DE EEMLANDEü Vrijdag 18 Juli 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 16 Bwïenlandsch Overzicht BUITENLAND DE INHOUD DER NOOD VERORDENING Ontbinding van den Ryksdag? Onderhandelingen met de Duitsch-Nationaien HINDENBURG NAAR HET RIJNLAND 10 MILLIOEN FRANCS VERDUISTERD BALDWIN LIJDT EEN NEDERLAAG Zijn motie van wantrouwen verworpen Fa. L. J. Luycx en Zn. EXTRA KOOPJ ES VosserienBontcolliers fortmann en hehenkamp DE BRITSCHE MIJNWET GERED Negentig uur werken in veertien dagen ABONNEMENTSPRIJS p« 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per m«and 0.75, per week (met gratis verzekerlag tegen ongelukken) f 0.177* Xtnnenland franco per pftjt per 3 maande» f 3.-^ Afionderlijke «ummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NIERC 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTiEN ^4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elite regel meer f0.25 Liefdadigheids-advertentie» voor da helft van den prlj*. Kleine Advertentiên „KB1TJES" bi} vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, eTk» r%gal meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De moeilijke toestand in Egypte. Britsche oorlogsschepen naar Port Said gestuurd. Ernstige moeilijkheden voor de arbeiders* regeering. Ofschoon de regeering verklaart, dat zij üeii' toestand in Egypte thans volkomen meester is, blijft de situatie nog steeds ha chelijk en de bloedige relletjes, welke te Alexandrie hebben plaats gevonden, kunnen zeer wel een schakel van een keten zijn. Dat men te Londen op alle ernstige mo gelijkheden voorbereid is, kan men tevens afleiden uit de annkciidiirins: van den Kn- gelschen premier. MacDonald, die Woens dagmiddag in het Lagerhuis heeft meege deeld, dat de Britsche regeering aan twee oorlogschepen het hevel had gegeven om, zonder tijd te verliezen, zich naar Port Said te begeven. MacDonald en zijn minis ters zijn blijkbaar van opvatting, dat het béter is ter plaatse tc zijn, indien de ge beurtenissen, die Egypte den laatsten lijd in beroering-brachten, te eenigcr tijd'een gevaarlijk karakter mochten gaan dragen. De Kngelsche hoogo commissaris voor Egypte, sir Percy Loraine, heeft tegelijker tijd instructies ontvangen om den Egypti sche» minister-president duidelijk te ma ken. dat laatstgenoemde verantwoordelijk wordt gesteld voor de bescherming der vreemdelingen en' van het buitenlandsche bezit. Öndertusschen kan uit het zenden der oorlogsschepen worden opgemaakt, dat men Ie Londen niet. al te veel \ertrouwen stelt in de Ie Cairo gc\estigde regeering en reke ning houdt met het geval, dat de Egypti sche strijdkrachten niet voldoende zullen zijn om de veiligheid van personen en zaken ie waarborgen. De algehccle sterkte dei- Nier Britsche garnizoenen .op Egyptisch grondgebied bedraagt nog geen honderddui zend man. hetgeen niet voldoende wordt ge acht, gezien de mogelijkheid, dat na de on lusten een omwenteling volgt. Wanneer ditmaal werkelijk beslist, zal worden, of bet Egyptische volk constitutio neel dan wel autocratisch geregeerd wil worden, zooals de Mancherster Guardian aanneemt, dan moet men. rekening houden met een reeks bewogen weken, die ook de slaatsmanswijsheHI der - Londenscho regee ring op een zware proef zullen stellen. Met is haai namelijk duidelijk, dat de Wafdis- Hsche (nationalistische) beweging de meer derheid dêr Kgypteiiaren omvat en dal ko ning Foeail er voorgoed van'heeft ïhöeteTf afzien om populair te worden Bovendien js Eoead de vertegenwoordiger van een regeeringsvorm, waarmee geen en kele Engelschman sympatiseert, al mogen de opvattingen, of het Egyptische volk vooi democratie rijp is of niet, ook gedeeld zijn. Onder déze omstandigheden is het voor de Kngolsche overheden zoowel in politiek als psychologisch opzicht in wezen onmogelijk tegenover heide partijen een werkelijk on zijdige houding in acht te nemen en men moet er dan ook rekening mee houden, dat ile Britsche autoriteit tenslotte toch ten gun ste van één der beide partijen haar gewicht 41de schaal zal werpen. De arbeidersiegeering, die voor een eindelooze reeks moeilijkheden*is geplaatst, ziet dus door den loop van zaken in Egypte haar vele zorgen nog meer toenemen. Niet ren onrechte maakt de Londenscho cor respondent der Fr. Ztg. de opmerking, dat er een weinig tragische ironie is gelegen in het feit, dat juist de Labour-menschcn thans de gevolgen beginnen te bespeuren van een sinds lang overleefd en geëindigd Britsch imperialisme, dat zij zelf met zoo veel moed uit dén weg hebben trachten le ruimen. Dietrichs ontwerp eenigs gewijzigd De Deutsche Alig. Zeilung deelt mede, dat de noodverordening tot invoering van de Gckkingsoiilvverpen eenigé wijzigingen be helst van het dakkingsprogrnm. De zg. ReichshnJe, hst jj.>odoffer 'er ambtenaren en beambten, is in zoover verzoent, dat belanghebbenden, wier salaris 8500 M. en minder bedraagt, niet behoeven bij te dra gen. Het noodoffor is verder uitgebreid tot de tantièmes van de leden van raden van toezicht. Ook de belasting op de vrijgezel len is wat verzacht. Hedenmorgen is de tekst verschenen van de verordening van den Bijkspresidcnt, op grond van artikel 43 der Rijksgrondwet over de maatregelen tot dekking van de begroo ting eri invoering van de drankbelasting. Artikel 1 bepaalt, dat ten gebruik© voor de uitgaven van de gewone begrooting, die in verband niet (Jen slechten economischen toestand blijken noodig te zijn, gedurende een periode tot 31' Maart 1931, van de inkom sten van alle personen in openbaren dienst cn van aangeslagcncn in de inkomstenbe lasting een buitengewone heffing op hun in komstenbelasting worden geheven. liet tweede artikel bepaalt de personen, die yoonMeze» heffing iri aanmerking komen. Daartoe behooren o.a. ook personen, die wachtgeld en pensioenen ontvangen, met uitzondering van weduwen- cn -weezenpen- sioen, cn anderen, die geldelijk voordeel hebben van vroeger bokleedc functies, voorts alle personen met inkomsten uit openbare middelen van meer dan 3100 mark per jaar en dio niet tegen werkloosheid verzekerd zijn. Tenslottecommissarissen van Naarn- looze Vennootschappen en van nog ceii aan- tul vormen van ondernemingen. liet derde artikel bepaalt dc heffing op de inkomstenbelasting van vrijgezellen. Als vrijgezellen worden beschouwd personen, die niet gehuwd zijn, wier echtgcnoot(e) ovei leden is of gescheiden personen, tenzij zij le zorgen hébben voor het onderhoud van kinderen uit hun huwelijk. Hier builen vallen ongehuwde vrouwen, d'c ccn kin dertoeslag ontvangen en belastingplichtigen, die minstens 10 pet. van hun inkomen moe ten geven voor het onderhoud van hun ge scheiden cchtgenootc of van behoeftige ver wanten. Op de Iconen van alleenstaande personen met een arbeidsloon van meer dan 2640 mark per jaar komt vanaf 1 Augustus 1930 oen toeslag van 10 pet. Een sociaaldemocratische motie \'an wantrouwen Berlijn, 17 Juli. (V.D.) De sociaal-de mocratische fractie heeft bii don rijksdag het volgor.de voorste! ingediend: De rijks dag verlangt overeenkomstig artikel 48 hoofdstuk Hl van de rijksgrondwet de ver ordening van den ijkspresi&fcju van 10 Juli 1930 over de dekkingsmaat.rogeHn voor dc rijksbsgrootjng 1930 en de ^or dening ven den rijkspresident van 10 Juli i960 over de toelating van oen gemeente lijk'.' belasting on het drank verbruik, bui len werking te stellen. Voorts Tv eft Ie sociaal-dempcralïsche ijksdogfractie een motie vn'n wantrouwen legen do rijksregeering ingediend. Ontbinding van den rijksdag? Berlijn. V Juli. (V.l).) De rijksdag be sloot hedenavond de stemming over de so ciaal-democratische motie van wantrouwen cn het voorstel lol opheffing der noodver ordening nis eerste punt op de agenda van l ijdag 1-2 plaatsen. Allereerst zal over de motie van wantrouwen tegen de regecring, als voorstel van wijder strekking worden gestemd cn daarna eventueel over het onl- bindingsvoorstel. Dc rijksdag zal reeds om 10 uur bijeenkomen. Naar in rcgeering.skringen verluidt, is liet onderhoud tusschcn den rijkskanselier (i r. Br lining en de leiders der Duitsch-na- tionalcn zonder resultaat verloopen. Men acht de ontbinding van den rijksdag direct na de stemming over de mol ie van wantrouwen zeer- waarschijnlijk. Mocht de regeeiing niettemin door voor-stemmen van de zijd© der Duiïsch-nationalen of door stemmenonthoudincr van een aantal sociaal-democraten een afwijzing van d© motie van wantrouwen bereiken, dan zal direct worden overgegaan tot de stem ming omtrent dc ontbinding van den rijks dag. De Duitsch-nationalen wil len met dr. Brfining onder handelen. Berlijn. 17 Juli. (V.ü.) Omtrent het re sultaat der Duitsch-nationale rijksdagfrac- tiezitting wordt medegedeeld, dat de afge vaardigden llugenberg on dr. Oberfohreti in opdracht van de fractie het volgend schrijven tot den rijkskanselier dr. Briining hebben gericht: „Ten aanzien van de gevaren, waarin l ind en volk zich thans bevinden, veroor loven wij ons u uit hoofde van onze ver antwoordelijkheid als oppositiepartij de vraag voor te leggen, of u bereid bent met de omlergetcekenden onverwijld besprekin gen tc voeren omtrent de alueheele poli tieke situatie, vv.g. llugenberg. Ober- fohren". Nadat op dit schrijven ccn bevestigend antwoord was verkregen, worden beide hecicn in den laten namiddag door don rijkskanselier ontvangen. I-I et onderhoud duurde ongev eer een uur. Het onderhoud werd na IIi uur afgebro ken, doch wordt vanavon.-l voortgezet. Men kent aan dit onderhoud groote beteekenis toe en verwacht, dat liet zal lukken, c1? Dui'ech-nationalcn te bewegen tot een sa mengaan met de overige burgerlijke par tijen bij dc zilting van den rijksdag op Vrij dag as, waarin het socialistische voorstel tot opheffing van de verordening van den rijksprgsideni cn ds socialistische mótte van wantrouwen tegen de regeering be handel:! zullen worden. DE KINDERSTERFTE TE LüBECK. Lübeck, 17 Juli (V.D.) De gezondheids dienst le Lübeck deel-le hedenmorgen mede, dat het aantal sterfgevallen onder de met hot Cairaette-preparaat gevoede zuigelin gen is gestegen lot 59. Er zijn nog zestig kindéren ziek. De officieele mede- deeling Berlijn, 17 Juli. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld: i Dc rijkspresident ontving Donderdag den rijkskanselier en don Pruisischen minister president voor een langdurige bespreking, welke tot resultaat had, dat alle moeilijk heden in verband mei hei verbod van de Stahlhelm in liet Rijnland cn Weslpha'.eii en Je afzegging van het bezoek van den i ijkspresident uit, den weg zijn geruimd De rijkspresidont beeft dientengevolge de afzegging van zijn reis naar het Rijnland ingetrokken en dc betrokken steden cu autoriteiten hiervan telegrafisch in kennis gesteld. De rijkspresident, de rijkskanselier en de Pruisische minister-presidentheb ben bij hun bespreking don gezamenlijke! wcnsch ujtgesprokon, dat thans de feesten '"n het bevrijde gebied met deelneming van alle klingen der., bevolking zullen plaats nemen en ccn gunstig vei loop zullen heb ben. Geen deolneming der sociaal democraten. Keulen, 17 Juli. (V. D.). Het dish iets- bestuur van de S.P.D. in bet Boven-Rijn- gobied. omvattende de districten Keulen, Aken, Coblonz en Trier, Heeft naar aanlei ding van den brief van president von Hin denburg on dc opheffing van het verbod van do Stahlhelm coü oproep gericht lot de arbeiders in het Rijnland, waarin o.m. ge zegd wordt. De scnsatioueclc slap van den rijkspre sidont stelt ons in het Rijnland voor een geheel nieuwe situatie. Tot nog toe waren wij volkomen bereid aan de bevrijdings feesten deel te nemen, niet in do laatste plaats omdat juist de sociaal-democratie cn dc achter haar staande arbeidersmassa het grootste aandeel heeft gehad in de be vrijding van het Bijnlnml en de onderdruk king van het separatisme. De brief van vori Hindenburg dwingt ons echter een andere houding aan te nemen. Wanneer dc rijks president met zijn eisch dc opheffing van hot verbod von do Stahlhelm verkrijgt, dan is het Vóór óns vahüelisprekcnd, dat elke deelneming aan de bevrijdingsfeesten uit gesloten is. Von Hindenburg stelt de Stahl helm hoven de arbeiders in het Rijnland. Wij verzoeken daarom overal onze partij- genooten' zich van deelneming aan de fees ten te onthouden cn de plaatselijke auto riteiten daarvan mcdcdeeling tc willen doen. Ten nadeele van een Arnerikaansche bank Parijs, 17 Juli. (V. D.) Veertien dagen geleden werd geconstateerd dat de boekhou ding van liet Parijsche filiaal van een groo te tc New York gevestigde Bank niet in orde was. l it een nader onderzoek bleek, dat een der procuratiehouders, ccn Venezuclaan, zekeren de Villanueva, door valschheid in geschrifte ccn bedrag van ongeveer 10 mil- liocn heeft verduisterd. Toen men zich ten huize van den verdachte vervoegde, deelde diens huisknecht mede, dal „mijnheer op reis is." De Villanuevay was als handelsattachc a.iu de legatie van Venezuela verbonden. ONTPLOFFING IN SAN FRANCISCO. 21 arbeiders om het leven gekomen. N e w-Y o v k, 17 Jul i. (If. N.) In een cbouw van dc waterleiding in San Fran cisco heeft een gasontploffing .plaats gehad, waarbij 21 arbeiders om hot leven zijn ge komen. DE ONRUST IN EGYPTE. Sidki Pascha zou zijn ont slag hebben genomen. Londen, 17 Juli. (H. N.) Uit Cairo wordt gemeld dat minister president Sidki Pascha zijn ontslag heeft genomen. Ken of ficieele bevestiging van dit bericht, is nog niet ontvangen. COMMUNISME OP AMERIKAANSCHE SCHOLEN Wordt de beweging van Moskou uit geleid? New-York, 16 Juli. De Senaatscommis sie, die een onderzoek moet instellen naar ue communistische propaganda in dc Ver- ecnigde Staten, is volgens do pers gisteren met haar verhooren begonnen. Vertegen woordigers van de schoolautoriteilen ver- kloardcn, dat slecljts in drio van de 810 scholen 1e New-York een vrij groot aantal kinderen onder communistischen invloed stond en weigerde deel te nemen aan het voor alle klassen voorgeschreven dagelijk- sche eerbewijs ann do Arnerikaansche vlag. Deze kinderen worden door een uit do an dere kinderen gevormde poliliogroep in het oog gehouden. Er werden ook enkele pam- ficttcn voorgelezen, welke communistische kinderen geschreven hadden.'Een daarvan behelsde het parool: „Weg met do volwas senen!" Een getuige zeidc, dat sommige kinderen een buitengewone kennis van dc geschriften van Marx aan den dog legden. Verscheidene getuigen meenden, dat de communistische beweging op de \mrikoan- sche scholen van Moskou uit geleid werd, daar klaarblijkelijk schrandere Koppen en vool geld achter de propaganda stonden die echter slechts ongeveer 2500 kindoren in ruim 6U Amerik.iansche Steden omvatte. WEERBERICHT. Iloogsl e Barometerstand: 764.1 te Ha fjord. Laag?!'- Barometei-stand: 712.5 te Shields. Verwachting: Aanvankelijk meest mati ge Z. W., later krachtige Z. W. tot X. W. wind. betrok ken of zwaar bewolkt, met regen en waarschijnlijk on weer, en zelf dó temperatuur. Later iets 'koelor. Londen. 16 Juli. V D.) Hedenavond diende Stanley Baldwin in liet Lagerhuis een motie van wantrouwen in tegen de re gecring Daarin wordt verklaard, dat het lntis van oordeel is. dat oen terugkeer van de welvaart het boste kan worden bevor derd door do bescherming van de binnen* landsclio markten tegen oneerlijke concur- icntie en door uitbreiding v in den export- handel door vvedei/ijdsche overeenkomsten met de overzeesche gebieden. Baldwin be treurde, dat dc regeering de politiek van safeguarding .den rug had toegekeerd in plaats vqn deze uit tc breiden en zoide, dal de motie in hoofdzaak was ingediend, om dat het zoo goed als de laatste gelegenheid was voor de i ijksconferentiu om te debat- 1 reien, waarbij hij Snowden nitnoodigde te willen verklaren welke politiek de regee ring zich voorstelt le volgen. lu zijn antwoord zeide Snowden, dat de regpering niet voor belasting zon zijn op de levensmiddelen, op grondstoffen of voor be schermende echten. Snowden zeide. dat de oppositie geen enkele industrie zou kun nen noemen, waarin de invoering van be schermende rechten een verbetering van haaf toestand had geschapen. Bij de voortgezette debatten richtte Lloyd George zich scherp tegen Baldwin. Deze motie vari wantrouwen, aldus LJoyl George, is dc merkwaardigste cn onbegrij- pelijkstc, welke ooit in het Lagerhuis is in gediend. Baldwin zelf heeft steeds de be lastingen op de levensmiddelen van de. hand gewezen. Waarvóór en legen wie Baldw in zich bij dc komende verkiezingen op de bres zal stellen, heeft Baldwin in liet geheel niet ge zegd. Ter verbetering van den uitvoer van den landbouw moet het handelssysteem cn de ontwikkeling van ile natuurlijke hulp bronnen van het land worden bevordeid. Sir Oswald Moslev constateerde, dat de loeneiuendc massaproductie in de Oosler- sehe landen den levensstandaard van het blanke ras dreigt te ondermijnen en de geldmarkt te vernietigen. Hij stelt voor de grondstoffen der dominions cn de produc ten van den Engclschen landbouw tegen gegarandeerde prijzen tc verkoopeu. Londen, 1G Juli. Tiet Lagerhuis heeft de conservatieve motie van wantrou wen verworpen met 312 tegen 241 stemmen. LANGESTRAAT 49-51. Tel. 190 Hcnrijleyer: Jcider heT> Wenken In liet hpUntf wnnJdoroi mechanic» Onmisbaar voor ioderen, Auto-eigenaar VslkWf HET GEVAL-BASSANEI. Bazel. 1 G Juli. (V. D.) Tiet Zwitserschc telegraafagentschap dementeert afdoende de raededeelingen, dat dc Italiaansche rc- gcering bij den Zwitscrschcn gezant in de aangelegenheid-Bassanei van een tekort aan oplettendheid zou hebben gesproken. TYPHUS TE THORN. Warschau. 16 Juli. (V. D.) Volgens berichten uit Thorn is daar een lyphus- epidemie uitgebroken. Meer dan 100 perso nen zijn reeds als besmet bij den gezond heidsdiens aangegeven. DE ANTI-SEMITISCHE BUITENSPORIG- HEDEN Steeds nieuwe gevallen. Uit Boekarest wordt d.d. 1G Juli aan het Vad. gemeld: Ondanks de verzekeringen der autoritei ten, dat alle maatregelen tot handhaving der orde waren genomen, hebben zich de anti-scmitische excessen in do Boekowina herhaald. Naar Borsa trokken ongeveer 500 boeren op onder leiding van een priester. Zij bezetteen het hoofdplein en zonden een delegatie n&ar 't bestuur van de Jocdsehci gemeente, van hetwelk deze verlangden, dat alle Joden de.gemeente voor zonsondergang zouden verlaten: anders kon men voor hun verder lot niet instaan. Het bestuur der Joodsehe gemeente wendde zich onmiddel lijk telegrafisch tot do centrale autoriteiten te Boekarest: In de gemeente bevinden zich slechts 50 gendarmes, welk aantal echter le zwak is dan dat men tegen het steeds aan groeiende aantal boeren iets zou kunnen ondernemen. V,.A langestraat 63 - - tel. 88 modern indanthren geverfde stoffen voor slaapkamers, serre's enz., f 1.90 en f 2.10 per meter. Londen, 1G Juli. (V Dc execu-' tio\e van de mijn we r kersbonden heeft hedenavond het voorstel der regecring tot redding van de kolenvoorstcllen aangeno men. Volgens deze zal de door het Hooger- huis gowenschtc 90-urige arbeidstijd in 14 dagen als maximum in een overeenkomst worden vastgelegd. De executieve heeft in verband met den weinig beschikbaren tijd van dc bijecnroe- ping van een nationale conferentie van mijnwerkers- afgezien. De' regecring zal Maandag een overeenkomstig amendement op de kolen wet ten aan het Lagerhuis voor stellen. KEULEN—CHERBOURG DOOR DE LUCHT. Parijs, 17 Tuii (II.N.) De luchtlijn Keu len—Cherbourg is gisteren geopend. ERNSTIGE ONTPLOFFING OP EEN TANKBOOT. Het verkeer in de haven gestremd. H n r b u r g-W i lhclmsburg, 17 Juli. D.). Tenge\olgc van onbekende oorzaak vqncl aan boord van een in de haven lig gende tankboot bij de minerale olie-fabric- ken Rhenania-Osrag lo Harbuig-M ilhclms- hafen een hevige ontploffing plaats, waardoor het voorschip geheel vernield werd. Van de zes personen, die zich aan boord bevonden. Londen diic over boord springen cn zich zwemmende redden. De overige drie liepen ernstige verwondin gen op. T.engcvolgc van de explosie liep ongeveer vijf ton benzine weg. Db brand weer wist den op de tankboot ontsianen brand door middel van scbuimblusch-ap- païaten tc blusschen. Aangezien de wegge vloeide benzine echter gevaar voor dc scheepvaart opleverde, werd het gehcele havenbassin, waarin hei schip lag, voor de scheepvaart afgesloten en moest het vuur aan boord van alle in dit bassin liggende schepen gsbluscht worden. Ook de schecps- pass^ge buiten het havenbassin moest ecrii- gen lijd worden stopgezet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1