JAPONNEN FIRMA DUIM BURGER Tu i n artikelen DE EEMLANDER Zaterdag 21 Juni 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 298 VOILE- MOUSSEUNE- ZIJDEN ARNHEMSCHE WEG 26" I DAMES MODEZAAK De laster van de geschiedenis Buitenlandsch Overzicht Restaurant Geen zomerkieeding in den Rijksdag Een incident ter arbeidsconferentie De werkgevers verlaten de zaal 9 uur 56 min. Fa. L. J. Luycx en Zn. DE REVOLUTIE IN BOLIVIA Grasmachineslijpen. ABCHHEMENTSPR1JS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per mxand. 1.0-,75,-pcr we-k (met gratis verzekering tegeo ongelukken) f -0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f J.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 511 PRIJS PER ADYERTEHTIEH van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrfpvan een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadlgbeids-advertcntMEn voor de helft van den pri|a. Kleine AdvertenUën „KEITJES" bH vooruitbetaling 1—$ regels 50_cent, elke tegel meer J0 cent, drtaaaal plaatsem_f l.rr» fiewllinummer eitw f 0.09 door H. G. CANNEGIETER. Een heuglijk verschijnsel is de nieuwe op vatting, welke zich baanhreekt omtrent het geschiedenisonderwijs op de scholen. Ge slacht na geslacht is vergiftigd geworden door de gedachte, als zou dc geschiedenis der menschhöid hoofdzakelijk, zoo niet uit sluitend, krijgsgeschiedenis wezen, lle'gcen men leerde, vestigde den indruk, dat het bestaan van de menschheid niets anders was dan een reeks zeeslagen, ruitergevech ten en bombardementen en dat de uitblin kers van "het menschelijk geslacht louter houwdegens en vechtersbazen geweest zijn. Wanneer iemand, die het leven op aardo uit de geschiedenislessen moest leeren ken nen, bijv. een maanbewoner, deze boekjes in handen kreeg, zou hij tot de overtuiging ge raken, dat dit Teven vbortdurend een katastrofaal karakter, draagt,, dat de. schok/- kende gebeurtenissen er niet van de lucht zijn en de rampen elkaar regelmatig Opvol gen Dat er ook een vredige ontwikkeling van de beschaving zich voltrekt en" dat er tegenover één uitbarsting van ellende mil- lioenen rustige oogenblikkenzijn waar te nemen, zou hem volkomen ontgaan. Wij mogen de, pioniers onder de school meesters wel erkentelijk zijn, die met dit eeuwenoude stelsel eindelijk hebben durven breken en die hun leerlingen een beeld voorhouden,dat volmaakt andere trekken vertoont. De^e gezegende nieuwlichters ves tigen de aandacht voornamelijk op do op bouwende machten, welke dc eigenlijke ge schiedenis vormen, de geschiedenis, die door het vernielende werk van de oorlogs mannen tijdelijk wordt onderbroken. De ware geschiedenis is die der cultuur, en cultuur bctcokenl: bearbeiding, verzor ging, verpleging, vorming, bebouwing. De helden der historie zijn de mannen en de vrouwen, die zich voor dc verbetering van de maatschappij verdienstelijk hebben ge maakt: de staatslieden en bedrijfsleiders, do landbouwers, zeevaarders; handelaars; Ja- brikanten, de geleerden en kunstenaars, de geneesheeren cn de horvormers der samen leving. Ilun arbeid cn die van de millioencn nederige werkers, die hen terzijde hebben gestaan is belangrijker dan de uitbarstin gen van vernielzucht, welke wij vroeger op school in de „jaartallen" als de mijlpalen der beschaving hebben geregistreerd. Gezonde gedachten kiemen slechts lang zaam. Want hetgeen thans nog slechts on der weerstand als gevaarlijke nieuwlichterij wordt ingevoerd, is de vrucht van een be ginsel, dat reeds bijna twee eeuwen oud is. Niemand minder dan Jean Jacques Itous- seau, heeJt al gewezen op de avcrechtsche manier van geschiedenis-onderwijs, waar mee de opvoeders der menschheid te goeder trouw hun pupillen bederven. „Een dor grootste gebreken der geschie denis", zegt hij in zijn Emile, „is, dat zo de menschén meer van hun slechte dan van hun goede zijde leert kennen. Graag ver wijlt ze bij revoluties, dc vreèdzame ont wikkeling van een volk blijft onvermeld. Den slechten schenkt ze roem, de goeden geeft ze der vergetelheid prijs of maakt ze bespottelijk. De geschiedenis lastért onop houdelijk het menschelijke geslacht.'" Aan dez" laatste beschuldiging denken wij onwillekeurig, wanneer wij letten op het geschiedenisboek van de hodendaagscho massa: de krant. Het dagblad is dc dage- Jijksche kroniek, welke de historie der menschheid opteekeiit. Maar hoe gaat deze kroniekschrijver te werk? Men kan allen eerbied hebben voor de waarlijk verbluffende technische en reda-c- tionecle volmaaktheid der tegenwoordige pers, cn niettemin kan men het betreuren, dat zij op het voetspoor der ouderwebsche gcschiedboekjós den lezers zulk een eenzij dig en dus onjuist cn onrechtvaardig beeld .van de menschelijke samenleving voorspie gelt. Dc krant schrijft katastrofaal; de gebeur tenissen, welko zij vermeldt, zijn zenuw schokkend cn betreffen hoofdzakelijk ram pen en misdaden. Op de verschrikkingen vestigt zij door uitvoerigheid cn lettertype de aandacht. Wie de maatschappij uit de krant moet leeren kennen, krijgt den in druk, dat men hier op aardo in een hel gedoemd is te leven. Een poel van misdaad en rampspoed opent zich voor zijn oog. Hij raakt verbijsterd door een onafgebroken reeks gruwelen. Wat Rousseau zei van het geschiedenis boekje, geldt bijha tweo eeuwen later met meer recht nog van de courant. „Een der grootste gebreken der krant", zouden wij hem kunnen verbeteren, „is, dat zc de men schen meer van hun slechte dan van hun goede zijde leert kennen.'Dc krant lastert Onophoudelijk het menschelijk geslacht." Wordt het geen tijd, dat men ook deze tekortkoming gaat inzien en dat men einde lijk ook hier recht gaat doen aan de nobeler uitingen van den raenschclijken geest, die toch ten 6lottc dc laagheden in kracht cn veelvuldigheid overtreffen? (Nadruk verboden). Précaire toestanden in Egypte. Men heeft in onze telegrammen kunnen lezen, dat in Egypte esn kabinetscrisis is uitgebroken alis gevolg van een conflict tus schen den koning en het kabinet inzake dc minieterieele. verantwoordelijkheid. Het schijnt den nieuwbenoemden kabinetsforma teur al gelukt te zijn, een nieuw ministerie te vormen, maar de vraag is, of daarmee aan een tweede verschijnsel een einde is gemaakt, dat de regeermgecrisis vergezelt, namelijk de onrust en de opwinding onder de bevolking. De politic heeft zooalö ge meld is verscheidene betoogingen in Cai ro moeten uiteendrijven. De Wafdpartij had voor vandaag een groote demonstratie voor het koninklijk palei6 aangekondigd. Alle toe gangen tot het paleis van den koning wor den door de politie en de militairen be waakt. 1 De opwinding in de Wnfd-partij Ï6 het grootst,'1 omdat men hier de oorzaak van dq crisis tpeechrtjft aan Engelschen invloed. Men rekent er zclf6 al öp, dat het nieuwe kabinet bij de eerste ontmoeting met het parlement door een overweldigende meer derheid van de Wafd terstond tot aftreden zal worden gedwongen. Dit zou tot groote moeilijkheden aanleiding geven, daar op parlements-ontbinding binnen 30 dogen nieuwe verkiezingen moeten volgen, die zon der twijfel de Wafdpartij weer met een krachtige' meerderheid in het parlement terug zouden brengen. Vólgens dén correspondent van de „Ti mes" ligt de oorzaak van het aftreden der Egvptisohe regeering in het mislukken van de onderhandelingen tusschen Engeland cn Egypte, en in de groote economische cri sis als gevolg van dc maloze in de katoen industrie. Een correspondentie, die de V_066. Zeilung over den toestand in Egypte van uit Lon den bevat, spreekt al van een toekomstig bankroet, waarvoor Egypte staat. Terwijl de nationalisten in Egypte hun aanhangers de straat op drijven om tegen den koriirig té demonstreer en, die ongrond wettig zou hendelen, en het oude kabinet alleen beeft ontslagen, om door middel van een ambtenaren-regcering het Engelsch- Egyptischo verdrag, dat Nahas in Londen geweigerd, heeft, toch onderteekend te krij gen breken dc bankiers in de- City plus de leidende Egyptische economen en katoen- groothandelaars zich het hoofd over de kwestie, hoe het bankroet over Egypte af te weren. Met deze onheilspellende passus vangt het Duileche blad zijn pessimistisch artikel aan. Wij zullen de détails van dit artikel hier niet weergeven, maar wel kan men er uit loeren, dot de Egyptische regeering finan cieel een nogal onverantwoordelijke politiek heeft gevoerd, door het vastleggen van alle liquide geldmiddelen in katoenaankoopen, terwijl de katoenprijzen voortdurend zin kende waren. Het gevolg bleef niet uit. De mogelijkheid om de voorraden in het bui tenland te beleenen werd steeds geringer, en als noodwendig verschijnsel volgde 't le- rugloopen van de koers der Egyptische staatspapieren. De kasmiddelen van de regeering liepen voortdurend achteruit, terwijl het oude ka binet zich alweer verplicht had tot groote katoenaankoopen uit de oogst, die binnen ongeveer drie maanden ter markt zal ko men. Het gebrek aan geldmiddelen werd zoo nijpencj. dat ook de bevloeiïngswerk- zaamheden moesten worden stilgelegd. Al dit vormt den economischen achter grond van de Egyptische crisis. Wat in Londen niet openlijk wordt uitgesproken, maar ongetwijfeld een belangrijke rol speelt, is het feit. dat de crisis nauwelijks op te lossen zal zijn zonder dat de kredie ten op korten termijn vloedbaar gemaakt worden. En het is zeer aan twijfel onderhe vig, of men in Londen daartoe zal willen helpen vóórdat de politieke betrekkingen tussohen Engeland en Egypte zijn gezuiverd. Huize „dc Stichtschc Heuvel Tel. 1290 D1MA.NCHE 22 JUIN 1930 'Lunch a fl. 2.50 STAKING VAN DE DOUANE-AMBTE NAREN TE TIENTSIN. Verklaring von Minister Wang. Tientsin, 20 Juni. Handelend naar do opdracht van Bell, hebben alle douane ambtenaren den arbeid neergelegd. Den gehcelen dag wordt er in dc haven van Tientsin niet gewerkt. Simpson heeft Jcn- sisjan op de hoogte gebracht van de hou ding van het douane-personeel. Minister Wang heeft te Nanking ver klaard dat de nationalistische regeering draconische maatregelen zal nemen tegen dc in beslag neming van de douane-inkom sten te Tien-tsin door dc Noordelijke mili tairen uit Shan-se. De regeering van Nanking zal de haven van Tientsin door oorlogsschepen afslui ten die alle in- en uitgaande schepen zul len onderzoeken. De inkomende rechten, die anders te Tientsin verschuldigd zijn, zullen nu te Dairen en Tsjing-tau geheven worden. Bezoekers zonder jas zullen worden geweerd Berlijn, 20 Juni. (V.D.) In het Senioren convent werd heden erop gewezen, dat de communistische afgevaardigde Maslowski in een der rijksdagzittingen tijdens do bui tengewoon warme dagen in het spreekge stoelte was verschenen, in een toilet, dat niet bepaald ..saltmfahig" mooht worden genoemd, welk voorbeeld al spoedig door andere sprekers gevolgd werd. Van ver schillende zijden- werd verklaard, dat een dergelijk optreden niet in overeenstemming is met de waardigheid van den rijksdag, doch dat het reglement van orde toevallig geen bepalingen bevat, aan de hand waar van togen een dergelijk gedrag zou kunnen worden opgetreden. Besloten werd de frac ties te verzoeken er voor zorg te dragen, dat de afgevaardigden in de zittingen ver schijnen in een toilet, dat met dc waardig heid van den rijksdag harmonieert. De tijdelijke vice-president Von Kardorff heeft bekend gemaakt, dat van morgen af alle tribunebezockers, die liet wagen zon der jas te verschijnen, zullen worden ge weerd. Ook den heeren van de perstribune zal verzocht worden mot dezen wensch van den vice-president rekening te houden. FORD GEEFT AL ZIJN PERSONEEL GELIJKTIJDIG VACANTIE. N c w-Y o r k, 2 0 Juni. (H. N.j De Ford fabrieken te Detroit hebben aangekondigd dat alle fabrieken op 12 Juli voor den lijd van ten minste 2 weken gesloton zullen worden. Deze maatregel is bestemd tot reorganisatie van het bedrijf en beoogt ook alle arbeiders en het kantoorpersoneel ge lijktijdig vacantie te geven. Dc overige automobielfabrieken te Detroit moeten voornemens zij'n het voorbeeld van Ford te volgen cn in den loop van den zomer de fabrieken eveneens voor korten tijd te sluiten. ZES PERSONEN BIJ HET BADEN VERDRONKEN. Düsseldorf, 2 0 Juni. (V. D.) Giste ren zijn bij het baden in den Rijn nabij Düsseldorf in totaal zes personen verdron ken. Op verschillende plaatsen kwamen nog meer personen bij het baden in gevaar, doch met uitzondering van genoemde zes gevallen slaagden de reddingsbrigades er in de zwemmers op het droge te brengen. Nog meer zwemmers veronge lukt. Frankfort a. d. M., 2 0 Juni. (H. N.) Tc Mannheim zijn gisteren bij het zwem men in den Rijn 3 schoolkinderen en 3 vol wassenen verdronken, terwijl in het na burige Frankental 3 opgeschoten jongens eveneens bij het zwemmen verdronken zijn. Invoering van den 7'< urigen arbeidsdag in de mijnen? G.enèiV.e, 20 Juni (V.D.). In de Kolen- commissie der Internationale Arbeiders- conferentie is het heden tot een opgewon den incident gekomen. De Engoische regeer ingsafgevaardigde stelde voor het gisteren verworpen Duitschc legeeringsvoorstel om den 7%-urigen ar beidsdag in de mijnen in te voeren nog maals In s'cmming te brengen. De werkgeversgroep verklaarde zich hier tegen en er ontspon zich een heftige dis cussie over de orde. De Üuitsche regeerings- vertegenwoerdjger dr. Tetzcler diende daar op het verworpen .voorstel met een gewlj- zigden tekst als nieuw voorstel in. Bij een stemming over de orde werd met 27 tegen 2 stemmen besloten het Duitsche regee- nngsvoorstel opnieuw in stemming te bren gen. Onder protest verliet daarop de werk geversgroep gesloten do, zaal, verklarende, niet meer aan do besprekingen der Com missie te zullen deelnemen. Het DuiUcho regeerlngsvoorstel tot in voering van den 7%-urigen werktijd in de mijnen werd daarop aangenomen met 23 tegen 2 stemmen. Van do 7 regeeringsver- tegenwoord'gers stemden 2 tegen het voor stel. Wanneer de werkgeversgroep had mce- gestemd, zou het Duitschc voorstel nog een meerderheid van 5^ stemmen hebben gehad. De voorzitter der commissie heeft het bu reau Van de Plenaire Arbeidsconferentie \an het incident op de'hoogte gebracht en verzocht met "de werkgeversgroep in onder handeling te willen treden. Mochten de werkgevers niet meer aan het werk der Ko- iencommis3ie .deelnemen, dan zal deze haar werkzaamheden niettemin op de gewone manier voortzetten. PROTEST BIJ DE BRITSCHE REGEERING Nanking, 19 Juni (R.O.) De nationalisti sche regeering heeft bij de Britsche regee ring een krachtig protest ingediend tegen da in bezitneming van het douane-bureau van Tientsin door Simpson. De nationalistische regeering ei6cht d» verwijdering van Simpson. HET EERSTE PARLEMENT TER WERELD. Een parlement voor duizend Jaar, Reijkjavik, 19 Juni. De festiviteiten ter, gelegenheid van het duizendjarig feest van IJsland begonnen vandaag met een godsdienstoefening in den dom der hoofd stad Reykjavik. Duizend jaar geleden werd, zooals men weet, het voor IJsland geldende landrecht geconstitueerd en tevens het eerst© IJsland- sche parlement, het eerste ter wereld, ge sticht. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Londen, 20 Juni. (H. N.) Nadat de conservatieve partij den minister-president had- medegedeeld, dat zij niet in staat is aan de beraadslagingen over het vraagstuk der bestrijding van de werkloosheid deel te nemen, heeft de-regeering besloten deze met de liberale partij alleen te voeren. De houding der conservatieven heeft in in- dustrieele cn financieelo kringen veel te leurstelling veroorzaakt, daar men ver wacht had, dat zoowel de liberalen als con servatieven onbevooroordeeld met de arbei derspartij aan de oplossing van het vraag stuk zouden willen medewerken. COMMUNISTISCHE RUSTVER STOORDERS. Z r i c h, 2 0 Juni. ('H. N.) Te Zürich hebben de communisten gisteren getracht den vroegeren Duitschen minister Seve ring, die in het Volkshuis een rede zou houden, het spreken onmogelijk te maken. De rustverstoorders werden echter door de politie verwijderd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 767.3 te La Coruna. Laagste barometersband: 715.1 te Reijkjavik. Verwachting: Zwakke tot niatiee Z. tot W. wind, half tot zwaar be wolkt, waarschijnlijk droog weer. weinig verandering in temperatuur. LANQESTRAAT 49-51. - Tel. 190 KATOENEN EN ZIJDEN VOILS MOOIE DESSIN8 Succes voor de opstandelingen PNierop jUtMojesm. QOJfeiJiaa New York, 20 Juni. (V. D.) Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat ln Bolivia hevige gevechten zijn geleverd tusschen opstande lingen en regeeringstroepen, waarbij aan beide zijden dooden en gewonden vielen. Het bericht dat Hlnojosa, do leider der op standelingen, door dé regeeringstroepen ge vangen genomen zou zijn, blijkt niet juist te zijn. De opstandelingen zouden de steden Oruro, Cochabamba, Potosi en Sucre heb ben bezet. Voorts zou het den opstandelin gen gelukt zijn, den chef van do generale staf der regeeringstroepen, den Duitscheu generaal Kundt, gevangen te nemen, door dat een deel der regeeringstroepen naar de opstandelingen zou zijn ovcrgeloopen. De opstandelingen hebben een procla- raatio uitgevaardigd waarin gezegd wordt, dat de revolutie is veroorzaakt door de on constitutioneel© geweldmethode van de regee ring, die het volk heeft uitgebuit ten be hoeve van de Vereenigde Staten, terwijl den president Siles cn den vice-president Saa- vedra verweten wordt, dat zij gemcenc zaak hebben gemaakt met de Vereenigde Staten ten koste van liet volk. Hinojosa is door de opstandelingen tot voorloopig president uit geroepen. UITWISSELING VAN DUITSCHE EN ZUID-AFRIK A ANSCHE GELEERDEN. B e r 1 ij n, 2 0 Juni. (V. D.) De docent In de Nederlandsche en Afrikaansche talen aan het Oriëntaal Seminarium te Berlijn, dr. R. Breyne, zal in de plaats van prof. dr. Gustaaf B.esseJaar aan de universiteit van Pieterm.aritzhurg in Natal een aantal voor drachten houden, terwijl prof. Besselaar in dien tijd een aantal colleges zal geven aan liet Oriëntaal -Seminarium te Berlijn. EEN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEESCH KRACHTNET. B e r l ij n, 19 Juni. (V. D.) In dc heden gehouden zitting van de „Wereldkracht- Conferentie" heeft dr. Oliven een plan ont vouwd, dat van groote beteekenis kan zijn. Het betreft den aanleg van een gemeen schappelijk Europeescli „krachtnet". Rijks minister Dierich leidde deze voordracht in en sprak de hoop uit, dat dr. Oliven's me- dedcelingen zullen mogen bijdragen tot ver sterking van de samenwerking der volke ren en de ontwikkeling van het Europeesch economisch leven. DE KLAAGMUUR. De VolkenboDdsconunis3ie ge arriveerd. Londen, 20 Juni. (IJ. N.) Volgens een bericht uit Jeruzalem is de door den Vol kenbond benoemde commissie, welke een onderzoek zal instellen naar dc rechten zoo wel van de Joden als van de Arabieren op het eigendom van den klaagmuur, daar aangekomen. Zij werd ontvangen door vertegenwoor digers van de regeering en van de Joodscht en Arabische bevolking

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1