DE EEMLANDER Donderdag 10 Juli 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 9 Buitenlandsch Overzicht ÜUITËIMLIMP TARDÏEU WIL ZICH RECHT VAARDIGEN De dure bewapening Ontzettende mijnramp m biiezie ENGELSCH KAEINET GERED Oostenrijk en Hongarije Brüning handhaaft de dekkingsvocrsteüen De nationale opleiding in Frankrijk Debatten in de Fransche Kamer BRÏAND'S FEDERATIEVE STATENBOND Fa. L. J. Luycx en Zn. DAVIES KOUSEN, AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voor Amersfoort I 2.10. per maand 0.75. per WCek (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/t» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 511 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegtlp van een bewijsnummer e||(C rege] meer f 0 25 Lic/dadighelds advertentlln voor dt helft van den prijs. Kleine AdvertentlSn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.—. Bewijsnummer extw f 0.05 De Engelsche regesrlng door het oog van de naald genropen. Het heeft een haar gescheeld, of het La- hourkabinet was gesneuveld. Men kent de geschiedenis: de liberaien hebben een amendement ingediend op de financieele voorstellen \an Snowden, bcoogende, de winsten der industrieele bedrijven niet te belasten, wanneer deze winsten worden aan gewend voor 'verbetering der bedrijven. Het was te verwachten, dat de conservatie ven als één man voor dit amendement zou den stemmen, en du& hing het lot der regee ring af van de vraag, of de liberale fractie óók bij de stemming een eenheid zou vormen. Ware dat het geval geweest, dan zou het Labour-kabinet er voor de zooveelste maal aan herinnerd zijn, dat het een minderheids- regeering is, die dan op den een, en dan op den ander steunt. Maar de liberalen zijn niet eensgezind gebleven. Vier van hen heb ben namelijk tegen hun eigen amendement gestemd, en twaalf andere liberalen hebben zich van stemming onthouden, zoorlat de regcering een meerderheid van op den kop af drie stemmen verkreeg, en' dus dank zij de verdeeldheid onder de liberalen, nog rüsllg kan blijven zitten. Want men neemt aan, dat deze «stemming geen politieke ver wikkelingen zal opleveren Wij zeiden, dat de regeering rustig kan blijven zitten. Maar dat is toch eigenlijk het woord niet. Want rustig zit zij alles be halve. Zij weet, dat de conservatieven geen poging ongebruikt laten, om haar beentje te lichten. Zij weet bovendien, dat slechts een deel van de liberale fraclie in hel Lager huis achter haar staat, en rlan nog een ge deelte, dat telkens wisselt in getalssterkte. En ten slotte wordt zij geregeld bestookt uit den uiterstlinkschen hóek van het eigen kamp. Daar toch is men buitengewoon on tevreden over 'het weinig socialistische bc leid der Labour-regeering, speciaal ten aanzien van het vraagstuk der werkloos heid. Het blijkt hier alineer, dat dit pro bleem zelfs aan socialisten bijna onover komelijke moeilijkheden biedt. Men gaat in den extremistischen hoek zoo ver, dat men Philip Snowden, naar aanleiding van diens finantieele voorstellen, uitscheldt voor een •gewonen conservatief. Erg gemakkelijk fieeft MacDonald het dus niet, en het staat werkelijk te bezien, of hij de door hem zelf aangekondigde nieuwe verkiezingen in Sep tember, wel halen zal. Want het schijnt, dat het kabinet nu. ook Lloj'd George t^gen zich in het harnas heeft gejaagd, door diens plan nen inzake- de bestrijding van de Werkloos heid niet te acceptceren. Daarom zouden ook de liberale leider en velen zijner me destanders voor het conservatieve amende ment hebben gestemd, van andere zijde wordt dat ecCiter weer tegengesproken. Zoo veel ic echter zeker, dat. de oppositie in eigen boezem weer sterker het hoofd nm- hooc zal steken, nu mini-ter Alexander heeft aangekondigd een suppletoire marine- b eg rooting van 209 millioen pond. ter dek king van den bouw van eenige duikbooten, die werd stop gezet in afwachting van de resultaten der vlootconferentie. De minister is voorts van plan, de oorlogsvloot met 20 kleinere schepen uit te breiden. Natuurlijk zal er tegen deze plannen weer tegenkan ting komen uit den extremistisch en "hoek, en zoo sukkelt het kabinet-MacDonald verder. Voorloonig biedt alleen de verdeeldheid on der de libéralen het nog eenige levenskans! Parijs, 9 Juli. (H.N.) Na de voorvallen van gisteren in het parlement schijnt Tar- dieu besloten te zijn de parlemcntszilting zoo spoedig mogelijk te doen beëindigen, om van de opstandige afgevaardigden be vrijd te worden. Hij zou het echter, vol gens de officieu6e pers, gaarne zien, dat hij tevoren in een interpellatie over zijn algemeene politiek zich voor parlement en natie zou kunnen rechtvaardigen. Gisteren heeft Tardieu zelf nog een wets ontwerp ingediend, strekkende tot het ver- leencn van 1.2 millioen francs voor bewa peningsdoeleinden. Meer dan de helft van dit bedrag is reeds voor de oorlogsmarine on het luchtvaartministerie uitgegeven. Bo vendien kondigt de minister van oorlog aan. dat hij verder nog eenige millioenen zal verlangen- voor de aanvulling van de arsenaal-voorraden. De militaire credieten door de financieele commissie goedge keurd. P a r ij's9 Juli. (D.) De financieele com missie uit de Kamer heeft heden het ont werp inzake de militaire credieten voor de nationale verdediging met li tegen 5 stem men goedgekeurd. KARDINAAL VANNUTELLI ERNSTIG ONGESTELD R om e, 9 Juli. (V.DKardinaal Vannu- telli. deken van het, heilige college is zeer ernstig ongesteld. Reeds is hij voorzien van de Heilige Sacrementen der stervende. C*1 Reeds 50 dooden Brosiau, 9 Juli. CV- D.) Hedenmiddag te 4 uur heeft in dc Wenzclauemijn bij Nou •ode een ernstige ramp plaats gehad tenge volge van een explosie. Tot hedenavond .'0 uur waren er reeds 18 dooden geborgen Ne gentig a honderd mijnwerkers zijn inge goten cn verkeeren in levensgevaar. Nadere bizonderheden ontbreken nog. Bres] au, 9 Juli. Volgens de laatste berichten zijn bij de mijnramp in Neu-Ro 1c n Silczic twee p'oegën door koolzuurgas >vervallen, waarvan een' ploeg uit 108 man bestond, van wien er thans 18 dooden ge borgen zijn. Van de twee le ploeg, 83 man groot, werd t dusver nog niemand gered. i Volucns de allerlaatste berichten zijn er .»t hedenavon i negen uur van beide plo«- en in totaal 50 dooden geborgen, onder wie Ie ploegbaas. De koolzuurgasontsnapping vond plaais ,n de Kurt-scharht in Ausdorff bij Nou i'.ode cn wel in de 2de en 3de laag" De reddingsbrigaden der naburige mij ren werken koortsachtig aan het bergine- erk voort Dé toegangen totaal vergiftigd. Breslau, 10 Juli. (V.D.) Nog nader wordt bericht, dat er.37 dooien zijn en 48 L-ewondcn in levensgevaar. De 83 overige mijnwerkers zijn nog in de mijn, doch men kan hen niet bereiken, omdat de toegan gen totaal door koolzuurgas v-^rgittigd zijn. Liberalen stemmen tegen liberaal amendement Londen, 9 J u l i. (V D.) Hedenavond is n het Lagerhuis r.a langdurige en sclïcipe 'hbattcn gestemd over het liberale-amen dement op do financieele voorstell. n van ben kanselier - an de schatkist Snowden Dit amendement houdt in de winsten d. i ucdrijvcri niet ié belasten wanneer deze be -lemd zijn ooi 'verbetering dier bedrijven. De geheelc conservatieve fractie stemde ,r sloten vóór net liberale amendement Een lecl van de liberalen stemde met de Labuur- "actia tegen. -Daardoor werd het amen.le- nent verworpen mei ?7S tegen 273 stemmen. DE STRIJD TUSSCHEN TURKIJE EN DE KOERDEN. De gevechten nemen een steeds grooleren omvang aan. Londen, 9 Juli. (V.D.) De gevechten lussohen de Koerdische stammen uit Kocr- distan en de Turksche troepen nemen ïen steeds grooteren omvang aan. In de afge- loopen twee dagen vónden gevechten plaats tan Westen van Urunia in Perzië, en in de nabijheid van Qnetoer aan de Turksch- Perzische grens, respecievelijk ongeveer negentig en 160 mijlen verwijderd van Ara rat. Het Perzische antwoord op het Turksche proces tegen het feit. dat de Perzische re geering de Koerden door Perzië heeft laten trekken, is tot nog toe niet gepubliceerd. Turkije wijst op de onlusten als een bewijs voor de noodzakelijkheid van een regeling aan de Turksc-h-Perzi6che grens ten gun ste van Turkije. DE REVOLUTIE IN BOLIVIA. Generaal Knndt door den krijgsraad verhoord. B u en os-A i r es, 9 Juli. (V D Do Pren- sa meldt uit La Paz. dat de voormalige chef van den Boliviaanschen generalen staf de Duitsclie generaal Kundt, met een vrij geleide het- Duitsche gezantschap tijdelijk heeft verlaten, om zich ter beschikking te stellen van den militairen raad, die voor- loopig de regeering waarneemt, welke raad her» een verhoor heeft afgenomen Generaal Kundt ontkende beslist, dat hij zich bij zijn handelingen aan de zijde van president Siles door eenige politieke over weging zou hebben laten beïnvloeden. Hij heeft getracht zijn plicht als soldaat te doen en de orde te herstellen Hij verklaar de voornemens te zijn naar Europa terug te keeren. Ongehinderd kon generaal Kundt naar het Duitsche legatiegebouw terugkeéren. Wanneer men ervan overtuigd zal zijn dat hij zijn diensten aan geen der andere ZuicI- Amerikaansche staten, voornamelijk Para guay zal aanbieden, zal hij ean vrijgeleide krijgen naar Buenos-Air?s NAAR NAHAS PASJA MET EEN BAJONET GESTOKEN. Een lid van de Wafd-partJj vangt den steek op. London., 9 Jul i. Dc correspondent van de Daily Herald te Kaïro verklaart oogge tuige geweest te zijn van de bloedige onlus ten, die daar gisteren hebben plaats gehad, en hij geeft het volgende bericht: Toen de soldaten de betoogei-s, die op de treeplank van do auto van Nahas Pasja gesprongen waren, hadden verwijderd, had er een opzienbarende gebeurtenis plaats: Een soldaat, die op de treeplank der auto stond, stak met zijn bajonet naar Nahas Pasja. De naast Nahas zittende afgevaardig de, een vooraanstaand lid van de Wafd-par- tij, weerde de stoot af met zijn arm, die door de bajonet werd opengescheurd. Op Nahas' rok en hemd stroomde het bloed van zijn hcldhaftigen collega. Toen do auto's waren doorgereden, bereikte de woe de der menigte haar hoogtepunt cn werden de soldaten met steenen bekogeld. Schober tevreden over zijn bespre kingen in Boedapest „De tweede Duitsche stiat in Europa" Dr. Schobei'. dc Oostenrljksche bondskan- selier, heeft op het Oostcnrijkschc gezant schap te Boedapest de binnen- on buitcn- lnndsche journalisten ontvangen, wien hij een uiteenzetting gaf van Oostenrijks toe- stand cn de betrekkingen met Hongarije. Hij verklaarde, dat do besprokingen met lei dende Hongh-U'sche persoonlijkheden volko men bevredigend zijn yerloopen. Van de avontuurlijke combinaties, die aan '/:jn be zoek zijn vastgeknoopt, is geen woord waar. Het bezoek hooft slechts versterking van de oude hartelijke betrekkingen ten doel, die ook na het- uiteenvallen van do monarchie gebleven zijn. Schober betwistte, dat Oosten rijk op binnen- on buitonlanösch gebied top zwaar zou zijn en wees op liet financieel herstel, de grondwetsherziening en do oeco- nomische bevrijding, die in den Hang is bereikt Aangaande de memorie van Briand ze'de Schober, dot die, tot zij» juiste proporties teruggebracht, voor Oostfeuri.ik en Honga rije, dorh vooral voor midden-Europa, een belangrijke verbetering van den cconomi- schen toestand teweeg kan brengen. Het geen rle OosienrijkscJie opvoering tot stand gébracht heeft, eischtc g'roote offers van dc bevolking en was gegrond op het besef, dat de tweede Duitsche staat in Europa niet bij het groote Duitsche rijk ten achter mag blijven. Ik heb, zei Schober, indertijd het beeld gebruikt van één natie in twee staten. Dit beeld beteekent echter, wil het zichzelf gestand doen, dat Oostenrijk zich ten zeer ste in moet spannen om met dat deel van het Duitsche volk. dat tot een groote ge bedsgemeenschap behoort, gelijken tred te houden. Ten slotte dankte de bondskanselier -Ie journalisten voor dc bijzonder hartelijke ontvangst, die zij hem in Hongarije bereid hadden. Bezuiniging minstens 100 millioen mark Berlijn, 9 Juli. (H.N.) Officieel uorrlt medegedeeld: „In de besprekingen, die Dinsdagavond onder voorzitterschap van Dr. Brüning met de leiders van de achter de regeering staande partijen plaats \on- dan, werden de dekkings-voorstellen van de regeering nader besproken, waarbij de partijen als aanvulling van het program ma eenige voorstellen deden. Over deze voorstellen zal het kabinet heden beslissen en de partijen alsdan verzoeken, zich de finitief te verklaren." ROOFMOORD OP EEN CHAUFFEUR. Guetersloh, 9 Juli. (V. D.) Sedert vier dagen werd te Guetersloh een chauf feur vermist, die Vrijdag j.l. met zijn auto van het station met twee passagiers naar het slot Holte moest rijden. Een groepje kurgastcn vond heden het lijk van den chauffeur in een bosch in de huurt van Holte, met hoofdwonden, die den ongeluk kige met een zwaar voorwerp zijn toege bracht cn waaraap hij is bezweken. Vervol gens hebben dc misdadigers hun slachtof fer beroofd. De recherche te Bielefeld stelt een onderzoek in. DE KABINETSZITTING VAN HEDEN. Berlijn, 9 Juli. (V.D.) Naar vernomen wordt, heeft het kabinet in zijn heden ge houden zitting besloten principieel aan de dekkingsvoorstellen vast te houden Het stemt er mede in, dat de bepalingen in zake de bezuinigingen zoodanig aangevuld worden, dat deze minstens 100 millioen mark zal bedragen. Het zal echter aan de fracties worden overgelaten initiatief-ont werpen bij dan Rijksdag in te dienen, die dan tegelijk met de dekkingsvoorstellen kunnen worden afgehandeld. Geen extra verlof aan soldaten gedurende den oogsttijd Parijs, 8 Juli. (V. D.) De Kamer is hedennamiddag begonnen met de alge meene debatten over dc nationale oplei ding. De onderstaatssecretaris van het mi nisterie van onderwijs, Francois Poncet, zette in een rede, die bijna twee uur duur de, uiteen, welke de redenen waren, die de. regeering aanleiding hadden gegeven tot de uitwerking van het plan der nationalo opleiding. Aan het einde van zijn rede ver zocht hij de Kamer zich aan te sluiten bij het regeeringsvoorstel. Voor men lot de gedetailleerde debatten overging werdnog op voorstel van een radicaal-socialist een dringend voorstel be handeld, inhoudende het vcrlccnen van een extra-verlof aan soldaten gedurende den oogsttijd. De minister van oorlog, Mngi- not, verzette zich energiek tegen het voor stel, waarbij hij zijn houding baseerde op de nationale verdediging en dc \eiligheid De aanneming van het voorstel zou een ontbinding van het leger bettekenen, dat juist op het huidige moment meer dan ooit eenheid noodig heeft. Parijs, 8 Juli. (V.D) Minister--president, Tardieu heeft, naar aanleiding van.het ra- dicaahocialistisph voorstel om den soldaten oogst verlof te geven rle vertrouwenskwestie gestéld. Hij behaalde hierbij een meerder heid van 32S tegen 265 stemmen. Wat het antwoord van Duitsch land zou bevatten Berlijn, 8 Juli (V.D.) De correspondent van de ..Basler Nach'rieliten'' meent in staai te zijn bijzonderheden te kunnen inededce- lcn betreffenrlo het ontwerp van het ant woord van Düitschland op het memoran dum \an Briand inzake de vorming van een Federatieve» Europeëschcn Staten bond. Volgens dit ontwerp zou de pacifica tie van Europa slechts door een politieke pacificatie ccn feit kunnen worden. Deze is slechts te bereiken door volkomen gclijk- gcrechtigheid voor allen en gelijke veilig heid van allen. Wat het economisch vraag stuk aangaat wordt opgemerkt: het belang rijkste is een gemeenschappelijke economi sche- en douane-politiek. Na een bespreking van allerlei agrarische kwesties, inzonder heid met het oog op de Oostelijke en Zuid oostelijke Staten, cn van economische bij zonderheden, stelt Düitschland een bijzon der belangrijken en belangwekkcnden eisch. „Alle buiten Europa gelegen staten cn die binnen Europa, welke zich nog niet met de Pan-Europa-Coalitie hebben bezigge houden, moeten daarbij noodzakelijk be trokken worden. Dezo eisch heeft betrek king op Turkije en Engeland (in Europa) en de Vereenigde Staten en do Zuid- Ameri ka» nschc Staten (buiten Europa)". Een uitvoerige beschouwing wordt gewijd aan den Volkenbond tot welks pleitbezor ger Düitschland zich in zijn antwoord maak t. Medegedeeld wordt, dat een voltooid ont werp van het Duitsche antwoord op het memorandum van Briand nog niet aan het Kabinet is voorgelegd. HOTELRATTEN AAN HET WERK Karlsbad, 8 Juli. (V.D.) In het bekende hotel „Imperial'' alhier hebben hotelratten een diefstal gepleegd ten bedrage van on geveer 2'/j millioen gulden. De dief heeft uit de kamer van een voor haar gezondheid te Karlsbad vertoevende Amerikaansche een paarlen halssnoer gestolen, een platina ring met groote diamanten en een ring met klei ne briljanten. Do politie volgt een bepaald spoor. Zij heeft de overheid der nabuurlan den reeds gewaarschuwd, daar zijn ver moedt, dat de dief, die in hetzelfde hotel gelogeerd heeft, over dc grens gevlucht is. DE DOODSTRAF IN ENGELAND. Moet ze worden afgeschaft? Londen. 9 Juli. (H.N.) Een door de Labour-regeering voorgesteld en uit leden van de partij samengesteld parlements- comité houdt zich met het vraagstuk be zig, of de doodstraf afgeschaft of van kracht moet blijven. Gisteren werd o m. de aartsbisschop van York gehoord, die zich beslist tagen de doodstraf uitsprak, aLs zijnde in strijd met de christelijke begin selen. Hij verklaarde, dat alleen de afschaf fing van de doodstraf, en niet het vast houden daaraan, het aantal moorden zou kunnen verminderen. LmNGLST AAT <Jo-51 Tel. ',90 Zijde Flor Flor met Zijde, iïlodcrne Tinten. TOENEMENDE NUCHTERHEID. Dr Griffiths, de directeur van het gevan geniswezen in Engeland, maakt melding van een opmerkelijke» achteruitgang van do dronkenschap. Terwijl in 1914 36.711 man nen en 15.140 vrouwen in de gevangenis werden gezet wegens dronkenschap, werden in 1928 sléchts 0032 mannen en 2762 vrou wen deswege tot gevangenisstraf veroor deeld. HAVENDAM AAN DE DELAWARE-RIVIER INGESTORT Zes dooden en talrijke gewon- den. N e w York. Te Pennsgrovo in den Staat New Jersey aan de Dclavvare-rivier stortte een ha vendam in, ten ge vol go waarvan 6 personen gedood cn talrijken gewond wer den. DE DUITSCHE GENERAALS EN DE CHINEESCHE LEGERLEIDING S li an ga i, 8 Juli (V.D.) Naar uit Nan king gemeld wordt met betrekking tot het aftreden van den Duitschon militairen ad viseur Overste K rebel, zijn dc geruchten over meeningsverschillen tusschcn hem cn .de Chineesche regeering niet in overeen stemming met dc feiten. Van officieclo Chi neesche zijde wordt erop gewezen, dat do Duitsche militaire raadslieden het volle ver trouwen genieten van do Centrale Chinee sche autoriteiten en op eigen initiatief zijn afgetreden. Er is door do Chineesche regee ring in geen enkel opzicht druk op hen uit geoefend. AARDBEVINGEN IN NOORD BENGALEN Londen, Juli Volgens berichten uit Calcutta zijn in 't N. van Bengalen krachti ge aardbevingen waargenomen. Aan ver schillende gebouwen werd schade aange richt. Persoonlijke ongevallen hadden niet plaats. Een bericht uit Dhubri echter meldt, dat op ongeveer 18 K.M. van Dhubri een ge heel dorp totaal zou zijn verdwenen. HET GEVAARLIJKE SPEELGOED. Volgens een bericht uit Halle, bracht een !i-jarige schooljongen een handgranaat, die bij gevonden had ir, een hoop afbraak, mee naar huis en speelde er mee in den tuin. Plotseling ontplofte de granaat cn scheurde den jongen de kin cn de linkerhand af. Hij was onmiddellijk dood. De zich in de buurt bevindende moedor werd aan den schou der zwaar gewond, een jonger kind aan de handen. GRAAF THEODOR VON STOLBERG VERDRONKEN. Graaf Theodor von Stolberg, dc jongere broeder van graaf Christian von Stolberg, die verleden jaar in verband mot den ge- Vimzinnigen dood van zijn vader ln hech tenis werd genomen, is in de Havel bij Potsdam verdronken. De roeiboot, waarme de hij samen met een vriend een tocht had ondernomen, sloeg onverwachts om; dc vriend kon zwemmend het land bereiken, maar graaf Theodor von Stolberg verdween weldra in de diepte. Zijn lijk is nog niet gevonden. VIJF JONGENS BIJ HET BADEN VERDRONKEN. Londen, 9 Juli. (V. DHeden zijn bij Blackpool bij het baden in zee 6 jongens van een knapenkolonie verdronken. Zij be vonden zich met vele andere jóngens in zee, doch werden door den vloed overval len.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1