DE.EEMLANDEU BRUNING SPREEKT IN DEN RIJKSDAG Woensdag 16 Juli 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e jaargang No. 14 Buitenlandsch Gverzicht EEN NEDERLAAG IN H00GERHUIS HET EEN NIEUWE RUW0LIE- M0T0R MAC bONALD'S KABINET OPNIEUW BEDREIGD Lloyd George aan de zijde der conservatieven ER ZIJN GEEN ANDERE MOGELIJKHEDEN Schorsing der debatten Fa. L. J. Luycx en Zn. PRIJSVERMINDERING Dames- en Meisjes BADPAKKEN fortmann en hehenkamp DE FINSCHE RIJKSDAG ONTBONDEN' ABONNEMENTSPRIJS per 3 tnaaodco voor Amersfoort f2.10, per maand 10.75, p«/ week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*» Binnenland franco per post per 3 maanden i 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 .JJtLEJFOON 1NTERC 511 PRIJS DER ADVERTENTIEN van I—4 regels f 1.05 met lnbeg*4p van een bewijsnummer, 1 elke regel meer f 0.25. Llcfdadlghelds-ndvertentlën voor dt helft van den prijs. Kleine AdvertentiCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, el kt i*gtl meer 10 cent, drieman! plaatsen i 1.— Bewijsnummer extf.i f 0.05 Hindenburg zorgt voor een ver rassing. Zijn bezoek aan de bevrijde steden afgezogd. Mi nister-president Braun houdt voet bij stuk. t)e politieke verwarring, die al sinds gc- ïuimeu tijd m Duitschland heersoht, heeft jecn nog bedenkelijker karakter aangeno men, nu Hindenburg een opzienbarenden (brief, ten aanzien waarvan bij niet eens joverleg beeft gepleegd met rijkskanselier JJrüning, aan Braun, den Pruisiscben pre- ttnier, beeft gezonden. Men weet, dat de •pjjksprêsident daarin te kennen geeft, dat ïilj verschillende ontruimde steden, waar bij iaan de bevrijdingsfeesten zou deelnemen, Kinder de gegeven omstandigheden niet zal bezoeken. Als reden daarvoor geeft bij op, Slat dc St a-hl helm, waarvan bij eerelid is, ïiog steeds lot dc verboden organisaties be hoort cn dat zijn reis naar Coblcnz, Trier. (Aken -en W iesbaden alleen kan doorgaan, fwanneer dit \erbotl, dat voor Rijnland cn iWeslpbalen gold cn zoowel door de rijks- jals door dc Pruisische regeering werd uit gevaardigd, wordt opgeheven. Braun is wel till beginsel tot toegeven bereid, maar alleen wanneer van dc zijde van den Stahlhelm Bfdoendc waarborgen worden geboden. Hij heeft den Stahlhelmleiders dan ook gevraagd jeen bepaalde verklaring te leekenen, doch tdcs formulccring dier verklaring kan vuor- tloopig nog niet de goedkeuring wegdragen ftran genoemde leiders zoodat Braun nog Ijiet beschikt over afdoende beloften, die Ihcni zouden kunnen bevredigen. Wel heb ben de kopstukken van den Stahlhelm toege- Eegd zich in den vervolge van militaire oefeningen te zullen onthouden, doch deze toezegging alleen aclit. bij geen voldoende fcapitulalie; in menig ander bpzicht houden £i.j nog een slag om den arm. Het meest bevreemdende der historie is, Bat de rijkspresident, die den Siablbelm wel-is-waar een goed hart toedraagt, maai tegen het verbod zich nooit nadrukkelijk (beeft gekant, thans plotseling bet doorgaan jvan zijn voorgenomen reis afhankelijk stelt van de opheffing van 't verbod der Stahl- lielmorganisatie. Het is dan ook aan te ne men. dat Hindenburg met zijn brief een politieken zet beeft willen doen en een po ging beeft ondernomen om bij de Duitsch- aiationalen in bet gevlei te komen. Laatst genoemde partij neemt namelijk sinds gc- iruimen tijd een houding aan, waardoor dc aanvaarding, in bet parlement, der dek- kïngsvoorstellcn zeer twijfelachtig wórdt. De economische en financieele toestand van Duitschland is op bet oogenblik verre van rooskleurig, zoodat zonder overdrijving van een crisis kan worden gesproken. Misschien heeft Hindenburg nu op deze buitengewone wijze den steun der Duitseh-iïaftionalen wil len verwerven. Dc leider dezer rechtsche groep, Hugenbcig, heeft ook reeds meer dan leeens laten uiikomen, dat de rijksregcering sstaat kan maken op den algebeclen steun id er Duiüsch-nationnlen, wanneer er slechts boor wordt gezorgd, dat er in Pruisen een Seinde komt aan de tot dusver bestaande jCoalitie tusschen sociaal-democraten cn tent rum. Zal Iiindenbeurg's brieft nu tengevolge ffïebben, dat aan liet samengaan van cen trum en sociaal-democraten een einde komt? Dit wordt over hel algemeen nog zeer twij felachtig geacht, daar er talrijke centrums teden zijn, die niet erg gesteld zijn op een samenwerking mei de Duitsch-nationalen fin Pruisen, temeer daar do getalsterkte van deze laatsten geen waarborg kan bieden ft oor een duurzame en stevige meerderheid. Zoodoende is er in Duitschland een uiterst fvervvarde loestand ingetreden, daar de rijks- aegeering zelve een houding aanneemt, die [wijst op een verregaande besluiteloosheid. Ondertusochcn zou uit verklaringen van Brüning, den rijkskanselier, tevens zijn af 4e leiden, dat aan een aftreden der regec- aing, als uitvloeisel der politieke crisis, niet behoeft te worden gedacht; veeleer zal er Zijnerzijds waarschijnlijk naar gestreefd wor den, desnoods tegen de verlangens van den U'ijksdng in, bet begrootingstekort weg te werken; het zal niet behoeven te verbazen. Wanneer de rijkskanselier ten slotte in arren moede zijn toevlucht neemt tot het be kende artikel IS der constitutie, waarvan de toepassing de aanvaaidig der financieele pn t werp e n vv a a rb o rg t Ondértusschen wacht ieder met spanning af. hoe de aanval der Duitsch-nationalen. die de sociaal-democraten uit do Pruisische regeering willen werpen, zal nfloópen. DE ONRUST IN EGYPTE. Ernstige ongeregeldheden in Alexandrië. Londen ,15 Juli. Heden vonden te Alexandria ernstige ongeregeldheden plaats Volgens officieele meldingen zijn 14 perso nen gedood, waaronder 8 Europees'che on derdanen. 25 personen werden gewond. Dc beurs van Alexandrië cn talrijke zaken zijn ■gesloten. Onder dc acht gedoodo Europeanen (bevindt zich ook een Italiaan. DE VOORUITZICHTEN VOOR HET LONDENSCHE VLOOTVERDRAG VERBETERD. New-York, 15 Juli (V.D.) De vooruit- aiflnen voor het aannemen van het Lon- densche Vlootverdrag zijn in zooverre ver beterd, dat president Hoover op advies van senator Borah het voorbehoud heeft aan vaard \nn Non is, n.l. dat de geheime do cumenten niets mogen bevatten, waardoor de beteekenis van liet vlootverdrag vermin derd zou worden. Nog Zondag j.l. weigerde président Hoover dit voorbehoud te aan vaarden omdat hij het als een belecdiging beschouwde. Men rekent erop. dat het vlootverdrag 25 Juli a.s. zal worden aange nomen. Wat zal de Engelsche regeering doen? Londen, 15 Juli (V.D".). IIcl Hoogcrhuis heeft de door het Lagerhuis gewcnschtc re dactie van bet. wetsontwerp op den arbeid in dc kolenmijnen met 1 US tegen 3d stemmen verworpen cn den 90-urigcn werktijd over li dagen in plaats van den 734-u ragen ar beidsdag aangenomen Dc regeering staat thans voor de keus of liet Hoogcrhuis ter wille tc zijn en dc mijn werkers tot een 90-uiigen arbeidstijd te be wegen, of geheel van de voorstellen af te zien. Daardoor zou zij zich evenwel aan een scherpe critiek in eigen partij bloot geven. Totale bezuiniging van 70 procent CLUB IN EEN VRACHTAUTO VERONGELUKT. Te Slockclsdorf is een vrachtauto, waar mede een „spaarclub" uit Hamburg een uit stapje ondernam verongelukt. De bestuurder, die vreesde tegen een an deren auto te botsen had zoo hard geremd dat de wagen omsloeg cn de buitlenden er allen onder geraakten. De chanteur was terstond dood. zijn vrouw en andere passagiers werden zwaar gewond, terwijl zeven der inzittenden lichte verwondingen opliepen. HET MOEILIJKE BERGINGSWERK IN DE WENZESLAUSMIJN. II a u s d o r 1 15 Juli. (V. D.) De direc tie van de Wenzeslausrnijn deelt mede, dat de geruchten, als*£ou de mijngang, waarin het groolc ongeluk voorviel, onder water staan, onjuist is. Wel is de gang over be paalde gedeelten ingestort, waardoor de reddingsbrigades op nieuwe moeilijkheden zijn gestuit. Zij moeten het puin opruimen en voor hun eigen veiligheid de gang mof hout schoren Door dit alles duurt het zeer lang, voor men de 41 lijken, die zich nog in de schacht moeten bevinden, bergen kan. HET RELLETJE MET ENGELSCHE MATROZEN TE DANZIG. Danzig, 11 Juli. Van dc 3 Indische ma trozen, die bij een vechtpartij met messen, bij gelegenheid van het bezoek van Biitsche oorlogsschepen, zwaar gewond worden, is le matroos Johnson aan zijn verwondingen bezweken; dc tweede matroos, Dauner, ver keert nog in levensgevaar, terwijl de derde, Musker, herstellende "is. Stockholm, 15 Juli. (II. N.) De Zwcedsche ingenieur K. J. L. Mosselman, een bekend houwer van Dieselmotoren heeft een nieuwe ruvvolic-rnotop (vervaardigd die be looft een gehecle ommekeer in de motor- industrie te brengen. De nieuwe motor heeft ongeveer hetzelfde gewicht per P.K., dezelf de constructie cn hetzelfde nuttige effect als de benzinermotor maar wordt gevoed'met gewone Dieselmotoren olie. Zij heeft dezelf de ontsteking cn kan piet de hand of een èifectrische starter in beweging worden bracht. Behalve dat die olie maar een der de kost van de vroeger gebruikte benzine is bovendien bewezen dat zij 20 a 30 pet. min der verbruikt dan met benzine gedreven motoren. Dit beteekent een lotale bezuini ging van 75 pet. cn zaj mogelijk maken dat motorbooten met een motor van grootcr kracht worden uitgerust dan lot nu toe liet geval was. Voor dc exploitatie van dc nieuwe uitvin ding if> een Engelsche maatschappij in Lon den in het leven geroepen onder den r.aam „Hessélman Motors Corporation". uitwerpen van anti-fascistische pamfletten boven die stad, in het Gotthardt-gebied neerstortte. Daar de noodigo gegevens nog niet binnen waren, kon de bondsraad geen besluit nemen. Bassanesi wordt voorloopig als geïnter neerd beschouwd. Inmiddels wordt onder zocht, in hoeverre hij zich schuldig gemaakt heeft aan overtreding van het volkenrecht Dinsdag zal de regeeringsraad van liet kanton Tcssino in het bondshuis verslag uit brengen over het resultaat der onderzoe kingen. ZEILBOOT OMGESLAGEN. Londen, 15 Juli. (II. N.) Naar uit Boston wordt gemeld sloeg in le haai van Massachusett een zeilboot om. waarbij G van dc 7 inzittenden verdronken. VECHTPARTIJ TUSSCHEN DE BE- WONERS VAN TWEE NABURIGE DORPEN. Tien personen gedood, velen gewond. X e vv-Y o r k, 15 Juli. (V. DUit Ayutla in den Mexicaanschen staat Guerrero wordt gemeld, dal bij een vecht partij luschcn de bewoners van dc in eikaars nabijheid ge legen dorpen Zoyatlan en Cahuatache tien personen werden ged'jbd en een twaalftal gewond. EEN MOTORBOOTJE GEZONKEN. Bij het vuurwerk op li Juli in Parijs. Parijs, l'i Juli (II N.) Tijdens het vuur werk ter gelegenheid van den nationalen feestdag liep een vrachtboot tegen een met 12 personen bezet motor-bootje en hoorde hel in den grond. Tien schipbreukelingen konden met moeite worden gered; twee vrouwen, die bij de aanvaring waarschijn lijk vorv. ondingen hadden opgeloopcn, ver dwenen ia de diepte cn verdronken. DE ANTI-FASCIST DIE BOVEN MILAAN OPEREERDE. Voorloopig in Zwitserland geïnterneerd. Bern, li Juli. De bondsraad behandelde vandaag het geval van den vlieger Bas sanesi, die over Milaan vloog cn na liet Een nieuwe samenzwering van conservatieven en liberalen? Lo n d en, 15 J u 1 i. H. \Y.) Voor het Engelsche kabinet Macdonald dreigen nieu we moeilijkheden in verhand met de En gelsch-Indische conferentie. Dc conservatie ven zullen een motie van wantrouwen in dienen, wanneer het kabinet de eiscli van de conservatieven tot deelneming van de 3 politieke partijen aan de Engelscii-Indische conferentie niet. toestaat. Het blad van dc Engelsche arbcidcrs- parlij spreekt van een nieuwe samenzwe ring tegen de regccring. liet kabinet Macdo nald staat op het standpunt, dat zij alle verantwoordelijkheid voor de Engelsch-In- dische conferentie moet dragen. Wanneer de conservatieven met hun mol ie een meer derheid verkrijgen, zal het kabinet zonder twijfel aftreden. Lloyd George, de leider der liberalen, staat in deze zaak aan de zijde van de con servatieven Het zal er van afhangen, hoe veel liberalen zijn voorbeeld volgen. Snowden spreekt scherpe woorden. Snowden, Zaterdag to Milnsbridgc het woord voerend, heeft naar aanleiding van het jongste votum in het Lagerhuis, waarhij het slechts twee stemmen scheelde of de Vrbeidërsregeering had dc nederlaag ge leden, een scherpen aanval gedaan op Lloyd George. Snowden noemde het votum de vrucht van een samenzwering, die, naar zijn meening, reeds eenige weken van te voren met voorbedachten iade was gesmeed tus schen Lloyd George cn de conservatieve partij. Zooals men zich herinnert, aldus het Ilbld., hebben een poos geleden ten huize van mrs. Snowden conferenties plaats, ge had, waaraan ook Lloyd George deelnam en naar aanleiding waarvan men sprak van een zekere verstandhouding tusschen de ar beiders cn de liberalen. Klaarblijkelijk is daarvan thans in geen geval sprake meer. De dekkingsxoorstellen aan de orde B.erlijn, 15 Juli. (V. D.) In -.le zitting van den Rijksdag van heden nam Rijks kanselier Dr. Bruning het eerst het woord hij de debatten over dc dckkingsvoorstel len. Hij constateerde, dat liet in verband met den algemecnen politieken toestand cn de wekenlange onderhandelingen niet noo- dig is, over déze aangelegenheid veel te zeggen. Het \olk cischt de beslissing cn geen opgave van redenen. Op het land rust een gevoel van onzekerheid, dat voor de ont wikkeling van het bedrijfsleven remmend werkt. Helaas is het een feit, aldus Dr. Bruning, dal. de motieven der llijksrcgee- ring voor haar urgente maatregelen niet overal worden begrepen. Onze economische toestand heeft zich ontwikkeld op een wijze zooals we de laatste drie decennia niet heb ben beleefd Wij staan voor een prijsrevo- lutie van internationalen aard. die niet al leen de Duilsche regeering zal dwingen zich bij de staatsbegrip,oting met dc uiterste nauwgezetheid van haar taak te kwijten. Een groot aantal producten wordt reeds beneden vooroorlogsche prijzen verkocht. Steeds meer wordt het duidelijk, dat wij niet met een conjunctuur depressie van vporbijgannden aard hebben tc doen, maar met een gehcelc wijziging in dc structuur van den wereldhandel. Om dezen reden staat iedere rijksregcering voor ontzaglijk moeilijke problemen. Wanneer in deze mo ment cn een rijksregcering er van zou afzien alle noodzakelijke maatregelen direct uit te voeren, dan zou zij haar plicht tegenover de geschiedenis en het Duilsche volk sma delijk verzaken. Daarom moeten wij don moed hebben voor de sancering der finan ciën en de sociale verzekering nieuwe offers der partijen te verlangen. Als wij allen onze plicht doen, is er geen reden om tot onbe perkt pessimisme te vervallen. Voor de bl- zonetere structuur van het Duilsche bedrijfs leven beteekent de prijsdaling geen helling, maar hel begin van een opwaarlscho hel ling. De bedoeling van dc uil voering van al deze maatregelen, aldus de Rijkskanselier, ook van die door de regccring voorgestelde verdere hervormingen, is evenwél allereerst hei deficit van de Rijksb'ogrooting wordt qe- dekt. Daarvoor zijn geen andere mogelijk heden dan die door de regeering zijn voor gesteld. Het doel der regcenngspoliliek is een politiek op langen termijn volgens een omlijnd plan uit te voeren. Alle werkzaam, heden zouden tcvergcefsch zijn, wanneer het parlement thans niet de verantwoorde lijkheid zou willen dragen, zijn plicht te vervullen. De Rijksregeering is er vast van overtuigd dat de Rijksdag'' .ille moeilijk heden ten spijt, zijn medewerking zal ver. lecnen. Er is voor den Rijksdag een be langrijk oogenblik aangebroken. Democra tie cn parlement zullen door den moed, de verantwoordelijkheid ook voor -«npopulaire maatregelen te dragen, het best worden ge diend. Mocht dc Rijksdag deze verantwoor delijkheid niet op zich nemen, dan zal de rijksregcering in het belang der democratie van alle constiiutionneele middelen ter dek king van het deficit op dc Rijksbcgroóting gebruik maken. BRüNING r?T': De Rijksdagdebatten een uni geschorst. Na de rede van den Rijkskanselier stelde dc Centrumafgevaardigde Esser voor niet over tc gaan tot de algcmccnc debatten over de dekkings.voorstellcn, maar slechts over de eerste paragraphen tc debatlecrcn met spreektijden van een kwartier en dan direct dc beslissing over deze paragraphen te ne men. Door de sociaal democraten werd hier na ecu voorstel ingediend, dc zitting voor den tijd van een uur te schorsen, opdat de fractie allereerst haar meening zou kunnen bepalen tot het voorstel van afgevaardigde Esser. Dit schorsingsvoorstcl werd met dc stem men der regeeringspartijen aangenomen. WEERBERICHT. Hoogst e Ba rometerstand 707.7 te IsafjorcU Laagste .Barometerstand; 7ii.6 to Holyhead. Verwachting: Matige tot krachtige W. tot later mogelijk X. W. wind, zwaar bewolkt met regenbuien cn tijdelijke op klaringen, mogelijk onweer, weinig verandering in tem peratuur. VERKEERSGEBOD: Wie regels win den weg negeert Te voet of met gerij, Ilij hoort niet in de Langestraat Doch op de Lcusderhei LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 1E0 langestraat G3 - - tel. 83 repa.reeren, bijvullen en ver maken van uw matrassen in één dag, vraagt prijsopgave. Ifenriyfle/jer: iefiier fu:4'%rh-%iuw vanrijikren mechanists» t Onmisbaar'voor iederen Auto-eitfennar. raagt Uv LooUundolitr. Vit1:VilkW/t!*;4nv?foorl De \'ereischte meerderheid voor de beschermings wet niet bereikt Lappo-leiders naar Helsingfors Kopenhagen. Ij Juli (V.ilJ. Volgens de laatste berichten, uit Helsingfors wordt het lot van den l inschcn Rijksdag als be zegeld beschouwd. Bij de stemming over het regeringsvoorstel om dc wet tot besclicr-i ming van dc republiek in dc derde lezing dringend tc verklaren, werd de vereischte meerderheid van 5/G voor dit grondwettelijk wetsvoorstel niet bereikt. Men verwacht thans dut de president den Rijksdag zal ontbinden. Aan do verkiezingen zullen de commu^ nisten wederom deelnemen, hetgeen in ge heel Finland onrust verwekt. Helsingfors, 10 Juli (V.D.). Tc mid dernacht werd do Finschc Rijksdag op voor stel van den staatspresident ontbonden. Naar verluidt zullen do verkiezingen wor den gehouden volgens dc Lappo-vvct, die la ter door den Rijksdag van kracht zal wor. den. De reden van de ontbinding van den Rijks dag is hierin le zoeken, dat door de oppo sitie der socialisten, voor de door de re-, geering voorgestelde cn door do Lappo-re- geering goedgekeurde wet op de bescher ming van den staat geen grondwettelijke meerderheid werd verkregen. De leicLers der Lappö-partiJ Cospla eii Ilcrtua zijn le Hel singfors gearriveerd om de gebeurtenissen ter plaatse gade te slaan. RUDOLF SCHILDKRAUT OVERLEDEN. Hollywood, 15 Juli (V.D.). De bekendo filmacteur Rudolf Schildkrnut is ten ge volge van een hartverlamming overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1