PRIJSVERMINDERING FIRMA DUIM BURGER BUITENLAND GROOTE DE EEMLANDEQ Zaterdag 12 Juli 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 11 ARNHEMSCHE WEG 23 DAMESMODEZAAK MOED Buitenlandse!) Overzicht Restaurant Ménu Onrust in Finland Opwinding onder de bevolking NAAR REVOLUTIE IN EGYPTE? Plannen tot uitroeping van de republiek FRANKRIJK EN ITALIË Hervatting van de onderhandelingen? VERSCHERPTE ACTïE IN BRÏTSCH-INDIE Na de rede van den onderkoning I Fa. L. J. Luycx en Zn. DAMES KOUSEN, Een prins veroordeeld ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-* Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51J DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlgbelds-advertentlïn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i I,—. Bewijsnummer extw f 0.05 door H. C ANNE GIETER. Ten opzichte van g-en enkele deugd hecrscht zooveel misverstand. Bij moed denkt men over 't algemeen allereerst aan een soort driestheid, welke zich onder den invloed van zelfbedwelming openbaart. De spreekwoordelijke dapperheid van den sol daat, van den sportman, van den onder nemer, den speculant, kortom van al de helden, wier waagstukken bewondering bij de'menigte wekken, berust grootendcels op een beneveling van den geest, welke bet besef van het gevaar wegneemt en het ver antwoordelijkheidsgevoel verzwakt. Dit soort moed is evenmin zeldzaam als het bewonderenswaardig is. Wie den oorlog niet alleen kent uit chau vinistische schoolboekjes en liederen, maar zelfs aan het krijgsbedrijf deel heeft geno men of althans het verslag van de werke lijkheid heeft gelezen, zooals de boeken van Barbusse, Remarque, Latzko en dozijnen andere oud-strijders dit geven. merkt telkens weer op, dat de held van het slag veld op alcohol leeft. Trouwens ook vroe ger, toen het in den oorlog zoogenaamd wat gemoedelijker toeging, maakten de ver- heerlijkers van soldatenmoed argeloos ge wag van den oorlam of de jenever, die vóór het gevecht aan de manschappen werd uit gereikt. De grootc slagen uit de geschie denisboekjes zijn gewonnen in dronken schap. Bedwelming behoeft 'niet louter door lichamelijke vergiftiging te ontstaan. Ook louter zielkundige factoren kunnen den geest verdoovcn. De held van den weg, die met zijn auto een sneltrein inhaalt en voorbijrijdt, is het slachtoffer van een veel voorkomenden roes. Met moed heeft zijn roekelooze rit niets te. maken. Gaf hij zich nuchter weg rekenschap van het gevaar, waaraan hij zichzelf en anderen noodeloos blootstelt, hij zou zijn vaart matigen. Hij is evenmin moedig als de driftkop, die in opwinding zijn patroon uitscheldt ot zijn mededinger liet huis uittrapt. Ook de drif tige handelt niet als vrij, verantwoordelijk man, maar verricht zijn daden slechts on der narcose. Zoodia hij uit zijn bedwel ming ontwaakt, heeft hij spijt en begrijpt liij niet, hoe hij zoo buiten zichzelf heeft kunnen zijn. Opgezweept door een succes begint de ondernemer zijn waagstuk. IIij telt niet hei lisico, dat zijn wankel opgezet plan mee brengt. Verblind door hetgeen anderen be reikten, meent hij hun stoutmoedigheid te moeten evenaren. Ja, hij wil lien in onver schrokkenheid overtreffen. Angstig staren zijn betrekkingen hem na, ais hij, van zakendrift duizelig, doorzet tegen allen goeden raad in. Als een slaapwandelaar equilibrecrt hij over de nok van de daken. Als hij straks met gebroken leden ter aarde ligt, bewondert men hem in zijn vak' „Men mag van hem zeggen wat men wil", mompelt men, „maar een moedig man was hij toch!" Het is de moed van brooddronken stu denten; de moed van krankzinnigen, die in hun delirium door geen half 'dozijn oppas sers zijn te bedwingen. Ware moed is iets anders. Ware moed is het product van het nuchterste oogen- 1) 1 ik. liet kenmerk van den moed is het rustige, zakelijke doorschouwen van doel einden, middelen, consequenties, liet reke ning houden met de omstandigheden en met de gevolgen. Het eerlijk zich afvra gen van de beweegredenen, het doorvor- schen van de drijfveeren tot de daad, welke men zich voornam. Ware moed overschat niet zijn krachten, maar meet ze en weegt ze. Ware moed wendt zc slechts aan voor een vrij, zelf ge kozen doel, van welks belang hij terdege is overtuigd. Ware moed neemt bij voor baat de volle verantwoordelijkheid op zich voor de handeling, van welker noodzake lijkheid hij zich met onbencveld doorzicht rekenschap heeft gegeven. Ware moed durft zich terugtrekken, waagt het te weigeren, schaamt zich niet laf te lijken. Maar als- ware moed eenmaal ja heeft gezegd legen hetgeen plicht of verlangen gebiedt, dan bestaan er geen moeilijkheden, welke dc vastbesloten daad kunnen tegenhouden. Is onbesuisdheid liet spel van den school jongen, moed is liet brevet van de rijpheid, Roekeloosheid loopt zicli dol op illusies; moed streeft naar het bereik van de wer kelijkheid. Brani doet een beroep op hel applaus van dc buitenwereld, wijl hem hot zelfvertrouwen ontbreekt. Moed heeft geen loftuiting van noode, noch trekt hij zich róts van afkeuring aan, daar moed op zelfver trouwen berust en zijn eigen, innerlijke maatstaf bezit. Slechts deze moed maakt cicn mcnsch onafhankelijk en vrij. (Nadruk verboden). De on'ploffing in de Wcnzclaus- mijneu. Wederom is hei Duitsche rijk opgeschrikt door een mijnramp van ontzettenden om- wang, cn wel ,n e n gebied, dat de laatste jaren wel van zicli heeft doen spreken. Iioe groot het aantal dooden is, staat op dit oogenblik nog ni»t precies vast; omdat nog lang niet allo lijken geborgen zijn. Men telt reeds in de 1G0. en nog is het cinJe niet te zien. Do tr.op, orn nog levende ar beiders naar boven te brengen, is wel zeer gering geworden, en zoo is er alweer een mijngebied in diepen rouw gedompeld. Kr zijn maar weinig beroepen, die zro door allerlei gevi;«n bedreigd wórden, als. dat van den mijnwerker. De veiligheid in ue mijnen is zon <er ecnig ui tw ijfel «ie la. J- ste jaren dank z.'j de moderne techniek Diet reuzensch» eJen vooruit gegaan, maar toch weet de mijnwerker, ondans alles, zijn leven voortdurend bedreigd. Toch is er groot onderscheid in de gevaarlijkheid van be paalde mijnen cn mijnstieken. Naast bek kens, die slechts zelden of nooit door ram pen worden bezocht, zijn er in Duitschland ook gebieden, die altijd maar weer dooi de grootste catastrophes worden geteisterd. En tot dio gcbiclcn behoort in de aller eerste plaats het Waldenburger kolenbek ken, nat nu wéér zoo ontzettend getroffen is. Een jaar geleden kostte hier een ont ploffing ten gevolgd van een onweer aan 33 mijnwerkers hol >vcn. in 1923 eischte het grootste mijnongeluk van die jaren niet minder dan 112 dooden. In de mijn, waarin zjch nu deze nieuwe catastrofe afspeelde, nebben zich de laatste weken meerdere koolzuuruitbarstingcn voorgedaan In liet jaar .1029 aileen werden 35 uitbarstingen op- ceteekend. Men racende, dat er in Duitsch land slechts 4t mijnen waren, waarin kool- zuurdampen voorkwamen en dat weliswaar het gevaar voor uitbarstingen steeds toe genomen was, cloeh dat men door allerlei veiligheidsmaatregelen het gevaar tot een zeer klein minimum had beperkt Maar deze )amp heeft heiaas anders bewezen. De Duitsche bladen, die bijna alle hoofd artikelen wijden aan dit ongeluk, dat bijna als een nationale ramp wordt aangemerkt, plaatsen zich op liet standpunt, dat een des kundig onderzoek dient uit te maken, in hoeverre hier van eenige schuld sprake is, en in hoeverre de maatregelen ter verbete ring van de veiligheid hebben gefaald. Maar men stelt daarnaast ook dc vraag, of der gelijke, uiterst gevaarlijk gebleken mijnen, niet uit het bcd.ójf moeien worden gene- nien. Men wijst erop, dat de rentabiliteit van deze mijn zeer goring is, en dat er an dere kolen lagen zijn, die veel ongevaarlij ker zijn te ontsluiten, en die met veel groo- ter rentabiliteit te cxploitoeren zullen zijn. Als men aldus dc kwestie bekijkt uit alge meen maatschappelijk oogpunt, dan rijst, gerechte twijfel, of het. yvel geoorloofd is de exploitatie van deze weinig rendecrenclc» mijnen voort te zetten en of het niet beter is, nieuwe lagen aan te boren, die minder gevaarlijk en meer rendabel zijn. Van par uculier standpunl bezien staat de zaak na tuurlijk anders liet is de Franfurtcr Zei- tung, die dit opm-rkt. Maar het doorslag gevende moet, mei een herinnering aan dit verschrikkelijk gebeuren, zijn het lot der menschen, die men in de schachten naar beneden stuurt. De toestand \un «ie mijnwerkers in het Waldenburger bekken schijnt niet al te rooskleurig te zijn. De ellende in dit gebied, de slechte behuizing, cn hei lage levenspeil duiden er nict op, r!at de arbeid in -Ie gevaarlijke schadilon den menschen met veel zegen beloont. En deze lage loonstandaard zal wel weer veroorzaakt word ju door de geringe renta- Mlite't der mijnen. De Duiteche blacion, die aandringen op het uit het bedrijf lien en van de gevaarlijke mijnen, ontveinzen zich niet, dat dit tal van moeilijkheden met zich zal brengen, niet bet minst door dc vraag, hoe dan de werkloos geworden mijnwerkers zullen moe- en worden overgeplaatst, en hoe de liqui datie van het bediij: zal moeten geschieden. Maar zij dringen oo een grondig onderzoek \an dit probleem aan, in hel belang van honderden en du:zénden menschenlevcns, die door den gesrhctslcn toestand dagelijks op het spel staan oocoeoceooGoooöoooootwoooöoose o Huize ..de Stichlsche Heuvel" g Amersfoorlsche Berg b Tel. 1290 Tel. 1290 a D1MANCHE 13 JUILLET 1930 Diner-Concert Hors d' Oeuvre var ié Conso mmé Madrilène Suprème de Sole e e (2 O Old Dor e G 12 (2 e «2 e Chauchat mousse Duehesse Mignon de Veau Zingara Haricots verts a V Anglaise Pommes au nid Caneton de Rouen r Compote Calville roti Primeur Bombe Nelusko HET L9NDENSGH VLOOTVERDRAG. Nieuwe vertraging van de Amerikaanschc ratificatie. Dc Vmorikaansche Senaatsleden, die le gen de ratificatie van het Londcnsch vlootverdrag zijn, zijn er in de buitenge wone zitting opnieuw in geslaagd, de rati ficatie oo te houden. Zij handhaafden hun verzoek aan de regiering tot pubücatié van de briefwisseling betreffende d.e on derhandelingen. Selection des fromages de Normandy c Fruits du Pays S Lunch-Thé-Diner Concert. g Soirée dansante t,themountMnstrells.g Grands et Pcüts Salons pour Diners, fêtes, g O Noces et réceptions u OJGGGGOGGGGGGGSSSGSGSSQSSQDGGG Eerlijn, 11 Juli (V.D.) Dc „Vorwaerts"' verneemt uit Cairo, dat van goed ingelich te zijde wordt medegedeeld, dat de Wafd- partij voornemens is, de door Koning Foead gevormdo regeering tot aftreden te dwingen cn voornemens is, op 21 Juli a.s. de Egypti sche Republiek uit te roepen. Talrijke offi cieren zouden zich ïceds voor de plannen van de Wafd hebben uitgesproken, terwijl besprekingen met het officierscorps en met j verschillende andere groepen uit het leger nog gaande zijn. Stockholm, 11 Juli. (II.N.) Dc anti communistische beweging in Noord cn Midden Finland neemt steeds grooteren omvang aan. De bevolking van het plaatsje Rovamieni is in groote opwinding, daar men van communistische zijde het plan had, dit plaatsje in brand te steken. Do ge arresteerde communisten konden slechts met de grootste moeite door dc politie te gen de bewoners, die hen wilden lynchen, beschermd worden Te Gamle, Ocsterbotten cn Karleby zijn opnieuw ongeveer 30 com munisten in hechtenis genomen. De 13 ver dwenen communistische rijksdagafgevaar digden zijn nog niet gevonden. Londen, 11 Juli (V.D.) De rede van den Onder-koning van Indie heeft de actie te gen het Simon-rapport nog meer verscherpt In de etgevende Vergadering le Simla noemden gisteren zoowel dc Mohammeda nen als do Hindoes het rapport onbevredi gend. De Indische nationalistische pers cri- tiseert het gebrek aan nieuwe gezichtspun ten in de rede van Lord Ir win, hoewel het blad van Gandhi toegeeft, dat zij verder gaat dan dc- vroeger afgelegdo verklarin gen. Namens do regeering werd gisteren medegedeeld, dat van hei deelnemen van Gandhi aan de Rondc-Tafcl-Conferentie geen sjuako kon zijn. zoolang de Onafhan- kolijkheidscampagne werd voortgezet. Dc algsmeene Moslemifischc conferentie te Lucknow, waaraan vertegenwoordigers van 38 van de 48 districten deelnamen, verklaarde,1 dat dc Mohammedanen het in stellen van een landsregeering zouden be groeten maar met de aanbevelingen van het Simon-rapport nict accoord gingen. In tegenstelling tot de Indische pers, critiscert do Engelschc peis uit Lord Irwin's rede voornamelijk do verklaring, dat de Domi nion Status hel doel der ontwikkeling van Indie is. FILMGEBOUW MET 72 VER DIEPINGEN. In New York is een plan gemaakt door de Paramount Public Cinema Corporation lot het bouwen van een wolkenkrabber in New York van 72 verdiepingen Het gevaar te zou komen te staan, in Broadway. De bioscoopzaal zou zitplaatsen hebben voor een publiek van 6000 menschen. Parijs, 11 Juli. (V. D.). I)e mededeelin- gen die de Minister van Buitenlandsche Zaken Briand gisteren in de Kamercommis sie voor Buitenlandsche Zaken heeft ge daan, hebben in de Fransche pers groote belangstelling gewekt, aangezien men niet zekerheid gelooft eruit te kunnen afleiden, dat de Fransch-Italiaansche besprekingen binnen korten tijd weer hervat zullen wor den, voor zoover zulks nog niet reeds weer is geaéhiecL Groote aandacht wijdt men aan Briand's verklaring, dat tot December a.s. in Frank rijk geen nieuwe ooglogsschepcn op stapel zullen worden gezet. De rechtsche pers vreest, dat in deze verklaring een conces sie moet worden gezien aan den eisch van vlootpariteit van Mussolini, cn lieert zich daarom scherp tegen Briand. Pertinax vraagt in de „Echo de Paris", of Briand's woorden misschien moeten beteekenen, dat Frankrijk aan de Italiaansche eischen heeft toegegeven. Wanneer men van Italiaansche zijde pogingen doet tot intimidatie cn steeds weer den nadruk er op legt, dat zonder pa riteit der vloten aan ontwapening niet te denken valt, waardoor Duitschland weer de vrijheid zou krijgen om naar eigen goed dunken zijn leger te gaan organiseeren, dan kan men daar tegenover stellen, dat Duitschland op den duur toch vroeger of later deze vrijheid herkrijgt. Pertinax ein digt zijn beschouwing mot de conclusie te trekken, dat Italië meer dan ooit gebonden is door zijn verdrag met Hongarije en zijn beloften aan Duitschland. DE BELGISCHE MIJNWERKERS STAKING. Het aantal stakers in de steenkolenmij nen van de Borinage is weer gestegen, liet bedraagt thans van zeven tot elf duizend. De staking heeft zich gisteravond na het wisselen der ploegen opnieuw uitgebreid. De staking omvat thans in totaal. 30.000 mijnwerkers. WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand: 766.0 Ad Val ent ia. Laagste Barometerstand! 750.8 'te Den Helder. Verwachting: Meest matige Z. W. tot N. W. wind, betrokken of zwaar bewolkt, mogelijk met. tijde lijke opklaring, waarschijn lijk regenbuien, weinig ver andering in temperatuur. VERKEERSGEBOD: Sleeds goed rijden en goed loopen Is uilsiekend. Bovendien Is het zaak dat weggebruikers Ook bedenken goed te „zien". LANGEST. AAT 48-51. Tel. 190 Zijde - Flor Flor met Zijde. iVloderne Tintel). Versclten hei tfeiellitfe hoolc vnn Cissy van Marxveldt Emmy Belinfante-Belin/anlcl De „erfgenaam" van Lodewijk XVI SIR ARTHUR SALTER. Sir Arthur Salter. Afgetreden als directeur der economische afdeeling. G e n v c, 10 Juli. Men meldt het af treden van sir Ar thur Salter, direc teur der economi sche cn financieele afdeeling van den Volkenbond, dio veel heeft bijgedra gen tot het finan cieel herstel van Oostenrijk cn Hon garije, GENERAAL VON BERNHARDI t Generaal der cavalerie Friedrich von Bernhardi is, naar de Lokalanzeiger meldt, op zijn buitenplaats Kunnersdorf in Sile- zic op Sl-jarigen leeftijd overleden. Generaal van Bernhardi, die 22 dezer 1849 te St. Petersburg geboren werd als zoon van den historicus en diplomaat Theodor v. B., was in 1909 als Pruisisch generaal ge pensioneerd, doch trad na het uitbreken van den wereldoorlog weer in actieven (U-mst. ITij heeft enkele militaire werken ge schreven. Verder heeft hij de auto-biografie van zijn vader uitgegeven. Par ij 6, 11 Juli. (V.D.) D* civiele recht bank te Versailles veroordeelde gisteren prins Lodewijk van Bourbon tot het betalen van een schadevergoeding van tienduizend francs aan madame I-Ieitz te Nice, rlie hem had aangesproken voor het terugbetalen van een bedrag van driehonderd-duizena francs, dat zij hem had voorgeschoten. Ma dame Heitz verklaarde, dat zij den Prins het geld had geleend, wijl hij dat noodlg had voor dc procedure in verband met zijn aanspraak, wettige erfgenaam le zijn van Lodewijk de XVIe. PRINS GHIKA MET ZIJN VLIEGTUIG NAAR BENEDEN GESTORT. Sofia, 11 Juli. (V. D.) De Roemeen- sche vlieger prins Jonel Ghika, die zich op een afstandsvlucht van Londen naar Stam boel bevond, raakte gisteren boven Bulga rije in een dichten nevel. Hij raakte met zijn \liegtuig een uitstekend rotspunt van het Balkangcbergte en stortte naar bene den. Prins Ghika werd zwaar gewond door herders gevonden en naar een ziekenhuis overgebracht. OVERWINNING VOOR HOOVER? New York, 11 Juli. Een belangrijke stemming heeft plaats gehad in den Ame- rikaanschen Senaat, die van regecringszijdo beschouwd wordt als een overwinning van president IToover. De Senaatscommissie voor Buitenland sche Zaken had de publicatie der protocol len der Londensche Y^po(conferentie ver langd. Namens president Hoover had dc Staats secretaris voor Buitenlandsche Zaken de Commissie inzage der documenten gewei gerd, aangezien dc mogendheden anders hun vertrouwen in de stilzwijgendheid der Amerikaansche diplomatie zouden verlicv zen. Aangezien de commissie niettemin in zage der stukken verlangde, kwam de zaak in den Senaat zelf ter sprake. Van de 55 aanwezige senatoren verklaarden 38 zich er vóór, dat publicatie zou plaats vinden wan neer de belangen der Vcreenigdc Staten er niet door geschaad worden. 17 senatoren slemden tegen. De regeering behoudt nu de mogelijkheid de documenten niet te publi- ceeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1