Fa. M. A. Ramselaar ABONNEMENTSPRIJS P" 3 «oor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per DÉ EEMLANDÊU PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—1 regel: f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, Donderdag 29 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 179 NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD Boltefilaodscti Oarage MOLENAAR TEL. 1210 JOH. DE HEES? PIANO- EN ORGELHANDEL OPNIEUW SLACHTOFFERS VAN LAWINES POINCARE'S TOESTAND WEER ERNSTIG? TUGENBERG VOERT WEER HET WOORD Tegen 't samengaan van centrum en soc.-dem. EEN FAMILIEDRAMA TE KONINGSBERGEN L. J. LUYCX ZOON itrfiipr fieïJu BORMS GEWEIGERD ALS PETER AMERSFOORTSCH DAGBLAD weck (mei gratie verzekering legen ongelukken) f 0.17'/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. FOJTREKENING 47910 TELEfOON 1NTERG 313 1 elke regel meer f0.25. Llefdadighclds advertentièn voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Er terluiclilc, 'lat er Dinsdagavond be langwekkende dingen' /ouden komen in den Gemeenteraad, zöödat we er maar niet op moesten' rekenen vroeg huisloe te kun nen gaan t Is mogelijk «lat er werkelijk iels heel belangwekkends was. maar dan is dat bewaard voor de geheime zitting, welke na afloop van de openbare' vergadering werd gchoud n, zoodat de buitenstaander er niets van te hooien kreeg. Wel Jammer, maar als troost mocht dienen, dat we al neer voor negen uur op straat stonden. Bij de ingekomen stukken was o.n. be licht van ontvangst van Ged. Staten van Utrecht van liet Raadsbesluit van 23 Dec. tot vaststelling van de verordening regelen de dc sluiting van barbiers- en kappers- salons op Maandagmiddag. Gcd. Staten hebben er dus blijkbaar niols voor gevoeld de verordening ter vernietiging voor te dragen. liet afwijzend advies van B. en \Y naar aanleiding van liet verzoek van de^afd. Amersfoort van den Christ. Boeren- en Tuindorsboud om beschikbaarstelling het zij, van een school met proeftuin, hetzij Van een voor dc slichting van ecu school met proeftuin henoodigd subsidie, werd aangehouden. liet advieswas anders vrij'"duidelijk 'en zal den leden, die nog al eens op bezui niging aandringen, wel uit het hart zijn ge grepen. Het verwonderde ons dan ook, dat iemand als Mr. Stadig dat verstandige ad vies niet aanstonds steunde. Maar dat zul len we dan wel Krijgen in een vu-lgcn.de raadsvergadering; Dat hel afwijzend advies van'.IE en \V naar aanleiding, van het ochrijvon van U I B. Huygcn en anderen, waarbij wei'I verzocht Je rente en aflossing van een lee ning henoodigd' voor het stichten van een fongiesgebouw te waarborgen, word aan genomen, zal viel niemand verwonderd hebben. Afgezien van hot f 'it. dat de Baad moeilijk «kan b'csluitm ecu dcrgrlijken fi-' ïiancicelen 'last voor de Gemeente te/aan- vaar4en, betrekkelijk zonder ecnige zeg- eingsschap in /dichting en exploitatie, "was de bestrijding van het afwijzend a Ivies, ils we althans: van bestrijding mogen spre ken, zoo sla11, dat de uitslag niet m ,hrt minst t wij Jota elitig was. Dc heer Baan waagde een poging een lans te breken voor "het cineresgebivuw. Maar lui verloor zich ui het liegaticvc. I-lij zei veel van Amiei'i.i waarvan nicl heel veel goeds bleek te ze.'-- gen, niaur weinig Of niets van liet tc stieh i' n ge-houw. Ware aangetoond, dat hel congresgebouw m een dringende behoef u voorziet en dat de exploitatie-mogelijkheid zeer .waarschijnlijk is, dan zouden we mis echien meer zijn opgeschoten. Ja. liet ge beurt wel eens, dat Araicjtii te klein blijkt Maar wanneer? Alleen bij verccnigin; met. een glooien aanhang welke gratis of voor laag entree" toeeancr verlcenen, zoonU bij l Nut en bij Excelsior. Maai stroomt liet oqk anders wel zoo hard? Wij geiopven het niet en vooral niet bij voorstellingen nicl eonigszins hoog entree. Het gebouw zal echter een )R[rach (gele genheid zijn voor het houd'Mi van congres sen e.n dat doel wordt zelfs min oi jneer op den ivoorgrond gesteld door de naams aanduiding. Maar voor een congres is nou iets anders riopdig dgii zaalruimtc. men werkelijk hier ecnige honderden con -resgangers on.Ier dak te kunnen brengen Wij vieezen. dat de hotels Ie dezer stede daarvoor niet voldoende gelegenheid bic ion en uitbreiding daarvan alleen voor cventueele congressen, zou zeker wel wat riskant zijn. En wat biedt \mcrsfoort congresgan gers? Mooie natuur en de Kei! Pracht', maar als men den hreclcn dag vergaderd heeft, wil men 's avonds wol wal ontspan ning. Neen, boogc verwachtingen van het con gres-idcc hebben we niet. Maar dat neemt niet weg, dat we er volkomen mee instem men, dat hier iets eedaan moet worden om tot sjaal verbetering to komen. Anïicitia verouderd, dc lieer Baan 'heeft o.i. nieu-» ie veel gezegd Maar zou er nu niet een andere oplossincr zijn Ie vindon, welke minder kost baar i.s en reeds daardoor meerder kans op gunstige exploitatie biedt. Wij g'elooven van wel cn hoopen dan ook. dat dc bestaande commissie spoedig in nadere onderhande ling zal treden met B. en W. «m dat ge tracht zei vvoiden tot een cenigszms be vredigend resultaat tc komen. Bij lut voortel lot grondverkoop aan den Socstórweg opperde de heër dc Mois de gedachte tot het voeren van een ve,- dclgingskrijg, waarbij /..de roode liaan moest koning kraaien. Op dien grond rfta-i-i vouilig (er pJaAtse den brand er in steken Daar is zeker wc! iets votjr tc zoggen, liiaai: !ioe dat tevens een goede oefening zou zijn voor onze brandweer, ontging ons. Het -zul toch ïiibt de bedoeling zijn piacli- eciio lessen in ibr iridslüchting tc geven.' IIcL voorstel van 13. on W tot aankoop van 'terreinen tuSscheu Bisschopowieg* en Gasthuis! a au van het St. l'ielers- en Blok- laiuls-GasMiuiö voor J 200.006. was natuur lijk al beklonken voor het ju openbare ver gadering kwam. Ten opzichte van dc be stemming maakten echter verschillende lo den voorbehoud h kunnen ons dat bc- rijpen, want B. cn W. hadden wel enkeie punten aangegeven, maai zonder nadere motiveering io daar moeilijk over te oor- declen. Algemeen zal men wel van opine zijn. dal die gronden voor sporllcrreni ab soluut ongeschikt zijn, ze liggen te laag. en zijn to vochtig. Niettemin schijnen B. <m W. cop deel ervan daarvoor te willen bestemmen en wc zijn wel benieuwd tc ver nemen wat gedaan zal worden om de ter- rciiieiL.ervoor geschikt te maken Bij dc rondvraag bracht dé heer do Mots een verschil ter sprake tusschen de collec tieve .arliciilsoveiei iikoiTist en (Ie zicklever- zekenrig bij den Baad van Arbeid Bij d' eerste ga n dc ziekleuitkcering dadelijk in ii bij den Raad van Arbeid na twee dagen Nu is lid'bssc gemcent personeel voor 'Je ziektewet ondergebracht bii dc i .lla id van Arbeid. Maar voor dal personeel bestaal ook de collectieve arbeidsovereenkomst n (lie is gunstiger bij" ziekte mi geldt, dus ook egt dc lieer dc Mots. Nu is hel echter voorgekomen hij Open- hare Werken, dat de regeling van den Raad van Arbeid werd gevolgd overeen komstig het Raadsbesluit, waarbij bel los se; personeel onder die regeling werd ge- brnchl. AVcllioüdei Ruiicnberg bad een werkman van „Bouw- en Woningtoezicht" bij zich gehad om over die regeling ie klagen en luj had den raad gegeven-een briefje Ie schrijven aan B. en W. dan kon liet Uolle- ge clic zaak nagaan. Volkomen logisch en wei willen! zou men zoggen. Maar dat vond de heer de Mot,-, niet en hij ging den Wethouder Ie lijf, of er wonder wal ge béurd was. Zoo zelfs, dat de Voorzitic hem op het ongepaste Jaarvan wees, lei- vvij 1 dc hoer Stadig betoogde, dat het lan- ceerefi van insinuaties zonder eeniger grond. de. goede verstandhouding bediert En de heer dc Mots zweeg. Vraag vakkundige adviezen Voordat U een auto koopt! Zorg dat U door informatie Tegensiag, verdriet oniioept! Cf nog beter: Koop Uw wagen Zonder meer bij „MOLENAAR" Zeifs de naam is een garantie Ondervangt tius elk bezwaar. n.l. ecnige oude huisjes. een deel van dc bekende „Twirilf apostelen Nu >s dc paling «emaakt. eb" lie' houtwerk rail die Iniisjeo, (lal een minder Mil Re naam S'. diertc lmUves', naar -Ie reinmnlg moet «orden ver.-oe.at om in da verbrandm^- ovcn le irden verbrand De beei de Vlo» achtte ervoer bedenkelijk cu wilde cui- VARKEM3IV1ARKT. TEL. 1339. Reeds 27000 instrumenten werden door ons geleverd. Zefll U dit niels. De regeering-Macdonald brengt er opnieuw het leven al. De vakyereenigingswef in tweede lezing aangenomen. Dc Engclsclie I.abourregcering is een minLieiheidskabincl, welks voortbestaan afhangt van dc houding, die de liberalen aannemen. Wanneer deze voor de rogec- rin£ stemmen! of cr zich slechts van onthou den tegen le stemmen, beslaat er voor Mac donald en de zijnen geen gevaar. Zoo voor en na heeft de arbeidersregpering echter wel eens een nederlaag geleden, maar ze voud hierin geen aanleiding van hét looncel te verdvijncn. Den laatsten tijd liepen er nochtans èrnsiige geifiichlcn n werd liet vermoeden geuit, dat de dagen van dc re- gecring spoedig geteld zouden zijn. Men beweerde n.ldat zij zoo goed als zeker zou struikelen over dc arbeidsgeschillen-vvef. m.a.w. over cle wet, die nieuwe bepalingen bevat omtrent do vakvereenigingen. Tot goed begrip van zaken moge eraan worden.herinnerd, dut in 19£6 in I'.ngcland een staking uitbrak, die volgens de conser vatieven en 'ook volgens andere ..burger lijk' denkende personen een ongrondwet tig karakter droeg. Daar door deze, als rc; volutionair gekenschetste, staking het maatschappelijk leven m Engeland volko men ontwricht dreigde te raken, kwam de conservatieve rcgccring van Baldwin in 1927 met een wet voor den dog, waardoor dc privileges der vakvereenigingen in aanmer kelijke. mate werden besnoeid; zoo moch ten onder meer de fondsen der vakvererni- gigen niet meer voor politieke partij-doel einden worden gébruikt. Dit viel natuurlijk bij de arbeiders niet in goede aarde, doch bukkend voor een overmacht, zagen zij zich genoodzaakt, er zich hij ne'cr tc leggen. Toen Macdonald echter aan het bewind kwam, zag hij zich vooi den plicht geplaatst de conservatieve vnkv c rcehi gin'gs w e t weer te niet to doen, daar dit tijdens «de verkie zingscampagne door dc Labourieden in uitzicht wérd gesteld. De Engclsclie minis ter-president heeft deze belofte 1111 gestand willen doen en aan het parlement een wetsontwerp voorgelegd, waarvaiude strek king is dc arbeiclsgéschillemvcl tc wijzigen Gisteravond zijn dc besprekingen in 1 La gerhuis over het ontwerp voortgezet; er bestond eroole belangstelling voor dc dis cussies, daar men er volstrekt in hel onze kere over verkeerde welke houding dc libe ralen zouden aannemen. Kén der kopstuk ken dezer partij, sir John Simon, is met de nieuwe wet weinig ingenomen en mén vreesde, dat hij een niet gering aantal aan hangers ofn zich hoen zou weten te verza melen. die bereid zouden zijn den opzet dei Labourre.gcerinc,, 0111 den vakvereenigingen weer grootcr vrijheden toe te'staan, tc ver ijdelen. Toon echter in tweede lozing over de wet werd gestemd, bleek dat maar zé ven liberalen zich tegen de regeciing-Mac- donald hadden uitgesproken en dat één liberaal zich zelfs voor het wetsontwerp had verklaard; de overigen onthielden zich van '1 uitbrengen hunner stemmen, liet gevolg van een en ander was, dat de rcgecring den dans ontsprong; de meerder heid tc. haren voordode bedroeg zelfs niet minder dan 27. stemmen. Winston Churchill, die fel het voornemen der régceriiig-Macdonald kritiseerde om den vakvereenigingen. die z.i. een wapen 111 handen ecner staatkundige partij waren geworden, weer 111 liet genot te stellen van uitgebreide privileges, heeft dus zijn zin niét gekregen. De Laboiirregeering daaren tegen is van gevoelen, dat de arlieidci^ niet van zijn wapen 111 den economiscJicri strijd mag worden beroofd, doch heeft aan den anderen kanl. bij inondc van den solicitor- general. ter geruststelling van liberalen conservatieven doen uitko.meiy, (lat ook in den vervolge een staking als onwettig zou worden beschouwd, wanneer de doelein den alaarvan een polilick of sia-alsomver werpend karakter droegen. Bovendien zul len dc liberalen, wannéér de itikelsgc- wijzé behaficjeüng plaats vindt, allerlei amendementen voorstellen. waarmee dc Labourregeering g rooien deels wel genoo- gen zal moeten nemen, wil zij niet huur ei gen graf graven, liet is dau ook wel waar schijnlijk, dal dc .definitieve vorm der ge wijzigde wet op de arbeidsgeschillen aan merkelijk zal verschillen van liet origineel Afgewacht ïiioct nu vvoyleu, of het vvets- ontvvei'p. wanneer het in';derde lezing wordi behandeld ril ijl de coitimlssies aan en nauwgezet onderzoek uiidervyoi pen. ook rekening zal houden met dc opmerkingen der oppositie, die onder nicer als bezwaar lie gelden, dal d.e liberale rn conservatieve ar iMJ'lers géwoi u ill n iv01 (h U g-id'dijk bij Ie. drttgen in de uitgUveu ten, behoeve van candidate!), die hun politieke tegen standers waren. Dertifin Italianen omgekomen. v Parijs, 28 Jan. (IT. N.) In de Italiaan sclic Alpen luj Bardonecchia is een afdec ling Italiaansche Alpenjagers, bestaande uit 13 man. die op zoek was naar een sedert enkele dagen vermiste compagnie Alpen jagers, door een lawine overvallen cn bedol ven. De manschappen zijn alle 0111 het leven gekomen. Dc lijken van een kapitein cn twee soldaten zijn reeds geborgen. Parijs, '-'S Jan. (V.D.) In clen afgeloópen nacht verspreidde zich het gerucht, dat dc gezondheidstoestand van oud-president en minister-president PoLncaré wederom was verergerd. EET DUIT3CHE MAALGEBCD VSRLE?JGD. Berlijn 27 Jan. (V.D.) De thans vigec rende regeling inzake het maalgebod voor inh^emsclie tarwe, loopt, gelijk bekend," op 31 dezer af. Naar vernomen wordt, ligt h in het voornemen van den rijksminister voor voedselvoorziening en landbouw het vermalingspcrccnlagc reeds thans voor de rest van het loopendc jaar vast 1c stellen. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Snovztlen tegen een leening, Ló n d (fn, 27 Jan. (\'.D.) In antwoord op desbc'treffcndo vragen deelde de minim ier van finaucien, Showden, in het Lager huis mede, dat het. niet 111 de politiek der reced ing lag ter leniging v.m dc werkloos licid leeniiigen op tc nemen voor de uil voering an openbare werken. Bizondcic beteckenis wor.ll aan zijn ver klaring toegekend in verband niet een doo dc liberale p.n;tij ingediende mol ie, waarbij een zoodanige .'eening wordt bepleit. Hel Duitsche rijk moei z.i. bezield zijn door Bismarck's geest. Berlijn, 27 Jan. (V. D.) Ter gelegen heid van liet herdenkingsfeest van cle stich ting van het Duitsche rijk, georganiseerd door dc afdeeling Berlijn en Potsdam van het landsv.crbond der B.-N'ationalen, heeft Geheim rat Hugonberg het woord gevoerd over het parool voor 1931. Met God voor koning cn vaderland", moet. ook thans nog 011s parool zijn, aldus zcido spreker. In het voorjaar \un 1932 moet een nieuwe Pruisische landdag geko zen worden en levens'een nieuwe rijkspre sident. Dit is van liet hoogste belang. In dien sociaal-democraten en centrum 111 1931 den Pruisisclien landdag niet willen ont binden, dan moet men dit als een voörtec- ken beschouwen voor toekomstige groptc transacties to'sschen sociaaI-democraten en itrum. Het is 11.I. mogelijk, dat wanneer bij de landdagvcrkiezingcii 1931 het volk zich uitgesproken heeft voor een rochtsch bewind, zij onder een of ander voorwendsel aan hét roer trachten te blijven. Spr. geeft den rijkspresident 111 overweging op zijn hoede le zijn in verband met ceil eveiitucc- leji nieuwen staatsgreep in Pruisen. Nadat spreker uitvoerig do oorzaken van den huldigen èconóniischen nood hod ge- schelst, wees hij erop, dat liet opnemen van buitenlnml.-ahe lecningen slechts dient ter bemanteling van de economische ontwikke ling. leemde lecningen. zei de spreker, zijn slechts stroppen om onze halzen, doch er bestaat nog een weg om bet Duitsche volk uit de ellende" te verlossen, liet Duitsche rijk zal in al zijn voegen schudden, als hel met meer bezigld is door Bismarck's gees!, den geest van den grooten DTittSClien vader. Het gaal cr slechts om den ouden geest in. nieuwe vormen te gieten. Bij zijn' slot woord: „Heil, Bismarck en het lhiilsehc rijk", verhieven dc aanwezigen zich van hun zetels en brachten Hugcnberg een stormachtige, ovatie. De „liofprodrker" dr. I inhring-voeialo ver volgens nog het woord om Marxisme centrum te ei itjscereu. Hij zefde, dut zich waarschijnlijk nimmer iemand zoo had ge blameerd als do sociaal-democraten. In den ouden keizertijd Jiéhben d.e. Marxisten steeds geijverd togen iédere poging om de arbei ders sociaal en staatsburgerlijk op tc hef fen. Wat liet centrum belreR, zcide spre ker, dat Brüning geregeld door het land reist, /.eer veel spreekt, doch vrijwel nooit Iets zegi. Spr'. vergeleek in dit verband Brü ning. die een regelmatig 10-jarcn-plan na streeft. mot Stalm. K 0 n i n g s b c r g e 11, 2 S Jan. (V. D.) I11 een woning aan de Schroeitcrstrassé vond men in de kinderkamer den veertienjari ge n zoon des huizes gedood door een schot in dén hals. In dc keuken vond men de moeder bewusteloos, terwijl dc keuken zelf geheel met gas was gevuld. Pogingen om dc levensgeesten op tc wekken, mochten niet baten. Bij onderzoek bleek, dat de vrouw met een revolver den li-jarigen jon gen had doodgeschoten en daarna zelf moord had gepleegd door dc slang van de gasleiding tc trekken. De twee jongste Kinderen had zij van tevoren weggestuurd, terwijl haar man niet' aanwezig was. De aanleiding tot dc vreese lijke daad is onbekend. WEERBERICHT Hoogste Barometerst. 769.1 tc Yardb. Laagste. Baromcterst. 716.5 te Mftlinhcud. Verwachting: Aanvankelijk zwakke, ver- andeiTyke wind, later uit Oos telijke richtingen, nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, iets kouder Lengest-aat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureeren, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. JfcnrijHcijer: \Vrnken In hel fcclaotf Q >anr"j<krpn mediar.icoe J&aüMg7- Onmisbaar voor iederen Auto oitfenaar. Lgi II- b^Msr. UU/AAo// Co JmirtfoerL De juiste toedracht der zaak. Dc Antwcrpèchc correspondent def Maasbode schnjfl: Naar ons van welingelichte zijclp verze kerd wordt, is liet inderdaad juist, dat' dr, Borms geweigerd werd als peter. De reden' daarvan is. flat dc plechtigheid lot céu politieke zaak was gemaakt. Bij dc geboor te van den zevenden zoon had vader Ylc- minckx geweigerd, om, zooals iu België sinds lang de gewoonte is, koning Albert als peter tq aanvaarden. Thans bij liet II. Doopsel van den achtsten zoon moest liet een extremistische Vlaamsclio hetodging worden. Dit was fle grond, waarop hot bisdorrt verbood, dat, dr. Borms als peter zou op treden. Aan dr Bornis, alsmede den leider der laainsche natiojialisten te Broechem, was deze beslissing reeds tc voren bekend, gemaakt. Toen do 'heer Borms en verscheidene' andere nationalistische voormannen Zon dag locii per automobiel naar Broechem kwamen, moest bij dc weigering in liet openbaar aanvaarden. DE ZONE VAN TANGER. Weder toelating van Duitscliers, Oostenrijkers en Hongaren. Londen, 2S Jan. (YD.) Dc jaarvergade ring van de internationale handelökamcr ie Tanger heeft met grootp meerderheid een resolutie aangenomen, waarin zij zich met groote meerderheid uitspreekt voor wedcr- toelating van Duitschcrs, Oostenrijkers en Hongaren in de zone van 1 anger onder de zelfde voorwaarden als onderdanen van andere nationaliteit. TREINBOTSING IN SIBERIË. K 0 f 11 0, 2 8 Jan. (V. D.) Op don Siberi sch cil spoorweg heeft nabij liet station Mys- sowaja een bplsiiig tussclien een posttif in en een gocderentréln plaats gehad. Zeven wagons en beide locomotieven werden ver nield. Twee personen werden gedood en verscheidene gewond. WAS DER BELGISCHE RIVIEREN. Brussel, 28 Jan. (Y.D.) Uit Namen cn Luik wordt was van Maas en zijrivieren ge meld. Dc Sambre is buiten haar oevers ge treden. Bij Luik staan cenigc landerijen blank. Lit het geheele land wordt regen en sneeuw gemeld cn wordt voortzetting van den was berieM WOLVENPLAAG IN KARPATHEN- RUSLAND. Naar blijkens de N'.RC. aan de Hongaar- sclic bladen gemeld wordt, zijn in dc laat ste dagen in de bo§schen van Karpathcn- rusland zooveel wolfsporen gevonden, dat er bijna geen dag voorbijgaat, zonder dafc expedities worden uitgerust om op dc wol ven jacht te maken. Er wordt voortdurend acht gegeven op twee kudden wolven, die van de Poolsche zijde der Karpathcn naai! Tsjccho-Slowakijc zijn gekomen. EEN VERSCHRIKKELIJK FAMILIEDRAMA. Belg r a d o 27 Jan. (V.D.) In Kinisza bij Z.enta heeft 'zich een verschrikkelijk fami liedrama afgespeeld'. Ongeveer twee maan den geleden hoeft daar een koopman, na' zijn geheele geldelijk bezit in één nacht bij het kaartspel te hebben verloren, zelfmoord gepleegd. Zijn plaats werd nu ingenomen door den lo-jarigcn zoon, die Jiet geheele uit moeder en «acht kinderen bestaande ge zin moest onderhouden. Ook hij schoot zich een kogel door liet hoofd. De moeder en dc oudste dochter maakten daarop, de wan hoop nabij, een einde aan haar leven door in dc rivier de Thciss te springen. IToewèl vissclicrs nog trachtten haar le redden, mocht dit niet meer gelukken. De geheel verweesde zeven overblijvende kinderen ko men nu ten laste van de gemeente. LAMGE3TRAAT Tel. 34X; PRIMA DAMES CORSET met binnenband f 2.90 rose zalm.,'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1