VERHUUR DE UITBARSTING VAN DEN MERAP1 BRIEVEN VANEEN! BRABANTSCHEN BOER DE EEMLANDEQ Garage Molenaar Maandag 5 Januari 1931 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 158 fortmann en hehenkamp NU JOFFRE FRANKRIJK ONTVIEL Deelneming van vele zijden L. J. LUYCX ZOON DOOR A. A. L. GRAUMANS AMERSFOORISCH ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per week (met gr at li verzekering tegen ongelukken) f^O.171/»- Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. TELEFOON 1NTERC 51J POSTREKENING 47910 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llcfdadighelds-adverttntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaauen f Bewijsnummer extra f 0.05 door Dit Cf I I SlM.Y Leider van den \'ulkanologischen dienst in Xederlandscli lndië De leider van den Indischen Vulkanologischcn Dienst Dr. Stehn, die met verlof onder weg naar het moederland is, seinde ons desgevraagd eeni- ge bijzonderheden over de Merapiramp. Gaarnewil ik mijn m'ecning; Ic kennen geven over dc omvangrijke ramp. die ver oorzaakt werd door de uitbarsting, van den vulkaan de Mcrapi op het eiland Java. Aan gezien ïr.ij tot hcclen toe echter nog geei. directe berichten van den Ncdcrlandsch- Jndischen Vulkanologischcn Dienst bereik- ien. kan ik slechts aan dc hand van enkele berichten, die ik hierover ontving, naar de oorzaak gissen. In de buitcnlandschc kranten verschijnen de meest ongeloofelijke verhalen. Zelfs las )k een bericht van du verwoesting va.ti Fort de Cocq op Sumatra. Waarschijnlijk was.dit artikel geïnspireerd door den naam „Meiu- pi*. Op Sumatra ligt immers ook een Me- rapi, vlak in de nabijheid van l ort dc Cocq. L it dit alles begrijpt u wel, dat de Luitenlandsche pers zeer onvoldoende op de hoogte van do ware gebeurtenissen is. In- tusschen -wil ik aan de hand van de in de eerste dagen zeer uitecnloopen.de bc- richten trachten' mijn indruk te geven Tun de voorgeschiedenis, dc werking van den Vulkanologischcn Dienst in lndië, enz. De begrippen Lavastroom (d.w.z. gloeiend, vloeibaar gesteente) en laharstroom (d.w.z. ramstroom) worden telkens weel* verwis seld. Toch meen ik ook. dat de oorzaak van den ramp in hoofdzaak aan gloedwolken en hun afzettingen toegeschreven moet wor den. Wanneer men liet groote aantal slacht offers nagaat, zou men zeggen, dat de be volking niets van het naderend onheil heeft gemerkt. Jk ben van meening. dat de men schen op de waarschuwingen geen acht hebben geslagen, met het oog op de laatste onbeduidende cnlptic in September 192 L Z.j meenden waarschijnlijk, dat er hier vveer een valseh alarm in liet spel was.' Van hieruit is 't trouwens moeilijk om te be- or.rdeelcn of de waarschuwingsdienst naar hohooren functioneerde en zelfs wannéér deze dienst geheel zijn plicht deed. is het toch nog altijd dc vraag of het mogelijk was do bevolking tijdig te waarschuwen. Met het oog op de voorgeschiedenis van dc uitbarsting zou ik tot de neiging overhellen dc laatste vraag met „neen" tc beant woorden. Immers hoewel de vul- kanntop, in verband met do tijdelijke grootere seismische werking, regelmatig door personeel van den Vulkanologischcn Dienst vvenl bezocht werden er geen noe menswaardige veranderingen in dc gesteld heid van dén top en in dun toestand van de sol fataren waargenomen. Op perioden met sterke seismische werking ter plaatse volg den perioden van rust, zonder dat uitbars tingen plaats hadden. Evenzoo kon uit dc maximale tempera tuur der solfatarcn in bet topgedeellc geen andere conclusie getrokken worden, dan dat zij weliswaar hoog was tplm. GUÜ gr. C.\ doch dat zij in de laatste jaren niet ver an derde. Het laatste onderzoek. Gezien de plaatselijke seismische werking werd het tdpgedeclte in Augustus i 1. nog eens nauwkeurig onderzocht en hierbij werd vastgesteld, dat dc hoogo temperaturen in tegenstelling met vroegere jaren beperkt waren tot de SenowobrCs en dat zich vorder geen bijzonderheden voordeden Het laatste onderzoek vóór ue' uitbarsting had half Oc tober plaats. Ook hierbij Werden geen ver anderingen waargenomen, die aanleiding tot ongerustheid hadden kunnen geven, al werd dooi mij de raad gegeven, aan den vulkaan, met het oog op dc verhoogde seis mische werking, verder dc. noodigc aan dacht le besteden. Daar in November mijn verlof begon, heb ik niet persoonlijk kunnen controleeren. of na dien tijd dc clagelijksche rapporten van den waarnemingspost tc Maron in hun seis mogrammen iets omtrent de verhoogde vul kanische werking bevatten. De graad van ceii uitbarsting en dc hoedanigheid daar van laat zich tot nu toe niet voorspellen. "Wat betreft dc overige vulkanen, is hot ons ten eencn male onmogelijk alle 109 ac tieve vulkanen in Nederlandsch-Indiö door- lcapeail iu bewaken. Vooral in de buiten gewesten zijn wij op dc hulp van andere landsdiensten en van particulieren aange wezen, die bij gelegenheid den vulkaan be stijgen cm daarr.van bericht aan ons geven. Op Java staan S vulkanen onder permanen te bewaking, waarvan er vijf door onzen dienst zelf bewaakt worden. Tot aan den datum van mijn vertrek ver toonden deze, afgezien van de hovengcnocni •le seismische werking te Maron. geen ob- noimale verschijnselen. Zelfs de Krakatau. dio ïn zulke gevallen den toon aangeeft, bleef na 15 Augustus j.l. zonder werking. (Nadruk verboden) Dc Litausche regeoring ligt met de Katholieken overhoop. Tal van maatregelen tegenover geestelijken. Dc betrekkingen lusschcn de Litausche regeering en cle Katholieke geestelijkheid zijn dc laatste lijden weer aanmerkelijk verscherpt. Dc regeering heeft zich go- noodzaakt gezien, zulks in verband met dc tegen haar gerichte agitatie, maatregelen tc nemen, waarvan een aantal Katholieke geestelijken het slachtoffer zijn geworden. Dc bekende Katholieke theoloog prof. Rau- langestraat 63 - tel. 88 UW MATRASSEN worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. Vraagt prijsopgave. kelis, die aan dc Litausche universiteit is verbonden, is voor den duur van den „oor logstoestand", uit hei district Ivofno verwij derd. \an den leider der christelijke demo craten. pastoor Krupavicius. is verboden het het stadj.i Garliavi. waar hij zijn geestelijk ambt vervult,, tc verlaten en zich in Kofno te vertooficu Krupavicius moet zelfs onder politietoezicht staan. Ook den pastoor van Koschedari is hot niet toegestaan het stad ie te verlaten. De zich cliristelijk-democra- tj'sch oriontcorende bisschoppon nemen van hun kant scherpe maatregelen tegen de Katholieke geestelijken, die de regeering steunen. Ongetwijfeld trachten dc christe- lijk-deniocratcn dc regeering met behulp der Katholieke geestelijkheid moeilijkheden te bereiden en op deze wijze den terugkeer lot cle macht voor te bereiden. Volgens de Fr. Ztg. geeft de regeering van haar kant niet toe. zoodat dc tegenstellin gen met dc Katholieke geestelijkheid, die op grond van het concordaat haar invloeds sfeer in het land wil uitbreiden, don vorm aannemen' van een cultuurstrijd. Deze te genstellingen hebben ook een buitën- h.ndsch-politieke bcteckenis. liet Vaticaan streeft er ai sinds lang naar een overeen stemming tusschen Polen en Litaucn na derbij tc brengen. luist in den laatsten tijd voer 11 de Chris tel,k-dcniocraten, evenals de andere oppo sitiepartijen in Litauen, een felle campagne lun gunste van een actoord mat Polen en tegen de Duitsch-sovjet-Russische orientee ring v an Litauen. Daarom hecht men in po litieke kringen te Kofno groote politieke be- tcckenis aan dc moeilijkheden, die tusschen dc regeering en de Katholieke geestelijkheid zijn gerezen. De Litausche regeering heeft, nog niet langen tijd geleden, zich met een nota tot het Vaticaan gewend. Ih deze nota wordt verzet aangcteckend tegen het feit. dat de pastoors in dc kerken legen de regeering c'.geeren. Naar te Kofno verluidt, deelt het Vaticaan in de antwoordnota, die het heeft gezonden; geenszins dc opvatting der Litau sche regcering en moet het er bij 't Kofno- sche gouvernement op aangedrongen heb ben tot overeenstemming tc komen met de Katholieke geestelijkheid. Ofschoon het Vaticaan zijn laatste woord nog niet heeft gesproken, zal na~r alge meen wordt aangenomen de Litausche re geering vasthouden aan het standpunt, dat zij lot dusver heeft ingenomen, al zal een conflict met liet Vaticaan er ook het gevolg van zijn. Dit laatste is le eerder tc vrcezen, daar de nuntius van den Heiligen Stoel in Litauen. Bartolomi. te Kofno beschouwd wordt als iemand, die nadrukkelijk de par tij der togen te regecring intrigueerende Katholieke geestelijken kiest. Woensdag \indt een nationale begrafenis plaats. Parijs, 3 Jan. Tc tien uur is president Doumerguc een laatst en groet aan maar schalk Joffic gaan brengen en zijn deelne ming aan mevrouw Joffrc betuigen. Om zeven uur vanochtend heeft dr. Fon taine, die dc polsslagen van den zieke tol de. vastgesteld, dat liet einde nabij was. Te lefonisch werden dc verwanten en vrien den gewaarschuwd. Om half acht bevonden zich mevrouw Juffie, haar kinderen en alle officieren van Joffrc's staf zich in dc sterfkamer met de drie geneeskundigen. Om acht uur heeft een geestelijke den stervende opnieuw de absolutie verleend en daarna gebeden ge zegd. Om 8 u. 2.3 is de dood langzaam en kalm ingetreden. Professor Loriche hield den pols van den stervende vast. Hij voelde hoe het hart zijn slagen nog versnelde en toen plotseling stil hield. Dc maarschalk had op gehouden te leven. Korten tijd later is Steeg, de ministerpre sident, tol den doode toegelaten. Het gezicht van den maarschaik heeft in den dood zijn gewone rust herkregen; het rust, geheel wit, op dc peluw, met diepe rimpels om de wangen. Heden is een kabinetsraad gehouden, waarin de maatregelen voor de plechtige bijzetting van het stoffelijk overschot van Joffre zijn voorbereid. De regeering heeft besloten, dat de begrafenis op staatskosten piaats zal vinden. Do bijzetting geschiedt Woensdag in alle vroegte. Alleen de minister van oorlog, Barthou, zal uit naam der regeering het woord voe ren. Ingevolge den laatsten wil van den maar schalk zal de bijzetting niet plaats hebben in de maarschalkskapel van de Dómc des Invalides, maar op zijn landgoed Louve- eienne, waar hij dc laatste jaren door bracht. Do Belgische deelneming. Uit Brussel wordt (l.d. 3 Jan. aan het Va derland gemeld: Onmiddellijk na ontvangst van het offi- cieele bericht van het overlijden van maar schalk Joffic is aan het Fransche gezant schap alhier do vlag halfstok uitgehangen. van Luxe automobielen per rit, per dag en voor langere termijnen. TELEFOON 1210. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: Tliü.l Thorshaveu. Laagste Barometerstand: 739.9 Wislay. Verwachting: Meest matige aanvankelijk nog Noord-Westelijke later veranderde wind, gedeeltelijk bewolkt weinig of geen neer slag, des nachts iets kouder. In liet N. O. aanvankelijk nog eenige kans op regen of lia- Langestraat 49-51 -- Tel. 190 WINTER-OPRUIMING Vult nu uw KOUSENVOORRAAD AAN 't kost U niet veel. De Belgische regeering heeft aan den Belgi schen gezant te Parijs twee telegrammen van deelneming in den rouw, die Frankrijk tieft, gezonden. ïïen dezer telegrammen was bestemd voor dc weduwe van den maar schalk, de andere voor de Fransche regee ring. Drie pelotons infanterie met het rej£- mentsvaandcl cn de stafmuziek zullen aan de uitvaart van Joffrc deelnemen. Koning Albert zal vertegenwoordigd zijn door één zijner adjudanten, terwijl het niet onmoge lijk wordt geacht, dat ook prins Leopold of prins Karei en oen delegatie van het kabinet-Jaspar de plechtigheid zullen bij wonen. Rouwbeklag door jhr. Loudon, Jlir. Loudon heeft het ziekenhuis bezocht, om het stoffelijk overschot van Jof/re te groeten. Namens de koningin en de regeering heeft Loudon Briand zijn deelneming be tuigd met het overlijden van den maar schalk. Deelneming van koning George. L o nd e ii, 3 Jan. Fngclands koning heeft aan president Doumergue een telegram ge zonden, waarin hij do Fransche natie zijn diepgevoelde sympathie betuigt ter gelegen heid van den dood van maarschalk Joffrc. In Praag hangen de vlaggen halfstok. Praag, 3 Jan. In verband met het over lijden van Joffre waaien van alle militaire gebouwen van het land dc vlaggen half-» stok. President Masaryk heeft telegrafisch Dou-. mergue zijn deelneming betuigd. De eerste* minister heeft en telegram gezonden aan Barthou. Ulvcnhout, Ouwejaar 1930. Menier, M n leste bricfkc van deus jaar, op d n lesten dag van t jaar, amico. Blaans hoef ik me tc maken! Zóów, uit onzen kop, kunnen Trui cn ik wel zeggen „louw Gisteravond, op bed, ge wit, rnc zitten m de lezjees, dus as ge vva tc bepraten het doe-d-et maar in de bedstee, toen zee ze zoo* ,,'t is dunne op 'nen riek, Dré, van T jaar." k Weel wel vva ge zeggen wil, bezürgd- wcfke-van-nie", sustc-n-ik; ,.'k weet goed da me van i jaar ons duuzend guldens nie overleed emmen, maar vva kan mijn die duuzend gulden schillen. Wemmen al les Bekare, gezondheid, Ti verken in de kuij> om vcur in de houding le gaan slaan, dc schuren leggen vol vcur de bies- ton, de vvinterzaai staat er bij om óp Ie héten, raauw uit 't vüstjc, wemmen 'n aarig kappetaaltjc, en 'n onbelast gedocike. wa kan me toch diecn rooien rug meer of minder maken'.'" „llcride gjj soms de goldpest.?" vroeg ze toen: ,,'t is toch vcur dc kienders. as wij 'r *s niemccr zijn. „Dan zullen ze mee z'n allen duuzcn-J guldens minder erven,' foeterdé-n-ik, „om cia-d-et in heel dc wcarcld zoo belabberd gaat, t zal er toch nog veul meevallen, en daar wil ik nou-w gin menuutje le min der om slapen, horrc!" „Maar. „Niks! Ik ben wei 'nen ouwen gek maar leert ditte van mc: kek nie naar t bietje da gc mist; zie naar t veule da gc bezit cn vcur dc rest: sloppèl! Ilicr, amico, hedde nouw m'ncn blaans vcur oevv leggen cn d n jouwe mag beter uitgevallen zijn. ik hoop asdat ic nie slechter is, dan bedde nog gin klagen, man! Ik zet er teminsle gère m'ncn naam vcur, da-d-éénendarlig nie slechter afjopt. Keb heel t afgeloopcn jaar lekker gcschraanst, en t is ine bekomen as 'n jonge spreeuw, keb veul plazier g'ad, gin groote zürgen, gin droeve dingskes van beteekenis. Maar genogt: ik duikel weer mee alle vertrouwen t nuuvvo jaar in, zooas ik s zomers in onze Mark plens cn ik ben van plan er deur te zwemmen, tusschen de zui veren vischkcs en laangst dc zuutgelc doüerblonimcn; te dompelen naar d'n laau- wen. witten bojem en op tc drogen in 't zonnekc. llali! i Is ieveraans allij zoo schoon. D r zijn duuzend oogenblikken 111 één jaar. du k teugen m'n eigen zeg t kan in d'n hemel host nie- schoondcr zijn en dan zwaai ik m m eigen aan 'nen boom- knoest, da m'n klompen soms in dc kruinen blijven hangen. En das meer as duuzend guldens, amico. Dan vuul-d-ocvv eigen mieljenècr, amico, maar zonder de ziirgen van zo nen geldwolf Amico, das allemaal goud, vva zukke menschen emmen, mee n kcurwe d'r op en da s kepot! Waant 't bewijst olleen maar, dal cr nog Ti mindere soort van goud is. maardat er even mooi uitziet. Maar „nujn" goud as 'k 'i zoo dan is zeggen mag, da-d-hce gin keurkc noodig Da's zoo puur, zóó echt, da kunde vuulen in ocw haart. As d'n gouwen glaans van 't zonnekc strak vveer op m'n akkcrlaand lee te beven en "k zie m'n zaaisel mee schokskes deur d'n zvvaren eerde breken, dan zijn da de muljoenen keurkes op t zon-, negoud, die 'k cr hekstra hij krijg! Da's zoovv eerlijk, zóów schoon, zóów waar. da vuul in nen Blek nog wel deur z'n krulharen henen, as ie nice zukke dagen teugen mc-n-opspringt en mee z'ncn tongelap deur m'ncii nek sliert, om mijn te bcdaanken vuur 't goeie da van d n hemel af komt vallen! Nccc, alles bij mekare genomen, keb dan volgens Trui 'n kvvaai jaar gemokt maar 'k ben dubbelt-cn-dvvars tevrejen. En as mc-nct aundcr jaar d'r weer zoovv deur komen en keb zo n gevuul van ja óljee, rpéér bé k nic tc wenschen. Kunnen er duuzend guldens op overschieten zoo- vculs te beter! Da's dan 'n bewijs, da-d-et allo mensehen weer 'n bietje beter gaat! Waant, d'r z ij n boerkes, ollee, die kosten van 't jaar gin dubbeltje missen vcur "n kèrske bij 't kribke! De pölletiekcrs zeggen: „da zit Tn in 't kappetaal. Kom maar bij ons, gif-d-ocw slem maar aan mijn, (dan is ie ók weer ge- brooid...!) dan za'k da verken wel vcur oevv wasschen!" Ochèrme! Da kom van 't kappetaalXecé, dat zit 'm in 't n i e-k a p p e t a a 1. Me zitten nouw eenmaal in de magere jaren, da's ok nie veur 't eerst, en daar motten me deurhenen. Ge doe bij ons, in ons vak, nouw eenmaal meer mee één schup mest as mee 'nen pol- lctickcn speech van tien hoekdcelcn. Daar groei nog ginnen braandnetel op. En as de menschen giii centen emmen om genogt vcur ons perdukten te betalen, dan kunde de schuld wel geven aan 't kappetaal, maar ge kun-d-eVcngoed zeggen: „da-d-hce Jantje of Pieterkc gedaan." Aanderen zeggen: ..'t is dc schuld van de Boisewickers, (t nict-kappétaal dus.'!) die d r graan dc vveareld ingooien veur lage prijzen en zeivers op 'n houtje zitten tc bijlen En ons Tweede Kamer zee: „brood- eten da van crpclmeel gebakken is en de boeren zijn uit d'n pinaric. Witte vva-d-ik denk? Nic-kappetaal, vvel- kappctaal, èrpelmeelbrooikcs, lopt allegaar naar dc schaans mee oevv smoesjes! Aan 'non boer verkopte gin knollekes vcur ci troenen en brood van èrpelmcel? It ze mee hapkes, maar dan gaai ik z.clvcrs weer bak ken, net as vruuger. 'k Zouvv t jammer vinden vcur d'n Fiolp, onzen liakkcr, maar in nen oven staat cr nog. Vandaag of mergen gaan zc jiils brouwen uit. zagemeelamico dc keurkes!! Daar zijn dc keuren weer, jonk. die motten bewijzen da doublé gin goud cu zagemeel echt zagemeel is! Maar gif mijn vanavond mee d'n ouwe jaar maar 'n pintckc pils van doodgewoon graan cn worstenbrood van zuiveren blom, horrc. Da's me 't heele jaar ók nog duuzend gul dens wèèrdl Maar 't is gek ee, zooas na den oorlog alles vcraanderd is' Tot t woordenboekske toe. Vruuger, dan noemden me iemand 't-mes- op-z n-kcel-zctlen uitzuigen! Teugeswoorig1 liiet 't: .,b e z u-i n i g c 11". Vruuger, dan noemden rnc brood van èrpclmeel knoeien, vervalschen Teuges woorig: „eckonncm i c"! 'k Geef toe, amico, deus woorden klinken fulsoenlijkcr! Maar op die manier gaan mc mee al ons futsoen zoo laankzamerhand naar de schaans! Laten mc 'shemelsnaam dc din- geskes hij d ren waren naam vernoemen. Da's dan wel nie pollitick, maar me zijn nouw zoo zuutjesaan zóów dcurgemazeld aan pollitick, da mc-n-ons bükske d r knapkes van vol emmen. Eli pollitiekers, n gelukkig nuuwejaar hone, mee alle plazier, maar lol ons, boe- reu. maar dorschcn! Wemmen oew nie ge roepen, dus: nic noodig vandaag, kopman' zeggen wij lner in dc contrijcn. 'k Wensch de hcclc waereld veur 1931 wat minder „futsoen" toe. cn wa meer eerlijkheid, daar zummen t dan maar op houwen! En gij, amico. Ollee! 'k Neem m'n pilske op van eclit graan en ik klink mee oew op 'n zalig, 'n heilvol nuuwejaar! 'k Wensch ocw toe zegen op oew fermilic, op alles vva-d-oew aanbelaangt cn dan dan zal 't zekers nie slecht gaan! 'k Spreek uit ondera inding Nogmaals: saantjés cn da mc 'm nog laank meugen lusten' Veul groeten van Trui cn as altij, gin horkc minder van oevven toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1