Fa. M. A. Ramselaar DÉEEMLANDÊU GARAGE MOLENAAR JOH. DEHEER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per Dinsdag 20 Januari 1931 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, cjk€ regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-advertcntiüo voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 ctat, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Uitgave: VALKHOFF Co. Burr auArnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 171 FELLE HONGERSNOOD IN CHINA TREINONGELUK BIJ GDINGEN HEVIGE BRAND TE GALATA Piano- en Orgelhandel CONFLICT IN FRANKRIJKS SCHOENNIJVERHEID EEN ACC00RD IN ZUID-W ALES L. J. LUYCX ZOON RUSLAND EN TURKIJE UITGEN0GDIGD AhOËRSFOORTSCH DAGBLAD week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/#» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 De ronde-laielconferentie heeft haar beslag gekregen. Indië wordt een federatief bewind in uitzicht gesteld. Voor Engeland is wellicht de 10e Janua ri 1931 een historische dag, omdat (oen de ronde t tafol-coniernntic haar beslag kreeg en een belangrijk stuk arbeid werd voltooid. Meermalen hebben wij eraan her innerd, dal hel doel der bijeenkomst, waaraan vertegenwoordigers van Indic en Aan de Engelsche regeering deelnamen, was: een regeling te treffen, waarbij de toekomstige status van een onafhankelij ker Indië weid bepaald.Git de verslagen, lie zoo voor cn na over den gang van za ken ter conferentie werden gepubliceerd, kon reeds met een groote mate van zeker heid worden afgeleid, dat de regecring van Macdonald bereid was Indie m het gc- meencbest geleidelijk de positie te bezor gen van een dominion. De slotrede, die de Labour-premier gisteren hield, bevestigt 'dit slechts. MACDONALD lu den vervolge.zal de verantwoordelijk heid voor het bestuur in Indic berusten 3)ij .centrale cn provinciale wetgevende corporaties. M.a.v.v Indic verkrijgt een constitutie, waardoor het in ruime mate in staat wordt gesteld zich zelf te regeeren. Enkele bevoegdheden blijven echter voor- loopig in handen der Engelsche regcering. Vermoedelijk zullen zij slechts een tijdelijk karakter dragen en zal er alleen gebruik van wórden gemaakt in een overgangstijd perk, gedurende welken tijd de feiten zul len uitwijzen- of de grondwet goed werkt. In elk géval zal dc Engelsche regeering er zorg vqor dragen, dat de voorbehouden bevoegdheden de zelfstandige ontwikke ling van Indië geen hindernissen in den ■weg leggen. Met betrekking tot dc consti tutie, die in Indië van kracht zal worden, zijn nog niet alle détails geregeld, maar het vertrouwenbestaat, dat nadere onder handelingen ook te c'.ezer zake lot een op lossing zullen leiden. I r zal dus nu in Indië een centrale fede ratie tot stand worden gebracht, die. ge heel Indië omvat: zoovel Britsch-Indie als 'de afzonderlijke staten zullen er deel van uitmaken. Het uitvoerend bewind zal ver antwoordelijkheid verschuldigd zijn aan da wetgevende vergadering, die uit twee Kamers wordt samengesteld. Enkele aan gelegenheden echter blijven voorbehouden aan den gouverneur-generaal, die verant woordelijk blijft voor de landsverdediging, do relaties met het buitenland en de finan cien. Aan den gouverneur-generaal is te vens de taak opgedragen er zorg voor te 'dagen, dat orde en rust in Jnrlië niet wor- 'den verstoord, terwijl hij voorts toe zal Zien, dat dc rechten der minderheden niet in het gedrang raken. Aan het overdra gen der financicelc. \eraniwoordelijkheid aap Indië zijn een reeks voorwaarden ver bonden. De Indische regcering mag vrije lijk belasting heffen, maar de gouverneur- generaal houdt inmiddels nauwkeurig toe zicht, opdat dc stabiliteit van 't Engelsche geld niet wordt geschokt. Elke Indische provincie krijgt een eigen regcering, waarvan de loden volledig ver antwoordelijk' zTjn aan de wetgevende li chamen. De grootst mogelijke mate van zelfbestuur zal dus aan de provincies wor den verleend. Het gezag der federale rc- georing zal slechts beperkt blijven tot vraagstukken, die de gcheelc federatie be treffen. Het antwoord is nu aan dc openbare rnecning in Indië. die er zich over heeft uit te spreken,'M zij zich kan vereenigen met de concessies, waartoe de regcering te Londen bereid is. Macdonald heeft tevens, door tusschènkomst van den vice-koning. een beroep gedaan op hen, die momenteel nog de burgerlijke ongehoorzaamheid pic 'diken. Van «hun diensten zal -gaarne te ge legener tijd gebruik worden gemaakt. Zal, rnet de gedeeltelijke onafhankelijk heid, die Indic thans op het punt staat tc verwerven, de vrede in Indic zijn intrede doen? Dit zal voor een groot deel bovenal afhangen van de houding, die de congres partij, 'die der nationalisten, welke aan hangers zijn van Gandhi, zal aannemen. Misschien kan een royaal gebaar van En gelsche zijde te dezer zake een zeer gun- stigen invloed hebben: één der Indische woordvoerders, sir Tej Baliadoer Saproe. toch heeft don wenk gegeven de politieke gevangenen in Indiö in vrijheid tc stellen. Hij bepleitte een uitgebreide kwijtschel ding van straffen voor al degenen, die we gens politieke misdrijven thans in clcn ker ker zitten. In beginsel is de regeering van Macdonald wel bereid tegemoet te komen aan Saproe's wenschen, maar aan den an deren kant aldus het standpunt van den premier moet dc liefde ook van den kant der congrespartij komen, die den toe stand aanmerkelijk kan ophelderen, wan neer zij waarborgt, dat gestreefd zal wor den naar voorkoming van verdere rust verstoringen. De bevolking voedt zich met gras Nanking, IS Januari. Uitgestrekte dec- len van' dc provincie Sjansi worden door hongersnood en koude ontvolkt, zooals de egeeringsver'tegenwoordiger, die naar deze streken was gezonden,, heeft meegedeeld. De bevolking eet gras en gebruikt dc deu ren cn het andere houtwerk van dc huizen voor brandstof. Vooral in West-Sjansi is de toestand bui tengewoon ernstig. l 'ier personen gedood en vele gewond Danzig, 19 Jan. (V.D). Hedenmorgen tegen 7 uur kwam in.de nabijheid van het station Gdingen een goederentrein in bot sing met een personentrein. De botsing was ^,00 lievig, dat eenigc wagens van den per sonentrein totaal werden versplinterd. Drie personen werden gedood en tientallen ge wond. Vermoedelijk ligt de schuld van liet ongeval bij den machinist van den goederen trein. Een commissie van onderzoek der Pool- schc staatsspoorwegen heeft zich direct naar de plaats van het ongeval begeven. Danzig, 19 Nov. (V.D.) Eén der bij het spoorwegongeluk bij Gdingen zwaar gewon den is inmiddels aan de gevolgen Aan zijn verwondingen overleden, waardoor liet aan tal dooden gestegen is tot vier. Tien menschenlevens Ie betreuren Xaar men uit Constantmopcl meldt, is te Galata een gebouw, waarin kantoren en ma gazijnen van een film-onderneming geves tigd waren, door'brand volkomen vernield. Er zijn tien dooden en veertien gewonden. EEN NIEUW GEVAL VAN CUHRUPTIE TE BERLIJN. Berlijn, 17 Jan. (V.D.) Het Berlijnsche gemeentebestuur heeft, naar de Vossische Zeitung meldt, legen twee directeuren van een pandbrievenb'ureau diciplinaire vervol ging aangevraagd. Zij moeten volgens het blad grove financicele onregelmatigheden hebben gepleegd, die nog dateeren uit den tijd van de stabilisatie van de Mark. Een en ander moet zelfs een bedrag van 943.000 Mark overschrijden. RELATIES TUSSCHEN AL CAPONE EN EEN CONGRESLID? Chicago, 19 Jan. (V.D). De plaatselijke politie heeft hij een raid boeken en papie ren in beslag genomen van Dennis Coney, een aanhanger van Ai Capone. olgens me* dedecimgen van de autoriteiten bewijzen deze documenten, dal er relaties bestaan lusschen Capone en eon lid van het Ame- rihaanschc Congres. ERÜNING EN CURTIUS NAAR WEENEN. Geneve, 1? Jan. (V.D) De Ooólcnrijk- sche a .ce-kanselier. tlr. Schober. heeft tij- dens een persoonlijk bezoek aan dr. Curtius hem en den üuitsclien rijkskanselier dr. Bruning uitgenoodual een bezoek aan Wee- ncn ie brengen! dat in den loop van Ire- bruari zal plaats hebben. Reparatie, onontbeerlijk Voor hem die per auto rijdt MOLENAAR! Dat is afdoende En besliste veiligheid. TELEFOON 1210. LANGESTRAAT Tel. 341 Nieuwe collectie DAMES CORSETTEN 33 VARKENSMARKT. TEL. 1309 Ook voor Piano's het goedkoopste adres. 1 i»i GROOTER VEILIGHEID DER AMERI- KAANSCHE VLIEGTUIGEN. Xew-Yoi k, 19 Jan. (H.N.i Iu een sta tistiek van het Amei ikaunoche ministerie van oorlog wordt medegedeeld, dat in liet tweede halfjaar 1930 elf ongelukken met doodelijken afloop Lij do militaire lucht strijdkrachten zijn voorgekomen, waarvan er 5 veroorzaakt zijn door botsingen in dc lucht. In vergelijking met vroegere jaren is dus een groot ere veiligheid voor dc man schappen vast te stellen, wat in dc eerste plaats aan de groote betrouwbaarheid van de vliegtuigen te danken is. HULDE AAN BISMARCK. Berlijn, 17 Jan. (V.D.) Op dc sarco- phaagf van Bismarck zal morgen een lau werkrans niet zwart-rood-goud lint wor den neergelegd. Aan de eene zijde draagt het lint het opschrift „Der Reichskanzler und die Reichsregierungen aan dc andere zijde „Zum JS Januar 1931'. TREINONTSPORING IN FRANKRIJK. -P a r ij s 1 9 J a n. (H.N). De naehtsnel- trein ParijsBordeaux, waarmede de prins an Wales cn zijn broeder reisden, is Zon dagmorgen in de buurt van Bordeaux ont spoord. Twee Wagons zijn omgevallen, waar door een spoor versperd geraakte. Er werd echter niemand gewond. Het treinverkeer wordt voorloopig door overstappen gehand haafd. BREST-LITOWSK PUNT VAN DISCUSSIE. Felle interpellaties in een landdagcommissie. W ars c li a u, 16 Jan. De oppositie opende beden in de sejmcommissic voor justitie aangelegenheden een offensief tegen de re geering wegens haar uitstelpolitiek bij de behandeling der Brest-Litowsk-zaak. Ben so- sialistisch afgevaardigde vroeg den minister van justitie, waarom het onderzoek nu al maanden duurde. Waarom die hooge borg- stortingen voor de vrijlating dor arrestanten en waarom werden dc gevangenen niet te- elijk vrijgelaten? Het is ongehoord, dat de voor Brëst verantwoordelijke staatsprocu- ïeur den post van minister van justitie heeft kunnen en durven op zich nemen. De minister weigerde met zijn aanvallers over de kwestie van gedachten te wisselen, omdat zulks niet bevorderlijk zou zijn voor dc zakelijkheid der besprekingen over de justitie-begrooting. De nationaal democratcji waren heele- maal niet ter zitting verschenen. OUDE VROUW IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN. Berlijn, 19 Jan. (V.D.) In den algeloo- pen" nacht brak in de Lutherstrassc in lret Westen van Berlijn, vermoedelijk tenge volge van liet omvallen van een kaars, brand uit in de woning van twee bejaarde dames. Toen andere bewoners van het huis een brandlucht roken, spoedden zij zich naar de woning der beide vrouwen en. von den de 61 jaar oude en aan beide beencri verlamde mevrouw Richter geheel in vlam men gehuld in bed zitten. Ook haar mede bewoonster, de 59-jarige Emma Rüdiger, had reeds zware brandwonden opgeloopen. Mevr. Richter overleed bijna onmiddellijk, terwijl de andere vrouw, die levensgevaarlijk ge wond is, is een ziekenhuis is opgenomen. De brandweer kon niet meer verhinderen, dat dc g.eheele woning alsmede de zolder verdieping geheel uitbrandden. DE ACTION FRANgAISE OP HET PAD. Rotte eieren. Parijs. 18 Jan. V.D.) Hedenmiddag is het in een, groote bioscoop hier ter stede tot. incidenten gekomen. Togn tijdens de vertooning van het journaal het portret van minister Steeg op het witte doek ver scheen, barstte een waar bombardement met rotte eieren en dergelijke los, waar door het linnen zoo bevuild werd, dat de voorstelling moest worden stopgezet. De te hulp geroepen politie arresteerde twee per sonen. liet l>lcck, dat de ordeverstoorders leden waren van de „Action franqaise". Zesduizend arbeiders uitgesloten. Parijs, 17 Januari. (V.D.) In de schoen industrie te Limoges is een arbeidsconflict uitgebroken. Reeds geruimen lijd werd lus schen de werkgevers cn de arbeiders onder handeld over een nieuwe loonregeling, zon derdat or echter eenig resultaat werd be reikt. Teneinde aan hun eischen kracht bij te zetten, traden de arbeiders gistermorgen in een proteststaking van twaalf uren. Deze actie werd door de twee groote fabrieken beantwoord met een uitsluiting, waardoor meer dan 6000 arbeiders op straat staan. Men vreest, dat de arbeiders in de andere bedrijven een sympathiestaking zullen af kondigen. Groote uitsluiting it1 Lancashire. Londen, 17 Januari. Lit Cardiff wordt bericht, dat do, gedelegeerden der Zuid- Welsche mijnwerkers Ier conferentie aldaar rnet 169 tegen 7? stemmen zich voor aan vaarding der verkgcversvoorstellen heb ben uitgesproken. Het werk zal Maandag a.s. worden her vat, nadat het van 1 Januari af heeft stil gelegen. Londen. 17 Jan. (H.N.) In dc Engelsche textielindustrie weiden lieden ruim 200.000 wevers uitgesloten, daar du onder handelingen, die gisteren ruim 11 uur heb ben geduurd, zonder resultaat afgebroken zijn. De vakvereeniging \an wevers had voorgesteld, de uitsluiting nog li dagen uit te stellen, teneinde nogmaals dc arbeiders te kunnen raadplegen over de kwestie dei- nieuwe arbeidsmethode, volgens welke iedere wever het dubbele aantal getouwen tc bedienen zal krijgen, doch de werkgevers wilden op dit voorstel niet ingaan, zoodat de uitsluiting vandaag in werking treedt. Indien het conflict niet spoedig wordt hij- gelegd, zullen binnenkort ook do kantoen- spinnerijen sluiten, zoodat dan in het ge heel 500.000 arbeiders bij liet conflict be trokken zullen zijn. Een telegram van miss Bond- field. Londen, 18 Januari (V.D.) Dc minister van arbeid, Miss Böndfield, heeft tele grammen gezonden aan de beide partijen in het conflict in dc weefindustrie, waarbij zij er aan herinnert, dat de gevolgen van het conflict niet alleen de betrokken partij en zullen treffen, doch een nadeel zal be rokkenen aan het geheelc land, zoodat zij haar beste wenschen uitspreekt voor een spoedige oplossing MODERNISEERING VAN AMERIKA'S SLAGSCHEPEN. Washington, 17 Januari. (H.N.) De senaat heeft met 72 tegen 13 stemmen een crediet van 8 30 millioen toegestaan voor het moderniseerën van drie groote slag schepen. In verband met dc afwijzende houding, welke vele leden van den senaat tot nu toe hadden aangenomen, heeft het verwonde ring gewekt, dat het besluit met een zoo groote meerderheid is aangenomen. Het blijkt echter, dat vele leden voor het be sluit hebben gestemd, teneinde de werkge legenheid te vergrooten. FINANCIEEL SCHANDAAL IN ITALIC. Rome, 17 Januari. De I.avoro Fascista meldt, dat tengevolge van een door de di- reoteuren der Bank voor Amerika cn Ita lië ingediende klacht dc directeur van den zetel der bank te Rome, alsmede oen oud- afgevaardigde wegens verduisteringen zijn gearresteerd. Eer ander oud-kamerlid, die van mede plichtigheid wordt verdacht, kon niet wor den gearresteerd. De bank is voor drie millioen lire opge licht. INVOER VAN VARKENSVLEESCH IN FRANKRIJK. Parijs. 19 Jan. (IT. N.) De Franscho minister van landbouw heeft een verorde ning uitgevaardigd, waarin sanitaire maat regelen voor den invoer van varkensvleesch in Frankrijk worden voorgeschreven. De maatregel is genomen, omdat in verschil lende uitvoorlanden van centraal Europa de trichinose zich bij de varkens moet uitbrei den. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 769.3 te Sarna. Laagste Barometerstand: 743.5 te Reykjavik. Venvadhting: Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen, ne velig tot half bewolkt, wei nig of "geen neerslag, iets kouder. Langesiraat 49-51 Tel. 190 Vervaardigen en overtrekken van LAMPEKAPPEN Groote keuze draadvormen cn fournituren. Besluit na een langdurige geheime vergadering gevallen 1 Gcnève, 19 Jan. (V. D.) De door de Euro peesche commissie ingestelde commissie, welke bestaat uit Briand, Henderson, Gran- di, dr. Curtius en Motta. is vanmiddag in streng vertrouwelijke zitting bijeen geweest om de reeds ter sprake gebrachte kwestie van toelating van Sovjet-Rusland en Tur kije onder oogen te zien. Het Fransche voorstel om beide mogendheden slechts toe te laten als „waarneemsters", stiet aan vankelijk op tegenstand van de zijde van Grandi, die mót groote beslistheid aan de uitnoodiging van Rusland cn Turkije vast hield. Na een zitting, welke drie uren duurde, kwam tenslotte een compromis tot stand. Drie keer waren de onderhandelingen reeds op liet doodc punt gekomen en kon den ze slechts door het ingrijpen van Briand, Curtius en Henderson uit de im passe geholpen worden. Dc commissie besloot tenslotte, met het oog op de huidige economische wereldcri sis uitnoodigingen le zenden aan Sovjet- Rusland en Turkije om deel tc nemen aan de commissie-besprekingen, waarbij dan te vens zal worden medegedeeld, dat dc Euro- peesche commissie zich uitsluitend met economische vraagstukken zal bezig hou den. Nader wordt vernomen, dat dc uitnoodi ging onverwijld door den secretaris-gene raal van den Volkenbond zal worden ver zonden. Omtrent dc beteekenis van deze in vitatie loopen voor het oogenblik de raee- ningen nog uileen. De mededeeling, dat dc commissie uitsluitend economische kwes ties zal behandelen, is niet geheel juist, aangezien op voorstel van een regeering ook politieke kwesties in de commissie kunnen worden besproken. Geen geheime zittingen van de Europeesche commissie meer. Gcnève, 19 Jan, (V. D.) De plenaire zitting van dc Europeesche commissie werd met een korte rede van Henderson geslo ten. Deze stelde voor niet meer in comité- generaal bijeen te komen. Briand verklaarde als voorzitter de op heffing van dc geheime zittingen niet te kunnen toelaten. Op voorstel van Motta besloot de commis sie niettemin in de toekomst geen geheime zittingen meer te houden en ïceds Dinsdag middag de deelneming van Sovjet-Rusland en Turkije in openbare zitting te bespreken. BRUTALE ROOFOVERVAL TE HAMBURG. 7. De dader gearresteerd. Hamburg, 19 Jan. (H. N.) Vanavond heeft in de Sclianzenstrasse alhier een bru tale roofoverval plaats gehad op een ver koopster in een bontwinkel. Een opgeschoten jongen trad den winkel binnen en wierp plotseling de verkoopster een riem om de hals, waarna hij haar naar de achter den winkel gelegen kamer sleep te. In haar doodsangst wees de verkoopster de plaats waar het geld bewaard werd. De onverlaat verdween hierop met een buit van 20 Mark, doch kort hierna werd hij gearresteerd door een politieagent, wiens argwaan hij wekte. Het bleek le zijn een 17-jarige jongeman, die uit de ouderlijke woning was ontvlucht ITij was in het bezit van een geladen revolver,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1