Fa. M. A. Ramselaar DÉ EEMLANDEQ Garage MOLENAAR JOH. DE HEER Dinsdag 27 Januari 1931 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a j 29e Jaargang No. 177 j TEL. 1210 LAVAL NOG NIET GESLAAGD TREEDT DE ARBE1DERS- REGEERING AF? INTERNATIONALE ACTIE DER ARBEIDERS BELGIE'S BEWAPENINGS PLANNEN Geschokt vertrouwen L. J. LUYCX ZOON dchier TURKSCHEREBELLENVOOR DEN RECHTER AMEPSFOORTStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 voor Amersfoort 12.10. per maand 1 0.75. per week (met gratia verrekerlog tegen ongelukken) f 0.I71/, MrnXmrTr P°" 3 3~ Aflood",'lkt OM. POSTREKENING 4/910 TELEFOON INTERG Jlï PRIJS OER AOVERTENTIEN I*-4 regelt f 1.0) met lobegrip van een bewijsnummer, 1 elke regel meet f0.25. Liefdadighelds-adverteotl&i voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, drkmaal pleatMo f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Laval vormt een nieuw Fransch ministerie. De radicaal-socia> listen niet bereid mede te wer ken. .f S Frankrijk heeft weer een ministerie, zoo lang fiet duur t. Senator Pierre Laval heeft "tenslotte een einde aan de crisis weten te maken, maar dc oplossing, die hij héefl go- vonden, beantwoordt geenszins aan zijn oorspronkelijke idealen. Hij had n.l. niets ■lievei'T gewild dan een ministerie samen tc stellen, waarvan dc parlementaire grond slag zoo stevig mogelijk was. Hij wilde bij voorkeur steunen op alle republikeinsche elementen, die naar Senaat en Kamer zijn afgevaardigd. Vandaar dat hij ook een be roep deed op de medewerking van de radi caal-socialisten, wien niet minder dan een vijftal- portefeuilles werden aangeboden. Het streven van Laval om het aanzijn te geven- aan ccn verzoeningskabinot, is ech ter te elfder ure mislukt, daar de radicaal- socialisten. die aanvankelijk toeschietelijk leken, op het laatste oogenblik voor de eer bedankten. Electorale overwegingen zullen hierbij vermoedelijk geen geringe rol heb ben gespeeld. De radicaal-socialisten wei gerden tot het kabinet toe tc treden, daar in het ministerie ook enkele groepen zou den zijn. vertegenwoordigd, die in hun oogon nog al reactionair zijn en mét wie zn niets willen hebben tc maken. Vooral goldon deze bezwaren de republikeinsch- democratischc fractie, waarvan Marin de leider is. Daar de radicaal-socialisten vrees den, dat toch enkelen hunner misschien niet aan de verleiding weerstand zouden kun nen bieden, om deel uit tc maken van 't nieuwe mmistorie-Lavai, werd uitdrukke lijk in een mei algemecnc stemmen aan vaarde resolutie bepaald, dat alle leden der fractie zich hébben te houden aan hetgeen in het. besluit is1 vervat. De radicAail-socia listen, die in strijd met de partijtuclit han delen, zouden buiten worden geworpen. Daar de republikeinsch-socialisten had den besloten hun houding afhankelijk te stellen van de beslissing dêV ra.Vtcaal- socialisten, zag Laval zich ook verstoken' van dén steun dér eerstgenoemde groep, waartoe Briand behoort, doch voor dezen werd een uitzondering gemaakt. Aan den anderen kant. voelde -Laval ut evenmin vöóï* zich de wet tc Tafcn voorschrijven door de radicaal-socialisten, die nog wel zouden willen meedoen, als de groep-Marin buileii het ministerie werd gehouden. Er zat toen voor Laval niets anders op dan te trachten een ministerie te vormen, dat gToote gelijkenis vertoont met de vorige kabinetten onder leiding van Tardieu. Zoo als <de telegrammen reeds hebben meege deeld, kostte dit. Laval niet al te veel moeite en binnen betrekkelijk korten tijd zat toen een ministerie in elkaar, dat beantwoord de aan de politieke verhoudingen in dc Ka mer, cl.w.z. uit tien aard der zaak een zwak karakter droeg, zoodat men thans in Frankrijk in politiek opzicht weer achter uit js geboerd en men weer tot denzelfden toestand is teruggekeerd, die in liet Iaat*! van 1930 bestond. Laval zelf is een knap staatsman, die zelf al benige kceren minis ter is geweest, maar wat baat dit alles, wanneer, politieke stormen liet broze scheep je maar al te gemakkelijk een prooi dei- golven kunnen doen worden? Het is dan ook te voorzien, dat Laval van zijn minis ter-presidentschap niet al tc langen tijd plezier zal beleven, daar regecringspartijen vn oppositiegroepen, wat haar numerieke sterkte betref!, elkaar niet al te veel ont- loopen. Uitgesloten is het dan ook niet, dat men tenslotte zijn toevlucht zal moeten ne men tot parlcnienhsontbinding en liet uit schrijven van nieuwe verkiezingen. Vraag vakkundige adviezen Voordat U tien auto koopt! Zorg dat U door informatie Tegenslag, verdriet ontloopt! Of nog beter: Koop Uw wagen Zonder meer bij „MOLENAAR" Zelfs de naam is een garantie Ondervangt dus elk bezwaar. SIR PERCY FRITZPATRICK f. 'i „Twee minuten stilte". Londen. 26 lam (V.D.). Tc Kaapstad is overleden de bekende Zuid-Afrikaner Sir Percy Fritzpatrick. Hij was 09 jaar oud. Sir Percy Fritzpa trick is de man geweest; die in Engeland het denkbeeld heeft gelanceerd om op Ar mistice' dag. den herdenkingsdag» van den wapenstilstand, eiken elfden November te 11 uur. dit feit te herdenken door twee mi nuten stilte. de operazanger lindlar aan een beroerte overleden. Keulen, 2 6 J a n. (V. D.) De Keulsche operazanger Franz Lindlar, die gisteravond moest optreden in Puccini's Turandot. werd tijdens de voorstelijjïg onwel, zoodat hij sléchts met moeite gedurende het eerste be drijf kon blijven doorspelen. Hij begaf zich met zijn vrouw naar huis, waar hij korten tijd later een beroerte kreeg en overleed. Een gedeelte van de groep Daladier zal misschien medewerken P a r ij s, 2 6 J a n. (V. D.) Dc Fransche ka binetscrisis is gisteren geen slap dichter bij een oplossing gekomen, hoewel liet met spanning verwachte besluit der raciaal-so- cialisteu gisteravond bekend is geworden. Hoewel in het besluit der radicaal-socialis ten niét. zooals vorige malen, speciaal stel ling wordt genomen tegen Tardieu en ook geen uitspraak wordt gedaan tegen de grocp-Mnrin, wordt erin gesproken over een uitbreiding van de Vckenwet en wordt er nadrukkelijk in verklaard, dat de partij slechts een regeering kan ondersteunen, die is samengesteld in overeenstemming met de besluiten van het partijcongres van Grc- nuble. wat prartisch echter niets anders bcteekont dan dat inet bovengenoemde groepen niet zal worden samengewerkt. Gisteravond had de kabinetsformateur Pièrre Laval nog verschillende besprekin gen met Marin, Steeg en Briand. Wanneer alle pogingen, öm een concentratie-kabinet to vorniep, falcp, zq.1 Laval trachten de.oude meerderheid van Tardieu te .horstellen en proboeren zijn kabinet een steviger grond slag te geven clan hel oude kabinet-Tardieu door dc groep Marin cr in te;betrekken. Parijs, 26 Jan. (V.D.I Laval heeft van daag zijn besprekingen ter vorming eener nieuwe rcgeering voortgezet. Achtereenvol- ens heelt hij «ie leiders van vrijwel alle Kamergrócpen en ook verscheidene Sena toren ontvangen. Uit de verklaring, die zoo wol Laval zelf als dc parlementariërs heb ben afgelegd, is gebleken, dat aan een een drachtige medewerking van de radicaal- socialisten met dc nieuwe ïogeering niet te denken valt. Anderzijds bestaat echter de Jeans, dat. een gedeelte van dc groep-Daln- dicr bereid zal zijn de regeering te steunen. Ook kan Laval op dc medewerking van de radicaal-socialistische senatoren rekenen, die aan de. dicipline van de portijgrocp on derworpen zijn. Het is derhalve niet on waarschijnlijk te achten, dat in de nieuwe regeering ecnige radicaal-socialistische per soonlijkheden vertegenwoordigd zullen zijn, gelijk dat réeds in het kabinet-Tardieu het geval is geweest. Wellicht zal de definitieve ministerlijst nog hedenavond laat bekend worden. Ook Tardieu opgenomen? Een later telegram meldt: Nadat de radicalen vanavond Laval me degedeeld hadden, «lat hun partij niet met bom kon samenwerken ontving Laval den afgevaardigde Deligne van do radicale link sche partij, die hem in kennis slelclo van een motie zijner partij, waarin hij uitgonoo digd wordt, ondanks bet besluit van dc ra dicalen, zijn pogingen tol vorming van een kabinet voort te zetten. Om hall" 10 ontbood Laval de afgevaardigden en senatoren bij zich, die hij in zijn kabinet denkt op tc nemen. Onder de. eersten, die bij hein kwa men, bevonden zich Tardieu en Maginot. Laval is geslaagd. Laval is er in Jen loop van don nacht in geslaagd een kabinet te formeerèn. Te gen 1 uur werd de volgende ïninisieilijst bekéhd gemaakt: premier van biniVenlandéelse zaken, La va-I; Justitie en vice-president. BérarU. Bul- tënlaiKteche zaken, Briand: Oorlog, Magi not; Marine, Charles Üurnont; Luchtvaart. Du Mesnil; Financiën. Flandin; Begroo ting, Pietri; Handel, RolÜn; Handeteihari- ne, dc Cliapedolaine; Landbouw, Tar dieu Geruchten over ontbinding van het Lagerhuis Londen, 24 Jan. (V. D.) In dc Engel- sche pers'en in regeeringskringen doen geruchten dc ronde, dat de regeering voor nemens zou zijn, wanneer Woensdagavond- a.s. de nieuwe vakvercenigingswet in twecr de lezing verworpen zou worden, het lager huis te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit to schrijven. Dc arbeiderspartij beschikt over een meer derheid van 26 stemmen over de conser vatieve partij. Officieel hebben de liberalen besloten zich van stemming te onthouden, doch men verwacht algemeen, dat een aan tal liberalen, vermoedelijk tusschen de 10 en 15, eveneens tegen do regeering zal stem men. Anderzijds bestaat de kans, dat een aantal liberalen, ondanks bet door I.Ioyd George uitgegeven parool van stem onthou ding, vóór het regeeringsvoorstel stemt. Dc regeering maakt zich dan ook geen illusies over het resultaat en neemt in e!k geval reeds thans als vast aan, dat een evenfuccle overwinning slechts zou geschieden met ,een uiterst geringe meerderheid. LANGESTRAAT Tel. 341 PRIMA DAMES CORSET met binnenband f 2.90 pose zalm. DRIE MIJNWERKERS GEDOOD. Londen, 26 Jan. (V. Dj In een kolen mijn le Wirexhé,'m stortte gisteren in een schacht een deel van dc zoldering in. Drie mijnwerkers, die op dat gedeelte aan het werk waren, werden duor het neervallende gesteente bedolven en gedood belangrijke platinavoorraden ontdekt. N e w-Y o r k, 2 6 J a n. (V. D.) Uit Santiago de Chili wordt gemeld, dat men op het eiland Chiloe één der rijkste platinavoor raden der wereld heeft gevonden. Het ge vonden gesteente bevat een zeer hoog per centage platina. __.d2 «É*-' l'oor de ontwapening en tegen 7 fascisme Zurich, 2i Januari (H.N.) Het bestuur van het internationale vakverecnigingsver- boiid heeft gisteren in zijn vergadering te Zürioh verschillen:1e besluiten genomen. Na een uitvoerig debat werd overeengeko men gemeenschappelijk mét dc socialis tische arbeidersïnternationale stappen 1e doen, om invloed i© oefenen op dc besluiten der aanstaande ontwapeningsconferentie van den volkenbond. Verder werd besloten in Italië de bewe ging tegen liet faiscismc Te organiscercn. Voorts werd over de vakvereenigingsbew e- ging in Zuid-Amerika gesproken, waarbij men tot de opvatting kwam, dat in de Zuid-Amerikaanschc staten een veld van grootere werkzaamheid voor de internatio nale vakverccnigingsbewcging voorhanden is. De eerstvolgende bestuursvergadering zal einde April te Madrid worden gehouden. EEN NIEUWE NARCOSE-METHODE. Twee slachtoffers. Essen, 2 6 Jan. (II. N.) In hot katho licko ziekenhuis te Essen-Lcrden zijn twee patiënten gestorven, die een operatic zou den ondergaan. Zij stierven, toen zij vol gens 'een nieuwe methode van narcose be wusteloos zouden worden gemaakt. Het be stuur van het ziekenhuis deed van dc ge vallen aangifte bij lier gemeentebestuur, dat een nader onderzoek gelastte. De jus titie heeft daarop voor lieden een lijkschou wing gelast. Deze gevallen hebben a col op zien gebaard, zoodpt de uitslag van dc lijk schouwing met grootc belangstelling wordt tegemoet gezien. POSTAUTO BIJ BERLIJN VAN EEN HELLING GESTORT. E bers w a l cl e, 26 Jan. (V. D.) Gister avond stortte bij Eberswaide een postauto van een 1.75 diepe helling langs den weg naar beneden. Van de dertig inzittenden werden door flasspl inters en door den schok ior personen zwaar en vijl' licht gc wond. De chauffeur verklaart, dat de stuur inrichting van zijn wagen plotseling wei gèrdc, doch het onderzoek heeft uitgewe zen, dat dc stuurinrichting in orde was. Reeds 120 meter voor dc plaats, waar het ongeval plaats vond, was de wagen naar links afgeweken. EEN DRAMA TE AKEN. Aken, 26 Jan. (II. X.) Zaterdagnacht heeft de'koopman Max Martin, een oorlogs invalide, eerst zijn vrouw en drie kinderen in den ouderdom van zes tot tien jaar en daarna zich zelf door revolverschoten van het leven beroofd. Vrees voor een operatie, die hij moest ondergaan, moet do aanlei ding voor deze 'wanhoopsdaad zijn. GEDEELTELIJKE OPHEFFING VAN DEN STAAT VAN BELEG IN SPANJE. Parijs, 26 Jan. (II.N.) De Spaansche rni nisterraad heeft Zaterdagavond besloten den staat van beleg \oor geheel Spanje op te heffen met uitzondering van Madrid on Huesca, in welke plaats nog het proces voor den krijgsraad tegen de deelnemers aan de jongste revolutionaire beweging wordt gevoerd. NIEUW EGYPTISCH KONINGSFRAF ONTDEKT. Evenaart het graf van Toet-ank Amen. Londen, 26 Jan. (V. D.) Uit Caïro wordt gemeld, dat prof. Sclim Hassan in.de nabijheid van Themis een oud Egyptisch koningsgraf heeft ontdekt met schatten, die het graf van Toct-ank-Amen evenaren of misschien zelfs wel overtreffen- Het graf, dat dateert van ongeveer 5000 jaar vóór Christus, bestaat uit twee gewelven, die ge heel ongeschonden zijn. De mummie rust in het eerste gewelf op een prachtige sarco- phaag en draagt een gouden kroon met kostbare juweelen. Dc twecdo ruimte is gevuld met siera den, prachtige cdelstccnen, gouden en al basten voorwerpen, zooals men nog zelden beeft gevonden. Het graf zou het graf van :len priester-koning Tarso Ankh Zijn. Prof. Hassan is vermoedelijk de eerste Egypte naar, die. zelfstandig het opgravingswerk in zijn eigen land heeft ter hand genomen. Tegenspraak tusschen Minister Hymans en zijn collega van defensie De Maasbode schrijft: Terwijl de grootc mogendheden te Gcnève op de meest plechtige wijze hun vrédcslief- de uitspreken alsmede hun overtuiging, dal de vréde in geen enkel opzicht gevaar lóópt; terwijl de Belgische minister Hymans op de" grootc bctcekenis dezer verklaring wijst, kondigt zijn collega De Broqueville op het zelfde oogenblik te Brussel een aanvrage aan van twee milliard voor „defensie". Nu zijn wij gaarne bereid rekening'tc houden niet de bijzondere geografische po sitie van' België, "die "in den loop der eeuwen reeds herhaaldelijk haar gevaarlijke zijde heeft «loon gevoelen. Ook nemen wij gaarne in aanmerking, dat het aan sommigen bijzondere moeite kos! om tegenover „Bclgi«i" hun algeheclc ob itcit civ onpartijdigheid te bowaren. Maar toch begrijpen wij, dat. cr een gevoel van teleurstelling gaat door de harten van 2eer velen. Hebben wij dan niets gewonnen'? Is het inzicht dan nog steeds niet door gedrongen, dat opvoering van de bewape ning meteen beteekent opvoering van de oorlogskans? Wat in hetgeen België voorheeft liet aller pijnlijkst aandoet, dat is bet klinkend wan trouwen, dat bet met zijn oorlogstoerusting uitspreekt in alles, dat, naar wij meenden, tocli cenigcn meerderen waarborg \ooi vrede gaf. Locarno of Kclloggpact, Volkenbond of Vredcsresolutie, 'België vertrouwt er zich niet aan toe: een muur van beton en pant ser is en blijft de ecnigc veilige scliutse. Ook tegenover een vijand, dien... men zoo goed mogelijk beeft ontwapend. M ant De Broqueville wijst cr wel op, dat België in 1911 machteloos stond tegenover de aanvalswapenen van Duitschland, maar Inj vergeet er bij te zeggen, dat Duitschland toen vertegenwoordigde de machtigste en meest verfijnde oorlogsmachine, die dc we reld ooit had aanschouwd, en dat thans dat zelfde land op dit gebied veruit de. minste is onder dc grootc Europecschë broeders. En wij mogen toch wel veronderstellen, dat de bedoelingen der Belgische bewape ning louter defensief zijn en'dus alleen tegen Duitschland kan gericht zijn. Of denken onze Zuiderbroeders bij deze bewapening ook aan Nederland, dat... in ontwapening België zoo ver vooruit, is? Worden deze voorstellen aangenomen, dan zou dit. een zware slag zijn voor het vertrou wen, dat men bij liet streven naar inter nationale ontwapening vooral in de kleine staten meent tc kunnen stellen. Minister Hymans wees nop, juist naar aanleiding \an dc vredesresolutie der groote mogendheden, op de belangrijke taak, die de kleine staten op dit gebied hebben tc ver vullen. Al hebben zij slechts een zedelijke macht, aldus de minister, deze wordt steeds groo- ter, en de kleine staten worden -zich van deze zedelijke macht steeds meer en meer bewust. En terzelfder tijd spreekt zijn collega in Brussel op dc meest krasse wijze, zij het dan indirect, zijn volslagen wantrouwen uit in elke zedelijke macht en proclameert de brute materieèle macht als de ecnige solide basis voor zelfbehoud. Of moeten wij in hetgeen de Belgische re geering thans voorstelt niet de wilsuiting, niet de innerlijke overtuiging zien van een kleine maar vrije natie, maar van een klein volk, dat vast zit in den greep van een sterkere macht? Dan bestaat er nog te grooter reden, om dezen aanslag op het vertrouwen her volke ren in dc hoogere gevoelens der mcnschheid zoo beslist mogelijk af te weren. weerbericht 11 oogs t e Barometerstand 771.3 te Toulouse. Laagste Barometerstand: 750.3 te Vestmanocr. Verwachting: Zwakke tot matige, later toenemende, W. tot Z. wind, toenemende bewolking, later waarschijnlijk regen, lichte vorst des nachts, later zach ter. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureeren, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. Jfenri ,/ferjer: Wenken in hpt beiontf \nnr|j deren m».*hdniw» Onmisbaar voor iedrron Auto-eigenaar. 'rosfft Uw b+aUiand»la*r. Uitf ValUh/f *Co'Jmrrwfo+rl Doodstraf geëischt tegen 39 hunner Uit Constantinopel wordt d.d. 25 Jan. aan de Courant gemeld: De officier van justitie heeft dc doodstraf geëischt legen 39 van de 105 personen, die in verband met de onge regeldheden ie Mencmen in December jl. wegens het smeden van ccn samenzwering legen de rcgeering werden gearresteerd. Tot deze 39 behooron dc sjeiks Esad en Ibrahim. De meerderheid der beschuldig den verklaarde geen politieke bedoeling tegen dc rcgeering te hebben bchad. Hun werd echter niet vergund den bijstand van rechtsgeleerde verdedigers in te roepen. De krijgsraad zal morgen een uitspraak doen. Voorts zullen verscheiden journalisten uit Smyrna terechtstaan onder beschuldiging onjuiste berichten inzake doze, ongeregeld heden le hebben geplubliccerd. Ten slotte zal dé commandant der gendarmerie te Mcnemen worden gohooonl. die, evenals twintig soldaten, er van wordt beschuldigd de orders «.lor regeering niet ten uitvoer ie hebben gebracht. AUTO RIJDT IN EEN GROEP REICHSBANNER-LEDEN. Delmenhorst, 26 Jan. (V.D.) Op den Breraerstraatweg reed Zondagavond een auto uit Delmenhonst op een groepje Reichsbannerleden in, dat zich op weg naar Bremen bevond. Vier personen wer den zwaar gewond" HET TEXTIELGESCHIL IN ENGELAND. Verscherping van 't conflict. Londen, 21 Januari (V.D.) Bij de stem ming in de Engelscho textiel-industrie wer den er 90.770 stemmen tégen en 45.990 stem men vóór hervatting der onderhandelingen uitgebracht. Met stakingsconflict wordt hierdoor opnieuw verscherpt. HALF MADRID LIGT ZIEK AAN DE GRIEP. M a «I r i d, 25 Jan. Volgens mcdcdeclingen der artsen lijdt te Madrid thans ongeveer 50 der bevolking, d.z. circa 350.000 perso nen, aan griep. De ziekte draagt over het algemeen geen ernstig karakter cn het schijnt, dat de epidemie thans haar hoogte punt heeft bereikt. (CouranO BLOEDIGE BETOOGING VAN COMMUNISTEN. Sten dal, 25 Tan. (V.D.) Hsden hielden communisten te Bismarck con demonstratie, in den loop waarvan ecnige niets bevroeden de voorbijgangers rake klappen opliepen. Verder werd een café bestormd, waarbij acht personen gewond werden, van wia ze ven zwaar. De inventaris v.erd verwoest. In totaal werden 15 personen gewond, waar van slechts vijf cr met lichte verwondingen afkwamen. VARKENSMARKT. TEL. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL De garantie van ons huis is voor U Gen absolute waarborg.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1