Fa. M. A. Ramselaar dëeemlandeu GARAGE MOLENAAR JOH. DE HEER Donderdag 22 Januari 1931 j Uitgave: VALKH0FF Co. Burrau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 173 Piano- en Orgelhandel GASMASKERS ZULLEN NIET BATEN! Afschuwelijke terreur over de geheele vuereld DE MISHANDELINGEN TE BREST-L1T0WSK ENGELANDS ACC00RD MET INDIE ONTHULLINGEN VAN DEN GOUDMAKER H0NGAARSCH OUD-MINISTER PLEEGT ZELFMOORD L. J. LUYCX ZOON TUMULT OM DE JUSTITIE- BEGROOTING ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand f 0.75, per - Week (met gratia verzekering tegen ongelukken) i 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3«-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG.51S DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van I—'4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadighcids-advertentito voor de helft van den prijs. Kleine Advertentitn „KEITJES" bij vooruitbetaling I5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De strijd om de drankwet in Amerika. Een aangelegen* hoid van politieke beteckenis. 1 c dezer pldatsB mogen wij er even aan herinneren, dat een paar dagen geleden dc door den Amerikaanschen president Hoo ver ingestelde commissie, die tot taak had na tc gaan op wclko wijze de bondswetten op meer eflcctievo wijze kunnen worden uitgevoerd, een rapport hooft toegezonden aan hot Witte Iluis en aan het boudseon- gres. Dit verslag behandelt uitsluitend de moeilijkste van allo wetten, n.l. do prohibi- tic-wet, die in het achttiende amendement op dc bondsgromlwct en levens in dc z.g. Yolstcad-act is neergelegd. Iioo zeer het 'Amcrikaansche volk verdeeld is met be trekking tot het vraagstuk van hot drank verbod, blijkt duidelijk uit vorcrTonocmd rapport. Ondanks het feit, dat het elftal mannen van aanzien, die tot de commissie behooren, anderhalf jaar lang hun aan dacht aan de kwestie hebben besteed, heeft men geen eensgezindo beslissing kunnen nemen. Zij zijn het er alleen over eens, dat 'de tenuitvoerlegging der prohibiticwet on bevredigend is. Zij doen geen bepaalde op lossing aan dc hand,maar stellen alleen in een door tien leden getcekcnd meerder heidsrapport compromissen voor. Boven dien heeft, naar men %\eet, elk lid der com missie een eigen verslag ingediend, zoo dat de regecring der Vereenigde Staten zich thans geplaatst ziet voor een dozijn rap porten, die allo van elkaar afwijken. Twee leden wcnschcn volledige opheffing iVan het achttiende amendement, vier an dere bepleiten een wijziging daarvan, twee komen op voor een referendum en do ove rigen spreken zich uit voor handhaving cn krachtiger tenuitvoerlegging der wet. Het meerderheidsrapport stelt vast, dat. 'de anti-alcoholwct noch door het publiek voldoende wordt nagekomen, noch door dc autoriteiten op bevredigende wijze ten uit voer wordt gelegd. Het ambtenarenperso- lieel, dat ter beschikking staat, wordt tc klein geacht. Vandaar dat het rapport ecri belangrijke verhooging der fondsen ter be strijding van den alcoholsmokkel verlangt. Van de hand gewezen wordt echter een uit breiding van de bevoegdheden der overhe den, waardoor het dezen mogelijk zou zijn 'op eigen houtje over te ghan tot huiszoe kingen en alcoholische dranken, dio zicli in particulier bezit bevinden, in beslag te Hemen. President Hoover heeft, naar tévens be kend is, reeds partij gekozen, liet rapport van Wickersham, don voorzitter der com missie van onderzoek, is door hem bij het congres ingediend cn hij heeft er een afzon derlijke boodschap aan toegevoegd, waarin bij zich uitspreekt ten gunste van onvoor waardelijke handhaving der tegenwoordige prohibitiewetgeving. Scherp cn met klem wijst hij de opvatting der commissie van 'de hand, dat het achttiende amendement gewijzigd moet worden, wanneer mocht blij ken, dat dc tenuitvoerlegging ervan in de toekomst geen belangrijke resultaten ople vert. Het behoeft geen betoog, dat alle Amcri kaansche kranten kolommenlangc hoofdar tikelen wijden aan de kwestie, waarvoor bijna iedereen in de Vereenigde Staten zich warm maakt. Het commentaar der pers is volgens de Vossische Zcitung zeer ongun stig. Het heeft ontstemming gewekt, dat het resultaat van den arbeid van een dozijn autoriteiten, die negentien maanden heeft geduurd cn een half millioen dollar heeft verslonden, zoo onbeteekenend is. Als dc conigc belangrijke uitkomst wordt be schouwd hot feit, dat Hoover zich heeft ont popt als een door cn door „droge" cn zijn partij voor de nieuwe verkiezingen heeft vastgelegd", een feit, dat groote beroering heeft gewekt in de kringen der „natten", omdat I-Ioover de prohibitie in zijn beroem de rede bij het aanvaarden van zijn presi- 'dentscandidatuur slechts een „verdienste lijke poging" heeft genoemd. Het vraagstuk van het drankverbod is Zoodoende door het rapport geenszins uit de wereld geholpen, maar nu juist ccn speel bal der politieke partijen geworden. Het tijdstip der publicatie wordt overal als zoo ongunstig mogelijk beschouwd, daar de toch al korte zitting gevaar loopt td eindi gen, zonder dat de begrooting wordt'afge daan. Dat het proliibitieviaagstuk thans op het tapijt wordt gebracht, legt men in som mige kringen dan ook uit als een uitdaging der oppositie, omdat het congres nu feitelijk een extrazitting wordt opgedrongen. SCHIETPARTIJ TIJDENS EEN AANDEELHOUDERSVERGADERING. Brussel, 20 Jan. (V. D.) Tijdens dc zit ling van den bestuursraad van de N.V. Chemische Producten Floresse, waarin be raadslaagd werd over de benoeming van een lid van den Raad van Toezicht en de ver kiezing van een directeur ter opvolging van den huidigen directeur Lauby, kreeg deze laatste plotseling een zenuwaanval, sloeg zijn stoel in stukken, trok een revolver en vuurde verschillende schoten af. waardoor twee aanwezigen werden gewond cn joeg zichzelf een kogel door het hoofd. Coulance en prima vaklui Voor elk en alles klaar, Een wondermooie ruimte Dat al is: „MOLENAAR". TELEFOON 1210. LANGESTRAAT Tel. 341 Nieuwe collectie DAMES CORSETTEN VARKENSMARKT. TEL. 1309 Grocte voorraad bespeelde instrumenten. De vliegers over den komenden oorlog Uit Parijs wordt d.d. 19 Januari aan Voor waarts gemeld Dc internationale liga van vliegers, die haar zetel te Parijs heeft, publiceert een cir culaire, waarin o.m. liet volgende wordt gezegd Het is volstrekt zeker, dat de volgende oorlog, waarin de vliegtuigen een overwe gende rol zullen spelen, gevoerd zal worden door middel van gassen, brandbommen en chemische producten, wier vernielende wer king onbeschrijfelijk is. Het volk dat de bp schikking heeft over dc snelste cn krach tigstc vliegtuigen, zal in staat zijn de af schuwelijkste terreur over de geheele wereld uit te oefenen, zonder intusschcn dc eind overwinnaar te zijn. Bewezen is, dat tot dusver geen enkel ver dedig'ngsmiddcl tegen dc uitwerking van hel gas bestand is. Gasmaskers geven geen afdoende bescher ming. Men stelle zich een eskader vlicgtui gen voor, die een stad aanvallen met gas bommen van 500 kilogram. Dc bommen, die de huizen A an de daken tot de kelders zul len verwoesten, zullen terstond allo bewo ners dooden, zelfs wanneer zij van gasmas kers zijn voorzien. De bommen, die op de straat vallen, zullen het doodendc gas tot over een afstand van verscheidene honder •len meters verspreiden en dank zij den wind kan een bom een oppervlakte van een vier kanten kilometer vergiftigen. Door een speciale bestrijking van brand bommen met electron zou een temperatuur van 3000 graden kunnen worden ontwik kcld. Een enkel vliegtuig kan 500 brand bommen vervoeren en 72 vliegtuigen 30.000 De brandweer staat hiertegen volkomen machteloos. Water zou met deze gasbom men den brand slechts aanwakkeren. EEN KERKHOF VOOR LUDENDORF. Generaal Ludendorf heeft, zoo meldt de X.R.C., in de 297 inwoners tellende ge meente Seelenfeld bij Minden een klein kerkhof laten bouwen tusschen hunnebed den in de heide. Het is bestemd voor hem zelf, zijn echtgcnoote en de gemeente See lenfeld, die bijna geheel uit leden van de door Ludendorf bestuurden Tannenherg- bond bestaat. EEN DOOR CURTIUS AFGESLAGEN RADIO-REDE. B c r 1 ij n, 20 Jan. (V.D.) Een Arneri- kaansche cmroepmaatsehappij had eenige dagen geleden den Duitsehen rijksminister van buitcnlandsche zaken, dr. Curtius, tc Genève aangeboden, vandaar uit op Zon dag j.l. in de Engelsche taal een radio-rede voor Amerika tc houden. Dr. Curtius heeft dit aanbod afgewezen. De redenen van deze afwijzing zijn, naar van bevoegde zijde te Berlijn wordt medegedeeld, dat dr. Curtius van meening is, dat hij in deze rede allicht de kwestie cler minderheden had moeten bespreken, een kwestie, die den Amerikanen niet zeer interesseert. Daarnaast had hij kunnen spreken over een herziening van liet scha:1cvergoedingsvraagstuk. Een der gelijke rede zou echter wellicht in Amerika verkeerd begrepen worden, wanneer men bedenkt dat deze van Genève uit zou wor den gehouden. LOONVERLAGING IN DUITSCHLAND. Solingen, 21 Jan. (H.N.) Voor de So- linger huisindustrie is gisteren een scheids rechterlijke uitspraak geveld, waarbij de loonen met ingang van 1 Februari met 0% worden verlaagd. Geen onderzoek van de gevangenisschandalen W a r s c ti a u, 21 Jan. (V.D.). Dc juridische commissie van de Sejm behandelde gisteren het nitionaal-democratisrhe voorstel inzake dc mishandeling van de tot Vestingstraf ver oordeelde afgevaardigden in dc vestingge vangenis van Brest-Litowsk. Dc besprekin gen duurden lot laat in den avond. De ver tegenwoordiger van het regecringsblok en rapporteur der commissie sprak als zijn meening uit, dat de Sejm om zakelijke re denen niet in.staat zou zijn om de in het in gediende voorstel genoemde gevallen tc on derzoeken. Ilij stelde voor het voorstel te verwerpen, waarbij hij verklaarde, dat de regeering op dc interpellaties der linksche en midden-partijen over dc gebeurtenissen te Brest-Litowsk te gelegener tijd zal ant woorden. Het ingediende voorstel, om ccn onderzoek naar de gcvangcnisschandalen in to 6tcllen cn de schuldigen te straffen, werd tenslotte verworpen met 17 stemmen van het regeeringsbiok tegen dertien stemmen der oppositie. Het Oekraïnsche voorstel in zake dezelfde kwestie werd eveneens ver worpen. Genève, 21 Jan. (H.N.). Het schandaal van Brest-Litowsk zal ook in den raad van den volkenbond ter sprake komen. Gisteren is n.l. dc Oekrainsche afgevaardigde me vrouw Rudnicke te Genève aangekomen, die op het secretariaat van den volkenbond oen uitvoerig memorandum heeft overhan digd, waarin een gedetailleerd overzicht word; gegeven van dO mishandelingen, waaraan de politieke gevangenen hebben bloot gestaan en aan den Taad van den vol kenbond wordt verzocht maatregelen te tref fen om de bescherming der minderheden te verzekeren en een herhaling \an dergelijke gebeurtenissen onmogelijk te maken. Londen, 21 Jan. (V.D.). In een gister avond gehouden radio-rede heeft de Brit- sche eerste minister Ramsay Macdonald nogmaals de door hem tijdens de Indische ronde-tafel-conferentie gevolgde politiek verdedigd. Wanneer Engeland zijn oude be loften werkelijk wil verwezenlijken, kan men hopen, dat in Indiè de rust cn orde worden hersteld. liet is thans voor de In diërs zaak te tooncn, dat zij het in hen ge stelde vertrouwen zullen rechtvaardigen Engeland zal allereerst moeten afwachten wat de uitwerking van de getroffen regelin gen in Indië zal zijn. De liberale leider Lloyd George sprak on geveer in denzelfden geest. Het was nog te vroeg om thans reeds tc juichen. Eerst dien den de gebeurtenissen van de komende maanden te worden afgewacht. Overigens zegde hij de regeering den steun der libe ralen toe, indien alles een goed verloop heeft. De conservatief Churchill oefent daaren tegen scherpe kritiek op de politiek van Macdonald. De Engelsche belangen zijn vol gens hem niet voldoende beschermd. Hij sprak dan ook de hoop uit, dat de publieke opinie zich daarvan bewust wordt en dat het parlcmc-nt ernaar zal handelen. Lord Brentford verklaarde, dat de con cessies aan Indie nieuw bloed vergieten be- teekende. Alles wat de Engdlschen in Indié hebben opgebouwd, zal volgens dezen criti cus vernield worden. TALRIJKE ARRESTATIES TE MOSKOU. Kof no, 10 Jan. (V.D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, is aldaar in. den laatsten tijd een crisis ontstaan in de verzorging van de stad en de omgeving. De Gcpcoe heeft ontdekt, dat een groep personen, die betrek kingen onderhielden met de Moskousche vakverecnigingsbonden, een groot opgezette actie voerden voor opdrijving der groente- prijzen. In verband hiermede werden tal rijke persónen gearresteerd en naar Siberië verbannen. In deri loop van deze week ondergingen 220 personen dit lot. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Londen, 21 Jan. (H.N.) Met aantal werkloozen in Engeland is in de week, ge ëindigd 10 Januari, met 18398 gestegen tot 2.636.158, zijnde 1.159.907 meer dan in de overeenkomstige week van verleden jaar. DE MUZIEKFEESTEN TE BAYREUTH. B a y r e u t h, 21 Jan. (V.D.) In aansluiting op de laatste berichten over de muziek feesten van Bayreuth wordt medegedeeld, dat in de plaats van Dr. Karl Muck, die ongesteld is Arturo Toscanini, behalve Tannhauser, ook Parsival zal dlrigeeren. Hoe Ludendorff het contact met Tausend verbrak M n c h e n2 0 Jan. (V.D.) Bij de be handeling van dc strafzaak tegen den goud maker Tausend heeft beklaagde mededee lmgen gedaan omtrent zijn laboratoria. HL had zich naar Bremen moeten begeven, aan gezien dc aldaar door Ludendorff geani meerde geldschieters iets wilden zien. De middelen waren echter niet toereikend ge weesst om iets tot stand te brengen. Daar om ging hij naar Frankfort a.d. M. en Frei burg. Aldaar werd hem door een heer mede gedeeld, dat cr een dagbladartikel zou ver schijnen onder den titel „Ludendorff, de goudmaker." Tegen een schadeloosstelling van eenige duizenden Mark kon dit echter verhinderd worden. Bekl. heeft echter dezen lieer dc deur gewezen. In Juli 1926 ver scheen daarop dit artikel in de Münchenor Post, korten tijd later deed Ludendorff medcdeeling van zijn uittreden. Dc finan cicele toestand werd steeds slechter en on derhandelingcn, om het procédé te verkoo- pen aan een kapitaalkrachtige onderne ming, mislukten. Op dc uitlating van Tausend, dat hij het eerste kilo materiaal reeds jaron geleden had samengesteld, merkte de president op, dat onder „materiaal" toch „goud" moet worde verstaan. Tausend antwoorddeIk spreek opzettelijk niet van „goud." Voor mij was het „materiaal." Bekl. is toen begonnen met het constru eeren van kleine installaties om de goud- fabricage als „thuiswerk" mogelijk tc ma ken. Ieder werkloos gezin in Freiburg zou een dergelijk apparaat ontvangen en in staat gesteld worden, zich door goudfabrienge thuis een schitterend bestaan te verschaffen De verwezenlijking van zijn plannen werd door zij arrestatie verhinderd. Een man, die niet makkelijk voor een compromis was te vinden Dc gewezon Hongaarsche minister van bin- nènlandsche zaken, Oedoen van Beniczky, heeft zich Dinsdag te Ofen een kogel door het hoofd gejaagd, aldus de N.R.C. De politie vond op den doode alleen een visitekaartje. Daar hij echter niet onmiddellijk kon wor den geindentificeerd, werd hij naar de Cal- variënberg gebracht, waar journalisten hem herkenden. Beniczky speelde in de eerste jaren na den oorlog in het openbare leven van Hongarije een zeer gewichtige rol. Met het regimc- Friedrich aan het bewind gekomen na den val van het bolsjewisme, zorgde hij ervoor, dat de sporen daarvan zoo snel en zoo radi caal mogelijk werden weggeruimd. De voor beeldige reorganisatie van politie en gen darmerie is zijn verdienste. Anderzijds duld de hij niet, dat de herstelde rechtszekerheid opnieuw door gewelddadige politiek van nationalisten in gevaar werd gebracht. Na den moord op de beide redacteuren van de Nepszawa spande hij al zijn krachten in om als minister van binnenlandsche zaken de schuldigen te vinden en hen te bestraffen. Toen men hem daarbij moeilijkheden maak te, trok hij daaruit zijn consequentie en trad af. Een cn ander, waarbij ook zijn legimisti- schc gezindheid, bracht hem m conflict met dc repeering en deed hem overgaan tot de oppositie. Daar hij in het parlement geen mandaat bezat, sprak hij tot het volk uit de bladen. In Az L'jsag ondernam hij ook zijn laatsten aanval. Met sensationeele ont hullingen kwam hij op den moord der beide redacteuren terug. Hij deed dit op een zoo niets cn niemand ontziende wijze, dat hij voor dc rechtbank werd gebracht cn ver oordeeld. Later werd hem het grootste ge deelte zijner straf kwijt gescholden. Daarna trok Beniczky zich terug en meed politieke kringen, daar de weg daartoe hem was af gesloten cn hij voor geen compromis te vin den was. In de journalistiek kon hij ook niet meer terug, zoodat het waarschijnlijk, is, dat ook financieele moeilijkheden aan zijn wanhoopsdaad niet vreemd zijn. Beniczky liield reeds 20 jaar een dagboek waarin hij zijn ervaringen sinds zijn intrede in het politieke leven opteekende. Dit dag boek wilde hij gebruiken als grondslag voor een werk'over de politieke ontwikkeling van Hongarije in de laatste jaren. Men ver wachtte van dit werk zeer veel, doch on langs verklaarde Beniczky van plan te zijn het manuscript te verbranden. Tot op he den i<* het echter onzeker, of hij daartoe werkelijk is overgegaan. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 77i.8 te Memel. Laagste Barometerstand: 73S.3 to Seydisfjord. Verwachting: Zwakke tot. matige, Z. O. tot Z. lV. wind, no.velig tot zwaar of alf bewolkt, weinig of geen neerslag, aanvanke lijk nog weinig verandering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Vervaardigen en overtrekken van LAMPEKAPPEN Groote keuze, draadvormen en fournituren. Botsing tusschen Sociaaldemocraten en Nationaabsocialisten B e r 1 ij n2 1 Jan. (V. D.) In dc begro tingscommissie van den Rijksdag is het tij dens de debatten over dc Justitie-begroo- ting tot heftigo botsingen gekomen tusschen sociaal-democraten en nationaal-socialisten. De sociaal-democraat dr. Rosenfeld leverde heftige criti^k op de rechtspraak der Rijks gerechtshoven, in den loop waarvan hij Hitler beschuldigdo van hoogverraad, het geen de nationaal-socialisten tot heftige protesten en bedreigingen bracht. Dr. Rosenfeld werd van repliek gediend door den nationaal-socialist Schwartz, wiens geheele redevoering ontaardde in een: felle antisemietische philippica. Toen hier op de sociaal-democraat Keil den voorzit ter vroeg waarom deze afgevaardigde Schwartz niet tot de orde had geroepen voor deze belecdigingen, antwoordde de voorzitter, de nationaal-socialist Reinhardt, dat de beleedigingen van Schwartz het ge volg waren geweest van de belcediging van diens partijleider Hitier door dr. Rosenfeld. Hierop verlieten de sociaal-democraten de zaal, aangezien zij onder voorzitterschap van een nationaal-socialist niet meer wil den vergaderen. Ook het Centrum nam geen deel meer aan dc debatten onder motief, dat de afwezigheid van een zoo groote frac tie verdere beraadslagingen nutteloos maakte. De communisten namen een der gelijk besluit. Tenslotte moest de zitting wcgcn9 onbe kwaamheid tot het nemen van besluiten be ëindigd en tot Donderdag verdaagd wordem BUITENLANDERS UIT FRANKRIJK GEZET. Parijs, 21 Jan. (H.N.) Twee buitenlan ders, die aan de Parijsche beurs opereer den, zijn gearresteerd en over de grens ge zet onder beschuldiging, dat zij voor reke ning van een Duitsch-Nederlandsche bank- groep beursmanipulaties bedreven. Voorts is een bankier gearresteerd, die hem toe vertrouwde gelden tot een bedrag van Yi millioen verduisterd moet hebben. BREMEN—NEW-YORK PER SCHIP IN 6 DAGEN EN 3 UUR. Bremen, 21 Jan. (H.N.) De directie van den Norddeutscher Lloyd ontving een tele gram uit New-York, dat het stoomschip Bremen, dat gisteren aldaar is aangeko men, de reis van Bremen naar New-York in 6 dagen cn 3 uur heeft afgelegd, waar mede het record van de Europa met 3 uur verbeterd is. HET LOONCONFLICT IN DE SAKSISCHE METAALINDUSTRIE. Berlijn, 21 Jan. (V.D.) De rijksminister van Arbeid heeft de op 29 Deoembcr ge velde arbitrale uitspraak inzake het loon- conflict in de Saksische metaalindustrie bindend verklaard. EEN NEDERLAAG VAN DE ENGELSCHE REGEERING. Londen, 21 Jan. (H.N.) De regeering heeft vandaag een nederlaag geleden bij de stemming over een amendement op de schoolwet. Zij bleef met 33 stemmen in de minderheid. Van de zijde der regeering werd echter verklaard, dat zij aan deze stemmingtgccn bcteekenis toekent. HET LAATSTE DEEL VAN DE ZUGSPITZBAHN GEOPEND. Garrnisch, 21 Jan. (V.D.) Gisteren is het laatste gedeelte van de Beiersche Zug- spitzbahn, n.l. de kabelbaan van Schnee- ferner-Haus naar het bergstation, feestelijk in bedrijf genomen. Tegelijkertijd werd het pas gebouwde hotel Schneeferner-Haus, dat ruimte biedt voor tachtig gasten, geopend. Een toeristenhuis, dat 115 personen zal kunnen bergen, wordt in de komende we ken voltooid. Do Beiersche regeering was bij de opening vertegenwoordigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1