag, een staatsgreep, waarbij het Parlement ontbonden en een soort fascis tisch regime ingevoerd zou worden. Regeering heeft zich reeds genoopt gevoeld het parlement tot een bizondere zetting bijeen te roepen en dc verschijning \an de communistische bladen ie verbie den, een maatregel, die met de grondwet, welke onvoorwaardelijk ce vrije meenings- uiting eischt, in flagranien strijd korau De tegenrteliing tusschcn communisme en burgerij schijnt in Finland verbitterder to zijn dan in eenig ander land, uitgezon derd wellicht Hongarije. Dc door de com munisten met behulp van de Russische bolsjewisten georganiseerde opstand, die uitbrak toen Finland na de ineenstorting van het Tsarisme op hot punt stond van zijn herwonnen vrijheid te profiteeren, leid de tot een ootzettonden burgeroorlog. Toen de Regeering er in slaagde, stap voor siap het land te heroveron, werden de communiston aan een vervolging bloot gesteld, die meermalen bet karakter van con uilroeiïngsoorlog aannam. Men wilde met alleen wraak nemer op de onmenscho- lijke methoden van de communisten, maar ook het gevaar afwenden van een filiaal van den machtigen naburigen Sovjet, die bereid staat bij het ger.ngsto blijk van lurgelijko zwakte der Finsche communis ten met gewapende hulp te steunen. Do sociaal-democratei» braken volkomen met het communisme, en plaatsten zich welbewust op den bodem van de grondwet Sinds een aantal jaren is de comraunisti sche partij verboden. Haar invloed op de vakbeweging vroeger vrij groot sterk teruggeloopen Bewijs hiervoor lever de de z.g. Roode Dag' het vorig jaar. De poging om een alg©meenc staking uit te roepen leidde tot een volledig fiasco. Des ondanks brachten de communiston het bij rie laatste verkiezingen nog tot een getal van 120000 stemmen er 23 mandaten. In eenige gemeenteraden behaalden ze de meerderheid en stelden onderwijzers ambtenaren aan. De nicuwë anti-communistische' bewe ging gaat van de stad Vasa uit, die in den Ljd van den burgeroorlog de tijdelijke ze tel was voor de regeering. en van Lappo, waar de booren piêtisi'sch gezind zijn. Waartoe zoo vragen deze menschen Lebben wij ons leven ir den burgeroorlog gewaagd, ais do rooden toch voortgaan dc belangrijke zetels te bezetten cn zelfs uit hun midden de onderwijzers rocruteeren, die onze kinderen moeten opvoeden. Mas sa-deputaties zijn naar den president van de repubiiok geweest om te eischen dat hij voorgoed een eind aan de communi9tenactie zou maken. Talrijke huldigings-teleg:#nv- inen aan den overwinnaar van den bur geroorlog, eeneraal Mannerheim gericht, bewijzen voldoende wie in Finland als de „sterke man' wordt beschouwd. Het slaat volgens de Vors. Zcitung, waaraan wij dc gegevens voor dit artikel ontlecnen, abso luut vast, dat de anti-communistische be weging gebruikt zal worden voor fascisti sche doeleinden en hier ligt juist de kans op ernstige complicaties. Indien tol dc nieuwe zitting van den Rijksdag, die tegen 1 Juli bijeengeroepen is, alles kalm veriooj t. komt vanzelf de vraag op, wat er met de communistische afgevaardigden gebeuren Hioet In verband niet do volksgezindheid is het vrijwel uit gesloten, dat zij hun zetpls weer zullen in nemen. Men vermoed dal d< Rcgcering de zen uitweg kiezen zal, dat zij alle commu nistische afgevaardigden voor de parlc- mentszitting arresteert onder verdenking van hoogverraad, waardoor zij automatisch hun mandaten verliezen Dan komt liet belangrijke probleem aan de orde van de uitzonderingswetten, waartegen bepaalde burgerlijke groepen meer speciaal de Zwcedsche volkspa-tij tegeij gekant (zijn, vijl hierdoor dc communisten een marte laarskroon op 't hoofd gezet zou worden, terwijl de propaganda endergrondscli zou voortgaan. Besluit do Rijksdag echter niet tot de uit zonderingswetten. dan konden lascistcn wel oens do gelegenheid aangrijpen om hun plannen tc volvoeren. Het leger is anti communistisch gezind, en bovendien bc- «taai er eon sterk fascistische voelend vrij willigerscorps, dat zeer doet donken aan dc beroemde fascistische militio in Italië. Volgens de jongste belichten ontwikke len ook de communisten een groot© bedrij vigheid cloor hot formeeren van roode garden en het verspreiden van vlugschrif ten in groot en omvang Deze schoone zomer kan voor Finland een sombere betcckenis krijgen. Omveer boven Frankrijk Engeland en Italië DE SPIONNAGE-ZAAK TE MINDEN Nog meer arrestaties verwacht. De militaire kapelmeester Adam en zfjn vrouw, die wegens spionnagj te Minden in hechtenis zijn genomen, zullen we!drav zoo meldt de N.R.Ct.. naar Leipzig worden ge bracht, om daar tor beschikking van het rljksgerechtshof te worden gesteld. In ver band met deze aangelegenheid worden nog meer arrestaties verwacht. Boven Frankrijk hebben, zooals reeds ge meld, hevige onwedere gewoed ook elders ie bet niat pluis geweest. Zoo hoeft een ontzettend onweer boven Aecot het houden van wedrennen naar de Royal Hunt Cup onmogelijk gemaakt. Een bookmaker werd door den bliksem gedood. De baan geraakte gedeeltelijk onder water. Er waren aldus de N.R.Ct. in hei pad- dook meren van twee en drie voet diepte! In den wedren om schuilplaatsen voor het noodweer te krijgen, vielen verscheidene dames in haar Ascot-japonnen in den mod der; hoeden vielen af, parapluiïs gingen vorloren cn verscheidene dames bereikten de tribunes zonder schoenen. Mannen met hooge hoeden drosgen dames op hun rug naar het overdekte gedeelie Het was noodweer, zooals bij menechen- heugenis te Ascot niet was voorgekomen. Ook boven Londen heeft het vreesclijk gï- spektakeld, evenals boven andere deelcn van het land De lage terreinen zijn over stroomd, de 6traten warden in bergetroo- men herschapen. Door do overstrooming van een rivier bij Manchester zijn na het onweer 3 mannen gedood. Het spoorw eg tram- en autobusverkecr te Londen is geheel ontredderd. Te Rome heeft na jen onweer een hevige slagregen Ln korten tijd de 6traten onder water gezet. Ook uit Toscane worden regens gemeld. Do omtrek van het Lago Maggiore werd gisteravond door een wolkbreuk ge teisterd. Ten Oosten van het Corno-meor werden door oen aardstorting op het traject Gio vanna-Colica do landwegen en spoorlijnen over oen afstand van 200 M. bedolven. Tele foon-, telegraaf- on electrischc-gelcldingen zijn onbruikbaar. Van eenige afkoeling na het onweder is nog nieis te bespeuren. TEL. 852. LANGESTRAAT 43. Moderne modellen. Z^A'Cfsxo. QOJÏU-JS8 Een verklaring van de S. D.: Rijksfractie. Het jaarlijksche congres te Genève van 2124 Augs. 1930. De medcdeeling, dat hot congres der liga in Gonève zal plaats vinden, is, naar wij vernemen, in de kringen der leden met veel bijval begroet geworden cn naar wij ook reeds uit verschillende Europeesche centra vernemen, zal de deelname dit jaar die van Amsterdam -nog overtreffen. De ar beid, die 6inds het Amsterdnmsche congres vlijtig is voortgezet, manifesteert zich de groote uitbreiding van het ledental met nieuwe ideeën en waardevolle uitingen. Naar het voorbeeld van de te Praag op gerichte Academia Maconnica is thans een wetenschappelijke sectie in het leven ge roepen. In de groep voor practieehen vre- desarboid zal ditmaal ook bet probleem Pan-Europa in studie genomen worden. De in het begin van dit jaar opgerichte .Ivünstler Kette" zal gedurende de congres dagen oen tentoonstelling van mago'nniefcc kunstwerken in Genève hoiiden. Na de commissie en be6tuurszittingen op 1 Augustus vindt op 22 Augustus een feestelijko opening plaats in dc Victoria Hall. Den volgenden dag worden de Zittingen voortgezet en besloten met een verhande ling over „Der Freiraaurerische Abwehr- kampf" en vindt deê avonds een boottocht plaats over het meer van Genève. Op Zon dag 21 Augustus vindt een ritueel© feest- loge plaats in den geest, zooals deze het vorig jaar in het Concertgebouw te Am sterdam werd gehouden, thans onder dc auspiciën der loge „Union des Coeurs". op gericht in 176?, waarna een slotbanket plaats vindt. Het thema Pan-Europa zal worden inge leid door ds. Mclcher3 uit Warga, terwijl dc jeugdproblemen behandeld zullen wor den door mr. ds Boenders, lid van het hoofdbestuur der orde in Nederland. Berlijn, iv Juni 'FIN.) De sociaal-de mocratische rijk&dagfrajUe heeft met be- trekking to* liet tekort op do begrooting de dekkingsvoorstellcn der regecring een verklaring gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dat dc fractie zich in verscheidene zittingen met het vraagstuk der dekking heeft bezig gehouden, waarbij algemeen de ntJTOzakeüjkheid is erkend, om he*, tekort de begrooting spoedig te dekken cn zoo doende ccn noodzakelijkheid is erkend, om bet tekort op de begroot'.ng spoedig to dek ken en zoodoende- een noodzakelijke voor- aardo to vervullen om het economische 'even weer op gang te brengen cn do so ciale politiek tc kunnen handhaven. Da; entegen verzet dc fract:o zich krachtig te- een het streven om var. do tegenwoordige crisis gebruik te maken voor een algemco- no vermindering van de looncn en van de sociale diensten. Dit streven komt bizonder tot uitdrukking in de voorstellen der regee rt ng tot fmirimping t nn den dienst der verzekering legen rie vJ. rkcloosheitj en cl* verzekering tegen ziekte. In de fractio be staat er volle overeenstemming over, dat de be'angnjkste eisch van het oogenblik verschaffing van arbeidsgelegenheid Bij de openbare uitgaven zijn belangrijke tczuinigingen noodig. Dit geldt in. dé c- ste plaats van de militaire uitgaven, die m overeenstemming moeten worden gebracht met den tegenwoordigen noodtoestand van et Duitsche rijk en van het Duitschc volk. Ook kan op vele andeie uitgaven worden bezuinigd, zoo bij het departement van bui- tenlandsche zaken, bij do hooge pensioenen enz. Voor zoover het tekort niet door be zuinigingen kan worden gedekt, zullen nieuwe inkomsten noodig zijn. Het dek kingsprogramma van de regecring wordt echter door de sociaal-dcmokratischo frac tie zoowel in zijn grondgedachte als in vele nnderdcclen verworpen. Aangezien aan de fiactie vele positieve voorstellen tot over winning van de crisis en reorganisatie van do financiën zijn voorgelegd, is aan het be stuur der fractie opdracht gegeven, in een •olgende zitting richtlijnen aan dc fractie \oor te leggen. BTRD IN AANTOCHT. Grootsche ontvosgst. New Vork. 19 Juni (H.N.) Admiraal Byrd en zijn roedewerkers worden vandaag aan boord van hun oxpeditieschip in de haven van New York verwacht en zulc;: vanmiddag hun triomfale intocht in de 6tad houden. De ontvangst zal zelfs dia van Lindbergh nog overtreffen. Veertig 6chepen zullen bij do aankomst van hot expeditie schip saluutschoten afvuren. Er wordt een groote parado van leger en vloot gehouden, waaraan ook vliegtuigen deelnemen. De stoet zal langs den gebruikelijke!) weg van de batterij naar het stadhuis trekken, waar de burgemeester Byrd cn zijn medewerkers uit naam van de stad zal ontvangen. DE CRISIS OP MALTA In het Lagerhuis. In het Lagerhuis is aan den premier dc \iaag gesteld, of de regeering van plan was stappen te doen om haar ontevredenheid over de houding van het Vaticaan ten aan zien van de Malthezerkweetic tot uiting te brongen. Macdonald antwoordde, aldus de N.R.Ct., dat do regecring er op voorbereid was. wat baar betrekkingen met het Vaticaan betreft, om de zaken te laten zooals ze waren. (Zoo als men weet, heeft de Engelsohe regeering reeds eenigen tijd de gizanlschapspost bij het Vaticaan onbezet gelaten.) ONTBERING IN CANADA. Londen, 19 Juni (H.N.) In het gebied van Peace River in Canada was een troep van 120 personen, welke enkele weken ge leden uit Edmonton vertrokken was, om een woud kolonie te stichten, tengevolge van een wolkbreuk Aan dc buitenwereld afgesneden geraakt, zonder dat men hier van elders kennis droeg De ongelukkigon hebben grooto ontberingen moeten door staan. zoodat verscheidene personen zelf6 den hongersdood gestorven zijn. Eindelijk het enkele leden van de kolonie gelukt een naburige gemeente te bereiken, waarop vliegtuigen terstond hulp hebben gebracht- Merkwaardige looneelen van slaperigheid en een stekelig debat. Londen, 18 Juni. Het Lagerhuis is na een zitting van een-en-twintig uur met de behandeling begonnen van het derde arti kel van het financieelc wetsontwerp, waar bij de oppositie den minister verzocht, mede te deelen, tot wanneer de regee ring van plan was door te gaan. Snow den, die aanvanke lijk geen aandacht aan de vraag der oppositie schonk, ze-ide d3t het vol strekt onmogelijk was. aan het ver zoek van Churchill tot verdaging van het Lagerhuis te voldoen, daar de SNOWDEN. concludeerendc op merkingen van Churchill onbeschaamd en beleedigend waren. Churchill was een on overtroffen meester in deze kunst. Snow den ontkende dat hij het Huis of de oppo sitie geringschattend behandelde. zooal6 Churchill had beweerd. Integendeel deed hij zijn best om dezen schijn te vermijden. Austen Chamberlain, die Snowden leven dig beantwoordde, verklaarde dat het Huis thans niet in zitting bijeen zou zijn, indien het niet Snowden in een slecht humeur had gebracht. Snowden moest er zich re kenschap van geven, dat hij het Huig mis schien zou kunnen overreden, doch het niet kon dwingen. Chamberlain eischtc dat premier zou komen teneinde een einde te maken aan dezen schandelijken toe stand. Tenslotte aanvaardde Snowden een motie fot verdaging van dc discussies. Omtrent de nachtzitting bericht het Handelsblad nog: Toen 's middags het Lagerhuis bijeen kwam, zagen de meeste leden na een hee- len nacht door en alles tezamen bijna 22 uur achtereen te hebben vergaderd, er vrij ölapcrig uit. Het is 'een merkwaar dige nachr geweest met electriciteit in de atmosfeer, die zich ook in de zaai deed ge voelen. V'eischeidene redevoeringen wer den door donderslagen van buiten onder broken. De gemoederen werden overeen komstig verhit. Do toets\ved6tnjd tusschen Churchill en Snowden werd gisteren hervat. Om half een vroeg Churchill om verdaging der zit ting. waarop Snowden op ijskouden toon antwoordde: „Wij hebben thans negen uur oor de artikelsgewijze behandeling ver- aderd cn alleen tot artikel 17 afgedaan. De zitting zul voortduren lot wij artikel 27 hebben bereikt Verscheidene leden lagen tegen drie uur annacht op de banken te slapen. Sommi gen kwamen tegen acht uur in lichte zo- merkleeding terug. Anderen bleven den go- hcelen ochtend in avondkleeding. Het was in de vergaderzaal 's nachts zoo bedompt, dat een van de conservatieve hips, Capt. Margeson, flauw viel. Een on de Labour-whips, Ben Smith, ving hem op cn behoedde hem voor een val. Een Arbeiders-afgevaardigde, die om halfzeven s morgens een koud stortbad nam, werd door een sein aan zijn stemplicht herin nerd. Hij trok een paar klecdingstukken aan en ging barrevoets naar zijn plaats! Telkens werd het debat door onaange name opmerkingen onderbroken. Om .half- negen zeide Churchill: „Wij worden hier met kwaadwilligheid behandeld, de spre kers van regeeringszijde zitten te grijnzen of zij heer en meester zijn en niemand an ders recht van spreken heef'. Snowden be handelt de oppositie met buitengewone cn zelfs onbeschaamdo onverschilligheid." Dit werd door Snowden betwist, die zei, dat hij zijn be6t deed om te verbergen wat hij van do oppositie dacht. Ten sloite werd artikel IS aangenomen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 767.3 te La Coruna. Laagste barometerstand: 745.3 tc Vestmanoer. Verwachting: Meest matige Z. tot Z. W. wind, zwaar bewolkt tot be trokken weinig of geen re gen, weinig verandering in temperatuur. lANGE->TRAAT 49-51. - Tal. 190 KATOENEN EN ZIJDEN VOILS MOOIE D ESS INS De onderhandelingen mislukt Genève, 19 Jum (V.D j De besprekingen ui de Kolcncommissie van de Internationa le Arbeidsconferentie bi-treffcndo een uni forme overeenkomst inzake den werktijd in do kolenmijnen, zijn mislukt. Dc Com missie beeft alle voorstellen verworpen. Terwijl de commissie heden do voorstel len inzake een öjtf-urigen en een" 7-ui'igen werkdag verwierp onderging het voorstel der Duitsche regeering betreffende invoe ring van den 7%-urigen werkdag hetzelfde lot. Men is tenslotte m de commissie niet lot overeenstemming kunnen komen betreffen- oe dc kwestio van den werktijd in de kolen mijnen. De voorzitter der commissie, de voorma lige Duitsche rijksminister van Arbeid Braun heeft hot voorstel gedaan om niet- tegens'aando alles toch voort te gaan met de aogingen om tot een overeenkomst tc ge raken. MIJNONTPLOFFING IN DE OEKRAÏNE. Berlijn. 19 Juni 'H.N.) Volgens een be richt uk Moskou heeft in een mijn bij Arlemowsk in de Oekraïne, waar enkele maanden geleden reeds verscheidene mijn werkers -door een onploffing zijn omgeko men, opnieuw een ontploffing plaatö ge had, waarbij ditmaal 35 mijnwerkers het leven hebben verloren, terwijl er ongeveer 30 gewond zijn. Tien dooden Londen. 19 Juni (VD). Naar uit Kaap stad gemeli wordt werden in de Reef-mij- ren zeven inlandscho mijnvv erkers door vallend gesteente gedood, terwijl 10 ande ren gewond werden. De mijnwerkers wer den door de instorting geheel van dc bui tenwereld afgesloten. De opruimingswerkzaamheden gaan met grooto moei'ijkheden gepaard. PROF. EINSTEIN NIET NAAR OXFORD. Borlijn, 19 Juni (H.N.) Prof Einstein heeft tot de universiteit van Oxford een schrijven gericht waarin hij mededeelt, dat hij tot zijn leedwezen op udvied van zijn dokter er van moet afzien naar Oxford te- komen om persoonlijk de bul van zijn eerc- doctoraat in ontvangst te nemen. HET BEZETTE GEBIED. Het Duitsche ministerie doarvoor wordt 1 Oct. opgeheven. Berlijn, 18 Juni. Vanmiddag vond in den rijksdag een bespreking plaats van het rijkskabinet met de leiders der regeerings- partijen. waarin een besluit genomen werd over het tijdstip van de opheffing van het ministerie voor de bezette gebieden. Het ministerie zelf zal 1 October a.s. op geheven worden als zoodanig. Tot 1 April 1931 zal dan nog een tijdelijk bestuur van hot ministerie blijven bestaan. Vro*g THANS Aid: Rcclamo aan onze NIEUW PRODUCT OOK IN POTJES VERKRIJGBAAR de nieuwe recepten voor Mayonnaise-schotds Mal

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1