BALANS OPRUIMING CHRYSLER FIRMA DUIM BURGER DÉ EEMLANDEU FOR EVER Fa. M. A. Ramselaar CHRYSLER PRODÜCT Buitenlandsch Overzicht JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per 1 Weck (met grtit verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/t. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3«-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 17910 TELEFOON INIERC 5IJ PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Zaterdag 10 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwsl 2a 29e Jaargang No. 163 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK HUMANITEIT GARAGE MOLENAAR Pianc- en Orgeihandel DRONKEN MACHINIST RICHT ONHEIL AAN STAD GEDEELTELIJK WEGGESPOELD DE TWEEDE VISSCHERS- B00T GERED uur 35 min.a L. i. LUYCX ZOON voor slechts J. J. fölOLENAAR BURGEMEESTER SE1TZ TEGEN DE REGEERING AMERSFOORTSCH DAGBLAD elke regel meer f0.25. Licfdadlghclds.advertcntiiin voor de helft van den prijs. Kleine AdvertentiCD „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f l.—Bewijsnummer extra f 0.05 door H. G. C ANN EG I ETER. Het innerlijk leven \an vele tijdgenooton fwordt in de war gebracht door den strijd Lusschen natuurdrift en humaniteit. Deze Strijd voltrekt zich in het verborgene en 'de slachtoffers zijn zich de ware, oorzaak van hun verdrietelijkheden slechts zelden bewust. Zij schrijven hun onvrede aan al lerlei andere factoren loc, daar de ware aard van hun moeilijkheid hun-onbekend (blijft. Humaniteit is de vruólït van tie mor.sche- üijke beschaving en de menschelijkc bescha ming^ vergeleken bij" de tallooze eeuwen, iWel'ke daaraan in de natuurlijke ontwik keling van het geslacht zijn voorafgegaan, nog zeer jong. Humaniteit is nog steeds oneer een ideaal dan een werkelijkheid. Men streeft naar humaniteit, men belijdt haar, onen stelt haar ten plicht, maar in de, .praktijk is noch on6 iriclividueelé bestaan noch onze gemeenschap humaan. In beide doet de natuurdrift zich nog maar al tc fveol géiden, al plegen wij deze harde waar heid met spitsvondige verontschuldigingen 'te verbloemen. Dit is nu het onoplosbare innerlijk con flict: wij willen humaan zijn en wij kun nen het niet. Een humaan mensch is een onmaatschappelijk wezen; een humaan imenseh legt het in allerlei opzichten af te: gen zijn minder door zedelijke maatstaven belemmerden makker. Kan'een koopman .humaan zijn? Zeer ze ker kan hij zich den schijn geven, vvelwilr lend te wezen; hij kan zijn klanten met •vriendelijkheden -gerieven en. zijn concur renten met een. glimlach begroeten. Doch onder deze menschlievende gebaren mas keert hij het aanvallend en verdedigend ka rakter van zijn.beroep. Vecht hij" niet. mee- doogenloos den strijd om het bestaan tegen zijn mededingers. hij raakt in de maat schappelijke Avorsteling onder den vb et Hebben wij allen wel niet gehoord van za- Ikenmensclvcn. die tenslotte faifHet zijir tce- gaan, omdat zij ,.tè goed" waren. Z;j borg den hun klanten en konden onmogelijk hard optreden tegen arme sukkels, die bij hen in het krijtstonden. Zij lieten zich door liet vriendelijk woord van een reizi ger te licht overreden. Zij namen liet be drijf te gemoedelijk op, konden moeilijk neon zeggeii, waren gemakkelijk te lijmen, •kortom, het waren beminnelijke mcnschcn, inaar ongeschikt voor den handel. Kan een rechter humaan wezen? De di recteur van een gevangenis, dc chef van ccn groot personeel? Inderdaad pleegt men hij jubilea en begrafenissen dikwijls liet iwoord te gebruiken, en ongetwijfeld zijn er •uiterst humane nvonschen onder al derge lijke functionarissen te vinden. Maar het blijft dc vraag, of zij een goed rechter, di recteur of chef zijn geweest dóór dan wel ondanks hun humaniteit. Stellig zullen juist dc humane bckleeders van ambten en waardigheden de pijnlijkste conflicten door leven, telkens wanneer hun ambtsplicht zich verzet tegen hun mcnschelijk gevóel en hun mcnschelijk gevoel in opstand komt tegen hun ambtsplicht. Want die ambtsplicht cisclit het zich on verbiddelijk doen gelden, hét op zij zetten van elke consideratie; het niets ontziend optreden als man van gezag. Deze maat schappelijke plicht doet een rcchtstreeksch beroep op de natuurdrift, welke het lieer- schen over zijn niedcmenschen als een ge not najaagt. De natuurlijke mensch kent geen toegefelijkheid en gem meelij; de oer vader, die in den harden strijd van één te gen allen zich.handhaven moest, heeft het heerschen, liet ..overmachtige», het onder drukken als levensvoorwaarde ervaren en het genot, dat het bemeestcrcn met zich bracht, was-even primair als het genot van igestilden honger en gcleschten dorst. Kan een kunstenaar humaan zijn? Heelt hij niet. voortdurend zijn scheppingsdrang te beschermen.tegen de inensch.clijke atten ties en plichten, die hem in beslag willen nemen? Kan ccn. soldaat humaan wezen? Men heeft het er óver, den oorlog te humani- secrcn, maar dit is hetzelfde als wanneer men een wolf met een schaapsvacht be- Ivleedt. Dc oorlog doet dc natuurdriften, die onder den'mantel'der humaniteit liggen te sluimeren, ontwaken, en zou dit niet. voor velen de aantrekkelijkheid van liet krijgs bedrijf zijn, dat dit hen tijdelijk van den innerlijkon tweestrijd verlost en vrij spel geeft aan den oermcnschelijkcn overames- teringslust? Dat'krijgstoerusting nog steeds blijft bestendigd, bewijst, hoe weinig het humaniteits-idcaal nog beteekent voor de praktijk. Kan men in den omgang humaan wezen? Maar men behoudt zich immers het recht voor, de welgcvalligen tot zijn vrienden tc Kiezen en "zich tc onttrekken aan hen, op wier gezelschap men niet is gesteld. Zcifs de liefde verzet zich tegen dc humaniteit; dc keuze uit medelijden wreekt zich in een ongelukkige verbintenis en wie zijn hart recht wil verschaffen, moet dikwijls wreed zijn en slachtoffers maken. Zoo is er op alle gebied omi afschuwelijke tweestrijd tusschcn humaniteit en natuur lijke nainine Nochtans gelooft ons ideaal in dc huma niteit en vereert haar. Zij is het nog hul- pelooze kind, dat op den troon dor Toe komst zal zitten, nadat de menschheid den despoot van het Verleden heeft weggejaagd. Nog strijden de heide machten in mensch en maatschappij om den voorrang en liet is deze innerlijke en vaak onbegrepen strijd, waaraan menig leven te grohde gaat. (Nadruk verboden). Ernstige arbeidsgeschillen in Engeland. De mijnstaking duurt voort. Het conflict in de textielnijverheid dreigt zich uit te breiden. Engeland, dat door een geduchte werk loosheid wordt geteisterd er zijn onge veer twee on een half millioen mensclion, die op straat staan ziet zich op liet oogen- blik bovendien geplaatst voor twee zeer ernstige arbeidsconflicten. Men herinnert zich, dat in Zuid-Walcs sinds eenigen tijd dc mijnwerkers staken. Nu werd er gisteren te Cardiff een gecom bineerde vergadering van afgevaardigden der mijnwerkers en der mijneigenaars ge houden, waarvan men heel wat verwacht te. doch deze hoop rs beschaamd. De con ferentie, die door Graham, den Engelschen minister van handel, was bijeengeroepen, liep tenslotte, hoe mooi de vooruitzichten aanvankelijk ook. waren, uit op een misluk king. zbodul dc staking in Zuid-Wales wordt voortgezet en uien tot -Maandag moet wachicii. vqordai er een beslissende keer ken intreden. Op 12 'Januari toch zullen tc Londen gedelegeerden der regeering op hieuw een oudcvlioud hebben met vertegen woordigd svan de beide bij liet geschil be trokken jHU'tutu.i- Dat dé' conferentie Vrijdag mislukte, -is vooral te bciréurpii, daar reeds een schik king tot stand was gekomen, volgens welke de delvers Weer dan het werk zouden gaan tegen dc oude loonen en waarbij tevens werd bepaald, dat het aantal werkuren per dag 7Vj zóu bedragen. Tevens was men het erover eens geworden, dat dc vooiioopigc regeling voor het einde der maand door een definitieve zou worden vervangen en dat men zich zou neerleggen bij de uitspraak van onafhankelijke scheidsrechters, door patroons en arbeiders gezamenlijk aan le wijzen', wat. de regeling betreft van enkele aangelegenheden, waaromtrent nog geen overeenstemming bestond Ecu .der bepa lingen inzake de onafhankelijke arbitrage kon echter niet de goedkeuring wegdragen van de werknemers, die liet vraagstuk van de vermindering der loonen niet wilden uit gemaakt zien door den onafhankelijke» voorzitter van een nieuwen verzoenings- raad, maar geregeld vvenschlcn te zien langs den weg van nieuwe besprekingen tusschen beide partijen. l)e hoop is'zoodoende thans op aanstaan de Maandag gevestigd, maar van zekere zijde wordt liet twijfelachtig geacht, of de mijnwerkers dan hun zin zullen krijgen, omdat Givham, naar verluidt, het stand punt der mijnwerkers ditmaal niet kan dee len en van oordeel is, dat de patroons thans het recht aan hun zijde -hebben. Ook weet men, dat te Burnley reeds en kele duizenden arbeiders, die werkzaam waren in de textielnijverheid, staken. Dit feit zou niet al te ernstig zijn. wanneer dc overige textielfabrikanten niet dc partij van hun collega's in Burnley hadden gekozen en het met-opheffen del* staking aldaar dreigden te beantwoorden met een algemce-, hc uitsluiting. Bij ccn dergelijke stopzetting van den arbeid in de weverijen zouden een paar honderd duizend man worden betrok ken. terwijl in verwante bedrijven de ge dwongen vvci'kneerlcgging dan evenmin zou kunnen uitblijven, zcodat men er reeds re kening mee houdt, dat binnen afzienbare» tijd ongeveer ccn lialf millioen textielarbei ders op straat korncn'te staan. Gelijk 'bekend, vei langen dc patroons, dat de arbeiders genoegen zullen nemen met de toepassing van liet meervoudig spoelenstelscl. Alleen op deze voorwaarde, aldus liet standpunt der werkgevers, is het mogelijk, bij behoud dor oude loonen. den toch reeds noodlijdenden tak van industrie, zoo goed en zoo kwaad als het gaat, op de been te houden. Wat dc patroons in de eer ste plaats verlangen, is een verlaging der voói tbreiigingskosten, die h i. alleen kan be reikt worden, wanneer de arbeiders thans per persoon meer weefgetouwen bedienen dan lot dusver. Daar de arbeiders tot nog toe niet geneigd zijn toe te geven, ziet men met spanning dc komende dagen tegemoet. Een groote slaking in de textielnijverheid toch zal ongetwijfeld bijdragon tot een nog verdere ontreddering van liet F.ngelsclie be drijfsleven, dat zwaar heeft te lijden van de mededinging der overige F.uropeesclic en buiten Europecsche'staten TELEFOON 1210. LANGES7RAAT Tef. 341 DRESSOIRS moderne teekening solide kwaliteit 39— 59.- Bijzondere Opruimingsaanbieding. VARKENSMARKT.' TSL. 1309 GROOTSTE VOORRAAD. LAAGSTE PRIJZEN. Tientallen gewonden bij een treinongeluk Warschau, 9 Ja 11. (VjD.) Op liet tra ject Ostki-Wojtkowice bn Wilna vond in don afgc!upen nacht ccn ernstig spoorweg ongeluk plaats, dai veroorzaakt werd door ren beschonken machinist.' pc machinist van den van Wujikmv-i.ee naar Ostki loopen den trein verkeerde yin staid van dronken schap. terwijl hij" op de loro'omotief stond en zag daardoor niet, dat liet op ongeveer 3 K.M. van laatstgenoemd station zich be vindend signaal 'op onveilig stond. De trein kwam dientengevolge voor liet station met zulk een vaart in botsing met een goederen trein, die juist liet station wilde verlaten, dat bijna alle Wagons van den personen trein ontspoorden en van den steilcn spoor dijk violen. Tot op het oogenblik zijn 00 gewonden goborgen. liet staat nog niet vast, of er ook dooclen te betreuren zijn. De ma chinist, die het ongeval heeft veroorzaakt, is gearresteerd. Honderden personen dakloos geworden Amman, 8 Jan. Tengevolge van abnor maal hevige regens is een gezwollen berg stroom buiten zijn oevers getreden en heeft den weg van Maan naar Akaba gclicel weg gespoeld. Dc lielft van do stad Akaua en talrijke Arabische kudden werden in dc golf van Akaba (Roocle Zee) meegesleurd. Dc inwoners, gewaarschuwd door hel ru moer der wateren, konden ontkomen, maar ongeveer duizend hunner zijn dakloos en vei'keeren in grooten nood. JACK DIAMOND'S FINANCIËN. Hij bezit niets meer. Jack Diamond, dc Ncw-Yorkschc bende leider. op vvien in de laatölc maanden van het vorig jaar ccn moordaanslag was ge pleegd. is er wat zijn financiën betreft niet tc best aan toe. Ken van zijn makkers in de misdaad zat in voorloopigc hechtenis, en kon legen een borgtocht van 100 dollars op vrije voeten komen. Hij wendde zich tot den machtigen Jack, maar deze moest be kennen, dat hij de duiten niet had. Jack Diamond heeft liet voorts niet pret tig; hij heeft zich, 11a als redelijk hersteld uit het ziekenhuis te. zijn ontslagen, terug getrokken op zijn hoeve in het Oatekill- gebergte. Hij wordt daar bewaakt door me de-bendeleden en door politie F.n Ier be scherming van het kostbare leven van den diamanten „Jack" zijn thans machinege weren in stalling gebracht en zoeklichten .geplaatst. Voor zoo'n diamant ook! N. R. Ct. MISDADIGERS INGEREKEND. H a 111 b u r g, 9 Jan. (IT.N.) Het is de Mam burgsohe politie gelukt de drie mannen, die betrokken waren bij den overval op de spaarbank te Sfeijihohst, doch zich met hun auto uit de voeten hadden weten te maken, te arrestecrcn, zoodat thans alle zes misdadigers zich in hechtenis bevinden. Geen enkel slachtoffer te betreuren E K 0 p e n h a g e n, 9 Jan (V.D.) Uit Hclsirig- fors wordt gemeld, dat thans ook dc twee de vermiste vissclicrsboot met zeven man nen ci\ twee vrouwen die 'het pakijs der T'insche golf was. ingedreven, is gered; 38 uur. hebben,de nicnsclien in een wanhopi- gén toestand verkeerd en 11a een ontzetten de inspanning zijn zij er in geslaagd met hun boot de kust te bereiken, zoodat het on geluk gelukkig geen slachtoffers heeft ge- ëischt. Onder de gcrecjden bevonden zich een 70-jarig man met zijn dochter. HET FRANSCH-BELGISCH MILITAIR VERDRAG. „België niet paraat". De Maasbode-correspondent tc Brussel seint: Luitenant-generaal llellebaul, die het he vel heeft gevoerd over het legercorps dat Antwerpen als basis heeft, verklaarde o a„ dat dc generale staf alleen een eenvoudig verdedigenden terugtocht voorziet inet v astiklamping aan de vestingen, en wel onj- dal de vormindeling van liet leger tot zes divisies niets anders toelaat. Belgio is niet. paraat ora.zijn grens te gen een inval lo verdedigen. Om Mat tc doen zou men - een aaneengesloten front van IS divisies moeten hebben, in afwach ting van cle geallieerde versterkingen. Verder zcide spreker: liet Fransch-Bel gisch militair verdrag zou moeten aange v.u ld worden met soortgelijke overeenkom sten met Nederland en Engeland., ITet is van het hoogste belang dat wij ons met Nederland zouden verstaan voor verdedi ging van Maastricht en Limburg, evenals voor de verlenging van het aaneengesloten front Frankrijk—Holland—België naar het Noorden. Concludeercnd zeide de generaal, dat het Belgisch leger rnoet georganiseerd worden volgens militiestelsel. RIJKSKANSELIER BRUNING IN OPPER-SILIZÏË. Oppeln; 9 J a n. (V.D.) Hedenmorgen te gen half acht arriveerde de speciale trein met rijkskanselier Brüning en de overige deelnemers aan de reis door Oosl-Duitsch- laiid (e Oppeln. Op het slalion wérd dc rijkskanselier begroet door den opper-prc- sident dr. Lukaschck en talrijke andere autoriteiten. In verband niet het vroege ochtenduur was slechts weinig publick op <lc been. Na dc officieele ontvangst vond in bét regecririgsgebouw te Oppeln een bespre king mof, de leidende personen uit provin cie en stad Oppeln en uit liet district Kal lenberg plaats. TRCTZKI NIET NAAR NOORWEGEN? C 0 n s I a n t i n 0 p e 1. 8 Jan. Trolzki's zoon Iwatt heeft verklaard, dal er geen enkele hoop bestaat, dat zijn vader naar Noorwegefi gaat, zooals hij zou wei schen. Hij was van zins geweest ccn aantal lezin gen te geven voor Noorschc studenten, maar het was hom onmogelijk de vercischte visa te verkrijgen. LOONGESCHJL IN DE BOHEEMSCHE METAALNIJVERHEID. Praag, 9 Jan. (H.N.) In de Noord- Bohcemschc metaalindustrie is een loon- cor.flïct uitgebroken. De werkgevers hebben het bestaande collectief verdrag tegen 31 Januari opgezegd cn verlangen een loons verlaging van 15 pet. Bij dit conflict zijn ruim ÏG.OUy arbeiders betrokken. Men' acht het niet onwaarschijnlijk, dat overeenstem ming op een grondslag ccner verlaging van ongeveer 7 pet. tot stand zal komen. ONTPLOFFING IN EEN CENTRALE DER STETTINSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ. Stettin, 9 Jan. (V.D.) Hedenmiddag ex plodeerde plotseling een transformator in een der bedrijfsgebouwen van dc Steltiiier Tramweg Maatschappij, gevolgd door een feilen brand, die het geheel e gebouw ver woestte. Er kon niets gered worden. Met uitzondering van de voorsteden, is het ge- heele tramverkeer gestagneerd. WEERBERICHT Hopgste Barometerstand: 77 Li tc Valencia. Laagste Barometerstand': 717.4 te Ingö. - Verwachting: Zwakke tot matige, 7. tot W. wind, nevelig tot gedeel telijk 'bewolkt, weinig of geen neerslag, ïonnperatuur meest om het vriespunt. Langestraat 49-51 -- Te). 190 WÏNTER-OPRUIMSNG EFFEN en FANTASIE FLUWEELEN. Be betere kwaliteiten. f 100.— duurder tia» de goed koopste Amerikaancche Auto Dlslricls Importeur Telefoon 1210 Amersfoort Ilij wil de film van Remarque niet verbieden W e e n e 11, 8 Jan. De minister van bin- ncnlandschc zaken Winkler heeft m een brief aan den burgemeester van Weencn, Scitz, wegens de lioogc kosten, die dc poli tiemaatregelen bij een voortzetting der ver- looning van dc film lm Westen nichts Ncues zpjuden mcebreXjg. n en met verwij zing naar de omstandigheid, dat dc cultu reel e waarde van dc film niet evenredig is aan de financieele schade, erop aangedron gen terstond de vercischte maatregelen te nemen, opdat dc verdere vertooning van dc film achterwege zou blijven. Weencn, S Jan. De polilie heeft dc film voorstellingen van 7 en 9 uur verboden. Te middernacht evenwel werd het ant woord van den burgemeester cn gouverneur van Weencn op den brief van minister Winkler gepubliceerd. In dit antwoord wei gert Seilz een verbod van de film uit te vaardigen en protesteert er tegen, dat de avondvoorstellingen door rlc politie buiten zijn voorkennis zijn verboden. Verbod in Nedor-Oostenrljk Weencn, 8 Jan. De gouverneur van Ne- der-Oostcnrijk heeft op grond van dc be kende houding der bondsregcering de op voering van de film „lm Westen nichts Neues". in Ncder-Oostcnnjk verboden. DE OPIUMSMOKKEL IN CHINA. Londen, 9 Jan. (H.N.) De Chineesche minister van buitenlandsche zaken ver klaarde in een medcdecling over dc onder drukking van den opitrmiiandel in China, dat liet dc regeering is gelukt den handel gedurende de laatste twee jaar aanmerke lijk te beperken.. De gehcele handel in.nar cotische middelen vv ordt onder toezicht van dc regeering gebracht en de regeering zal jaarlijks vaststellen, welke hoeveelheden ingevoerd mogen worden. Echter tiert nog steeds een uitgebreide smokkelhandel en het is moeilijk dezen tc onderdrukken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1