De vlucht van de Southern Cross DE EEMLANDEü Woensdag 25 Juni 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortvval 2a 28e Jaargang No. 301 ht Buite-filandsch Overzie Reeds halverwege GASFORNUIZEN WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Modern handgedreven Ziiverenwetken Si Fa. L. J. Luycx en Zn. ZOOJUIST ONTVANGEN Wollen Badcostumes. fortmam en hekenkamp De regeering wordt uitgedaagd ABONNEMENTSPRIJS pet 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 1 0.75, per week (mei gratis verzekering tegco ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per pos» per 3 maanden f 3.-% Afzonderlijke numtters f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIE!! van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Llefdadtgheids-adverientl*n voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtentifin „KEITJES bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer exöx f 0.04 Nog eens de Saksische ver] zingen. Zooals te verwachten was, heeft cle ver rassende uitslag van de verkiezingen voor den Saksïschen Landdag, aanleiding gege ven tot tal vun commentaren in de Duitsche pers, commentaren, die overigens lang niet malscli zijn. Met groote teleurstelling kennis genomen van het feit, dat juist de anders zoo rustige burgerlijke middenstand, die zijn stem jaren achtereen aan de bur gerlijke partijen heeft gegeven, zich nu heeft laten \erleiden tot het geven van steun aan het rechtsche extremisme. De oorzaak daarvan is niet ver te Zoeken, men heeft het vertrouwen in de burgerlijke par tijen verloren. Want naar de cijfers uitwij zen, zijn de stemmen, uitgebracht op soci aal democraten cn communisten, onge veer gelijk gebleven, en ook het Centrum had weinig stemmenverlies. De conclusie ligt dus voor de hand: men is hel eeuwige gehaspel van dc burgerlijke partijen moe, cn venvacht nu van Hitler heil. De Haken kreuz leider heeft reeds te kennen gegeven dat het heil inderdaad van hem alleen kan komen, cn dat hij zich voorstelt, het Rijk te gaan veroveren. Een weinig demagogie is hieraan natuurlijk niet vreemd door bla den als de Ivölnische cn de Frankfurter wordt Hitier trouwens geschilderd als een geweldig demogoog maar zoo ooit. de kans voor licni schoon is geweest, dan i het thans. En hot is te hopen, dat de ..rus tige burgers'' spoedig tot bezinning zullen komen, voor zij zich geheel en al op sleep touw laten nemen door deze bruin-gehemde extremisten. Men weet op het oogenblik al niet, hoe men m Saksen een regeering zal moeten vormen, gezien de min of meer on handelbare partij-constellatie; wat moet' het worden, als bij de volgende rijksdagverkie zingen hetzelfde streven zich openbaart? Men zit trouwens op het oogenblik, wat de binncnlandsche politiek betreft, al met de handen in het haar. De crisis, ontstaan door het heengaan van Dr. Moldenhauer, is nog steeds niet ten einde. Moeizame onder handelingen worden er gevoerd, zonder een enkel resultaat tot nog toe. Het schijnt wel ongeveer vast te staan, dat Dietrich de por tefeuille van financiën zal accepteeren, wel licht tegen den wil zijner fractie in, die hem liever niet op dien post ziet. Maar het schijnt ook wel ongeveer vast te staan, dat geen van de partijen iet> hebben moet vah het „n'oodqffet, zoodat de opvolger vafi Moldenhauer voor een zeer zware taak zal komen te staan. En het is voor de binnen landschc rust in Duitschland te hopen, dat spoedig een minister en een oplossing voor de moeilijkheden worden gevonden. Volgens de laatste berichten schijnt er echter van eenige verandering sprake te zijn, die pers pectieven opent naar een oplossing, zonder dat van een noodoffer sprake zal zijn. Maar met dat al is het toch weinig begee- renswaard, om op het oogenblik een leiden de functie te hebben in het Duitsche regee- ringsbestel. Men zegt wel eens, dat geen legeering het kan stellen zonder een gezon de oppositie, maar de Duitsche regeering zou toch wel wenschen, dat zij met wat miïider oppositie te maken had. En wan neer men zoowel ter linker- als ter rechter zijde een zeer felle cn beweeglijke oppositie heeft, dan wordt het wel eens buitenge woon moeilijk, om een 6trnkke lijn te trek ken. Of echter Hitler de oplossing is, mag sterk worden betvVijfeld! BRAND IN HET KONINKLIJK PALEIS TE NAPELS. Zaterdag heeft in het koninklijk paleis te Napcl^. waarvan een gelecltc loi biblio theek is ingericht cn de rest eenige appar tementen bevat voor het persoonlijk ge bruik der koninklijke familie, brand ge woed. De brand, die door kortsluiting was ont staan. richtte veel schade aan. Het gebouw dateert uit dc 16e eeuw cn is «nn dc ver maarde Golf van Napels gelegen. EEN POOLSCHIP GEZONKEN. Veertien personen verdronken. T\ o p e n h a g e n, 24 J U li(V. D Volgens bier ontvangen berichten is het Noorschc poolschip „William Booth in de Noorde lijke IJszee vergaan. De gehccle bemanning, bestaando uit veertien koppen, is omgeko men, NEVILLE CHAMBERLAIN VOORZITTER DER CONSERVATIEVE PARTIJ ORGANISATIE. Als opvolger van der. Hon. G. Davidson beeft bet congres van conservatieve kiesver enigingen oud-minister Neville Chamber lain tot voorzitter der partij-organisatio ge kozen. In een brief aan Baldwin heeft Chamber lain de benoeming aanvaard onder voor waarde, dat hij de functie, die voortdurende afwezigheid uit het Lagerhuis met zich brengt, weer zal mogen neerleggen, als de ïvorganisat'evoorsipjlcn ingevoerd zijn en do organisatie weer zonder veel moeite door bet da pel ij ksch bestuur kan behartigd wor den. De nieuwe voorzitter zal 1 Juli zijn ambt aanvaarden. - - - Het moedige viertal, dat gisteren van het strand van Port Mamock is gestart naar cpt. Saul (navigator), Kingsford Smith (eerste bestuurder), Van Amerika. V.Ln.r,: J. Stannage (marconist), Dijk (tweede bestuurder). Bezorgdheid in Amerikaansche vliegerskringen vanwege zeer ongunstige weerberichten Door de „Volendam" gesignaleerd Zooals wij reeds gistermiddag per bulle tin hebben bekend gemaakt is de Southern Cross gi/tei morgen van Ierland vertrok ken m%t de bestuurders Kingsford Smith cn F. \un Dijk aan. boord, alsmede den marco nist J. Stannage en don navigator captain Saul. Omtrent de vlucht kunnen wij nog het volgende melden: Dc Rijksradiodieusi voor dc Luchtvaart van Waterstaat op Schiphol heeft gister middag te 13.-15 uur oen telegram opge vangen van de Southern Cross, waarin werd gemeld, dat de motoren van het vliegtuig op dot moment go?d functioneerden. Londen, 21 Juni. (V.D.) Het vliegtuig Southern Cross is op S00 mijl afstands van Ierland gesignaleerd door het Nedcrland- sche stoomschip Volendam. De machine vloog met een snelheid van 100 mijlen per uur door den mist. Blijkens een te Belfast opgevangen mJio- gram was de Southern Cross te 5 uur he denmiddag halverwege den Atlantischen Oceaan. De snelheid bedroeg 100 mijlen par uur Het stoomschip Induma ontving volgens een Associated Preesbericht een telegram van de Southern Cross, waarin het vlieg tuig zijn positie om 3 uur vanmiddag Greenwichtijd opgaf mei 51 graad 20 min. N.B. en 29 graad 16 min. W.L. Het was toen dus 990 mijl van Kaap Race verwij derd. De snelheid bedroeg 160 K.M. per uur. Volgens een bericht uit St. Johns hangt sedert gisterenavond aan dc Zuidkust van New Foundland een dikke mi6t. Vanmid dag om 1 uur -10 Greenwichtijd ds het vlieg tuig in verbinding geweest nv?t het stoom schip America. Het verloop van den tocht. Omtrent het verloop van de vlucht van Kingsford Smith en Van Dijk en hunne metgezellen, heeft dc Rijksradiodienst voor dc Luchtvaart op Schiphol de navolgende telegrammen van de Southern Cross ont vangen: 15.25 uur (Amsterd. Tijd); Dc laatste uren in lichten mist. regen en slecht zicht. Al les wel aan boord. Maken 1650 toeren per minuut, snelheid 100 mijlen cn hoogte 250 voet. 13.32 uur seinde Iüngsford Smith aan het Radiostation van Cape Race (New- Foundland): Hebben met hevigen mist te kampen, vliegen blind en stijgïn voortdu rend. 15.58 uur: Ontvangen uitmuntend. Vlie gen nog steeds in diohtcn mist. 16.2G uur: Zijn thans buiten de mistbank en vliegen op 300 voet hoogte. 16.15 uur; Regelen zender in verhand met verwisselen van sterkte. 17.10 uur: Verzoeken een nieuw wesrbe- richt. Probeert of Valentia Radio (Ier land) er een voor ons heeft. 17.25: Zijn thans meer dan halverwege cn gaan vorder. Hiermede wordt bedoeld, dat de helft van den weg over het vv a ter roods afgelegd was. hetgeen overeenkomt met een derde van de geheel? route naar New-York. Londc r., 2 4 Ju n i. (11.N.) De Southern Cross had vanavond lialf zeven, dus na 10 uren, dc helft van den weg IerlandNew- York afgelegd. Het vliegtuig staat in voort durende radio-telegrafische verbinding met het station Halifax. In dc buurt van N'ew- Foundland zijn hevige tegenwinden, regen buien cn mist Ie verwachten. Zeer ongunstige weerberichten. N'cw-York, 24 Juni. (II.N.) In Ameri kaansche vlicgerskrinsfon maakt men zich bezorgd over dc vlucht van Kingsford Smith. De weerberichten van het meteoro logische bureau luidei namelijk zeer on gunstig, zoodat de leider van het bureau te Washington in verschillende telegram men aan Kingsford Smith hem dringend heeft afgeraden van zijn voorgenomen vlucht uf te zien. De weersomstandigheden boven den Atlantischen Oceaan zijn zeer ongunstig en het ziet er naar uit, dat zij eer slechter dan beter zullen worden. Aan do kust van N'oord-Amerika hangt een dikke mist Een der groote Amerikaansche petroleuniniaatschappijcn heeft een vlieg tuig uitgezonden, om zoo noodig het vlieg tuig van Kingsford Smith van benzine te voorzien, terwijl het zich nog in de lucht bevindt. Dit vTiagtuig wordt door een peil- vlicgtuig begeleid, dat over een daartoe geschikte radio-insta liable beschikt. Amsterdam, 21 Jiiui. Ondanks dc sto ringen, veroorzaakt door het seinen van een Romeinschcn zender, heeft het station van den Rijksradiodienst op Schiphol bijna doorloopcnd contact met de „Southern Cross Te 23.13 uur meldde het toestel, dat men zich in de nabijheid van de Groote Bank van New Foundland bevond; er hing een dichte laag boven dc golven. Aan boord was alles in orde. Zonsondergang in den mist. Tc 17 rainu'en na twaalven, Amsierdam- schen lijd. hoorde men op Schiphol de „Southern Cross" weer. Het toestel vloog nog steeds in den mist, terwijl de zon on derging. wat den jeugdigen marconist Stannage lot lyrische ontboezemingen bracht. „\V"j zien een onmetelijke zee van mist', seinde hij, „van een eigenaardige blauwe kleur. Dc ondergaande zon werpt roodc stralen in deze groote kom van blau wen nevel. Te 032 uur Amst. tijd boorde de Rijks- radiodienst op Schiphol dc volgende ont boezeming van boord van tie „Southern Cross"4, otiderboken door enkele storingen: „Het begint vrij donker te worden in de cabine. Ilct gloeien van de lampen van de radio-apparaten werpt in de cabine een rood schijnsel, dat een gezclligen aanblik biedt Ik denk. dat ik, om de zaak com pleet te maken, een sandwich zal eten../' Dat deze sandwich den marconist goed bekomen is. bleek uit liet tc 0.43 uur opge vangen radiogram: „Wel, ik geloof, dat dat een heel behoorlijk souper was voor aan boord van dit schip. Het was een hartige sandwich cn werkelijk koninklijk met een kop koffiedc koffie was niet zoo goed hel is nog r.iet heclemaal donker, maar we zijn nu tamelijk hoog, bijna 4000 voet (d i. ongeveer 1200 meter). A in s t e r d a m, 25 Juni. Nog steeds heeft dc Rijksradiodicnst op JSchipliol contact met dc „Southern Cross". Aan boord van bet vliegtuig schijnt men in de sciupauzes een miciofoon op het radio-apparaat te schakelen, want met vrij regelmatige tus- schenpoozcn kon men op Schiphol liet ge ronk der motoren hooren. Te 1.0S uur .sein de Stannago weer een lyrische beschrij ving: ..Hel wordt hier nu donker. Dc bui tenboord-motoren zijn verhuld in een blau wig waas cn uit elk der uitlaatgaten slaat een zwakke roso vlam. die geheimzinnig heen en weer waaiert Eenige minuten later: „Dc bekleeding van den stuurboordvleugel vertoont een gouden plans zwakke stralen kleuren den he mel LztKGJË.STja. 90J)£i-.288 1 TEL. 852. GEVESTIGD 1885. Ncvv-York, 25 Juni. Het vliegtuig „Southern Cross' is heden voormiddag 1 uur Amerikaansche tijd (6.20 Amstcrdam- sehe tijd) Cape Race gepasseerd. Amsterdam, 25 Juni. Na eenigen lijd niet van de Southern Cross te hebben ge hoord kreeg de Rijks-radiodienst op Schip hol hedenmorgen te 305 A'damschc lijd we&r contact met de Occaanvlfrgeis. StXüiT- r age verklaarde waarom hij zoolang weg was geweest. „Wij moesten eon hcele tijd wegblijven want, de bonden V.R.C. (d.i. het radio-station van Cape Race) op G00 M. niet te pakken krijgen Waarschijnlijk in ant woord op een draadloos ontvangen aan bieding van do Canadeescho luchthaven Harbour Grace om brandstoffen tc komen bijladen, seinde dc Southern Cross tc 3 29 V'damschetijd): „Wel bedankt Harbour Grace maar we zullen trachten Ameii- kaansch grondgebied te bereiken alvorens t? landen' Te 3.3-1 deelde het vliegtuig mede dat het weer op de 600 M. golf ging werken om zich to laten peilen. Te half 5 werd van boord van dc Southern Cross geseind: liet ziet ernaar uit dat wc geen peiling kunnen kujgcn juist nu we er ceir noodig 'nebben, binnen een uur kunnen we boven Cape Race zijn. Daarna ging do marconist weer op de 600 M golflengte over om op- rieuw tc trachten een peiling to krijgen. Dc bemanning vermoeid. Hedennacht te 2.15 \mcrikaansche tijd (d.i. 7.35 A'damschc tijd) heeft Kingsford Smith, naar gemeld wordt, geseind dut het moeilijk was met diaadloozc peilingen zijn positie vast te stellen. De snelheid van het vliegtuig is vermin derd. De bamanning zou volgens dit radio- telegram vermoeid zijn. Het draadloossta tion van het vliegtuig werkt zwak. Hedenochtend to 5.43 (A'damschc tijd) is to Amsterdam het laatste bericht van de Southern Cröcc ontvangen. De rijksradio dicnst voor do iuchtvaart op Schiphol kreeg •oen het volgende radio telegram van het vliegtuig Southern Cross. „Wij moeten thans meer peilingen hebben. Gaan over op andere golf." Daarna zijn tot half 5 hedenochtend geen verdere berichten van de Southern Cross ontvangen. Wel méldde een telegram uit N'cw-York aan het Persbureau V. D. dat daar bericht was ontvangen dat dc Souhern Cross op. 200 mijl van Cape Race in ccn dichte mist vloog. Dit telegram moet echter, zooals uit dc radioberichten tc Amsterdam ontvangen blijkt, reeds voor 5.43 door de Southern Cross zijn verzonden. New-York. 25 Juni. Volgons hier ont vangen berichten heeft het draadloossta tion Chatham in Massachusetto een draad loos bericht ontvangen van het s.s Tran- «igloanna afgezonden tc 1.45 (Amerikaan sche tijd) volgens welk bericht de Southern Cross op dot moment zijn positie door pei- l.ncen trachtte vast te stellen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 762.7 tc Zurich. Laagste barometerstand: 716.2 te Akureyri. Verwachting- Zwakke tot matige Z. O. tot W. wind. halt tot zwaar bewolkt of hot rokken* aan vankelijk weinig of geen re gen. later weer toenemende kans op onweer, iels warmer. LANGE-TRAAT 49-51 Tel. 190 GROOTE VOORRAAD MOOIE DESSINS. langestraat 63 tel. 88 repareer en, bijvullen en vermaken van itjo matrassen in één dag. 5-8-11-14-17-20 vraagt prijsopgave Verschenen^--': ..-het tfezellitfc boek yrm Cissy van .Mnr.w olrft s Emmy Bol i n fn n 1 e - L' c Iin/anfe\r* Voorbereidingen te New-York. New-York, 23 Juni. Het gemeentebe stuur van New York treft alle voorberei dingen voor de ontvangst van de vliegers van de Southern Cross. Van Roosevelt field waar de Southern Cross zal landen zullen Kingsford Smith en van Dijk cn hun metgezellen mot een vlieg tuig naar de hoven van Ncvv-York wórden gebracht vanwaar zij in optocht naar het stadhuis zullen worden gebracht. Verschil lende autoriteiten onder wie gezanten ko men heden uit Washington te New-York aan om bij de ontvangst tegenwoordig tc zijn. Southern Cross geland. Harbour Grace, 25 Juni. De Southern Cross is hedenmorgen te 5.30 Amerikaaii- sch? tijd d.i. 11.17 A'damschc tijd, alhier geland voor het innemen van benzine'. Dc Southern Cross is zeer vlot op hel vliegveld alhier geland. Zij had reeds ge- ruimen tijd om het veld gevlogen. Naar dc vliegers mededeelden .was het in den dichten mist dien eij voor de kust aan New Foundland aantroffen zeer moeilijk geweest de positie vast te stellen. Het duurde goruimen lijd voordat men in contact was gekomen met het radio station te Chatham en Cape Race. Door het langdurig rondvliegen in den mist was een groot gedeelte van de benzin? verbruikt cn Smith en veil Dijk achtten het niet ge- wonecht verder door te vliegen. Nadat de positie was vastgesteld werd besloten te Harbour Grace tc landen. Een groot ge deelte van do vlucht werd blind gevlogen. Kal ro, 23 Juni. Dc nb-uwc regeering uit- Jagcnd, die een bijeenkomst van de Kamer verboden had, zijn ca. 109 afgevaardigden en Senatoren, na een botsing met de parle mentaire politic, hel parlementsgebouw met geweld binnengedrongen en hebben een ver gadering gehouden van 25 minuten N'alias Pasja verzocht do aanwezigen te zweren de Grondwet tc handhaven. De stedelijke politie nam den toestand later in hand n cn belétte anderen het parlement binnen te dringen. -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1