Fa. M. A. Ramselaar DE EEMLANDEU GARAGE MOLENAAR JOH. DE HEER Donderdag 15 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 167 Piano- en Orgelhandei BIJEENKOMST VAN DE EUR0PEESCHE COMMISSIE Een verslag van dr. Colijn basis van besprekingen VULCAN1SCHE WERKING IN ARGENTINIË MACDONALD OVER ZIJN TOEKOMSTIGE POLITIEK EEN OPZIENBARENDE SMOKKELZAAK P0LENS VERWEER TE GENEVE HEVIGE MIST TE HAMBURG 4 uur 43 min.9 ERNSTIGE ARBEIDS GESCHILLEN IN F0LEN GEDUCHTE KOUDE IN SPANJE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/|, Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 .DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-advertentico voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—. Bewijsnummer extra f 0.05 A M~' L/,l. f.'. Llvliw' IJ 1111 riaal, flic volgepsde staat noodzaakt 37 p De aanstaande zittinq van den Volkcnbondsraad. Het vraag stuk der ontwapening. De bijeenkomst van den Volkcnbondsraad belooft ditmaal zeer belangrijk te worden. Op dc agenda staat niet alleen het vraag stuk der minderheden, dat opnieuw actueel is geworden in verband met de Duitsche bc- S&5 scliuldigingcn aan het' adres van Polen, maar tevens de kwestie der ontwapening. Van deze ontwapening is Europa voorloo pig nog ver verwijderd. Uit bet verslag van 'den rapporteur oVer de Franscho begroeting blijkt, dat de militaire credictcn in het bud get van 1931 een hoogte bereiken van niet minder dan 13115 milliocn francs. Daar 21 milliard dienen voor schulddelging, blijft er voor burgerlijke uitgaven ^lochia 17 milliard if ra nes over. Ook Polen besteedt geweldige bedragen Voor de bewapening. De Poolsclic wapenin- Bus trie omvat tegenwoordig een honderdtal 'fabrieken, waar woj^ens en munitie worden vervaardigd. Zij leveren twee derde van het Poolschc oorlogsmateriaal. liet laatste der de deel (zware kanonnen, tanks, enz.) wordt \iit den vreemde ingevoerd. Per maand produceert dc Poolschc wapenindustrie 20 inillioen stuks'.geweer- en machinegeweer munitie, (30.000 granaten. 18000 geweren, 500 machinegeweren, 20 kanonnen en 40 vlieg tuigen. Wanneer er gemobiliseerd wordt kan deze productie vervijfvoudigd worden. Deze geweldige ophooping van oorlogsmate- e D.A.Z. den Poolschen procent der begrooting Voor militaire doeleinden te besteden, had 'tengevolge, dat nieuwe fabrieken moeste» 1 "worden opgericht ten koste van andere tak ken van nijverheid, zooals de textiel- en sui kerindustrie. Ook op het gebied der cho,.,Ti- fcehe' fabrieken legt Polen groote activiteit 'aan den dag. Niet alleen bezit Polen reeds '«Je CThorzow-fabriek (die is van ons gestolen, Stogt. Duitschland}, maar in 1930 werd te Tar- liow een nieuwe groote stikstoffabriek ge- I bcuwd. Voor bet oprichten van een stikstof ïfobrick werden verleden jaar door den Pool- fechen staat 100 inillioen zloty besteed. Voor het invoeren van oorlogsmateriaal uit k lankrijk beslaat een bizonderc „permanen te inkoopcommissic voor oorlogsmateriaal", Maar van de zetel te Cherbourg is gevestigd: .an deze pjaats wordt het oorlogstuig recht streeks naar Gdingen verscheept. In welke mate de mobilisaticvoorraden Man 't Poolschc leger zijn vergroot, blijkt b lx it bet feil, dat Polen in 1923 hondcrdtacli- 'tig vliegtuigen bezat en thans 540. Tevens blijkt dit uit de omstandigheid, dat in 1929 5de Poolschc veldartillerie volkomen werd vernieuwd: de oude kanonnen werden door Fransch 75 millimeter-geschut vervangen. Ook andere landen zijn op het o ogen blik ïot de tanden gewapend, zoodat de ontwa peningssfeer, welke tc Genèyc liccrscht, een ccnigszins vreemd karakter draagt. liet voortdurend uitstellen der internationale 'conferentie, was reeds .een aanduiding, dat Lr geen groote geneigdheid bij vele-stalen bestond lier. vraagstuk der ontwapening ern jsiig tor hand Ic nemen. Wanneer zal dc algemeene ontwapenings- JConfercnlie bijeen worden geroepen? Ook dit fcal weldra te Genève worden uitgemaakt. Er B ,valt te beschikken over een bericht uit Pa- B rijs, volgens hetwelk nu reeds vast schijnt 'te staan, dat de desbetreffende rapporteur, «tic Spaanscho gezant te Parijs Quinones I -,'de Leon als datum 15 Februaii 1932 zal .voorstellen. liet schijnt, dat Engeland «mi ■Frankrijk zich hier zeer goed mee kunnen ■tVerecnigen en dat er geen rekening zal wor- 'den gehouden met den wensch der Duit- tellers, die in November van dit jaar dc al- I 'geiueene conferentie reeds zouden willen H Jinuden. Er blijft .lus voor de sla'.en. die er „iet al te veel \oor voelen den omvang van bun legers belangrijk in te-krimpen, voklocn- Vle tijd en gelegenheid over om in den tus- ■fc clien tijd voort te werken aan de uitbreiding hunner militaire macht. Vraagt Uw wagen om revisie Strikt noodzaak'lijk ééns per jaar Vanzelfsprekend garantie Biedt garage „MOLENAAR". TELEFOON 1210. VARKENSMARKT. TEL. 1300 Billijke stemabonnementen. Vakkundigf stemmen. Zéven en twintig ministers van buitenlandsche zaken naar Genève Genève, 13 Jan. (V.D.) De bijeenkomst van dc Europeesche commissie zal, r.aar thans is komen vast te staan, Vrijdagoch tend to 11 uur door Brian I, aanvankelijk in comité-generaal, geopend worden. l)e ministers van buitenlandsche zaken van vrijwel alle 27 Europeesche staten, o. w. Briand. Henderson, Grandi, dr. Curtius, Zaleski en die der kleine Entente, hebben hun deelneming aan de besprekingen der commissie reeds toegezegd. Slechts Zweden, Portugal en Oostenrijk zullen niet door ministers, doch floor liooge staatsambtena ren in de commissie vertegenwoordigd wor den. De leden-statcn buien Europa zijn uit- genoodigd vertegenwoordigers te zenden naar de bijeenkomst van de Europeesche commissie, die echter alleen als waarne mers mogen fungecren. Dc Japanschc' en Cbineeschc regeeringen hebben reeds hun ver Logé n woord i gom benoemd Men hóeft té Genève den indruk gekregen, dat in deze a.s. zitting de behandeling van cconomisch- politieke vraagstukken, w. o. inzonderheid de agrarische crisis een belaugrijke rol zul len spelen, terwijl politieke vraagstukken blijkbaar niet in behandeling zullen konion. De behandeling van de kwestie 'der uit- r.oodiging van sovjet-Rusland en Turkije voor de commissiebesprekingen zal, even als die van de samenstelling van het bu reau der commissie, waarschijnlijk tot de volgende bijeenkomst in Mei worden uitge steld. De zakelijke beraadslagingen van dc Eu ropeesche commissie zullen beginnen met dc behandeling van een rapport van den voorzitter d-r Europeesche douaneconfcren- iie Coliju (Nederland), hetwelk dc grond slag zal vormen van een algemeene econo misch-politieke gedachten wisseling over de voornaamste elementen van de Europee- sclie ciisis. Men neemt aan, dat de Europeesche com missie Maandag of Dinsdag van de volgen de week haar werk zal eindigen en dan tot Mei uiteengaan. Groole lavamassa s zijn uil geworpen TWEE VISSCHERS DOODGEVROREN. Stettin, 14 Tan. (H.N.i In de Oostzee feijn twee visscliers doodgevroren De vis- Bpchers waren uitgevaren, doch tengevolge Bvan dc hoogc golven sloeg het vaartuig om. De mannen klemden zich aan liet want vast De wind dreef het. omgeslagen vaartuig naar Hand, docli toen het daar aangekomen was. ■w.iren twee der verongelukten reedb dood ■gevroren. Een derde kon nog worden gered. DE WERKLOOSHEID IN OOSTENRIJK. Wee n en I i J a n. (IT.N.) liet aanfal Ondersteunde werkloozcn in Oostenrijk is in Éc tweede helft' van December met 32,000 ge itegen tot 295,000. SPANJE KOOPT ZWARE KANONNEN. Londen, 11 Jan. (IT.N.) De Spaansclie legeering heeft bij dc firma Vickers Arm strong een aantal zware kanonnen van 38 jfe.M. a oor de kustverdediging besteld, die in !de belangrijkste kustplaatsen cn op dc Ba -learen in gepantserde torens zullen worden Bpgesteld Dc kosten worden op 75,000 flper stuk geiaamd. Buenos Aires, 14 Jan. (V.D.) Giste ren zijn twee vulkanen bij San Antonio in de provincie Los Andes plotseling gaan werken: zij hebben groote lavamassa's uit geworpen. Vcrschillcnc menschcn zouden het slachtoffer van dc erupties zijn gewor den en door den lavastroom zijn bedolven. Bovendien werden in de streek ondom den vulkaan de geheelc oogst vernield, terwijl het verlies aau vee zeer groot is. Dc gouver neur van SaTta heeft een hulpexpeditie naar de getroffen streek gezonden. DE WERKTIJD BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Berlijn, 13 Jan. De organisaties der spoorwegarbeiders hebben dc scheidsrech terlijke uitspraak over den werktijd bij dc rijksspoorwegen eenstemmig verworpen. De rijksminister van arbeid heeft reeds tegen morgenochtend de partijen voor nadere be sprekingen opgeroepen. LANGESTRAAT Tel. 341 DRESSOIRS moderne teekening solide kwaliteit 39— 59— Bijzondere Opruimingsaanbieding. Foor wereldvrede en ontwapening. Londen, li Jan. (11. X.) Macdonald heeft zich in een brief aan een partij vriend uitgelaten over zijn toekomstige politiek. Ilij verklaart daarin, dat dc Engelsche ï'cgee- ring baar tot nu toe gevolgde buitenland sche politiek zal voortzetten, welke zich ten doel stelt met alle krachten den wereld vrede en dc ontwapening te bevorderen. In verband met dc aanstaande ontwapenings conferentie is liet noodig, dat in Engeland een regecring aan het bewind blijft, die van iedere gelegenheid tot bevordering van den wereldvrede gebruik maakt. Verder spreekt Macdonald dc lioop uit, dat Indié door de besluiten van de Londcnschc conferentie een tevreden lid van bet-laigelsclic wereld rijk zul worden. Tenslotte bespreekt Mac donald nog den toestand in de kolenindus- trie. De regecring heeft rhans een aanvang gemaakt met de reorganisatie van deze in ch: lie, welke reeds sedert lang noodig was. Dc verkorting vanldcir arbeidstijd is niet alleen een voordeel voor de mijnwer kers. doch zal tevens voor de geheelc En gelsche industrie van dc grootste beteek en is .zijn. Douanebeambten hadden mede de hand in spel W e e n e n, 13 Janiiai i. Uit Boekarest wordt bericht, dat het Rpemeonsche minis terie van financiën een speciale'commissie heeft gezonden naar liet grensplaatsjc Va- lea Mihai. teneinde een onderzoek in tc stel len naar een groote smckkelzaak, waarbij niet alleen een deel der bevolking, maar ook alle douanebeambten cn het stations- personeel betrokken zijn. Alle ambtenaren werden geschorst. De commissie heeft, een geldboete vastge steld van zes en dertig milliocn lei, die door de schuldigen gezamenlijk moet worden be taald. Valea Mihai is een klein afgelegen grens plaatsjc, dat op ettelijke uren a/stands ligt van Giosswardeiri. HET SPOOK DER WERKLOOSHEID IN AMERIKA. Dc vakverceniyinyen tegen loons verlaging. New-York, 14 Jail. (II. De execu tieve commissie van den \merikaanschen vakverëeiiigingsbond hield gisteren te Miami een buitengewone vergadering ter bespre king van liet vraagstuk der werkloosheid Op grond van de jongste opgaven werd vast gesteld, dat de werkloosheid den laatstcn tijd nog belangrijk is toegenomen. De ver gadering nam een motie ten gunste van een week van vijf werkdagen aan cn besloot in dien zin krachtige stappen bij de regeering te Washington te doen. Green, de voorzitter van den bond, protesteerde in scherpe be woordingen tegen alle* loonsverlaging cn verklaarde, dat een algemeene loonsverla ging onder de tegenwoordige omstandighe den een ramp zal worden, waardoor het herstel van het economische leven voor on- bepaalden tijd vertraagd' zal worden. AANSLAG OP EEN TREIN IN ROEMENIE In de buurt van Ploesti is een sneltrein dooi een groep bandieten overvallen, die op den laatst jji wagen sprongen cn dc reizi gers trachtten te plunderen. liet gelukte het treinpersoneel te aiarmeoren, dat \an dc vuurwapenen gebruik maakte. Dc bandie ten sprongen hierop van den trein en na men de vlucht. Een hunner werd aange schoten. BRANDSTICHTINGEN IN SUIKERPLANTAGES. New-Yorfk, 14 Jan. (IT.N.) Volgens berichten uit Havanna nemen de brand stichtingen op de suikerplantages dc laatste dagen steeds grooteren omvang aan. Giste ren zijn alleen in de provincie Oricnto ruim SOOO ton suikerriet door brand vernield. Ver scheidene verdachte personen zijn gearres teerd. De regeering heeft haar maatregelen verscherpt cn gen geheimen politiedienst voor den landbouw ter bescherming van de suikerplantages georganiseerd. Ook zijn de strafbepalingen verscherpt, zoodat thans brandstichters met den dood kunnen worden bestraft. Officieel commentaar van Duitsche zijde B e r 1 ij n, 13 Jan. In verband met do Pool- sche nota aan den Volkenbond inzake dc Duitsche minderheid in Oppor-SSlczië, wordt van officicelc Duitsche zijde meege deeld: De poging die Polen doet om aan do Duit sche klachten een politiek tintje te geven, dient alleen om den wcrkelijkcn toestand te verbergen cn is teven6 een erkenning van dc zwakte van het Poolschc standpunt. De Duitsche klachten zijn geen middelen voor een ander doel, maar een doel op zich zelf, om aan de Duitsche minderheden de be scherming te waarborgen, die zij op grond van de door Polen op zich genomen Ver plichtingen moesten bezitten, maar in feite niet bezitten. Er bestaat geen terreur tegen de Poolschc minderheid in Duitschland cn in de weinige gevallen, van geringe cn plaatselijke bctcekonis. waarin aanslagen gepleegd zijn op dc Poolschc minderheid als zoodanig, is dc Duitsche politic 6tccds streng opgetreden. Terstond heeft zij een onder zoek ingesteld en de schuldigen voor hot gerecht gebracht. Omgekeerd werd de ter reur in Poolsch Oppcr-Silczie niet slechts oogluikend toegelaten, maar genoot-zij zelfs dc actieve begunstiging van dc Poolschc politie. Een vergelijking tusschcn heide metho des van behandeling der minderheden kan dus enkel ten nadecle van Polen uitvallen. Do Duitsche minderheden in Polen zouden gelukkig zijn, indien zij de behandeling deelachtig werden, die de Poolschc minder heden in Duitschland genieten. Dringendvcrklaring eener pclitlo Genève, 13 Jan. Naar verluidt, zou do petitie van den Duitschen volksbond inzake de onderdrukking der Duitsche minderheid in Poólsch Opper-Silezië door het Volken- bondssecielarlaat, in overeenstemming met het verzoek van den Volksbond, dringend verklaard worden. Dit zou betcekcnen. dat dc petitie, even als de klachten der Duitsche regecring op dc agenda van de a.s. Volkenhöndsraadszit- ling zou geplaatst worden. De 'iWÏSt'hc rëgVéring z.ou daartegen aan voeren, dat zij in verband met den korten tijd niet in staat, is nu reeds haar stand punt inzake dc petitie van den Volksbond békend te maken cn dat zij derhalve voor stelt de behandeling van de petitie tot de bijeenkomst, van Mei uit tc stellon. Het scheepvaartverkeer om mogelijk Hamburg, 11 Jan. (V.D.) De mist, die met korte opklaringen reeds sedert Zondag over de haven van Hamburgen dc beneden- Elbe hangt tol ver in dc Noordzee, is in den afgeloopen nacht weer zeer «licht geworden cn maakt alle scheepvaartverkeer zoo goed als ónmogelijk, sedert 24 uur hoeft geen zeeschip de haven van Hamburg meer ver laten. Het zicht bedraagt nog geen 50 M. Talrijke schepen van diverse groptlc cn nationaliteit zijn op do Elbe voor anker ge gaan en wachten in de haven van Ham burg of cp (1c rede van Cuxhafen de gele genheid af om hun reis tc kunnen voortzet ten. Zeker wel een 40-tal schepen ligt op deze wijze te wachten. Ongevallen hebben zich niet. voorgedaan. DE OUSTRIC-AFFAIRE. Het verhoor van Serruys. P a r ij s 13 Ja n. (IT.N.) De parlemen taire commissie van onderzoek heeft van daag den vrocgeren directeur van het minis terie van handel. Serruys, gehoord, die ten tijde van de toelating der aandeelen van de Snia Yiscosa aan de Parijsche beurs aan het ministerie van handel verbonden was. Serruys bleef bij zijn vroegere meening en verklaarde nadrukkelijk dat. als hij minis ter van financiën was geweest, hij de aan deden tot dc noteering niet zou hebben toe gelaten. Men verwacht, dat dc commissie op het einde van de week gereed zal komen met haar onderzoek van deze kwestie en dan eer. rapporteur zal benoemen. Naar verluidt, zal deze rapporteur voorstellen, dat het staats gerechtshof, als hoedanig volgens dc grond wet do senaat zich zal constituccren, zich met dc Oustriczaak zal bezighouden. HET ITALIAANSCHE ESKADER IN BRAZILIË. Rome, 14 .Tan. (V. D.) Te Genua is be richt ontvangen uit Brazilië, dat de beman ning van dc Italiaanschc vliegtuigen, die onder bevel van den minister van lucht vaart, generaal Balbo, de vlucht naar Bra zilië hebben gemaakt, per stoomschip Duilio naar Jtalië terug zal kecren. Over den aan koop der vliegtuigen wordt thans met dc Brazil]aikAMiM ïcgcerip? onderhandeld. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.1 te La Coruna. Laagste Barometerstand: 731.5 te Norduyan. Verwachting: Matige, tijdelijk afnemende wind uit \V. richtingen, aan- vankelfk zwaar bewolkt, la ter weer betrokken met re genbuien, iets zachter. L. J. LUYCX ZOON Langsstraat 49-51 -- Tel. 190 WINTEROPRUIMING EFFEN en FANTASIE FLUWEELEN. De betere kwaliteiten. \Y ;f rscliuu, 14 J a n. (IT.N.). In Polen dreigen ernstige arbeidsconflicten. In het tcxtieklistricl van Lodz verzetten de textiel arbeiders zich tegen de loonsverlagingen, welke dc werkgevers willen doorvoeren Vandaag zullen dc meeste textielfabrieken waarschijnlijk stil liggen. Ook dc gemeente arbeiders te Warschau willen vandaag sta ken, zoodat men verwacht, dat op de gas- en elcctricilcilsfabrieken, de tram en andere 'gemeentebedrijven het werk zal worden neergelegd. Ook de mijnwerkers in liet Oos ten en Zuilen van Polen dreigen met sta king. indien de bestaande loonsovereonkom- sten voor het einde van de week niet worden verlengd. Men verwacht een ingrijpen van de regecring. Parijs, li Jan. (V.D) In geheel Spanje Jiccrseht sedert de laatste 24 uur een zeer strenge koude. In 31 provincies is dc ther mometer tot beneden nul gedaald. In ver scheidene dcelcn van Catalonië is de tempe ratuur tien graden, te Saragossa en te San lldcfonso zelfs 17 graden onder nul. Te Ma drid viel gisteren de eerste sneeuw. AUTO-ONGELUK DOOR DEN DICHTEN NEVEL. Bonn. 13 Jan. V.D.) Op de Rijnbrug tusschen Bonn en Bühl is een vrachtauto op een colonne politiebeambten ingereden. Zeven politiemannen werden gewond, van wie drie zoo ernstig, dai zij onmiddellijk in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. De bestuurder van de auto bleek door den dichten nevel de mannen niet geiden tc heb ben OPROER IN EEN GEVANGENIS Warschau, 14 Jan. (V.D.) De Express Poranny meldt, dat in de gevangenis bij Bromberg Maandagmorgen een opstand uitbrak onder de aldaar ondergebrachte 400 gevangenen, die reeds cenigen tijd klaagden over de slechte voeding cn de gevangenisbe waarders bedreigden. Toen zij daarop twee dagen lang niet uit hun cellen waren gela ten om tc'luchten, w erd Maandag het pa rool gegeven voor een opstand. Na een ge vecht. dal twee uur duurde, gelukte het met behulp van politie cn brandweer de gevan genen weer tc overweldigen cn de orde te herstellen.. MILITAIR COMITé DER GEALLIEERDEN ONTBONDEN P a r ij s, 13 Jan. De Echo dc Paris meldt over dc gisteren gehouden bijeenkomst van dc gezantenconferentie, dat op de agenda onder meer voorkwam de opheffing van het militaire comité der geallieerden te Versail les, welks taak liet was de gezanten-confe rentie in alle militaire kwesties, met name die, voortvloeiende uit de ontwapeningsclau sule van het vredesverdrag, bij te staan. L'Oeuvro meldt: Op voorstel van den En gelsche n gezant, lord Tyrrell, heeft de gezan- icnconfércntic het zoogenaamde militair comité der geallieerden te Versailles ont bonden. LORD HILL f Londen. 14 Jan. (V.D.) Op 84-JatfgWl leeftijd is te Londen overleden lord Arthur Hill, in leven lid van den Privg .Council.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1