AMERSFOORTSCH DAGBLAD BALANS OPRUIMING Fa. A. Ramselaar FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEU Overzicht Garage MOLENAAR OPRUIMING JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 "«anden voor Amersfoort f2.10. per maand i 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 «net lobegrip van een Bewijsnummer, Zaterdag 24 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 175 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK: DE MENSCH EN ZIJN WERK EEN CONFLICT TUSSCHEN FRANKRIJK EN ITALIË TEL. 1210 CÜRTIUS BEZOEKT HENDERSON POLITIEKE DEBATAVOND TE BERLIJN TWINTIG MIILI0EN WERKL00ZEN SCHEEPSRAMP ÏN DE ZWARTE ZEE L. J. LUYCX ZOON P.Nierop ZESTIEN SCHEPEN IN HET PAKIJS week (met gratie verzekering legen ongelukkenl f 0.17'/» P0S' Ptr 3 maandtn 3- Akond""lk' f ".OS. FOiTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J *mmelke regel meer f0.25- Liefdadigheids-odverteotliin voor d« helft van deo prijs. Kleine Adverteotico KEITJES'' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 door II. G. CAN.NEüIKTFR. Dc vergankelijkheid openbaart zich m 's monseh'cn licliaiyn, dc onvergankelijkheid in zijn werk. Niet, dut dit laatste ook ecuwig zou zijn. Zelfs het dcgclijkste ma teriaal verslijt op den duur. Maar toch overleeft een gebouw, een beeld, een staats inrichting of een Wijsgeerig stelsel verschei den- mcnschciigcsfachtcn. Al blijft dus on- sterfelijkheid een betrekkelijk begrip, toch kan men zeggen, dat tic mensch door zijn arbeid zich de onsterfelijkheid verzekert. Maar niet alleen m den duur overwint de mcnscli met zijn werk de vergankelijk heid. Ook voorzoover liet tien aard van zijn lichaam en den aard van zijn werk betreft, doet zich de tegenstelling tusschen hel ver gankelijke en liet onvergankelijke gelden. Wie een architectonisch gebouw bewon dert, geniet van dc gaafheid der stcenen, van hun zuivere klcui, van dc harmonische omtrekken der gevels, van tic evenwichtige plaatsing der onderdeden. Met gebouw is «en volmaaktheid, waaraan niets ont breekt. U wat den verheven indruk zou kunnen storen, is vermeden. Rustig en sta ng lijst hel tiaar op temidden van andere gebouwen, die elk op hun wijze een gave schoonheid en kracht belichamen. Rustig «li statig zal het daar-staan, wanneer dc bouwmeester en de werklieden reeds eeuwen in den schoot der aarde begraven zijn en hun kinderen en kleinkinderen hen in liét graf zijn gevolgd. Wie js dc houw,meester en wie zijii di«: werklieden geweest'? Gebrekkige mcnschcn met al de aanstoolelijkhoden welke 111 het vlecsch niet zijn te vermijden. l)c één had oen spraakgebrek, dc ander ce.ii leelijke neus, de derde ejin onooglijk lichaam. Gaaf \;iii bouw en-zuiver van lijn was niemand hunner. Toen dc oude dag kwam. werden ze zwak cn zielig,en de ontbinding, welke bij hun dood intrad, was een afschuwelij ker proces dan het langzaam uiteenvallen van slccncii en kalk. Maar. al deze méliSciuu droegen hel ideaal in zich vivit hot stoffelijk volmaakte. Wat zc in het vlcosch niet konden berei ken, schiepen ze zich uit steep. Ilyt zuivere cn gave" gebouw was de projectie van hun eigen zuivere, on gasc verlangens. I)c ver eeuwiging, van hun vergankelijkheid. Gebrekkig blijft de ménsch niet alleen naar het lichaam, maar ook haar dc ziel. Stejnniingcn, neigingen, nukken spelen hem parten. Hij is afhankelijk van boosaai- dige buien, verdrietige vlagen, inocdelpozc luimen. Afgunst en naijver vergiftigen zijn gemoed, zelfingenomenheid, liefdeloosheid, verbittering vergallen zijn innerlijk. lUj is onevenwichtig, redeloos, kleinzielig. Wie zich den schepper van exootschc ge dachten, den dichter, den componist voor stelt als een boven de anrdsche benepenhe den verheven persoonlijkheid, vergist zich. Juist de kunstenaar schiet als maatschap pelijk wezen vaak het meeste te kort. Zijn vergankelijke ziel draagt dezelfde "aanstoo- telijke kenmerken der onvolmaaktheid <ds bet vergankelijk lichaam. Persoonlijke ken nismaking met bewonderde' kunstenaar? loopt op ontgoocheling uit'. Ook naar den geest leeft het boste deel van den mcnscli in zijn werk voort en liet is gelukkig, dat juist dit beste deel ook bot blijvende is. De hebbelijkheden, karakter fouten en zielsgebreken van onze grootc schrijvers en dichters zijn bij hun dood ver geten, maar hun werk lioudt dc herinnering aan liun geestelijken adel bewaard. Zooals zij in hun werk zijn, hadden zij in h m leven het liefst willen wezen: nobel van hart, zuiver van inzicht, gaaf van karakter, verheven boven de benepenheden en ge meenheden der wereld Maar als verganke lijk mensch. waren zij gedoemd, ook met hun ziel spraakgebrek kigèn, kreupelen, dwergen lc zijn. Wie den mensch naar zijn onvergankelijk 'deel wil beoordeelen, beoordééle hem naar zijn werk. De eenvoudige landbouwer of ambachtsman legt al de trouw van zijn wezen, al zijn offervaardig geduld, al zijn toewijding in zijn arbeid. En, al moge het mechanisch arbeidssysteem van het fa briekmatig bedrijf de oritplóoiiing der ar- beidslicfdc vaak in den weg staan, deze vindt in do liefhebberijen tijdens de vrije uren gelegenheid om zich te openharen. Zoo is het zelfs onder de ongunstigste omstan digheden nog steeds waar. dat arbeid adelt. De mensch overtreft zichzelf in den ai- beid, lichaam en ziel stijgen op uil de on volmaaktheid, waaraan de aarde hen kluis tert cn scheppen zich in het volmaakte een blijvende wereld. Aan zijn arbeid «felst de mcnscli onop houdelijk zijn boste vermogens, want i..m- mer put hij zich in zijn scheppingen uit. Telkens immers stelt het bereikte teleur. Men moet God zijn, om aan hot einde te zien, dat het goed was; zoolang men mensch is, aanschouwt men met onbevre digd gemoed het werk zijner handen. Het had beter gekund! En de mensch herhaalt in een nieuw werkstuk zijn poging. Zoo wordt de arbeid hem het monument, waarin hij zijn opperste streven ver eeuwigt. Wie den mensch wil leeren vei- achtcn, bepale zich bij zijn persoon ïjkheul; wie hom wil leeren eerbiedigen, annschou- we zijn werk. (Nadruk verboden). Het Opper-Silezischc geschil punt van discussie te Gene ve. Polen heeft feitelijk een nederlaag geleden. W li hébben al eens eerder opgemerkt, dat dc zitting van denVolkciibondsraad, lie thans te Gcnèvc wordt gehóuden, niet alleen haar beleekcnis ontleent aan het feit, dat hel vraagstuk van de bijeenroe ping dei internationale ontwapeningscon ferentie er aan dc orde is gesteld, maar le vins belangrijk moet worden-geacht, daar er een geschil tussclicn Polen en Duitsch- land is uitgevochten Men weet, dat onze Oosterburen hot Polen zeer kwalijk hebben genomen, dat de Duitsche minderheden in Polen meermalen kwalijk behandeld wor den. ooral tijdens de jongste verkiezin gen hebben allorlei buitensporigheden plaats gevonden, die niet alleen in een uit voerige Duit'sclic nota aan den Volkenbond zijn opgesomd, maar die tevens op wc Is pi e- kciule wijze dézer dagen te Gcnève zijn toe gelicht door dr. Curtius, den Duitschcrt minister van buitenlandsche zaken. Diens "Poolschc. amblgcnool, Zaleski. heeft zich .wel trachten i* verweren tegen de krasse beschuldigingen, maar hij was niet in staal op overtuigende.wijze alles, wat er tegen de Duitsche minderheid was geschied, goed te pralen. Men kreeg dan ook den indruk,'dat al mogen de 'Duitschcrs misschien de ge beurtenissen iets tc sterk hebben gekleurd, niettemin dc feiten wel in hoofdzaak juist waren. Hel spreekt vanzelf, dat dc Duitschcrs ge noegdoening eischcn. Zij verlangen, dat Po- Jen zal erkennen in bepaalde gevallen do artikelen 75 cn 83 der Gcnccfschc conven tie inzake Opper-Silozié lc hebben geschon den cn dat liet zijn afkeuring over deze schending zal tc kennen geven. 'lVvens slaan dc Duitschcrs er op, ilaf Polen de tenuitvoerlegging van roods ingeleide ge rechtelijke oii administratieve maatregelen" zul waarborgen en er voor instaan, dat in den vervolge góeh excessen meer zullen plaats vinden. Deze verschillende eischcn zijn belichaamd in een rapport aan den Volkónbondsrhad. Men zal nu trachten door particuliere besprekingen over deze aangelegenheden lot, overeenstemming tc komen, want wan neer dit niet gelukt, zou de hccle kwesti" weer in oen openbare zul ine v an den Vol kenbondsraad moeien worden behandeld, waarbij dan de vraag inzake dc instelling ecner commissie van onderzoek of het op dragen van een bepaalde taak aan den pre sident der gemengde commissie, dr. Calon- dcr. de voornaamste debatpunten zouden wórden. Inderdaad is gisteren buiten den Volken- bondsraad om druk onderhandeld over hot tusschen Puitschlund en Polen gerezen ge schil en uit de desbetreffende berichten uit Gonève kan worden opgemaakt, dut dc Poolschc minister van buitenlandsche za ken bereid is op sommige punten toe tc ge ven, o.a. wat dc schending der bovenge noemde twee artikelen betreft. Bovendien moet Zaleski er zich incc kunnen vcreeni- gen, dat dc Volkenbondsraad deze schen ding veroordeelt. Ook krijgt men den in duik, dat Zaleski ervoor tc vindon is, den bond van opstandelingen, die bij dc jong ste verkiezingsterreur ccn minder fraaie rol heeft gespeeld, een wenk tc gcvci^om in den vervolge zich van alle buitensporighe den tc onthouden. Bovendien verluidt nog, dat Zaleski er zijn goedkeuring aan heeft gehecht in Mei, wanneer de Volkcnbonds- raad opnieuw bijeenkomt; dezen erover in te lichten wat er gedaan is om degenen, die bij dc excessen waren betrokken, tc straffen. Dc Japansclic rapporteur heeft inmiddels ook een verslag opgemaakt, dat echter niet in allen deelc tegemoet komt aan hetgeen 'door üuitschland wordt verlangd. Het, zijn inzonderheid twee cisclien der Duitschcrs, die niet ingewilligd worden. Duitschland stelt er ten eerste prijs op, dat de Volken- bondsraad liet ontslag bepleit van Grazyns- ki, don vvojwodc, die de anti-Duitsclic inci denten heeft gedoogd of aangemoedigd en ten tweede, dat de Baad het wcnschclijke ie kennen geeft van het opheffen van den bovenbedoelden opstandelingenbond. Dc toegeeflijkheid van Zaleski gaat r.ict zoover, dal hij deze eischcn aanvaardt, terwijl aan den anderen kant dc Duitsche minister van buitenlandsche zaken juist, op dit stuk van /.aken hardnekkig genoegdoening cischt. liet geschil is dus nog niet uit dc wereld, maar misschien leiden dc voortgezette be sprekingen nog lot een vergelijk cn vindt men een formule, waarin dit compromis wordt belichaamd. De vloolonderhandelingen tot stilstand gekomen Parijs, 23 Jan. (V. P. De „Chicago Tribune brengt uit Londen bet opzienba rende nieuws, dat dc 1 lapschc regeering de Britsche regecring dóoro middel van een nota officieel ervan iu kennis zou hebben gesteld, dat dc Kiansch-ltaliaansehc vloot- oiiderhandclihgci» zouden zijn afgebroken. Tegelijkertijd zou hierbij zijn medegedeeld, dat Frankrijk hierdoor .weder de vrijheden •heeft verkregen, die voor dit geval in de l.ondensche vlootovereciikomst zijn voor zien en dat Fra.iikrijk daarom /al beginnen met den vorderen uitbouw van zijn v loot in overeenstemming met zijn militaire behoef ten. De Britsche 'regecring zou zich der halve genoodzaakt zien harerzijds een be roep tc doen op dc bekende clausule van het Londciischo vlooCvcrdrag, waarbij Groot-Britlanniö mag overgaan tot uitbrei ding van de vloot om deze in overeenstem ming te houden met de machtsverhouding tusschen dc andere violen, terwijl volgens bet beginsel der pariteit dit alles ook voor dc Vereenigdc Staten aanleiding zou zijn om het program voor den bouw van nieuwe schepen uit tc breiden. Naar aanleiding van (ut bericht wordt' van officieele Fransche zijde verklaard, dat inderdaad tie Frnnsch lrnliaanschc vloot- ondui handelingen tot stilstand zijn geko men. Aangezien voorts de periode van .-.til- stand van den vlootaanbouwwelke op 31 December tusschen Briand en .Grandi was overeengekomen "is afgcluopcn, houdt do Fransche rcgcciing zich natuurlijk weder dm bezig met de kwestie van het hervatten van den vlootaanbouw. Keu definitieve be slissing is hieromtrent nog niet gevallen. Vraag vakkundige adviezen Voordat U een auto koopt! Zorg dat U door informatie Tegenslag, verdriet ontloopt! Of nog beter: Koop Uw wagen Zonder meer bij „MOLENAAR" Zelfs de naam is een garantie Ondervangt dus elk bezwaar. m G c ii v e, 23 Jan. (V.D.). Dc Duitsche mi nister van buitenlandsche zaken heeft van den vrijen Vrijdagmorgen, nu dc Baad geen zitting hield, gebruik gemaakt om een be zoek te brengen bij zijn Engclschnn collega minister Henderson in diens hotel Beau Rivage. Algemeen neemt men aan, dat hel onderhoud tusschen beide ministers liep over dc Duitsche eischcn inzake de Opper Silczische kwestie, die gisteren aan den rap porteur over de minderhedenkvveslic ter hand zijn gesteld. Eveneens zou gesproken zijn over de te. nemen beslissing inzake bet bijeenroepen der ontwapeningsconferentie. In de middagzitting van beden zal de Vol- kenbonclsraad behandelen dc Puolsch-Litau- chc kwestie over de regeling van dc Memel kwestie-én het goederentransport op het spoörw cgtrajcct Eibau-RomnjMen ver wacht, dat geconcludeerd zal worden tot voorlegging van deze kwestie aan hel Haag- schc Gerechtshof. De eveneens op de agenda staande Duit sche klacht tegen Litauen wegens .schen ding van het Memel-statuut zal vermoede lijk verdaagd worden, omdat dc directe Duitsrh-Lillauscbc onderhandelingen juist zijn begonnen. In den loop vaii vandaag zal Briancl een bezoek afleggen bij dr. Curtius Heftige botsingen het gevolg Herlijn, 22 Jap. i\ Dl. Hedenavond i- alhier' een debatavoud gehouden door de nètionaal-socialisibn mol 'de mjksbanier, cn dé communisten. Da debatten' hadden inder daad plualS, doch ontaardden in een heilige vechtpartij toen dc later gearriveerde rijks dagafgevaardigde Göebbels het woord zou nemen. Alle pogingen van de Vórgaderings- 1 eiclingr cn dc zaalwachters, om do orde tc bewaren, mislukten. Mcl stoeien sloeg men op elkandeP in cfi ook van dc galerij af werden stoelen naar beneden geworpen. Toen ten slotte verscheidene gewonden door den geneeskundigen dienst moesten worden weggehaald, drong de in gereedheid gehouden politie de .zaal bmneu cn ontruim de die onder gebruikmaking van den gum mistok Voor het begin van dc vergadering had dc politie reeds omvangrijko afzettingen lot stund gebracht, terwijl aan den ingang alle verdacht uitziende personen door de politie gefouilleerd werden. Daarbij werden boks beugels, knaipisioien en p loer ten dooder-s in beslag genomen, terwijl in verband hier medé acht personen werden gearresteerd. Officieel vvercl later in den avond mede gedeeld, dat in totaal ongeveer 2500 per sonen aan dc vergadering bidden deelge nomen. Tijdens «Ie vechtpartijen werd de geheclc zaalinvcntaris verwoest. In totaal wcrdefi ongeveer 100 personen gewond, waai van verscheidene personen, na - dut liun gerst een noodverband was aangelegd, ter verpleging moesten worden opgenomen;, 22 personen werden door de poiitie gearres teerd wegens het toebrengen van schade, mishandeling on verzctpleging tégen do po litic. I)e na de vergadering ontstane samen scholingen konden door dc politie zonder moeite uiteengedreven worden. Een opzienbarend wereld- verschijnsel Geneve, 22 J.an. (HM. Het internatio nale arbeidsbureau berekent het aantal werkipozen over dc geheclc wereld op 20 millipcn, waarvan alleen in Europa meer dan 11 milliocn. In Europa is dus liet aantal wcrkloozcii. vergeleken bij verleden jaar, verdubbeld. De ramingen voor het aantal werkloozen in de Vereenigdc Staten loopen uiteen tus schen de 5 en 10 milliocn. Maandag vergadert een bijzondere com missie van 't internationale arbeidsbureau aan welke verschillende memoranda over de oorzaken van dc werkloosheid voorge legd zuilen worden. Tientallen personen om het leven gekomen Moskou, '23 Jan. (V. D.) Uit Odessa, wordt officieel gemeld, dat tengevolge van den hevigen storm op dc Zwarte Zee een vracht- en passagiersschip zijn gezonken. Van dc opvarenden zijn achttien passagiers en 3G leden van de bemanning verdronken Voorts heeft ook de visschersvloot hevig van den storm te lijden gehad. Er worden niet minder dan zeventien visschersschcpcn vermist. Een aantal Russische oorlogsschepen is uilgevaren om den in nood verkeerenden schepen hulp tc verlccnen. LOCOMOTIEF VEROORZAAKT PANIEK. IN EEN BIOSCOOP. 12 personen gewond Boekarest, 22 Jan. (V.D). De Donau post rneldt: Een voorval, dat wel uiterst zeldzaam is in zijn soort, heeft in dc plaats Georowesti plaats gehad tijdens de vertoo ning van een reizende bioscoop. Toen op het doek de omtrekken van een naderende locomotief zjch steeds duidelijker af toeken den en het scheen, alsof dc machine op het publick zou inrijden, werden talrijke toe schouwers, die waarschijnlijk vooP het eerst van hun leven in de bioscoop waren, ner veus. Eén hunner riep eensklaps: „Laten wc ons rédden voor hot tc laat is" en daar door werd hef. gcheelc publiek door een paniek bevangen Dc uitgangen werden be stormd en in het gedrang werden tal van menschcn ender den voet geloopcn. Twaalf nersonen Werden gewond. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand1: 7r> 12 tc lit comma; Laagste Barometerstand: 721.0 lc Lci vick, Verwachting: Matige tot krachtige Z. tot W wind, half tot zwaar bewolkt, enkele regenbuitjes, iets kouder. Langestraat 49-51 Tel. 190 Vervaardigen en overtrekken van LAMPEKAPPEN Groote keuze draadvormen en fournituren. JfenriHejer: Icfiier het Jido^tüur Wenken In te' A' het helantf - VUipjfiercil u- v methanim» Onmisbaar voor iederen Auto-oitfenoar. raaqC llv l»tUnndtl*er. t/i;Y ValUielf_k(o LANGESTRAAT Tel. 341 PRiMA DANIES CORSET met binnenband f 2.90 rose zaint. van Haarden. Jaarsrna Haarden 20 korting. L^vcEïra. QOJiSL.283 VARKENSMARKT. TEL, 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Een goede voorraad; eerst even bij ons komen kijken. Riga ,2 3 Jan. (V. D.) Volgens een dooi' den kapitein van liet Laplandschc stoom schip „Koupo" verzonden radiogram, ligt dit schip rnet 15 andere op ongeveer 20 K.M. ten Westen van Kroonstad in het ijs. Woensdag hebben drie Russische ijsbre- kers 12 stoomschepen uit Leningrad door het pakijs naar dc open zee geleid. Dc bevrijding der nog vastliggende 1G schepen zal. naar het zich laat aanzien, nog een weck duren Het ijs wordt steeds dik ker. Aan boord van de Koupo is nog voor ongeveer 7 a 10 dagen proviand cn. kolen. Tc Leningrad worden nog 15 schepen door liet ijs opgehouden. DE DIAMANTDIEFSTAL TE ANT WERPEN. A ntwerpen, 2 3 J a n. (V.D.) Dc Ante werpsche politic is op het spoor gekomen van dc daders van den diamantendiefstai ten nadcele van den Amsterdammer S. Dc diefstal moet gepleegd zijn in hotel Century, alhier door hoogcr hotelpersoneel. Den laat- sten tijd zijn in dit hotel vele diefstallen ge pleegd en werd reeds eenig personeel ont slagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1