GARAGE MOLENAAR OPRUIMING JOH. DE HEER DEEÊMIANDER Woensdag 28 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 178 AANSLAG OP EEN CONSUL- GENERAAL DE PACIFICEERINGS-ACTIE IN DE OEKRAÏNE fortmann en hehenkamp ERNSTIGE SCHEEPSRAMP BIJ ALICANTE NU GANDHI DE VRIJHEID HERKREEG L. J. LUYCX ZOON Achter POLITIEKE VECHTPARTIJ P.Nierop AMERSFOOR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (mei gratia vertekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.03. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG JIJ PRIJS DER AOVERTENTIEN v" os met mbegrip eco bewijsnummer. -im ejjie mccf fo.25. Llefdadlgheldvadvertentlto voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentién „KEITJES" bij vooruitbetaling I—S r eye la 30 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaauen f I.—Bewijsnummer extra f 0.05 Nogmaals het kabinet-Laval. Hoe het is samengesteld. Wat de samenstelling van het nieuwe Fransche kabinet betreft, kan worden ge sproken van oen e énigs zins „verwaterde" topic der beide ministeries, die Tardieu vroeger hooft gevormd. Om persoonlijke en politieke opportuniteilsrcdcnen heeft Laval bij de bezetting der verschillende posten niet alleen heslpten tot allerlei hergroe- pcoringen. maar ook moeien afzien van de medewerking der politici, die dooi hun toe treden tot. het kabinet Steeg de oude meer derheid in den rug hadden aangevallen Zoo heeft Laval juist die politici moeten uitsluiten, die zooals Chéron, Germain Martin en Leygues ondanks het belmo ren tot de groepen van hel rechtschc cen trum golden als overtuigde republikeinen en juist in dcZc hoedanigheid een brug naar links hadden kunnen vormen. Tardieu zelf hoeft in liet nieuwe ministe rie genoegen moeten nemen met de; zeer bescheiden portefeuille van landbouw, Ier- wijl Paul Reynaud \an financiën naar ko lonicn moest overgaan. Dumcsnil, dien de radicaal -socialisten indertijd buiten de deur hebben gezet, omdat liij word opgenomen m het tweede kabinet—Tardieu, heeft ma rine vaarwel gezegd en in dc plaats daar van luchtvaart gekregen. Daarentegen heeft Magihot, op wien in eigen kringen den laatsten tijd nog al kritiek is geoefend, omdat hij nadrukkelijk opkwam voor ont wapening en volkeren verzoening als de beste waarborgen voor Frankrijks veilig heid, opnieuw de portefeuille van oorlog verworven. Reeds van het begin af aan stond het vast, dat Briand weer als 'minister van buiten- landsclie zaken deel van het. nieuwe minis terie uit zal maken. Zijn gezag is tegen woordig zoozeer onbetwist, dal zelfs een leclitschè- regeering het niet meer zonder zijn actieve medewerking kan stellen en ook de felste nationalisten genoegen moe ten nemen met zijn tegenwoordigheid op de Quai cl' Orsay, die een waarborg is, dat eok in den vervolge zal worden aangestuurd op internationale onfspanning tfn op toe nadering tot Duitschland. Ken merkwaardigheid van T.aval's kabi net is, dat een zuherc Sencgaleeschè neger daarin-is opgenomen, rr.l de afgevaardigde Diagne, dié onderstaatssecretaris van koTo niën is gewórden. Dit is wel een klinkend bewijs vook de emancipatie van het zwarte ras." In partijpolitiek opzicht ligt de spil der nieuwe regcering .weer bij het centrum. De radicale linkschen (grocp-Loucheun is daar in met vier ministers en ccn onderstaats secretaris, de groep Franklin-Bouillon met drie onderstaatssecretarissen, dc links republikeinen (grbep-Tardieu) met. vier mi nisters en drie onderstaatssecretarissen, de democratische actie (groep-Maginot) met twee ministers vertegenwoordigd. Verschillende leden van het nieuwe ka binet, onder meer de minister-president, behooren tot.-gocn enkele fractie. Andere, zooals de beide" bij de 'democratische link schen ingeschreven senatoren Roustan en Dumont, onderhouden sinds lang slechts zeer vage relaties met hun groepen. Briand is vvel-is-waar officieel lid der republikein- :-che socialisten, maar in werkelijkheid is hij ver boven de partijen uitgegroeid. De groep-Marin heeft maar één minister portefeuille en één onderstaatssecretariaat verkregen, maar daarentegen is uiterst i echts door den senator Léon Berard, ccn po liticus van buitengewone beschaving en begaafdheid, maar van zeer reactionairen huize, qualitatief schitterend vertegenwoor digd. Hun beteekenis wordt nog verhoogd door twee leden der clcrfcale volkspartij, den minister Champelier de Ribes en den onderstaatssecretaris Frev. die tot aan het inde van den oorlog als correspondent van een groote Duitsclic krant in Straatsburg werkzaam was. Naar dé Parijschc correspondent der Voss. Zig. meedeelt, zal het kabinefc-Laval in de kamer beschikken over alle groepen, die tot de laatste Turdieu-mecrderheid behoor den, in het geheel dus over 320 stemmen. Dit beteekent, dat zijn voortbestaan vermoe delijk dc eerstkomende maanden is verze kerd. Het valt echter te betwijfelen, of het zich zal kunnen handhaven tot het einde der wetgevende periode; in den zomer kan dc meerderheid plotseling slinken, want in verband met dc a.s. verkiezingen zal ver moedelijk menig lid van 'l linksche centrum er zich rekenschap van geven, dat dc.hand having van zijn mandaat kan afhangen van de partijen, die links van hem staan en die bij dc herstemming gew aardccrden bij stand kunnen bieden. VARKENSMARKT. TEL. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Koopt bij ccn vertrouwd adres. Uw „wagen" staat Reisvaardig klaar, In de garage „MOLENAAR" TELEFOON 1210. Door een oud-slrijder. die om schadeloosstelling kwam vragen Moeilijke arrestatie Zurich, 27 Jan. (V.D.). Hedenmorgen werd in het gebouw van het Italiaansche consulaat-generaal to Zurich een aanslag op den consul-generaal Bianchi gedaan Een onbekende schoot den consul-generaal in dc horst In ernstigen toestand moest hij naar het ziekenhuis worden overgebracht. Vermoedelijk heeft men te doen met een wraakneming van een anti-fascist. wien vernieuwing van zijn paspoort geweigerd was. Bij geruchte wordt vernomen, dat na den aanslag op den consul-generaal zich op het Itaiiaansche consulaat e«?n hevige scene af speelde, waarbij do dader zich heftig ver wperde én ook .de Italiaansche. vice-consul verwondingen heeft opgeloopen. Tenslotte kon de dader "overweldigd worden en ter be schikking van de politic wor-Jeh gesteld. Bij onderzoek bleek, dat de. dader de ii: 1S98 nabij Triest geboren, metselaar Rino Bassi is. Hij had den wereldoorlog aan de zijde voti Oostenrijk 'medegemaakt, een on geneeslijke ziekte opgeloopen en zich her haaldelijk. bij Let consulaat vervoegd ;orn een schadeloosstelling. Loen j)ém werd me degedeeld, dat hein die niet kón worden ver leend. aangezien zijn zjekio niets iin/.L den oorlog te maken had, verlangde hij een on dersteuning van }uQ -Francs. Toen do con sul-generaal hem het afwijzend antwoord van zijn regeering voorlas, ontstak Bas-»)' in woede, trok een revolver en vuurde dien af. Het eerste schot drong den consul-gene raal in de buik en het tweede ging hem door een der handen en vervolgens in de longen. Bassi trachtte te vluchten, doch kon op straat met behulp van voorbijgangers wor den vastgehouden, nadat hij eerst nog twee consulaire ambtenaren had neergeslagen. De consul-generaal werd in het ziekenhuis ge opereerd Zijn toestand is zorgwekkend De minister loochent de buitensporigheden Warschau, 27 Jan. (V.D.). Gedurende de discussies over de thans verworpen voor stellen der Oekrainsche afgevaardigden in zake.Ie „pacificocringsaclic" in Oost-Galicie voerde dc Poolsche minister van binnen- landsche zaken in de Sejm het woord. Van represaille-maatregelen tegen de Oekrain sche bevolking was geen sprake. Onder ge lach verklaarde de minister, dal een politie agent, die gedurende dc pacificatie een gou den hot loge had gestolen, reeds was gestraft Dc foto's, die de Oekrainers hebben gepubli ceerd, noemde hij groolendecls vervalschin- gen. Dc toestand in Oost-Galicié was thans veel beier dan voor dc pacificatie. Alle voor stellen der Oekrainers iot liet slaken der gerechtelijke vervolgingen en liet in vrij- heidstellcn der gevangen gehouden Oekrai ners werden verworpen met de stemmen van het regecringsb'lok legen Dij liet he kend worden van den uitslag der stemming over Brest-Litowsk en dc Oekrainsche voor stellen ontstond rumoer in de banken dei- oppositie. Toen daarop één der socialistische afgevaardigden door den voorzitter werd uitgesloten, verliet als protest dc gehccle fractie dc zaai. GRIEP IN ATHENE. A I li e n e, 27 Jan. (1I.N Ton gevolge van het heérschen van dc griep zijn Ie Athene alle scholen, bioscoopcn en theaters voor den lijd van 10 dagen gesloten. GEHEIMZINNIGE MOL.tD OP EEN DIENSTMEISJE. Honderd detectives zoeken den dader. Uit Londen wordt d.d. 2ü Jan. aan de Tel. gemeld: Slechts zelden hoeft een misdaad in Lon den zooveel, opschudding verwekt als de langestraat 63 - tel. 88 dressoirs en buffetten in prijzen van f 32.- tot f 175.-. moord op ccn lS-jnrig dienstmeisje, wier lijk Vrijdagmorgen op DJackhcath werd ge vonden. Meer dun honderd detectives hou den zich onder leiding van superintendent Cooper, oen van de „big five" van Scotland Yard met dezen geheimzinnigen moord be zig. Dc jacht op den moordenaar, die on afgebroken dag en nacht wordt voortgezet schijnt reeds resultaten te hebben opgele verd. Zij ^rdenkt een man, die reeds vroe ger met de politie in aanraking is geweest en een gevaarlijke krankzinnige is. Hij is kenbaar aan een scheevc onderlip en Is Donderdagavond in gezelschap van een meisje gezien, op korten afstand van de plaats, waar het lijk werd gevonden. He denmiddag kreeg do politie .bcriclH dat de „man met dc scheve onderlij}" Zaterdag was gesignaleerd op het- eilan'dje Shippcy, in de monding van tie Theems, Politie agenten bewaken thans de eenige brug, die dit eilandje me; het. vasteland verbindt. Elf dooden r/'er zwaar gewonden. Madrid, 26 Jan (V.D). In d? nabijheid van Al ironie -is. c>-h S;.iansch stoomschip op ccir i'crls geioopon. Aan boord ontstond kort daarop eerf evplosh*. weike zes slacht offprs eischic. Bij hot-reddingswerk* werden zes matrozen van ren t?r assistentie uitge varen schip zwaar gewond. Parijs, 27 Jan. (V I).) Omtrent de scheepsramp in de nabijheid van Alicante wordt uit Madrid nader gemeld, dat het be trokken schip een Spaansch stoomschip was, met een lading carbid op weg van Barcelona naar San Sebastian. Onderweg kreeg het schip een lek. Op zijn S. O. S.- signalcn kwamen twee andere Spaansche schepen te hulp, die het schip op sleeptouw namen cn het op het strand zetten. Hier werd de lading overgeladen en toen de duisternis viel, ging men hiermee verder bij fakkellicht. Waarschijnlijk tengevolge van onvoorzichtigheid is een vonk van een der fakkels in de carbid-lading terecht geko men, waarop ccn vrecsehjke ontploffing volgde. In een oogwenk stond het schip in lichter laaie. Het vuur breidde zich snel uit en tastte ook de beide in de onmiddellijke nabijheid liggende, ter assistentie gekomen schepen, aan, die reeds ccn groot deel van de lading hadden overgenomen. Ook hier ontstond een ontploffing cn nog voor dat de meeste leden der bemanning zich in veilig heid hadden kunnen brengen, w-aren, van de drie schepen nog slechts uitgebrande wrakken over. In totaal werden bij deze lamp elf rnan gedood, terwijl vier leden dér bemanningen zware verwondingen opliepen. HONGARIJE UIT DEN VOLKENBOND? Berlijn, 27 Jan. (V. Üc Berlijnsche avondbladen melden, dat Graaf Apponyi in het Hongaarsche Huis .van Afgevaardigden met betrekking tot het ontwerp van dc Gc- ncefsche Commissie tot vermindering der bewapening, verklaard, heeft, dat, aange zien Hongarije noch in de voorbereidende commissie, noch in den Yolkcnbondsraad een zetel heeft het parlement de juiste plaats ia om tegen het ontwerp te protcs- teéren en cvéntüeele uittreding uit den Volkenbond le overwegen. EEN BEKEND ZWEEDSCH VLIEGER VERONGELUKT. Stockholm, 27 Jan. (II.N.). De Zwced- sche vliegeroffie'.cr Lundborg, die indertijd Xobile heeft gered, is vandaag met zijn vliegtuig neergestort en aan dc bekomen verwondingen overleden., liet vliegtuig stqrtte lieer, toen het zich op een hoogte van 43 meter bevond. DE BURGEMEESTER VAN CALCUTTA OPNIEUW GEARRESTEERD Londen, 26 Jan. (V.D). Dc burgemees ter van Calcutta, Chandra Bose, die Zater dag na acht dagen gevangenisstraf te heb ben ondergaan, op vrije voeten werd ge steld, is heden weer gearresteerd, toen hij aan het hoofd van een processie ter vie ring van den onafhankelijkheidsdag door de straten trok. Zal de actie der burgerlijke ons gehoorzaamheid niet ges staakt worden? Londen, 27 Jan. (V. D.) Uit Bombay wordt gemeld, dat Gandhi gisteravond tc 11 uur in alle stilte uit de gèvangcnis van Ycravda vertrok in gezelschap van dc voor malige voorzitster van het Al.-Indisch con gres. Mevrouw Naidoe. Per auto ging hel naar één der nabij ge legen stations, waar dc sneltrein naar Bom bay stopte, w aai mee Gandhi naar Bombay terugkeerde. De vreugde in nationalistische kringen in Indic over do vrijlating van den Mahatma en de andere leiders is groot. Dc oorlogsraad van het congres heeft.ver schillende feestelijkheden georganiseerd en reeds vonden verschillende optochten plaats en vaandelbegruclingcn, waarbij de politic niet mccY ingreep. Londen, 27 Jan. (II. N.) Gandhi droeg zijn gewone kleeding, n.l. een lendendoek, terwijl hij ook een zelf geweveji deken bij zich had om zich legen dc koude van den nacht te beschermen. Zijn bagage bestond uit boeken en de omvangrijke corresponden tie, die hij tijdens zijn verblijf in de gevan genis heeft ontvangen. lCcn Kngelsch jour nalist vroeg 'hem naar zijn plannen, doch Gandhi antwoordde daarop slechts kort. Hij verklaarde, «lat hij den toestand nauwkeu rig wil nagaan en ook bereid is dc verkla ring van Macdonald nauwkeurig tc bestu- dec'rcn. Op het oogenblik kon hij over deze verklaring nog niets zeggen. Op de vraag, of hij zich gelukkig gevoelde, dat hij zich weer in vrijhei I bevond, antwoordde Gan dhi, dat hij dit wérkelijk niet kon zeggen. Londen. 27 Jan. (HN.) *Uit Bombay w-ordt gemeld, dut uit de verklaringen, wel ke Gandhi tegenover de pers heeft afge legd, op te maken valt, dat dc campagne der. burgerlijke ongehoorzaamheid voorloo- pig niet zal worden gestaakt. Gandhi ver klaarde Hat de Indische nationalist!n geen afstand kunnen doen van het recht om zout te winnen," zelfs indien zij zouden hesluiten piede te werken aan de ontworpen nieuwe constitutie voor India.Dok kunnen zij geen afstand doen Van het recht om stakingspös- fen uit te Zetten voor zaken, waar buiten landsche goederen worden verkocht of al cohol wordt geschonken. Ten slotte wees Gandhi er op, dat de thans verleende am ncstic slechts volledig zal zijn, indiep alle politieke gevangenen, die veroordeeld zijn wegens ongehoorzaamheid aan de Engel schc wet. weer op vrije voeten zijn gesteld Gandhi begeeft zich naar Allahabad om een bezoek le brengen aan den vroegeren president van de wetgevende vergadering Patel, die daar ernstig ziek ligt. L o n d c n', 27 J a n. (V.D.) Bij een protest betooging tegen dc gevangenneming van. verscheidene nationalistische leiders in Ba gusarai in den staat Orissa in Britsch-Indie is hét tot onlusten gekomen. Vijf personen werden door schoten van de politic gedood; twaalf personen werden gewond. Drie poli tieofficieren cn zes politicagenten bekwa men eveneens letsel. Londen, 27 Jan. (II.N.) Tc Bombay is het vandaag tot ernstige botsingen gekomen op de Esplanade, waar een groote menigte was samengestroomd om Gandhi te hooren spreken. liet bed rang was zoo groot, dat de weg naar dc tribune, vanwaar Gandhi zou spreken, geheel versperd was, zoodat hij van zijn plan om een toespraak tc houden moest afzien. Bij de botsingen werden tal van personen gewond, 31 zoo ernstig, dat zij in de ziekenhuizen opgenomen moesten worden. Eén vrouw is daar aan haar be komen verwondingen overleden. Gandhi is vanavond in gezelschap van verscheidene leiders der nationale beweging naar Alla habad vertrokken. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7711) te Lacoruna. laagste Barometerstand: 718.7 te Shields, Verwachting: Matige 4ot. krachtige Z. "NV. lot \Y. wind, betrokken of zwaar bewolkt, tijdelijk op klarend, later opnieuw re gen, aanvankelijk zachter. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureeren, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. Ifenri/Ileyer: Wënkon In hp< brloné lannjdnrm mm V medunio» Onmisbaar voor iederen Auto-oitfenaar. 'rcaqt Uw boekhandelaar. UilgValkhoff iCo-4marafot)rt MOORD OP ZIJN VADER? G o y a t z, 26 Jan. (V.D). Gisteravond werd de gepensionneerde spoorwegconducteur Gottfried Beblcr in zijn woning neerge schoten Hij bevond zich alleen thuis cn werd door zijn vrouw gevonden, tegen cle kachel leunende. Dc levensgeesten bleken reeds tc zijn geweken. Zijn dood vas door een geweerkogel veroorzaakt, die den hals slagader had doorboord en in het lichaam was blijven steken. Het parket heeft den zoon laten arresteeren, als verdacht den moord te hebben begaan. Het schot bleek te zijn gelost uit een geweer, model 98, zoo als zich een in het huis bevond. Reeds ge- ruimen tijd bestaat er een veete tusschen den vader en den 24-jarigcn zoon. ERNSTIGE BRAND TE CALAIS. Ongeveer twee mlllioen francs schade. Calais, 2G Jan. (V.D). Een hevige brand heeft een fabriek in do Rue des Quatre Coins totaal vernield. Dc pogingen van de brandweer om den brand te blussehen. bleven zouder resultaat. De bewoners van de vier aangrenzende hui zen*moesten hun woningen verlaten. Per soonlijke ongelukken kwamen niet voor De schade wordt op ongeveer twee inilliocn francs geschat.- -l[ Een zeer bloedig verloop. Hamburg, 27 Jan. (V.D.) Te Gecsthacht is liet gisteravond voor het begin van een nationaal socialistische vergadering tot bloedige botsingen gekomen tusschen nazi's eenerzijds cn communisten en politie an derzijds, waarbij twee personen werden ge dood cn vcrschcidcnen zwaar gewond. Door de politie to Hamburg Wórdt daaromtrent het volgende medegedeeld: Maandagavond zou tc Gecsthacht in het lokaal van Petersen een nationaahsocia-lis- tischc vergadering worden gehouden. Er bevonden zich ongeveer tweehonderd per sonen, die de vergadering wilden bijwonen. Tegen acht uur kreeg dé politie te Berge- i dorf bericht, dat ongeveer honderd commu nisten op weg naai*'Gecsthacht waren. On middellijk begaven zich alle beschikbare' politiekracht van Bergedorf naar Goest- hacht, waar het tot zeer ernstige gevechten kwam. De communisten trachtten het ver gaderlokaal binnen' te dringen en wierpen, toen do politie hun zulks wilde beletten met sfteenen naar de politie, terwijl er van een vrachtauto af ook op de politie gescho ten werd. Eén hunner kreeg een schot in het been, een andere een schot in het on derlijf. Bovendien werd een politieagent door slagen zwaar gewond. Do politie bc-« antwoordde het vuur, waardoor do 23-ja rige Bernhard Geick uit Hamburg en do 18-jarige Alphons Benthin "uit Bramfeld werden gedood. De gewonden moesten naar het zieken huis worden overgebracht. Inmiddels had den zich ook dc nationaal-socialisten in den strijd gemengd. De wanden van het vergaderlokaal toonden 32 kogelgaten. Met behulp van politie uit Hamburg kon ten slotte de rust worden hersteld. Er werden negentien personen gearresteerd, bijna al* len afkomstig uit Altona. EEN LAND VLIEGTUIG OP ZEE. Londen, 26 Jan. (V.D). Op zee nabij Fe- lixtown heeft een Engclschc militaire vlie ger hedqn een interessante poging onderno men om door middel van met lucht gevulde zakken oen land vliegtuig, dat op het water moet dalen, te redden. De machine was aan de vleugels voorzien van. „zwemzakken'V die door den piloot, van zijn cockpit uit, met samengeperste lucht waren gevuld, ter- wijl hij don motor afzette cn de lading naar* buiten wierp. Dc proefneming verliep aan vankelijk zeer twijfelachtig. De machine verdween volkomen onder water, doch ver scheen, dank zij de luchtzakken, spoedig weer aan de oppervlakte. De bestuurder kon, doorweekt van het zeewater, uit zijn toestel worden bevrijd. van Haarden. Jaarsma Haarden 20 korting. iMiOEsam. 90JtL.280

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1