GARAGE MOLENAAR JOH. DEHEER DE ÊEMtANDÊD Vrijdag 23 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bur'au: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 174 fortmann en hehenkamp Piano- en Orgelhandel WIE PRESIDEERT DE ONT WAPENINGSCONFERENTIE? FELLE BRAND IN EEN HAVENSTAD LIBERIA VERDEDIGT ZICH DE FRANSCHE REGEERING TEN VAL GEBRACHT BELGIES NATIONALE VERDEDIGING BANDIETEN OVERVALLEN 'N EXPRESS-TREIN BRIAND TOONT ZICH ZEER TEVREDEN Groote beteekenis van het vredesmanifest '4 uur 57 min L. J. LUYCX ZOON dcMer HET PROCES TEGEN DEN GOUDMAKER AMERSFCORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken» I 0.17*/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51S PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrtp'van een Dewtlsnummer, elke regel meer f0 25 Ltefdadighelds-advertentiCo voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentltn „KEITJES bi) vooruitbetaling 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatttn i I.— Bewijsnummer ei tra 0,05 Het ministerie-Steeg treedt af. Met tien stemmen in de minder heid. Het Fransche ministerie, onder leiding van den radicaal-socialist Steeg, dat toch reeds een zwakken parlementairen grond slag had en voortdurend met den dood in de schoenen liep, is gisteren ten val ge bracht. Het is niet een rechtstreeksche aan val der oppositie geweest, waardoor 't kabi net is weggevaagd; de nederlaag vond haar oorzaak in geschillen tusschcn de kabinets leden onderling. De. voornaamste rol bij deze crisis heeft de minister van landbouw, Boret, gespeeld. Deze had aangekondigd, zonderdat hij te dezer zake vooraf overleg had gepleegd met zijn ambtgenootcn, dat hij voornemens was de graanprijzen te verhoogen. Dit besluit heeft heel wat ontstemming gewekt, omdat de tenuitvoerlegging ervan onvermijdelijk zou uitloopen op een verhooging der kosten voor het levensonderhoud. Bovendien was het uitvloeisel van Boret's mededeelingen geweest, dat er op de beurs ongehoorde STEEG speculaties plaats vonden. De bevoordeeling der boeren ten koste van de andere bevol kingsgroepen kon niet de goedkeuring van alle ministers wegdragen en vooral Meyer, de onderstaatssecretaris voor nationale eco nomie, was hevig gebelgd over Boret's eigenmachtig optreden en zoo ontstond tus schcn beide kabinetsleden een hevig con flict, waarin ook de collega's werden ge moeid. Het had er een oogenblik den schijn van, dat men erin zou slagen het geschil tof zijn ware afmetingen terug te brengen, maar Boret's „eigenaardige" houdig ver hinderde tenslotte een verzoening, zoodat minister president Steeg in arren moede maar besloot het parlement te laten beslis sen. Dit is ook inderdaad geschied. De af gevaardigde Buyat diende een interpella tie in, die betrekking had op het geschil in zake de graanpolitiek der regeering en die werd gesteund door den voor- maligen minister van handbl in het kabinet-Tardj^u. Onder meer werd bij de ze gelegenheid de regeering voor de voeten geworpen, dot zij de speculatie bevorderde Boret heeft zich. zooals vanzelf spreekt, tegen de aanvallen verdedigd, doch toen de regecring de Kamer een motie voor legde, waarbij de Kamer haar vertrouwen uitspreekt in het kabinet en overgaat tot do orde-van den dag. bleef de regeering met een tiental stemmen in de minderheid. Men weet, wat er toen verder is geschied: Steeg, de premier, bood aan Doumergue. den pre sident der republiek, het gezamenlijk ont slag der regecring aan; blijkbaar beschikte hij niet over voldoende autoriteit om voor het in den boezem der regeering gerezen ge schil een elegante oplossing te vinden. Zoo doende is opnieuw een zwak Fransch mi nisterie van het tooneel verdwenen en ziet Frahkrijk weer eens voor den zóoveelstcn keer zich geplaatst voor een crisis. Onvermijdelijk rijst ook thans weer de vraag, wie de plaats van Steeg zal innemen, nu Doumergue het ontslag der ministers heeft aanvaard. Wellicht krijgt Tardicu nu weer een kans of misschien Laval, die bij een vorige gelegenheid al eens een combi natie heeft gevormd, waarin vooral de aan hangers van Tardieu sterk waren vertegen woordigd. De naam van den oud-minister van handel Flandin wordt tevens genoemd; dit behoeft niet te verbazen, omdat laatst genoemde het is geweest, die vooral de pij len van zijn kritiek richtte op het thans af getreden ministerie, omdat dit zi. geen doelbewuste, vaste politiek voerde en meer geleek op een in zich zelf verdeeld huis. Flandin gaat door voor een knap econoom en sommigen verwachten van hem, indien Doumergue inderdaad van zijn diensten ge bruik zou willen maken, dat hij zal streven naar de totstandkoming van een breede concentratie, die niet alleen de groep van Tardicu. maar ook de radicaal-socialisten omvat. Het is echter de vraag, of de partij- genooten van Steeg er voor te vinden zul len zijn om samen te werken met men- 6Chen, die in Tardieu'a schuitje varen. 't Genoegen van een auto wordt Men dan eerst recht gewaar Wanneer Uw wagen „thuis" is in Garage „MOLENAAR". TELEFOON 1210. langestraat 63 - tel. 88 eiken rookstoelen met kussens vanaf f 49.50. VARKENSMARKT. TEL. 1309 WIJ bevredigen U in ieder opzicht. Genève, 22 Jan. (V.D). De voorzitter van den volkensbondsraad, minister Henderson, heeft hedenmorgen vroeg onverwacht de leden van den volkensb «ndsraad bijeen ge roepen voor een geheime zitting, die wordt gehouden in dc particuliere apariemcnten van den waarnemenderi secretaris-generaal van den volkenbond en waar slechts de veertien raadsleden aanwezig ,zijn, zonder eenig ander lid der delegaties De bespre king heeft vermoedelijk betrekking op de benoeming van een voorzitter der interna tionale ontwapeningsconferentie. Nader wordt uit Genève gemeld In de hedenmorgen gehouden geheime ztffnig" van den- Volkenbondsraad is slechts besloten, dat nog tijdens de huidige zitting de definitieve daturn voor het hij een roeper der ontwapeningsconferentie zal worden vastgesteld. De kwestie van de benoeming van een voorzitter en van de plaats der conferentie is dus nog niet verder gekomen. Hedenmiddag vindt opnieuw een geheime zitting plaats, waarin men misschien om trent één dezer kwesties tot een beslissing komt. Een Iersch voorstel: Dawes voorzitter? Genève, 22 Jan. (H.N.) De gedelegeerde van Ierland heeft vanmorgen bekend ge maakt, dat hij het voorstel zal doen een vertegenwoordiger der Voreenigde Staten 't voorzitterschap-over de aanstaande ont wapeningsconferentie op te dragen. Bij een rondvraag onder de overige gedelegeerden moet reeds een groote meerderheid haar in stemming met dit denkbeeld hebben be tuigd. Als candidaat zou dan generaal Dawes, do Amerikaansche gezant te Lon den en de ontwerper van het Dawesplan, in aanmerking komen. Een half dozijn groote gebouwen verwoest Kopenhagen, 22 Jan. (V. D.) In de Deenschc havenstad Holbaek is vandaag in een graanelevator een brand ontstaan, die zich binnen vrij korten tijd uitbreidde lot een aantal graansilo s eri opslagplaatsen. De brandweercorpsen \an vier gemeenten ston den machteloos te een over de vuurzee en konden zich er slechts 'toe beperken, de belendende gebouwen nat te houden. De aan de kade gemeerde schepen moesten in al lerijl verwijderd worden. De brand ver woestte het oudste pakhuis van de stad en een half dozijn andere groote gebouwen. De schade bedraagt meer dan een millioen kro nen. IN EEN AUTO VERMOORD. Wörzburg, 22 Jan. (V. D.) Vanmor gen vroeg werd een 31-jarig koopman uit Ochsenfurth dood in een automobiel aan getroffen. Een der iongen was door een re volverkogel doorboord. Er wordt een uit gebreid onderzoek ingesteld. DE GEVAREN DER ZEE. Londen, 22 Jan. (H.N.) In de Noordzee is een Ncorsch stoomschip vergaan. Men vreest, dat daarbij 11 lcd'cn van de beman ning om het leven zijn gekomen. Londen, 22 Jan. (H.N.) Een Engelsch stoomschip, dat van Canada naar Ham burg onderweg is. drijft in den Atlantischen Oceaan zonder stuur rond. Sleepbooten zijn van de Engelsche kust vertrokken om as sistentie te verlecneru De slaver nijtkwest ie in den V olkenbondsraad Genève, 22 Jan. (V. D.) De Volken- bondsraad hooide varidaag het rapport van de internationale commissie 'van on Jerzoek over d« slavernij in Liberia. De vertegenwoordiger van de regeering van Liberia hield een buitengewoon tempera mentvdlle verdedigingsrede, die eenige ma len tot stormachtige uitingen van vroolijk heid aanleiding gaf De zwarte afgevaardig de verdedigde de houding zijner regeering en deed zonder zich eerjige beperking op te leggen, eenige scherpe aanvallen op de vreemde kapitaJistisché'groepen, die maat regelen treffen om hun nvloed op de inter ne gebeurtenissen in Liberia to versterken Hij verklaarde, dat in Liberia vele feiten en da-lcD, die de re gee ring van Liberia ton laste worden gelegd, Zijn bed roven door niet Liberische ambtenaren. Wanneer m de meeste landen ambtenaren dieven zijn, kan men de regeering van Liberia niet ervan beschuldigen dat ook zij een dief is. Spro ker had zeer veel bewijsmateriaal, dat in zeer vele andere landen toestanden be staan die geheel overeenkomen met den toestand van slavernij jtó Liberia. Liberia blijft niett' min Volkomen bereid, een ver dor onderzoek van den Volkenbond door officicele deskundigen toe te staan, onder voorwaarde, dat cle onafhankelijkheid en de souvereinitcï: vair d ;n vrijstaat Liberia hierdoor niet worden aangetast. Dc voorzit ter van de .nternationak. commissie van on derzoek verklaarde, dat hij met groote te vreder.heid kennis had genomen van de be sluiten van de reveerirg van Liberia Hij hoopte, dat de aanbevelingen der interna tionale commissie zouden worden uit ge voerd en legde den r-«druk op, dat niet temin een snelle en gr indigo hervorming in Liberia zoo s p o e d i g\ V Fo c 1 i j k moor wor den doorgevoerd Parijs, 22 Jan. (V. D.) De Fransche regeering werd hedenavond bij de stem ming over de interpellatie van den afge vaardigde Buyat. len val gebracht. De re geering bleef met 293 tegen 233 stemmen in de minderheid. De leden van de regee ring zouden nog m den loop van heden avond den president der republiek hun ont slag aanbieden. Slechts op uitdrukkeliiken wensch van België zal Frankrijk troepen zenden Brussel, 22 Jan. (V.D.) De parlemen taire commissie voor de nationale verde diging beeft vandaag kennis genomen van een verslag van den Minister, die verklaar de, dat het thans door den generalen ntaf aangenomen project voorziet iu verbetering van de versterkingen op den rechter Maas oever en voorts in een compleet verdedi gingsstelsel van Luik tot aan de Zee. Het Belgische leger zal over 350.000 man be schikken voor de verdediging der grenzen. De Minister verklaarde dat Frankrijk slechts op uitdrukkelijken wensch van België troepen zou zenden en dat het Bel gische defensieplan zonder beïnvloeding van buitenaf is tot stand gekomen De Bel gische versterkingen zouden van gelijke soort zijn nis dc Duitsche aan de Oostelijke grenzen. De minister raamt de militaire uitgaven op twee milliard. Alle versterkin gen zullen door observatiereen^ en onder komens verbonden zijn. De minister toonde zich voorstander van versterking der Bol- gisch-I.uxemburgsche grens. De passagiers uitgeplunderd Londen, 2 2 Jan. (V. D.) Naar gemeld wordt hebben zes gemaskerde; bandieten den ex press-trein Detroit—Cincinatti (Ver Staten), aangehouden en, onder bedreiging mei revolvers, de passagiers uitgeplunderd. Zij wisten, na eersr een der passagiers, die weigerde zijn geldswaardige eigendommen af te «even, doodgosphoten te hebben, on gehinderd te ontkomen. Beslaan er gunstige vooruitzicht ten voor de Europeesche samenwerking? Gonève, 21 Januari (H.N.) Briand ont- \ing na afloop van de F.uropa-conferentio do vertegenwoordigers van do pers on ver klaarde, dat bij over het verloop der con ferentie zeer tevreden was. Op een vraag betrcffendo de deelneming van sovjet-Rusland aon het werk der con ferentie, bevestigde Briand, dat de sovjet- regeering voorloopig slechts uitgenood igd is voor deelneming aan de beraadslagingen over economische vraagstukken en dat eerst later kan worden beslist over de me dewerking van Rusland ook op ander ge bied. G e n v e, 21 Ja n. (V.D.) Dc Europeesche commissie heeft voor de behandeling van kwesties van organisatorischen en politie ken aard inzonderheid met het oog op de voorsiellcn der Dcensche regecring, die do instelling wenscht van commissies, n.I. voor politieke, economische en kwesties, be trekking hebbende op het Pan-Europa-plan oen bijzondere commissie benoemd, die in dezen nadere voorstellen zal doen. Deze commissie zal vermoedelijk sub-commissies benoemen. Briand zal. do commissie bijoenroeepen, waarin zitting hebben Engeland, Frunkrijk, DuitschHnd, Italië, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Denemarken, Portugal, Fin land. Polen en Zuid:Slavié. Dc correspondent der N.R.Ct te Genève meldde gisteravond: Het is werkelijk jammer, dat do Volken- bondscommissio voor de bestudeering van de kwestie der Europeesche unie vanavond haar tweede zitting besloten heeft, wapfc de stemming werd voortdurend £eter, terwijl de commissie ook hoc langer hoe.meer van theoretische beschouwingen tot practische voorstellen is overgegaan. Vanavond is de commissie met een apotheose gesloten, in 1en vorm van een vredesmahifestatie op initiatief van de vier groote Europeesche mogendheden, Duitschland, Engeland Frank rijk en Italië, waarvan Motta terecht zeide, dat de beteekenis daarvan niet hoog genoeg kan worden aangeslagen. Men ging dus uit een met een heel wat grooter tevredenheid dan de wanhoopstemening was, waarmede do Europeesche commissie verleden Vrijdag was bijeengekomen. De Europeesche com missie zal in Mei opnieuw vergaderen. Toen de commissie Vrijdag haar werk begon en niet georganiseerd was en niemand wist, wat rnon eigenlijk ging doen behalve het aanhooren van een economische rede van Colijn, vroeg men zich af, hoeveel ministers van buitenlandschc zaken in Mei ten plei- ziere van Briand zouden terugkeeren voor een nieuwe onbeduidende vergadering. Nu de Europeesche commissie, wier zitting ten sintte niet twee dagen heeft geduurd, zooals eerst vermoed werd, dochvijf dagen en vanavond is uiteengegaan, twijfelde nie mand meer er aan, of in Mei zullen dc ministers van buitenlandschc zaken weder om allen elkaar te Genève ontmoeten. De vredes-demonstratie aan het slot der bij eenkomst en de vijf aangenomen economi sche resoluties zijn stellig als eer; bevredi gend resultaat- van het werk van de pas geboren Europeesche Unie te beschouwen. Nog is over den vorm der Europeesche samenwerking officieel en definitief niets besloten, doch eigenlijk heeft deze vraag zich reeds vanzelf in deze richting opgelost. Het is waarschijnlijk, dat de Europeesche samenwerking zal blijven bestaan in den zelfden vorm van dit oogenblik, namelijk dc viermaandelijkscho bijeenkomsten der mi nisters van buitenlandsche zaken der Eu ropeesche staten als een Volkenbondscora- missie, wier arbeid door een aantal onder- commissios, eveneens uit politiek verant woordelijke personen samengesteld, zal worden voorbereid. Alleen het bureau der Europeesche unie moet nog worden ge vormd. Overigens kan men het thans wel zeggen, dat het kind werkelijk geboren is. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.5 te Weenon. Laagste Barometerstand: 727.G te Thorshavn. Vcerwachting: Meest krachtige, Z. tot Z. W. of W. wind, betrokken of zwaar bewolkt, met regen buien, Inter wellicht met tij delijke opklaring, meinig ver andering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Vervaardigen en overtrekken van LAMPEKAPPEN Groote keuze draadvormen en fournituren. JfenrijHeijet Wenken In het belontf *an lij deren ntedwmls» i Ip Onmisbaar voor iederen Auto*eitfojn<iW- 'rn#p< Ur h~U»ndoU»r. Oilt \UIUnff iCo-Jmerwfoeri Verklaringen omtrent de uit* komstep der experimenten Münchtn, 21 Jan. In de namiddagzit ting werd eerst professor Lautenschlager uit Frankfort a.d. Main gehoord Ilij verk'aart, dat vele aanwijzingen van Tausend nieuw en van veel beteekenis zijn, indien zij uitvoerbaar zullen zijn. Referendaris Reinhardt uit München ver klaart dat Tausend hem vele experimen ten heeft getoond, waaronder een proef óm het koren sneller te doen wassen. Later heeft Tausend hom vorleld, dat hij bij een proef goud had geconstateerd. Ge tuige heefi dc relatie met generaal Luden- dorff tot stand gebracht. Deze heeft her haaldelijk bezoeken gebracht aan Tausend. Tausend hoeft zich accoord verklaard met de voorwaarde, dat een door Ludendorff aan to wijzen expert het experiment nog eens zou control teren. Daartoe heeft Luden dorff den chemicus Kammer verkozen. Kammer heeft in een rapport verklaard, dat bij de eerste proeven ongeveer ter speld- grootle een hoeveelheid goud is te voor schijn gekomen, ook bij afwezigheid van Tausend; toen vormden zich eveneens klei ne hoeveelheden goud. Ook een te Berlijn verricht experiment had een gunstig resul taat. Do stichting van het genootschap 16i heeft ten doel gehad, Tausend gelegenheid te geven ongestoord te kunnen werken. Rechtsanwalt Buckelcy heelt niet aanwe zig willen zijn bij do proeven, daar Tau send z.i. een man was, dien men onvoor waardelijk moet gelöoven. De zitting wordt verdaagd tot Donderdag. VIJF MIJNWERKERS IN EEN MIJN INGESLOTEN. Het reddingswerk in vollen gang. Londen, 22 Jan. (V. In een mijn te Stoke on Trent in Staffordshire zijn ten gevolge van een instorting vfjf mijnwer kers ingesloten, misschien wel bedolven. Meri vreest, dat men er niet in zal slagen hen te redden. Londen, 2 2 Jan. (V. D.) Het reddings werk in de mijn bij Stoke aan de Trent waar vijf mijnwerkers bedolv.-n zijn. duurt voort Een zes meter dikke stcenwand ver snert den toegang. Toen men reeds allp hoop had opgegeven om de ingeslotencn tp redden werden de klopsignalen door de slacht».ffers beantwoord. Toen de steenmas sa's omlaag stortten, waren er 400 man in de miin aan he* werk. Op vijf na konden allen gered worden. NIEUWE UITDAGING VAN MOSLEY AAN DE ARBEIDERSREGEERING. Hij zal z.icli met zijn werk- loocheidcvoorstellen tot het land wenden. Uit Londen wordt d.d. 21 Januari aan hot Ilbl. bericht: Volgens betrouwbare inlichtingen is de fractie-Mosley van de arbeiderspartij be sloten de aandacht van het heele land sa men te trekken op haar voorstellen ter be strijding van de werkloosheid. Vandaag leeft hij in een bijeenkomst van de Lager huis-fractie der Arbeideispartij den eersten ;tap gedaan tot het verkrijgen van een spe ciale nationale conferenlie van de arbeiders partij inzake het vraagstuk der werkloos- leid. Een der voornaamste leiders van de frondeerende beweging is het jonge Wel- 3Che lid Aneurin Bevan. Het uitvoerend comité van de nationale arbeiderspartij komt 28 Januar. bijeen. De stap. door Mos- ley gedaan, wordt beschouwd als een kri tieke uitdaging aan de werkloosheidpoli- liek der regeering. SCHIP VERGAAN. Mad r 1 d, 21 Jan. (V.D). In de haven van 3ilbao is heden tengevolge van een ont ploffing aan boord een schip vergaan. Twen personen werden hierbij gedood, talrijke an deren zwaar gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1