GARAGE MOLENAAR JOH. DE HEER DË EEMLANDEQ Woensdag 21 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 172 SAMENZWERING ONTDEKT OPNIEUW ONRUST TE BOMBAY TREINRAMP IN EEN MIJN GEDUCHTE SNEEUWVAL IN DUITSCHLAND fortmann en hehenkamp Piano- en Orgelhandei REEDS MEER DAN HONDERD DOODEN GRIEPEPIDEMIE IN JAPAN MACD0NALD TEN ZEERSTE GEPREZEN SLACHTOFFERS VAN LAWINES L. J. LUYCX ZOON EEN JOURNALIST ALS BRIEF VERZONDEN AMERSFOORTSCJi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. ?OSTREKENlNG 47910 TELEFOON 1NTERG 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van '~5regels f l.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentico voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.C5 Democratisch Turkije onder drukt de reactie. Wordt de boog te strak gespannen? Vermoedelijk herinnert deze of gene le zer zich nog. dat een tijdje geleden in het Turksche rijk, vooral in liet gebied van Smyrna, onlusten hebben plaats gevonden, die, naar het schijnt, voornamelijk een reli gieus karakter hebben gedragen. Degenen, die de samenzwering smeedden, zijn ech ter niet in hun opzet geslaagd en al liet de toestand zich aanvankelijk nog al ernstig aanzien, niettemin slaagde de-Turksche re geering er vrij spoedig in de opstandige be weging te onderdrukken. Do brand is dus thans gcbluscht, maar het smeult hier en daar onder dc asch nog een beetje na. De Turksche politie blijft echter actief. De berichten lichten erover in. dat, sinds liet nieuwe jaar zijn intrede deed. tciinaas- tebij vijfhonderd personen in arrest zijn ge steld en tot deze aangehoudenen behoorden een vijftigtal vrouwen. Ook tal van wape nen zijn in beslag genomen, hoofdzakelijk Mausergeweren en revolvers. De regeering van Moestafa Kemal pasja heeft besloten, dat de gearresteerden zich allen zullen moeten verantwoorden voor een buitenge-1 v ono militaire rechtbank in Aiohemen. Het merkwaardige is nu, dat, moge Turkije prat gaan op het bezit van een ropublikeinsche grondwet, liet proces niettemin plaats zal vinden achter" gesloten deuren. MOESTAFA KEMAL PASJA Dat de toestand in Turkije ook verder nog geenszins als normaal mag worden be schouwd. kan voorts worden afgeleid uit het feit, dat in het gebied van Mencmen. waarover onmiddellijk na liet uitbreken van den opstand de staat van beleg werd afgekondigd, de buitengewone maatregelen voorloopig van kracht blijven. Dc persvrij heid is er volkomen opgeheven, diiar zoo wel het drukken als liet verkoojvcn van kranten er verboden is. In de laatste dagen zijn bovendien in 'Anatolic ongeveer honderd personen in ver zekerde bewaring) gesteld wegens het feit, dat zij hetzij blootshoofds liepen, hetzij een fez droegen. Te Ak Hissar werden de léden van een nieuwe secte, de Oechaki's, dio vol- rns de aangehoudenen een religieus ka rakter moet dragen, gearresteerd. Een honderdtal personen moesten zich de aan houding laten welgevallen. In de berichten, die zich met dit geval bezig houden, wordt de beweging eenvoudig aangeduid als reactionair" en dal zal ook wel zoo zijn. Men kan nu eenmaal den Turkschcn toe standen geen L'uröpcescfie maatstaven aan leggen. Ondertusschen blljfi hot een feit. dat bin nen vrij korten tijd reeds drie opstanden moesten worden onderdrukt: dc rebellie der Koerden, dc verkiezihgsonlusten in Ana tolic en ten slotte de revolutionaire bedrij vigheid der derwisjen in Menemen. De ge volgtrekking is dan ook gewettigd, dat het in het Kcmalistischc Turkije, dat de pre lenlic lieeft democratisch te zijn, maar geen opvattingen gedoogt, die afwijken van die der rcgcering, vrij ernstig gist. Wan neer men bovendien nog hoort zoo merk te de I r. Ztg. gisteren terecht op dat de politic iedereen als hoogverrader in dc ge vangenis werpt, die bfoollioofds of met een icz op het hoofd rondloopt, dan vraagt rncn zich af. of werkelijk dergelijke uiterlijkhe den beslissend zijn bij dc beoordccling, of iemand een reactionair is dan wel een voor uitstrevende persoonlijkheid. Men krijgt den indruk, dat de turksche rcgcering den boog te strak spant. Men,moge toegeven, dat de opstandelingen reactionairen zijn, cloch clc methodes der regcering worden nu ook niet bepaald gekenmerkt door vrijzin- nif-heid en licft-e voor do vrijheid. COOK GEOPEREERD. De mijn werkersleider t ook heeft de aan gekondigde operatie amput'eercn van een been boven dc knie Maandagochtend on dergaan. Ziin toestand is zoo bevredigend mogelijk. Bij een behandeling van een proces Ie Bombay Tegen de Engelsche heerschappij Londen, 20 Jan. (V.D.) Tijdens de be handeling van een proces tegen niet min der dau 45 personen te Bombay, werd een groot complot ontdekt. Uit 111 beslag geno men documenten bleek, dat er moordaan slagen op hooggeplaatste politieofficieren beraamd waren. Door aankoop van schatkistbiljetten tn gelijktijdige boycot van spaarbanken en regccringslceniiigcn, wilde men het gou vernement financieel uitputten. In dc Vcrecnigdc Staten zou een propa- ganda-actie worden begonnen om bij dc Amerikanen stemming te maken tegen de Engelsche heerschappij in Indië. Londen, 20 Jan. (V.D.) Naar aanleiding van een overigens onjuist gebleken ge rucht. dat één der beklaagden in het pro ces le Lahore terecht -gesteld zou worden, vond gisteren le Bombay een grootc de monstrate plaats, die door dc politie uit een werd gedreven, waarbij een groot aan tal menschcn werden gewond. De arbeiders vaii ccnigc spinnerijen gingen direct in staking' en demonstreerden zoo lang voor dc andere spinnerijen, waarbij met steenon werd gegooid, tot ook deze andere spin nerijen worden gesloten. Een aantal dooden en gewonden Parijs, 20 Jan. (V.D.) Gisteren vond in een mijn bij Melz een ernstig ongeval plaats. Een ondeigrondsche porsonentrein, waarin S0 arbeiders naar hun afdeeling werden vervoerd, kwam in botoing met een uit tegenovergestelde richting komenden kolcntrein. Drie arbeiders werden gedood en totaal verminkt, terwijl een groot aan tal andere mijnwerkers min of meer ern stige verwondingen opliepen. De gewonden weiden zoo spoedig' mogelijk naar boven gebracht. Het ongeluk is te wijten aan een verkeerden wisselstand. Men meldt uit Berlijn aan de X.R.Ct. In do Bciersche bergen is den laatsten tijd geweldig veel sneeuw gevallen. Op do Zugspitze woeden sinds Vrijdagavond sneeuwstormen. Bij Obersdorf is de 70- jarigo Justizrat Loencnhager uit Hamburg in den storm verdwaald en van een hoogte van 70 meter omlaag gestort. Hij bleef echter, daar hij in de verschc sneeuw viel, v i ij wel ongedeerd. In Beneden-SileXic waren dc sneeuw stormen Zondag van dien aard, dat het ver keer op verschillende plaatsen geheel moest worden gestaakt. Talrijke ongeval- Ion worden uit deze provincie gemeld. VERKLARINGEN VAN VANDERVELDE. Brussel, 19 Jan. (H.X.) Vandervelde heeft gisteren voor dc socialistische jcugd- garde een recle gehouden, waarin hij o.a. zeide, dat hij niet aan een nieuwen wereld oorlog geloofde. In geval van een nieuw conflict, zal overigens de positie van België niet meer dezelfde zijn als in 1914. Ditmaal zal waarschijnlijk Polen het land zijn, dat het eerst \yordt bedreigd. Indien de ver plichtingen, welke men te Versailles op zich heeft- genomen, niet worden nageleefd, zal men ook Duitschland niet kunnen ver hinderen, zich weder te wapenen. DUSSELDORPSCH KOOPMAN TER DOOD VEROORDEELD u s s o l el o v p, 19 Januari (V.D.). He den heeft de rechtbank \an gezworenen te Dusseklorp den koopman August Tro- pitz ter dood. en tot levenslang verlies van ziin burgerrechten veroordeeld. In de maand October j.l. had Tropitz zijn zwager met drie schoten gedood. Aangezien de rechtbank van meening is, dat de gemoedstoestand van beklaagdo we gens de voortdurend slechte behandeling, welke hij van de zijde van het slachtoffer, hij wien hij in dienst was, ondervonden had, ernstig geprikkeld was, beval zij be klaagde voor gratie aan. Een wagen die bij MOLENAAR Steeds is in onderhoud Is altijd bedrijfsvaardig En wordt in vreugde oud. TELEFOON 1210. tangestraat 63 - tel. 8S onze met prima java-kapok ge vulde matrassen leveren wij met garantie. 1 persoons vanaf f 16.90 VARKENSMARKT. TEL. 1309 Alleen betere merken. SPORTVLIEGTUIG NEERGESTORT. Twee dooden. Münclieni 20 Jan. (V.D.) Op het vlieg veld van München-Oberwicsenfeld is door onbekend gebleven oorzaak een sport vlieg tuig neergestort. In deze machine, belioorendè aan de „Leichtflugzeugclub" was behalve dc be stuurder ook nog een student gezeten. Bei den waren op slag flood. Dc machine werd geheel vernield. Aardbeving verwoest drie Mexicaansche stadjes Londen, 19 Jan. (V.D.) De jongste aard beving in Zuid-Mexico hoeft volgens de'Mal ste berichten uit Mexico d,e stadjes Miahual lan, San Pedro Apostol en Ayoquesco vol komen verwoest. Tot dusverre worden 116 dooden geborgen. Men vreest echter, dat dit getal nog hoogcr zal worden, aangezien on der de ruïnes nog lijken moeten liggen. In de stalen Oaxaca en Vera Cruz werden lichte aardschokken waargenomen, Dagelijks 5U dooden le I okio Volgens berichten uit Tokio, aldus de Tel., lieersclit in verscheiden grootc steden van Japon een ernstige griepepidemie. Iri de hoofdstad zelf zijn in de vorige week circa vijftig personen per dag aan clc ziekte bezweken. Volgens dc medici betreft het hier een epidemie, even ernstig als die van 1918. De meeste scholen van liet district Yokohama zijn op bevel der autoriteiten gesloten, ten einde verdere uitbreiding clcr ziekte le voorkomen. In verschillende landen van Europa is de ziekte ook reeds gesignaleerd, doch daar is zij van minder ernstigen aard. Wij maak ten reeds melding van tali ijkc 'gevallen in Madrid, en soortgelijke berichten komen uit Biest, waar de ziekte reeds afneemt en uit Zürich, waar zij echter nog voortdu rend toeneemt. Zijn houding ter rondedafeb conferentie voorbeeldig Londen, 20 Jan. (V.D.) Alle Engelsche bladen wijden uitvoerige beschouwingen aan het resultaat der Engclsch-Indischo ronde tafel-conferentie, waarbij dc gebeur tenissen to Gcnövc althans heden volkomen op den achtergrond zijn geraakt. Dc Times, die in den laatsten tijd nog al eens scherpe aanvallen tegen dc regeering richtte wegens haar tekortkomingen op het gebied der bin- ncnlandschc politiek, prijst Maodonalcl ten zeerste. Hij heeft den geest der conferentie volkomen verslaan. De gedachte, de par tijen op den grondslag van gclijkberech- tigdhqjd tc laten onderhandelen, is een vol ledig succes geweest. De Times besluit het artikel met een beroep op de Indische na tionalisten. Het is clc taak der Indische deelnemers aan do conferentie om hun landgenooten ervan tc overtuigen, dat deze weg beter is dan do glibberige weg der re volutie. Volgens dc Daily Herald is er nog nooit zooveel reden tot hoop geweest op een vriendschappelijke regeling van de betrek kingen tusschcn Engeland en Indic als thans. Do Rothermcre-pcis oefent daarentegen scherpe critick, die zich echter niet tegen clen persoon van Macclonald richt, maar voornamelijk aan het adres der conserva tieve leiders. Zij verlangt van hen, dat zij een scherpere oppositie hadden gevoerd ou» dc vechten en belangen van Engeland beter tc verdedigen. De Daily Express van lord Beavcrbrook schrijft, dat het gepeupel van Bombay do eigenlijke overwinnaar der conferentie is en dat hot zaak is voor bet Engelsche par lement, ervoor tc zorgen, dat het Engelsche aanzien en de Engelsche positie in Indïë behouden en dc particuliere belangen van Engeland veilig gesteld worden. Parijs, 20 Jan. (V.D.) Een afdeeling Fransche Alpenjagers, bestaande uit twee officieren en elf man, was gisteren in de bergen van Maüricnne in de nabijheid van Lyon aan het oefenen, toen zij plotseling door een sneeuwlawine werden gegrepen cn in een afgrond geslingerd. Door het on middellijk hulp verleenen door een pa trouille andere soldaten gelukte het de elf manschappen cn één der officieren met min of meer ernstige verwondingen tc red den. Een onderofficier liad echter zoo ern stige verwondingen opgeloopen, dat hij, kort nadat men hem had gevonden, over leed. München, 20 Jan. (V.D.) Naar uit Bad Tolz gemeld wordt, heeft in het gebied Re- nediktenvvand een ernstig lawine-ongeluk plaats gehad. Elf skiloopers uit. München, werden tijdens een tocht door een lawine verrast, waardoor negen personen werden bedolven. Er is onmiddellijk een mnnschap- penvvagen door de skiclub naar dc plaats van de ramp gezonden, terwijl ook parti culiere auto's derwaarts zijn vertrokken. Ook de landspolitie van München heeft een reddings-expeditie uitgezonden. Het betreft hier een ploeg van Landspo litie of Rijksvveer, die in het gebied van do Benediktenwand aan een ski-cursus deel nam. Van de negen verongelukten zou er intusschen reeds één bewusteloos gered zijn. Men vreest voor het leven der ande ren. INBOORLINGEN-ONLUSTEN BIJ RANDFONTEIN. Londen, 20 Jan. (V.D.) In dc omgeving van Randfontein iri Zuid-Afrika, moeten, naar gemeld wordt, naar aanleiding van een moord op een neger, ernstige relletjes onder tie inboorlingen hebben plaats gehad, waarbij talrijke personen gewond werden. HOOVER VOOR CONTINUEERING VAN HET DRANKVERBOD. Xew-York. 20 Jan. (VLD.) President IToover beeft in een nota aan het congres gewezen op dc onvQllcdigheid van de vi- geeren'de prohibi ticwetgeving. Anderzijds verklaarde hij zich echter voor continuoc- ring van het bcstaando stelsel BOMAANSLAGEN TE BUENOS AYRES. Verscheidene dooden. P a r ij s, 20 1 a n II. X.) Volgens een be richt uit Buenos Ayres hebben daar van daag drie bomaanslagen op treinen plaats gehad, tengevolge waarvan ook menschen om het leven zijn gekomen. Dc opgaven over het aantal dooden luidpn verschillend cn varieeren van 2 tot 16 dooden. Het aantal gewonden moet belangrijk zijn. In de stad heerscht grootc opwinding over deze aan slagen. Dc politie heeft de daders nog niet kunnen ontdekken en vermoedt, dat anar chisten aan het werk zijn. NA DE RONDE TAFEL CONFERENTIE. Een verklaring van Wedgwood Benn. L o n d c n, 2 0 Ja n. (V. D.) In een verkla ring betreffende het besluit van dc regee ring om over tc gaau lot de afscheiding van Burma van Indië verklaarde de minister voor Indic, Wedgwood Benn, o.m. het vol gende: „De regeering wenscht er den nadruk op tc leggen, dat de vooruitzichten op con slitütioneclen vooruitgang voor Burma als deel van Britsch-Indië door deze beslissing niet zullen worden geschaad cn dat ook na de scheiding bet doel zal blijven een voort schrijdende verwezenlijking van een verant woordelijke regcering in Burma als inte greerend deel van het Rijk.Ten einde tot dit doel te geraken bestaat het voornemen die stappen le ondernemen bij den opbouw daarvan, welke in overleg met dc publieke opinie van Burma op dc geschiktste wijze kunnen worden genomen. Getracht zal wor den de nieuwe constituties voor Indië en Burma zooveel mogelijk gelijktijdig van kracht te doen worden/' ZES DOODEN BIJ EEN AUTO-ONGELUK. Londen, 19 Jan. (V.D.) BijWasta is, volgens een bericht uit Cairo, een auto op een spoorwegovergang door een exprèstrein gegrepen en ruim 600 M. meegesleurd. De zes inzittenden w erden alle gedoojdjf WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 773.3 tc Karlstadt. Laagste Barometerstand: 716.2 te Vesfcmanoer. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. O. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, tem peratuur om het vriespunt tot lichte vorst. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Vervaardigen en overtrekken van LAMPEKAPPEN Groote keuze draadvormen en fournituren. In een Engdsch tijdschrift voor postwe zen, heeft onlangs een redacteur onthuld, dat de bepalingen voor dc Engelsche pos terijen liet mogelijk maken levende wezens per post te verzenden. Eu ccnige verslagge- vers van de „Daily ITerald" hebben de proef eens op de som genomen, zoo vertelt do Telegraaf. Het ging doodeenvoudig. De ecu was afzender en de ander was „brief". Do brief werd goed verpakt in overjas, das en hoed en aan zijn revers werd een label bevestigd, die den geadresseerde vermeldde. Zoo kwam de reporter met zijn „brief, op het postkantoor. ,.I k wil dezen heer per post verzenden"*, zeide de afzender.tot één der ambtenaren. Deze vertrok geen spier en zeide: „Tweede loket links", waarna hij rustig doorwerkte. Den man achter het tweede loket links werd daarop do brief „overhandigd". Dc ambtenaar vond het een vroolijk geval, informeerde belangstellend naar dc plaats van bestemming en vulde de v ere Échte formulieren in. „Betaalt u mij maar dertig cents", liet porto werd vol daan cn toen riep dc ambtenaar een be steller, een groote zware postbode, die op dracht kreeg den brief maar subiet te be stellen. De tocht is den „brief" erg meegevallen. Hij vreesde den gebruikelijken brievenweg te moeten gaan, namelijk: sorteerkamer, stempel mach ine, etc. Maar die vrees bleek ongegrond. Zonder teekenen van verbazing te .geven tyracht de besteller zijn brief naar buiten cn men toog op weg. Toen het paar bijna in al le nauwe aanraking kwam met een autobus, vroeg dc brief zijn geleider, wat er wel zou gebeuren, indien hij be schadigd werd gedurende het vervoer. De postbode wist hierop niet te antwoorden. „En, zoo vroeg dc brief, „mag ik tclefonee- ren?" De besteller krabde eens achter zijn opren, streek langs zijn kin, trok een bedenkelijk gezicht en besloot toen: „Neen, ik vind, dat u als brief niet moogt telefo- neeren." Daarop stak de brief maar een sigaret op, waartegen de besteller geen bezwaar had. Zoo kwam men aan het bestemde adres. Daar werd de brief afgeleverd en teekende de geadresseerde het tcqu, blijk gevend dat het stuk in goede orde was afgeleverd. HEVIGE AARDSCHOKKEN IN MIDDEN- JAVA Zes dooden Batavia, 20 Jan. (Anela). Hedenmor gen om 7 uur werden hevige aardschoKken, geconstateerd in Midden-Ja va. Deze 6chokn ken vonden echter hun oorsprong niet in de werking van den Mcrapi. Zij richtten malericele schade aan in de inl'andsche dorpjes Boemlajoe en Proepoek. Zes inwo ners werden gedood door hot neervallen van de schooi stecnen van een fabriek. BANDJIRS Mc'dan, 20 Jan. (Aneta). Een zware bandjir van de Aeksigeaon veroorzaakte bij Toeroeloeng een breuk in den dijk. Tenge volge hiervan werd dc weg voor liet as- verkeer over een lengte van 200 M. wegge slagen. Door de talrijke aardschuivingen is het asverkeer minstens 5 dagen gestremd. Bandoeng, 20 J*ra. (Ancta). Op het traject van den spoorweg Sibolga-Siantar- Kota Nopan is op verschillende plaatsen het treinverkeer gestremd ten gevolge van ecu bandjir

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1