DE EEMLANDEQ BRIEVEN VANEEN! BRABANTSCHEN BOER BUITENLAND Maandag 14 Juli 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 12 Buitenlandsch Overzicht Engelands antwoord Maandag overhandiging PAR1JSCH WARENHUIS IN VLAMMEN Schade van millioenen WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. ZILVERENWERKEN TRAM IN EEN RIVIER GESTORT TREURDAG IN BRITSCH- INDIE Fa. L. J. Luycx en Zn. DAMES KOUSEN, fortmann en hehenkamp gezondheidsmatrassen, fcfiier DOOR A. A. L. GRAUMANS (K Jjö w. es AMERSFOOMSCii DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 n"nd" vo°' Amtr,(oor1 mo ptr,m,and Weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.17 Binnenland franco per pos» per 3 maanden f J.-* Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 17910 TELEFOON INTERC JU PRIJS DER ADVERTENTIEN van!—4regel» H.05 met Inbegrip van een be wij snummcf, elke regel meer f0.25. Lle/dadlghelds-ndvertentlto voor dn helft van den prijs. Kleine Advertentlên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elfc regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer ertw» f 0.05 Do onderhandelingen tus- schen Frankrijk en Italië. Wij hebben al meermalen geschreven over de spanning, die bestaat tusschen Frank rijk en Italic. De laatste officièele onder handeling had plaats tusschen Briancl en arandi in den loop van Mei in Genève. Deze vreedzame onderhandelingen volg den op de vlootconferentie in Londen, waar de houding van Italië tot een resultaatloos einde heeft gevoerd. De besprekingen van Briand en Grandi liepen hoofdzakelijk over de rechten van de Italiaansche inwoners van Tunis, en de grensmoeilijkheden van Tripoli. Ook deze voerden niet tot een resultaat. Zij moesten worden afgebroken, toen Mus solini zijn oratorische veldtocht begon en in verschillende Italiaansche steden klan ken liet hooren die een bedreiging betee- kenden voor den vrede, en die dat stak de fascistische pers niet onder stoelen of banken in de eerste plaats gericht waren tegen Frankrijk. Het is te begrijpen dat het in deze om standigheden voor Briand al is deze mo gelijk de vredelievendheid zelf niet doen lijk was de vriendschappelijke conferenties met Italië voort te zetten. De onderhande lingen tusschen hem en Grandi liepen nog niet eens over de mérites van de zaak zelf, maar alleen over den gang der procedure. De Italianen staan er op. dat deze kwesties door speciale experts ter hand worden ge nomen, terwijl Briand vasthoudt aan den eisch, dat de gewone diplomatieke weg ge volgd wordt. In de jongste bijeenkomst van de Com missie voor Buitenlandsche Zaken der Fransche Kamer heeft Briand zich opnieuw over den staat van zaken uitgelaten, en we derom getuigenis afgelegd van zijn verzoe nende gezindheid. In de eerste plaats heeft hij meegedeeld, dat de onderhandelingen hervat zijn. Terecht heeft hij den eisch ge steld, dat Italië klaren wijn moet schenken Het is te begrijpen, dat Frankrijk precies wil weten waar het aan toe is. Heeft Italië de bedoeling zekere moeilijkheden opgelost te krijgen of is het er. alleen op uit om de huidige verhoudingen in Europa omver te gooien? Briand is verder gegaan dan velen van hem verwachtten. Hij heeft namelijk mee gedeeld, dat Frankrijk er niet aan denkt vóór December van dit jaar een nieuw oor logsschip op stapel te zetten. Deze verkla ring is moeilijk anders op te vatten dan als een concessie aan Italië's eischen op de Londcnsche vlootconferentie. Hier toch stel de Grandi zich op het standpunt van vol strekte gelijkheid der beide staten als ma ritieme mogendheden. Briand's houding ten deze wordt door een gedeelte der Fransche pers beschouwd als een groote methodische fout. Zijn mede- deeling verandert wel niets aan het bestaan de Fransche Vlootprogram, maar kon door de fascisten toch wel eens uitgelegd worden als een bewijs van zwakte. Het is nog niet bekend, hoe de Italiaan sche pers op deze uitlating heeft gereageerd, maar in ieder geval is de stemming in Frankrijk tegenover Italië niet al te vrien delijk. Men wil x^l met Briand de grootst mogelijke kalmte bewaren, maar voelt zich toch geprikkeld door Italië's aanmatigen den toon en door zijn eischen, die telkens van aspect veranderd zijn, zoodat men er in Frankrijk absoluut geen houvast aan heeft. Het is een welwillend beloog geworden, méér dan een be vestiging van ontvangst van Briands nota Londen, 12 Juli. (V. D.) De diploma tieke medewerker van do Daily Telegraph wist mee te deelen, dat het antwoord van Engeland op Briand's memorandum over de Pan-Europeesche samenwerking Maandag a.s. overhandigd zal worden. Het antwoord zal eenigszins afwijken van den tekst zooals die aanvankelijk door het ministerie van Binncnlandsche Zaken was opgesteld. Deze verandering zal het gevolg zijn van een nadrukkelijk betoog der Fransche regëering te Londen tegen het onlangs te kennen ge geven voornemen van Engeland om als antwoord slechts een nota aan Frankrijk te sturen, waarin de ontvangst van het me morandum bevestigd werd en zich eerst over de zaak uit te spreken tijdens de ko mende samenkomsten van den Volkenbond in September a.s. Van Fransche zijde zou men er op hebben gewezen dat een der gelijke houding van Engeland door de an dere naties als een afwijzing zou worden beschouwd en dat het aanzien van Briand als ontwerper van het plan er door geschaad zou worden. Met het oog hierop en om geen Fransche gevoelens te kwetsen is dc nota uitvoeriger geworden en is een wel willend betoog gehouden, hoewel Engeland alleen geen beslissing kan nemen zonder overleg te hebben gepleegd -met de domi nions. DE SLUITING DER FRANSCHE KAMERS. Critiek op Tardiett. Parijs, 12 Juli. (H.N.) De plotselinge op heffing van de par lemen tsziltingen door minister president Tardieu heeft tot een ge meenschappelijk protest van de 3 groote linksche partijen, socialisten, radicalen, en republikeinen aanleiding gegeven. De link sche pers roept president Tardieu op zijn vacantiereis na dat hij niet alleen zijn her haaldelijk gegeven plechtige beloften schan delijk breekt, maar dat hij ook minstens drie kwart van zijn met grooten ophef in de regeeringsverklaring verkondigd pro gramma niet heeft afgewerkt. Wel is waar had Tardieu het- veege lijf voor de vacan- tie gered, maar aan den anderen kant zich het verwijt van leugens en inloyaliteit op den hals gehaald. Hel geheele complex van „Nou: velles" in de asch gelegd P a r ij s, 12 Juli. (V. D.) Vanmorgen heeft een reusachtige brand het warenhuis „Nouvelles" te Parijs bijna geheel vernield. Kort na middernacht werd het vuur ont dekt. Met ongelooflijke snelheid greep het om zich heen en tastte de belendende per- ceelen aan. De brandweer verscheen aanvan kelijk met twintig motorspuiten doch moest in den beginne zich voornamelijk beperken tot het voorkomen van verdere uitbreiding van den brand. Tegen den morgen was het geheele gebouwencomplex bijna tot den grond toe afcebrand. Een brandweer-motor wagen werd door puin van een instortende muur bedolven. Twee brandweerlieden wer den daarbij ernstig gewond. De schade al leen aan verloren goederen en inventaris bedraagt 30 A 40 millioen francs. De schade van het vernielde gebouwencomplex is nog grooter. De oorzaak van den brand kon nog niet vastgesteld worden. In de Nouvelles wordt 's nachts gewaakt door 10 nachtwa kers. Het staat nog niet vast of alle 10 tijdig het gebouw hebben kunnen verlaten, doch men meent te kunnen aannemen, dat de brand geen slachtoffers heeft geëischt. ZWAAR WEER IN ITALIë. Rome, 12 Juli. (V.D.) In de omgeving van Potenza heeft een zwaar onweder, dat in den afgeloopcn nacht gewoed heeft, vier. raenschcnlevens geëischt. Een vader had met zijn drie zoom in een grot be schutting gezocht. Door het noodweer werd de ingang versperd, waardoor allen den dood vonden. GROOTE BRAND IN EEN GLOEILAMPEN- FABRIEK. Een ramp te Boodapest. Boedapest. 12 Juli. (V. DIn de gloeilampenfabriek Jast te Neu-Pest brak gisteravond brand uit. Het vuur had weldra Tel. 852. Gevestigd 1885. Modern handgedreven zulk een omvang aangenomen, dat al het brandweermateriaal v'an Neupest en zeer veel materiaal van de Boedapester-brand- weer moest uitrukken. Door gebrek aan water werd het blusschingswerk ten zeerste bemoeilijkt. Tegen middernacht waren reeds twee millioen gloeilampen door het vuur vernield. De echade wordt geschat op on geveer 1.200.000 gulden. De fabriek is eigen dom van de Standard Elektrizit&tswerken. Een groote politiemacht zorgt voor het handhaven der orde, aangezien het publiek, door de vrees dat het vuur ook de woon huizen zal aantasten, in opgewonden stem ming verkeert Hedenmorgen vroeg woedde de brand nog steeds voort. 65 inzittenden verdronken New-York, 12 Juli. (V. D.) Te Bue nos Aires heeft naar gemeld wordt een zeer ernstig tramongeluk plaats gehad. Een tram, die geheel met werklieden gevuld was, die op weg waren naar hun werk, stortte in volle vaart door een geopende brug in de Chuel-rivier. De wagenbestuur der bemerkte het onheil op het allerlaat ste oogenblik, doch kon niet meer rem men. Alle inzittenden verdwenen mot den wagen in de diepte, cn zijn bijna allen ver dronken. Slechts drie passagiers konden gered worden. Onder dc 65 dooden bevinden zich 8 vrouwen. 500 gewonden bij de onlusten Londen, 12 Juli. (V.D.) Bij de laatste onlusten te Bombay zijn volgens latere be richten 500 peivsonen gewond geworden. Heden werd als protest tegen het optreden der politie een algemeene treurdag gehou den. De voorzitter van den districtsraad vun het nationaal congres, henevens de vi ce-voorzitter werden gearresteerd we gens overtreding van de politieverorde ning en op grond daarvan tot vier maan den gevangenisstraf veroordeeld. Een rede van Ramsay Mac- dcnald. Londen, 13 Juli. (V.D.) In een gister avond in het Crystal Palace gehouden re devoering verklaarde de eerste minister Macdonald, dat de positie, waarin Indië zich op het oogenblik bevond, ernstig was. Wat thans in Indië geschiedde, kon slechts de moeilijkheden vergrooten en droeg er niet toe bij, Indië spoedig den Dominion Status te doen bereiken. Mannen, met wie de regeering had willen samenwerken, moesten gearresteerd worden voor daden, waartegenover zij, indien zij in de plaats van de Indische regeering hadden gestaan, op dezelfde manier hadden moeten optre den als deze. WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand: 7G5.9 te Lc Coruna. Laagste Barometerstand: 752.4 te Shields. Verwachting: Matige, tijdelijk wellicht toenemende, Z. W. tot. W., mogelijk tijdelijk N. W. wind, zwaar bewolkt met re genbuien en tijdelijke opkla ringen, weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAAT 49-51. Tel. 190 Zijde - Flor - Flor met Zijde. Moderne Tinten. langestraat 63 -- tel. 88 2-persoons 9.85, 14.50, 19.-, 23.- aupings vital met beugel 25.50 duplex 25.50 orig. 39- Kenri/Jleyer: Onmisbaar voor iederen Anto-eitfenaar. Utr Vitt V»tkUtf G».£m»rwfo*ri EEN TEKORT VAN 50 MILLIOEN DOLLAR BIJ DE AMERIKAANSCHE POSTERIJEN. New York. Uit Washinghon wordt ge meld, dat do Amerikaansche Minister voor de Posterijen voornemens is, het Congres te verzoeken, te willen besluiten tot ver- hooging van het brieventarief voor het bin- nenlandsch verkeer van 2 \ot2'A Dollarcent, ter dekking van het tekort van 50 millioen Dollar op de post-begrooting. Ulvenhout, 8 Julij 1930. Menier, In alderleië kraanten is-t-r veul van te lezen gewiest in de. leste weken en 'k mot Btf oew toch ok 't mijne van zeggen. Keb er schoone prenlekes van gezien in defrènte nuuwsblajen die teugeswoorig prenlenboeken-veur-de-groote-mcnschen zijn. Ni da 'k daar wa-d-op teugen eb! 01- lee, da zouw te zot zijn .Waant dikkels gift de prent 'nen beteren indruk van de zaak as *t stuksko van d'n kraantenman dal ie er over schrijft. k' Bedoel daar heelegaar gin kwaad mee. horre. Nie da'k veur d'n kraantenman in rn'nen schulp kruip, date witte wel! Keb 'm dikkels genogt op z'nen tabbert gegeven, maar d'n eene mensch bekekt 'n blommeke zus en d'n aandere zóó en d'n derde zie-g-et somwijlen heelegaar nie en dan is 'n pren- teke heel dikkels veul geschikter veur veul menschen die 't op defrènte manieren be zien as 't geschreven stukske van éénen mensch, die 't onderwerp op zija manier be keken heet, om er dan over te potlooiën! Maar genogt: keb dan veul stukskes cn pertretjes gezien van ons Kesteeltje van Boevienje. 't. Lee-d-aan d'n overenkaant van m'n graslaanderijen, teugen dc bosschen aan. 't Is dus zooveul as m'nen overbuur en as ge nouw denken zouw, waarom d'n Dré daar nooit 's van in z'n briefkes hee gerept, dan bende net verkeerd! Keb er veul van gezeed g'ad olleen, keb nooit d'n naam genoemd. Waant 't is nie 't schoon kesteeltje op z'n eigen da ge zien mot om er de pracht van te genieten; 't is daar heel de contrij, waar 't dingske in z'n vijvers tc drijven leet, die zoo wonder schoon is. En die contrijen, amico, 'k zouw daar nooit van gespchrevcn emmen? 'k Zouw nooit, geschreven emmen van de plek die is as 'nen tuin van onzcnlieveneer zoo schoon, waar ik in m'nen tijd mee m'n Truike de schonste uren van m'nen jeugd tijd deurbrocht. Van de plek waar ginnen boom, ginnen slootskaant, finnen gloeiend- roóien eikestruik, ginnen pèèrsen beuk is, of 't zijn allegaar ouwe kennissen die 'k nie aanders zien kan of 'k mot ze's as goeie ouwe vrienden efkes mee m'n haanden be kloppen. Waar d'n zuiveren berk, de lelie-blaanke lotus op de vijvers, waar alles veur mijn zoo vol van herinneringen haangt en beeft, da'k elk dingske daar zie in 'n aurejool- tje van rose licht, da pèèrlemoerig in m'n hareens glaanst? Maar amico, daar is in oew leven soms 'n wefke, waar ge alles van aan oew kam- meraden vertelt, b'alleved'ren naam en d'r adres! Waarom, da witte zeivers nie, maar ge stopt 't weg as 'n küstelijk-iets, in 'n schoon, fluweelen eetwieke. diep in oe- wen zak. onder de bullen die ge daar het zitten, om er zoo nouw en dan in 'n donker hoekske in de schuur 's naar te gaan zien,! waar 't dan schittert as 'n veugeloogske, da-d-oew mee 'n traantje van aangst an- kekt omda-d-et zoo teer is in oew groote, vereelte klaauwen. Da zijn ongrijpbare stukskes geluk waar ge mee in oew haanden te speulen zit in da donker hoekekë, gezeten op 'nen omgekeerden emmer of kiest, mee 'n traan van veurbij in oew keel. Dan, amico, dan toefde die oogenblikskes op 't kerkhof van oew eigen leven, waar oew gedachten as veugeltjes heen-en-weer titsen op de blaauwe zerken mee gouwen letterkesWaar de vrede-n-is en de rust, die as 'n pèrelend en kristallend wa- tervalleke in oew smachtend zielement lopt. Waar dan oew oogen dichtvallen en ge op 'nen gouwen wolk denkt te zitten waar g'op wegzweeft. Oew ooren de zachtste meziek opvangen die g'oew denken kunt, of ze komt geroo6chen uit zuiveren engelen orgeltjes. Amico, die oogenblikskes zijn de witte madclievekes in oew eigen bestaan. Op zukke mementen zoude gère zoo geleerd zijn da ge'n schoon stuk meziek kos kom- peneeren. Ge zouw 't veur 't opschrijven emmen, waant van d'n hemel uit heurde 't in oe- wen kop klinken as 'n gouwen urgeltje. 'k Mot nog aan d'n frambozenpluk ok vandaag. Die staan d'r van 't jaar zela^aam schoon op! 't Is ier op d'n hof wel nie zóó van beteekenis, maar aan d'n dag van teu- gesworig motte zoowa-d-alles aanpakken orn oew jaar zoo goed mogelijk te maken. G'eddet zekers ok wel gelezen ieveraans, da-d-et ons nie veur d'n wind gaat d'n les ten tijd. Keb de juuw aan klagen, daarom da'k er nie. te veuls van zeg, maar vet sop pen me toch nie, jonk. De prijzen zijn rottig, om 't zoo maar 's platweg te zeggen en Trui beweert, „as 't zoo deurgaat, dan boeren me achter mekare naar de schaans al zeg 'k 't, zeivers,,. 'k Zal nie zeggen, veur de kleine keuteT- boerkes, die veul pacht op motten brengen, is 't nouw zoo maar dunne-op-'nen riek. Die kunnen d'r maag wel aan d'n kapstok han gen. Veur huili is 't 'nen haarden tijd. Maar as gevandaag d'n grond aan oew eigen het, en ge rekent nie te zwaarwichtig, (as ge da dot, ja, dan mot 'r geld bij!) ollee, dan spring-de nog wel deur d'n tijd! Wij boeren wij lijen zoowa-d-onder 'nen welvaartscrisis eigenlijk. Daar koom 't allemaal bij mekare op neer. De wereld hee-g-et „pootjaGe wit wel, da's zo'n ziekteke da weggeleed is veur die gasten mee kogelronde bükskes en wangeskes as appeltjes. Die krijgen op n mement n zoo- genomd „pootje" en nouw zijn wij, laandbou wers, zooveul as 't „pootje van de maat schappij. Maar laat 'k eraf scheien; 'k dwaal heele gaar van m'n apperepoow af. 'k Zouw wa potlooiën van m'nen over buur, 't Kesteeltje van Boevienje. 't Hee 'n horke geschild, of 't dingske was naar de pinnekes g'ollepen! Ze wouwen 't verkareien en as de gron den er omhenen in stuskes en brokskes wa ren versjacheld, ollee, dan was t oog eraf •gewiest. Dan was 't 'n gebouwke geworren da-d-uit z'n vastgegroeide omgevink was gescheurd en had 'r over ennigte jaren 'n biesjeskoop van gemokt geworren of 'n daanszaal of zooiets. Of daar is teuges woorig ok nog gebrek aan ze hadden de vijvers dichtgegooid en er 'n karaazje van gemokt. As er teugeswoordig hier of daar 'n hon denkot leeg staat, wordt 'r 'n autemebiel in opgeborgen veur tien gulden per maand. Maar veur 't zóóver kwam hee onzen bur gemeester kwiek 't schoone goed gekocht veur ons gemeente en 'nen huurder opge zocht. 't Kost nouw wel 'n paar duuzend gulden per jaar aan ons gemeente, maar wemmen 't er gère veur over! Nouw blijft 't zooas 't altij is gewiest, ja, 't wor zelfs nog wa-d-opgeknopt, dus me zijn nouw zeker van 't behoud van da stukske schoonheid dat daar prijkt as 'nen pèrel aan d'n kroon van Brabaant, Op d'n oogenblik, amico, dan sta-g-et te glaanzen in de .Tulijzon mee z'n schaduw- kaantjes op de ouwe muren van rooien bak steen, bespikkeld mee d'n witten natuur steen en z'n gruun geschilderde luiken en muurankers, of t te droomen staat onder d'n hoogén, blaauwen hemelkoepel. Dan schèèrt er 'nen witten wolkklodder laangs t appeltje boven op d'n hoektoren da-d-et geheel 'n prentje wordt, 'n plotje bij 'n vertelling van "n schoon prinseske da-d- in da torentje mot zitten wochten op d'ren ridder. Nouw spiegelt da kesteel in 't water, waar t midden uit oprijst, lijk de blaanke wa- terlclie's die er zoo prachtvol staan te bloeien, om te lachen van plazier bij zo'n fiest veur oew oogen. Zochtjes strijkt 'n windeke over die stille vijvers en is 't of 't spiegelbeeldeke ie lachen staat in dieën zuiveren plas. 't Gerausch in' t eewenoud gebomte da- d-in de tuinen staat, komt zoemend deur de stilte gedreven, die er hangt in de don kere lanen laangs de boschkaanten. En strak, over ennige maanden, as de bonte herfstsluiers lijk gouwen lakens uitgespan nen worren over de natuur; as de gele zaandwegels glaanzen van 't goud, van al die dwerelendc blaaikes; as de lochten drif tig over de vijvers trekken en laangst de vensters van 't kesteel; as de gloeiden-roode zon op de ruiten vlamt, dan amico, dan krupt oew ziel in 't donker hoekske op d'n omgekeerden emmer en sta-de mee wije oogen stomgeslagen te turen tot de rillings over oewen eigen rug kruipen. Dan flüsteren de eeuwen in oewen nek. Waant eeuwen-laank blekkcrt 't gloeiende avondrood van de ramen teugen dieën spie gelenden plas aan, die stillekes te düstercn leet onder d'n starvenden dag. En gelukkig dat er dan 'n „Gouwen Koei" is, om 'r efkes 'n pintcke te gaan vatten Kom, ik schei d'r af. Trui begint te hoesten. De framboskes motten d'r nouw af. Veul groeten van Trui en, as altij, gin horke minder van oewen toet a voé DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1