DE EEMLANDEQ Vrijdag 4 Juli 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 4 Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND Ontevredenheid over Hertzog „Zuid-Afrika onafhankelijk" De Finsche regeermg afgetreden Gespannen toestand Theosofen in Genève Verschillende standpunten HET DRANKVERBOD Brulde smokkelaars in Chicago Ratificatie van het vlootverörag Maandag vergadert de Amerikaansche Senaat WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. De voorraad Tafelzilver is rijk DE MOORDENAAR DIE LACHT Cynisme van een misdadiger Fa. L. I. Luycx en Zn. DAV1ES KOUSEN, fortman en hehenkamp Mier Geen «eMmiddekn meer AMERSFOORTSCH DAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 taaaoden voor Amersfoort 12.10, per maand 0.73, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vt* Binnenland franco per post per 3 maanden f J.-% Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 4791C TELEFOON INTERC SU PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.03 met tnbegup van een bewijsnummer 1 1 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadlghelds-odvertentlën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regala 50 cent, elka regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I»—. Bewijsnummer exü».* f 0.05 Do onrust ie Finland. Tuist op het oogenblik, dat het Noder- landsch Volkenbondgozelschap onder lei ding van mr. J. Schokking een bezoek brengt aan Finland, waar ook Prins Hen drik bij aanwezig was, verkeert Finland zelf in een eigenaardige crisis. Wij hebben onlangs in een der overzichten reeds iets omtrent de oorzaken en gevolgen van de onrust welko in het noordelijke land heerscht, meegedeeld. De laatste dagen kwamen er telkens berichten over het af treden van het kabinet, die kort daarna weer werden tegengesproken, maar die ten slotte juist bleken te zijn. Thans melden d» jongste telegrammen, dat de president der Finsclie republiek aan den voormaligen rijksregent Senator Svin- hufvud opdracht heeft gegeven tót vorming van een nieuw concentratickabinct, welke opdracht door hem is aanvaard. 'Dit concentratie-kabinet beoogt op docl- ireffende wijze dan tot dusver mogelijk bleek den strijd aan te binden tegen het Finsche communisme. Want alles staat ginds in het teeken van den strijd tegen do zen gehaten vijand van de binnenlandsche orde. De ourust is intusschen in Finland nog, niet zoo groot geweest sedert de dagen voor het uitbreken van den burgeroorlog. Het.; zijn vooral de boeren, die zich tegen het communisme fanatiek verzetten, en het brandpunt, van dit verzet ligt in het dis trict Lappo in het noord-westelijk deel van de republiek. Het is gekomen lot stich ting van een Bond onder het motto „slot en grendel van Finland", die het communisme in Finland tot op den wortel wil uitroeien. De landbouwregeering van Kallio heeft in tusschen haar zwakte tegenover de Lappo- beweging onweersprekelijk bewezen. Ter wijl dc Lappo-aanhangers bekende commu nisten ontvoerden, werden de leiders der beweging vriendelijk ontvangen door den president der republiek, waarbij de Lappo- joen.schen opheffing van de grondwet ver langden! De Rijksdag kwam 1 Juli in buitengewone zitting bijeen. Van dc 23 communistische afgevaardigden waren er 15 present. Of zij ook verder in den Rijksdag verschijnen zul len, staat te bezien, daar do aanhangers der Lappo-boweging hebben aangekondigd, het onder alle omstandigheden te verhinderen, liet protest van sociaal-democraten en communisten tegen deze gewelddadigheden heeft niet voel uitwerking gehad. De Regcering heeft den Rijksdag drieërlei voorstellen gedaan tot beveiliging van de republiek. Van dc zijde der Lappo-bewc- ging zijn daarop nog verderstrekkende amendementen ingccj'iend. Alles beoogt (Jen invloed der communisten in het staats bestuur te beperken tot liet uiterste, zoo niet geheel te weron. Over den oorsprong' der Lappo-beweging loopen de meeningen uiteen. Do een ziet het uitgangspunt in religieuze, piëtistische stroomingen, de ander in dc landbouwcri sis. De laatste heeft in ieder geval dc be weging uitermate versterkt. De leider, Vihturi Kosola, een „breedge schouderde, verweerde boer met sterke üogen, besliste bewegingen cn resolute spraak" verklaarde tegenover een redacteur van hot Deensche blad Politiken, dat de be doeling is alle communisten uit het staats bestuur on het bestuur der gemeenten te verwijderen tot versterking van het parle mentarisme. „Wij willen wettige toestanden in 't leven roepen, eventueel met onwettige middelen". Hij verklaarde dat. de beweging niets met fascisme te maken heeft. Een dictatuur wordt niet gewcnscht. Maandag zal oen groote boerenopmarsch Tiaar Helsingfors plaats hebben, waarvoor Zich' reeds 10.000 personen hebben aange meld. De deelnemers blijven ongewapend. Geen wonder, dat in Moskou de loop de zer dingen met onrust wordt bekeken. HEVIGE EOSCHBRAND. Breslau, 3 Juh (V.D). Donderdagmid dag is op de Oranienbaumerheide een bosch- brand uitgebroken, die een zeer grooten omvang heeft aangenomen. Behalve de po litie, zijn ook dc brandweer cn de technische noodhulp ter bestrijding van het vuur uit getrokken. EEN KLANKFILM-PROCES. „Haar figuur dikker, haar stem dieper en haar voorkomon min der aantrekkelijk. Van een Engelsche klankfilm-maatschap- pii oischt Mile Tonia Navar een schade vergoeding van niet minder dan 8000, daar een klankfilm-opnamo haar figuur dikker, haar stem dieper en haar voorko men minder aantrekkelijk doet lijken, dan in werkelijkheid het geval zou zijn. Mille. Na- var heeft deze procedure besloten, omdat de roep over haar schoonheid door het ver vaardigen van deze film gelden moet heb ben. In bedoelde rolprent „La Route est belle" genaamd vervult zij, aldus meldt De Tel., de rol van een vaste bezoekster van de Co- médie Frangaise. Over haar mimische en vocale prestaties oordeelt zij zelf in de vol gende bewoordingen: „Een schandaal, een misdaad! Mijn oogen waren op de film niet om naar te kijken mijn figuur leek olifrntachtig plomp en mijn sternmijn hemel, die klonk gebro ken, hecsch. stotterend! Ik ril nog wanneer ik eraan denk. Meer dan 200 protestbrie ven ontving ik van vrienden en vriendin nen." Mil. Navar beweert, dat de film haar ar tistieke persoonlijkheid verminkt weer geeft. Zij heeft de rolprent vóór dc vertoo ning niet kunnen zien of hooren, anders zou zij getracht hebben deze te verhin deren. Meenend, dat haar carrière door deze, volgens haar ongelukkige reproductie be dreigd wordt, eischt zij bovenvermelde scha vergoeding. Scheuring in de Nat. Partij in Zuid:Afrika Kaapstad, 2 Juli. Op een bijeenkomst to Bloemfontein, waaraan vertegenwoordi gers van drie provincies deelnamen, is In een groep van nationalisten ontevreden heid over de politiek van den eersten minis ter Hertzog, den leider van de partij, aan het daglicht gekomen, die aanvaard heeft, dat Zuid-Afrika lid van het Engelsche ge- meenebest blijft. Er werd een motie aange nomen ten gunste van een nationale con ferentie om een nationale liga te vormen om de „oorspronkelijke idealen" van de partij te verwerkelijken. Steyn, de gewezen burgemeester van Blpemfontin, heeft ver klaard dat het. het belang van Zuid-Afrika is onafhankelijk te zijn. Terstond over de vorming van een nieuw kabinet be: raadsiaagd Helsingfors, 3 Juli. (II. N.). De Fin sche Rijksdag heeft, met 112—09 stemmen do door de Regeering ingediende perswet aangenomen, welke de bestrijding van bet Communisme beoogt. Het Kabinet heeft daarop zijn ontslag genomen, teneinde de mogelijkheid voor verdere anti-communisti sche maatregelen op breederen grondslag to scheppen. Helsingfors, 3 Juli. (V. D.). De on derhandelingen over de vorming van een nieuwe regeering zijn nog gisteravond on middellijk na 't aftreden van de regeering Kallio begonnen. Tengevolge van den ge spannen politieken toestand beeft te Wnla een botsing plaats gehad. Een communist schoot een politieagent, toen deze van den nachtdienst naar huis ging, neer. De dader is gearresteerd. Hij verklaart uit nood ge handeld te hebben. DE ZAAK-SKLAREK. Dr. Lange gepensionneerd. B e v 1 ij n, 2 Juli. De stadsontvanger dr. Lange is „wegens ongeschiktheid voor den dienst" gepensionneerd. (Naar men zich herinnert was Lange niet schuldig bevonden aan corruptie met be trokking tot de zaak-Skiarek, maar verweet men hem alleen zijn slappe contröle). KINGSFORD SMITH WING-COMMANDER. Londen, 2 Juli. Uit Sydney wordt ge meld, dat majoor Kingsford Smith, wegens zijn Atlantischen vlucht is bevorderd tot Wing commander. DE FINTNTIEELE DEKKINGSVOORSTEL- LEN IN DUITSCHLAND. De Dultsch-nationalen stem men tegen. Berlijn, 2 Juli. (V.D.) De Duitsch nati onale fractie in den Rijksdag heeft heden met. algemcene stemmen besloten togen de financieele voorstellen van do regeering te stemmen. Ingrijpende wijzigingen? Berlijn,'2 Juli. (V.D.) De „Lokal-Anzei- ger" verneemt, dat de beide Rijksdagcom missies, die sedert eenige dagen de finan cieele dekkingsvoorstellen der regeering in behandeling hebben, daarin zeer ingrijpen de wijzigingen zullen aanbrengen, zoodat de mogelijkheid bestaat, dat de Rijksdag twee ërlei voorstellen tot dekking der begrooting voorgelegd zal krijgen. Een hereeniging tusschen twee groote groepen Genève, 3 Juli. (V. D.) Dezer dogen is in liet „Maison Communale do p'laimpalais" hier ter stede het tiende 'Europcesche Con gres der Theosofische Verconiging gehou den. Onder hen, die aan het cöngres deel namen. merkten wij op do presidente Dr. Annio Besant, Dr. C. Jinajaradasa, de Indi sche wijsgeer cn -schrijver, Bisschop C. W. I.eadbeater, Bisschop Dr' J. I. Wedgwood. Prof. E. Marcault, de bekende Fransche psycholoog, Dr. James Cous ns, de Engel sche dichter Dr. A. Kamc'nsky, de Russische philosoplio Dr. J. J. v. d. Leeuw, do alg. secretaris der Nederlandschc afdceeling cn vele andere bekende figuren cn vertegen woordigers van andere landon Bij de opening wees Dr. Annie Besant op het verblijdende-verschijnsel, dat het Theo sofisch Genootschap in Amerika, hetwelk zich in vroegere jaren onder leiding van Katherino Tinglëy afgescheiden hoeft van de Int. Theosofischo Vcreéiiiging, thans on der den nieuwen leider Dr. dó Puruckcr wderom samenwerking heeft gezocht. Te Point I.omn, het hoofdkwartier van bovengenoemd genootschap, heeft men alle boeken cn pamfletten, welke legen Dr. Be- sant gericht waren, verbrand. Thans op hel congres te Genève nam 'dr. Besant gaarne do haar door Dr. Eek, den Amerikaanschcn afgevaradig'dé van het Theosofisch Genoot schap, toegestoken hand aan. Hiermede was do hereeniging tan 2 groote theosofische groepen bezegeld. Do volgcndo dagen werden verschillende voordrachten gehouden, welko aanleiding gaven tot uitvoerige gednclitenwisseling tusschen do verschillende spvokci-s. Dr. De- ssnt, Bisschop LeadbeateY en Dr. .T. J. v. d. .Leeuw spraken over: de toekomst der Theo sofische Verccniging. Allo drie sprekers loonden een geheel velschillend standpunt. IA' werd echter vooral don nadruk gelegd op de noodzakelijkheid om volkomen vrij- lt-id van gedachte in de. T. V. i'e handha ven. Voorts spraken Dr. Moned Horzen over Konnis in do T.V. cn Prof. Marcault over: De bctcckcnis van ceremonieel in ontwik keling der rassen. Dr. A. Besant hield vervolgens nog een openbare voordracht over: „Occultisme', terwijl do laatste dag gewijd was aan ver schillende besprekingen. Bourbon. Sommige correspondenten mei den, dat dc prins tijdens zijn verblijf te Ge nève contact heeft gezocht met invloed rijke personen hij den Volkenbond, doch in andere berichten wordt dit. tegengesproken. De correspondent van de Morning Post te Genève meldt, dat, naar hij van betrouw, hare zijde vernam, lijdens het. verblijf van prins Otto van Ilabsburg lo Genève bespre kingen tusschen ex keizerin Zitta cn den prins aan de eenc en verschillende invloed rijke IlonganrscliP diplomaten en officieren aan do andere zijde over de kwestie der troonsbestijging van den prins hebben plaats gehad. Volgens de Daily Tel. zou ook een hoogc kerkelijke waardigheidsbe- kleeder uit Rome aan deze besprekingen hebben deel genomen. Politieke schandalen in New: York te verwachten? W a. s h i n g t o n, 3 Juli. (V. D.) Zeer waarschijnlijk zal Maandag do Senaat bij eenkomen ter behandeling van de ratifi- catio van het Vlootverdrag van Londen. In dc kringen van de voorstanders van het verdrag schijnt men nog lang niet zeker rail de ratificatie door den Senaat. Een groot aantal senatoren is niet te Washing ton aanwezig. Indien het verdrag thans niet wordt geratificeerd, dan is het de vraug of het. verband met de aanstaande verkie zingen wel geratificeerd zal worden. De tegenstanders van het verdrag hebben ge durende de laatste weken een groote activi- teit ontwikkeld. FRANKRIJK ONDERHANDELT WEER. De schuld lag bij Mussoliui. Londen, 3 Juli. (V. DAls antwoord op do korten tijd geleden in de „Daily He rald" gepubliceordo medcdceling van Gran- di, dat do schuld aan do vertraging in de hervatting der besprekingen tusschen Frankrijk en Italië in verband met de ont wapening ter zee aan Fransche zijde ligt, daar verscheidene pogingen van Italië door Frankrijk niet beantwoord werden, publi ceert do „Daily Herald" thans een onder houd van zijn correspondent-te Parijs met Briand. In dit onderhoud heeft Briand de bereidwilligheid van Frankrijk te kennen gegeven tot het. voeren van onderhandelin gen. Briand constateert evenwel met na druk, dat do onderbreking van do onder handelingen met Italië veroorzaakt is door dc destijds door Mussolini gehouden zeer scherpe rede. TEL. 852. LAiMSEST^AAT 43. Agenten van den beruebten dranksmok kelaar van Chicago, Al Capone, hadden, zoo meldt het Handelsblad, whisky, cog nac en andere dranken voor een waarde van ongeveer een half millioen gulden van Jacksonville in Florida verzonden naar Chicago waar dooi- het optreden van de regeering drankschaarschte heerschle. Maar de regeeringsambtenaren waakten, namen den drank in beslag en sloegen ze in entrepót op. De bende van Capono 'iet het er niet bij zitten. Zij deed \s morgens vroeg een inval in het regceringsentrepöt; vijftien gewapenden namen aan do onder neming deel cn vier hunner drongen het entrepot binnen waarvan de waker heri hield voor regeeringsambtenaren die drank kwamen opslaan. De waker werd gebon den, men stopte hem een prop in den mond en blinddoekte hem. Drie uur lang waren dc mannen met grooten spoed bozig om -100 kisten met drank met een goede renlift van de tweede verdieping na-ar- be neden te brengen en ze vervolgens in vrachtauto's te laden, waarmee ze er van door gingen. Politieke schandalen ver wacht. Majoor Maurice Campbell, gedurende vier jaar hoofd \an de dranlcverbodsdicnst van New Vork. heeft zijn ontslag genomen cn bij die gelegenheid beschuldigingen ge uit waarvan men politieke schandalen verwacht. Volgens hem zijn hooge ambte naren van de schatkist niet oprecht ge wenst bij hun pogingen om l^et drankver bod na te loven cn zouden plaatselijke po litici en bepaalde regeer frigs a niM en aren faciliteiten hebben verleend op drankge- bied om aldus steun te verkrijgen voor do repiiblikeinschê partij te New Vork. IIcc wordt volgens den correspondent van «Ie „News Chronicle" te New Vork zoo goed als zeker beschouwd dat de senaat op een nieuw onderzoek zal aandringen n het hecle drankveifbodsprobleem. Vier jaar lang is Campbell door de, .natten" van New Vork verfoeid wegens zijn in vallen in hotels cn restaurants. Thans is de stemming ton aanzien van hem ine eens omgekeerd want hij heeft bij zijn aftreden verklaard, dat de ervaring hem geleerd heeft dat het drankverbod een gevaarlijke fout is. Parijs, 3 Juli. (V. D.) De juryrecht bank te Loire heeft Woensdag oen moorde naar ter dood veroordeeld, die door zijn cynisme de leden der jury cn den voorzit- t.ei bijna tot wanhoop brachten. In het begin van dit jaar had do' thans veroordeelde een avond doorgebracht bij kennissen. Bij zijn vertrek had hij den zevenjarigen zoon van zijn vriend uit de woning gelokt. Hij - nam het kind mee naar een stille plek aan de rivier, waar hij zich aan het knaapje ve#rgrcep en het daarna met een zakmes doodde. Nadat hij het lijkje met takken had bedekt, begaf hij zich weer naar dc woning van zijn vrien den en bood zijn hulp hij het zoeken naar den knaap aan. Den volgenden dag begaf hij zich weer naar do plek van den moord, verstopte het lijk cn was toen zoo brutaal zich ter beschikking van de politie te stel len voor het doen van nasporingen Hij zou wellicht nimmer zijn gearresteerd, wanneer hij zich niet in dronkenschap door een on voorzichtige uitlating verraden had. De moordenaar hoorde het vonnis lachend aan. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 767.1 te Haparanda. Laiagsto barometerstand: 717.6 te Isafjord. Verwachting: Zwakke veranderlijke wind, later uit O. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, waar schijnlijk droog, behoudens kans op onweer. Iets war mer. LANGEST.-AAT 49-51, Tol. 190 Zijde - Flop - Flor met Zijde. Moderne Tinten. langestraat 63 - - tal. 88 zeegras, wolvlok, kapok en paardenhaar matrassen, onze naam op dit gebied is uw garantie, vraagt prijsopgave. Tfowijfleqer. Wenken In 0 -v-, hot belontf •.anriJck-uii J; f* Rttchani*A llnmioboar xuor icderen Aulo-eiVenaar. I/.. ww./-r. I Zal de burgeroorlog in China thans eindigen? Nanking, 2 Juli (V.D.) Offecieel wordt gemeld dat dc regeeringstroepen na eoh slag van 3 dagen een beslissende overwinning hebben behaald op de troepen van Ivwangsi en de communistische opstande lingen. Do regecringstroepen leden een verlies van 5000 man aan dooden en gewonden. Dc opstandelingen van 13.000. Door deze overwinning zijn 17 divisies der regeerings- lroepen voor den strijd tegon de Noordelijke beschikbaar gekomen. Peking, 3 Juli (V.D.). De nederlaag der Noordelijken in Zu»d-China zal ook politie ke gevolgen hebben. De leider der Kwo Min tang-Partij Wang heeft generaal Yen een wapenstilstand met Tsjang Kai Sjok voorgesteld om een conferentie bijeen te löopcn. Wang hoeft verklaard, dat beide partijen financieel zoo verzwakt zijn, dat voortzetting van don burgeroorlog in Chi na buitengewoon ernstige gevolgen moet hebben. Geen der partijen heeft geld om den oorlog voort te zetlen. Wang heeft z'ch be reid verklaard den) te nemon ami aon vre desconferentie te Moekden. BEPERKING VAN DEN TARWEBOUW? Stabilisatie der wezeldmarkt van Amorikaansclie zijde. Washington, 3 Juli (V.D) Het Mi nisterie van Landbouw heeft, oen overzicht gepubliceerd van den stand van den we- i'ckltarwebouw. In dit overzicht wordt ge wezen op de noodzakelijkheid van de be perking van de oppervlakte voor tarwe- bouw en van de exploitatiekosten om den larwebouw gedurende de eerstvolgende zes tot tien jaar loonend te maken. Er wordt verder op gewezen, dat dit de ecnigo moge lijkheid schijnt om de wereldmarkt te sta- biliseeren, daar tegenover een toenemende productie geen grootére vraag bestaat. ONTPLOFFING IN EEN BADKAMER. Vijf gewonden. Berlijn, 3 Juli (V.D.). Hedenochtend heeft in een badkamer in een huis in de rnnsbrueckerstrasse een bcnzineontploffiug plaats gehad. Vijf personen, o.w. twee kin^ deren, werden ernstig glwond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1