HET WANTROUWEN TOEGENOMEN DE EEMLANDEB Dinsdag 15 Juli 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 13 Buitenlandscn Overzicht Massaproces tegen Hitlerianen 18 verdachten STORMRAMP IN JAPAN 110 slachtoffers NA HET RAPPORT VAN SIMON De Dominion-status Fa. L. J. Luycx en Zn. DAMES KOUSEN, Eenheid in de Kwo Min Tang hersteld Een parlement in Noord-CIüina GEWELDIGE FABRIEKS BRAND TE EISENACH ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand 10.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maande» f 3.-% Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 311 DAGBLAD Dl IC nFR mVPHTFNTIFN vu 1-4 rcgtl, f 1.05 met inbegrip v«n een bewijsnummer utn Auncnicnio elktre(|e] mctr f025 LlcfdBdlghe,d,.adverte„„(D voord. helft van den pri|«. Kleine Advertentie,, „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rc(*U 50 cent, elk. regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—Bewijsnummer eatw 1 0-W Do ficancieele onveiligheden in Duitschland. Artikel 48 in wer king? De financieöle moeilijkheden in Duitsch- irid dateeren niet van den laatsten tijd, '.aar ze zijn thans wel pijnlijker dan ooit. Nog niet lang geleden is er een minister over gestruikeld, dr. Moldenhauer, en het hccle kabinet dreigde mee tc gaan. Het kabinet herstelde zich echter spoedig en de pogingen om de nieuwe dekkingsvoor- stcllcn bij den Rijksdag ingewilligd tc krij gen zijn sedert onverpoosd voortgezet. Echter, met buitengewoon gering resul taat. De Duitsche regeermgspartijen heb ben hun meegaandheid getoond, maar dat helpt niet voldoende. Zij vormen nog altijd geen meerderheid, en al staan zij schou der aan schouder achter de Regeering daarmee zijn de financiëele wetsontwer pen niet te redden. liet kabinet heeft water in zijn wijn ge daan, wat in dit geval beteekent, dat het den hoofdelijkcn omslag in het regee- ringsontwerp heeft opgenomen. Dit uit sluitend mot de bedoeling om dc Duitsch- Nationalen verzoenend tc stemmen. Maar ook dit zoete gefluit heeft den vogelaar niet mogen baten. Of, om een ander beeld te gebruiken: het aas is zoo aanlokkelijk mogelijk gemaakt, maar desondanks bijt de snoek niet. In den loop van een confe rentie, die minister Schiele gisteren met graaf Westarp had, is gebleken, dat ook de gematigde vleugel der Duitsch-nationa- len niet bereid is de regeering 1e steunen. Het. is niet uitgesloten, dat enkele leden van de Duitsch-nationale fractie zich van stemming zullen onthouden, maar hun aantal wordt niet hooger geschat dan 5. terwijl de rcgecringspartijen minstens 30 40 stemmen tekortkomen. Het is te begrijpen, dat men in Duitsch land maar ook elders met spanning uit ziet naar wat Brüning thans zal doen. Zal hij nog met andere partijen tot overeen stemming trachten te komen? Er zijn po litici die meencn: met. de sociaal-democra ten. Maar dat zou hier wel eens op neer kunnen komen dat andere, rechtsgeoriën teerde» partijen hun toegezegden steun weer intrekken. Gemakkelijk is zijn positie niet! dat van verschillende zijden, aange- In dit verband is het niet onbegrijpelijk, stuurd wordl op toepassing van artikel 48 uit de Grondwet. Dit z.g: dictatuurshrtiker' houdt in, dat in bepaalde noodsomstan- digheeïen de Rijkspresident wetten kan doorvoeren buiten den Rijksdag om. Het zou de eerste maal zijn sinds de in voering van de grondwet van Weimar, dat dit artikel van kracht werd. Maar niet ten onrechte wordt door de linksclie pers ge waarschuwd voor het gevaarlijke prccer dent. Naar den geest van het artikel en zijn toelichting toch heeft de wetgever hier hoofdzakelijk en misschien wel uit sluitend gedacht aan politie-maatregelen in tijden van nood: „Wenn im Deutschen wird" Reiche die öffentliche Sicherheit und Ord- nung erheblich gestort und gefahrdet wird" Wanneer echter thans een door republi keinen geleide regeering van dat nood-arti kel in andere gevallen gebruik maakt, mag men verwachten, dat een andersgezin de re geering art. 48 eveneens toepast als het haar gelegen komt. Wat kan hieruit volgen? Dat bij toepassing van art .48 hel republi- keinsch princiep gevaar loopt. Het is niet diabolisch om te veronder stellen, dat zekere groepen zoo vierkant te gen de regeeringsvoorstellen stelling ne men, juist omdat zij niets liever zouden zien dan dat artikel 48 in werking kwam. Daarmee toch zou openlijk gedemonstreerd zijn, dat het parlementaire stelsel zichzelf machteloos heeft geslagen. Of de financiëele toestand van het Rijk er door gered zou worden, slaat te bezien. Im mers schrijft de grondwet voor, dat van de getroffen maatregelen de Rijksdag terstond kennis moet krijgen, die de bevoegdheid heeft de maatregelen ook weer ongedaan te maken. Ging dat gebeuren, dan zou vermoe delijk de Rijksdag 1och ontbonden moeten worden wat men thans zoo graag vermij den wil. De nooddeur van art. 48 brengt, dus maar een zeer tijdelijke oplossing, en de feitelijke moeilijkheden zijn. er niet door van de baan. Bovendien haalt men er iets mee naar bin nen, dat op den langen duur het. bestaan van de Duitsche republiek in haar grond slagen bedreigt. BANKIER NEERGESCHOTEN IN EEN RECHTSZAAL. Een geval van wraak. New York, 15 Juli. (V. D.). Groote op schudding werd gewekt tijdens een recht bankzitting in een zaal van de rechtbank van Los Angelos toen een zekere F. de Keato in de. geheel gevolde rechtzaal den bankier en politicus Motleyh Flent voormalig Direc teur Generaal der posterijen te Los Angelos plotseling neerschoot. De dader werd na tuurlijk onmiddellijk gegrepen. Keato ver klaarde dat hij zich op Flent had willen wreken, omdat deze hem met zijn bank had geruïneerd. Flent was onmiddellijk dood. U. ai. Het zal een maand duren Dc mijnramp In Hausdorf.De bijzet Ung der slachtoffers In het massagraf. HET BERGINGSWERK INNDE MIJN TE HAUSDORF. Hot werk vordert slechts lang zaam. Hausdorf, 14 Juli (V.D.). Het bergings werk van. deslachtoffers van de ramp in de Wenzeslaiis-mij.il te Hausdorf rnaakt zeer langzame vorderingen. Sedert Zaterdag zijn geen lijken meer geborgen'. De reddingsbri gades werken' zonder gasmaskers, maar op zeer korten afstand van hen staan mannen met rcddingsmateriaal gereed. Bij het op- ruimingswerk stuit men niet meer op ge vallen steenmassa's, maar op kolen, en het zal nog wel geruimen tijd duren, voor de an dere lijken gevonden zijn. HET VLOOTVERDRAG IN HET LAGBRETtJIS. Mac Donald over de Fransch- Italiaansche besprekingen. L o n<d e n, 14 Juli. In het Lagerhuis heeft Alexander, de eerste lord der admiraliteit, m eerste lening het wetsontwerp ingediend tot goedkeuring van het Vlootverdr&g van Londen. Mac Donald gaf uiting aan de tevreden heid der regeering bij het vernemen van dc Frandsch-Haliaanschc schikkingen, om de hervatting der besprekingen over de vlootkwes.tie te bevorderen. Hijhoopt, dat de-Fransch-Italiaansche besprekingen de werkzaamheden der. conferentie van Lon den zullen voltooien. Berlijn, 11 Juli. (V.D) Voer het derde iandsgerftcht begon heden, het pYoc.es legen IS nationaal-socialisten, die beschuldigd worden vgn doodslag. De beklaagden na men. deel aan een schietpartij te Rocntgen- tal op 5 Maart j.ltusschen een corps tamboers van de jeugdleden der' Reichs- banner cn een stormafdecling der natio- haal-socialisten waarbij de communist Kubow werd gedood. Alle beklaagden ont kennen geschoten te hebben eg beweren, dat integendeel door de Reichsbanner- jeugdgroep op hen geschoten is. Dit pro ces is een der grootste politieke geweld- processen, die men te Monbit heeft behan deld, en men schat, dat het proces een maand zal duren. Kort na 9 uur hedenmor gen wns de publieke tribune reeds geheel bezet. Tien der beklaagden, die zich op vrije voeten bevinden, begroetten de acht anderen, toen dezen uit het huis van. bewa king arriveerden, mot den Ilitler-roep. Tokio, 14 Juli. (V.D.) Boven Korea heeft volgens een officieele rnsdedoeling een hevige wervelstorm gewoed, wélke vooral Sceoel geteisterd heeft. Zeventig personen zijn omgekomen en 35 worden er vermist, verscheidene duizenden gezinnen zijn dakloob. Tokio, 14 Juli. (V.D.) Volgens nadere be richten is het aantal slachtoffers 110. Het scheepvaartverkeer tusschen Dairen en de Chineesche en Japansche havens is stop gezet. Het zeeverkeer tussche'n Sachalin cn Ja pan is ook verbroken. NOODWEER IN ITALIc. Hevige aardschokken in Toscana. Rome, 15 Juli (H.N.) in het gebied van Toscana werden Zondagnacht tegen 11 uur op verschillende plaatsen hevige aard schokken waargonomen. waaraan een on- deraardsch gerommel voorafging. Er wor den o a. aardbevingen uit Cascina gemeld. Gelijktijdig wordt uit alle hoeken van Ita lië sterk noodweer gemeld. In Triest is de temperatuur van 35 tot 15 graden gedaald BRITSCH IN DIE Ook verzet der vorsten staten verwacht Vele conservatieven zijn van oordeel, dat de Britsche regeering zich vast moet hou den aan het rapport der commissie Simon, en dat, zoo een conferentie rond de groene tafel moet plaats hebben, dat rapport den hoofdschotel der besprekingen moet vor men, dat het rapport derhalve het grond plan der toekomstige hervormingen dient te blijven, en dat Indiërs wel verbeteringen zullen kunnen voorstellen, maar-zonder de beginselen van het rapport aan tc tasten. Over die beginselen zouden zij eigenlijk zelfs niet mogen spreken. Daartegenover heeft Lord Ir win eon an dere gedragslijn gekozen: hij heeft de groo te waarde van het rapport erkend, maar daaraan toegevoegd, dat de conferentio iii haar besprekingen volkomen vrij zal zijn, zoo schrijft men uit Londen aan het Va derland. Deze conferentie zal inderdaad driezijdig zijn, want zoowel de Indiërs als' Groot-Brit- tanje en de Vorsten Staten zullen er hun afgevaardigden hebben. Zooals de Indische leden vrij zullen zijn de plannen, die hun wenschelijk mochten lijken, tér bespreking aan tc bicden, zoo zullen ook dc Britsche leden die vrijheid genieten en er dus voor kunnen zorgen dat het rapport der com missie Simon tot'zijn recht komt. Dit nog te eer, wanneer, gelijk de Times wil, Simón zelf lid der conferentie wordt. Irwin gaat daarbij uit van de overweging, dat een Round Table Conference, welke aan het rapport-Simon gebonden zou zijn, een voudig niet plaats zou hebben of althans door een zoo groot deel der Indische, na tionalisten geboycot zou worden, dat. haar besprekingen geen vrucht zouden dragen. Het wantrouwen is toegenomen. Het rapport der commissie Simon heeft het wantrouwen tegen Groot-Brittanje aan zienlijk doen stijgen. Lord Irwin zei in zijn redo van deze weck, dat dc in zijn procla matie van November uitgestoken hand dooi de Indiërs niet gcnereuselijk aangenomen ïs In Groot-Brittanje wordt 'hem nog altijd verweten dat die rede, door den Dominium 'Status te vermelden, een groote flater was. Zijn doel met die vermelding was echter Alleen, -de wantrouwende Indiërs het ver trouwen in de 'oprechtheid van Groot-Brit- t'(injes intenties te-hergeven. Als een flater zou men de proclamatie .achteraf ten hoog- sle in het licht van het rapport-Simon kun nen beschouwen. Tot op het rapport was de weg'naar den ijl het vooruitzicht gestêlden Difcminum Status altijd zeer vaag gebleven. Dé Indiërs verwachtten de nadering van di<^n status door c.cn flinke uitbreiding van hun zelfbestuur in het centrum. Ilct- rapport heeft -nu voor het eerst den we;f, dien Indii? naar het oordeel der com- rnisfeie naar Mpm'mium Status,te doodoopen zal hebben, met rij scherpe lijnen gctec- kenfll. Die' weg blijkt nu uiterst lahg en uiteist. moeilijk. Het doel lijkt daardoor noodzakelijk eel verder afgekomen, terwijl de opistandigheden, waaronder Irvvins pro clamatie in November uitgesproken^ werd er toé leidden, dat clc Dominium Status toen eerder iets dichterbij gedroomd werd: Dat de Iniliërs uitbreiding van zelfbestuur altijd van Uitbreiding van hun bevoegdheden in het centrum vcrwachttén, cn dat juist in dat centrum die bevoegdheden ongewijzigd, onverbeterd zouden blijven, accentueert nu het nog ver afliggen van den Dominium Sta tus en maakt de onvermijdelijke uitwerking van Irwins woorden in November tot een flater, die allicht niet begaan zou zijn, wan neer Irwin de bedoelingen der commissie voldoende gekend had. Dat de Indiërs zelf door oen cn ander hun wantrouwen hebben voelen groeien, spreekt daarom vanzelf. Dat wassen van het wantrouwen heeft échter ook nog andere redenen. De Indiërs mogen het rapport volgens de Britsche schrijvers dan slecht bestudeerd hebben eenige van zijn implicaties blijken toch scherp genoeg tot hun aandacht doorge drongen. Stel dat men het federaal beginsel aanvaardt, en dus toegeeft, dat van een ge zonde staatsregeling pas sprake zal zijn wanneer Indic Britsch-Indië en do Vor- sten-Staten tezamen een eenheid vormt en Britsch-Indië uit op bevredigende wijze zelfbesturende provinciën bestaat. Uit de premissen volgt, dat Groot-Brittanje Indie den vollen Dominion Status pas zal toeken nen, dat de Indiërs dus eerst volledig ais tot zelfbestuur bekwaam erkend zullen wor den, niet alleen wanneer alles in dc pro vincién naar wensch gaat, maar ook, wan neer de Vorsten-Staten tot de federatie toe getreden zijn. Dat de Vorsten voorshands heel weinig voor federatie voelen, spreekt van zelf en is al duidelijk gebleken. I-Ioo vollediger het zelfbestuur in Britsch-Indië wordt, hoe ster kcr op deze vorsten de aandrang zal worden om hun autokratisme tc laten varen. Uit zich zelf zullen zij dus niet gauw tot toetre den overgaan. Hun toetreden zou echter onder de regeling van het rapport voor de Britsch-Indièrs een groot nationaal belang zijn en deze zullen in de Vorsten Staten daarom een agitatie ten gunste van fedc- ralisatie beginnen. Verzetten dc vorsten zich tegen die agitatie, dan zal deze tegelijk en onvermijdelijk het karakter van agitatie tegen den in deze staten hecrschenden be stuursvorm krijgen. Nu meenen de nationalisten in Indié, dat de vorsten in hun weerstand tegen deze agitatie door Groot-Brittanje gesteund zullen worden, zoodat van dezen kant Groot-Brit tanje in staat zou zijn op grond van de hou ding der Vorsten-Staten (hun weigering n.l om tot de federatie toe te treden) de verwe zenlijking van den volledigen Dominium Status tegen te houden. WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand: 765.9 tc La Coruna. Laagste Barome t erstand 751.1 tc Den Helder. Verwachting: Meest matige W. tot Z. wind, tijdelijk opklarend met nog kans op regenbuien, la ter waarschijnlijk weder toe nemende -bewolking met re genbuien. Weinig verande ring in temperatuur. LONGEST. AAT 40-51. - Tel. 180 Zijde - Flop - Flor met Zijde. Moderne Tinten. Verschenen^-*' 'an Cissy van Mar.weM 11 yyyXO Emmy Belinfnr.le-Belw/antelp Feng aan 't hoofd der nieuwe Regeering? Londen, 14 Juli. (V. D.). Volgens een te legram uit Peking zouden de linker-vlcugel en de rechter-vlcugel van de Kwo Min Tang, die sedert den dood van Dr. Socn Yat Sen. in 1925 gescheiden waren, besloten hebben zich weer te vereenigen. De partij heeft een verklaring gepubli ceerd, waarin het herstel van re eenheid wordt bevestigd en waarin verklaard wordt, dat do Kwo Min Tang voornemens is een re geering te vormen. Zij zal de functie van het parlement van Noord-China waarne men totdat een volksvertegenwoordiging zal kunnen worden gekozen. De herstelde een heid beteekent een versterking van de macht van het Noorden dror' het vormen van een grondslag voor een constitutioneele regeering. Men neemt aan, dat generaal Feng aan het hoofd der nieuwe regeering zal komen te staan. Peking, 14 Juli (V.D.) De voormalige voorzitter van de Kwo Min Tang, .Wang Tsjang Wey is belast met de vorming van een nieuwe centrale regeering. Een fofale schade van een half millioen mark F. is en ach, 14 Juli. (V.D) Alhier heeft heden een der geweldigste fabrieksbranden gewoed, die men zich hier herinrieren kan. In Hoerselberg, een der belangrijkste lak en duimstokfabrieken van Duitschland, brak in de lakinrichting, toen het perso neel deze reeds vprlatcn had. door ?nbe- kende oorzaak een groote brand uit, dia zich snel uitbreidde. Groote voorraden lak. hout en spanen stonden weldra in lichter laaie. De brandweer kon niets uitrichten cn moest zich beperken tot het nat houden van de belendende perceelen, dabr door de ontzettende hitte de balken van deze hui zen reeds begonnen te gloeien. Ongeveer drie vierde gedeelte van het fabriekscom plex werd door het vuur verwoest. De 150 arbeiders, die hier werkten, zijn voor lan gen tijd werkloos geworden. De totale scha de wordt geraamd op ongeveer een half millioen mark.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1