AMERSFOORTSÖH DAGBLAD tl OPRUIMING GARAGE MOLENAAR DE EEMLANDEU Woensdag 4 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. *8» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 184 UIT DEN DOOLHOF DER BELASTINGWETTEN De opbrengst van alle kapitaal geldt als die van roerend kapitaal JOH. DE HEER IJl'HaM.i u fortmann en hehenkamp Buitenlandsch Overzicht Buitenland STUDENTENBOTSINGEN TE WEENEN AARDBEVING TEISTERT NIEUW-ZEELAND SAMENZWERING TEGEN HET SOVJETBEWIND ONTDEKT L. J. LUYCX ZOON f WIJZIGING ENGELSCHE KIESWET ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gr.tli vertekering tegen ongelukken) f 0.17*/— '™nco P" p°s' p« 3 aiaanden f 3.-. Afxonderlljke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van eeo bewijsnummer, 1elke regel meer f0.25. Liefdadighelda-advertentl£o voor de helft van den prijs. Kleine Advertentifcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 ragtla 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Een en ander over de opbrengst van effecten IX. In het vorige artikel besprak ik het be grip „opbrengst van roerend kapitaal" in het algemeen cn daarbij speciaal in tegen stelling tot „de opbrengst van onroerende goederen" en „de opbrengst van arbeid cn onderneming", waarbij kwam vast tc staan, dat dc opbrengst van. alle kapitaal, dat niet belegd is in onroerende goederen cf in eigen bcclrijf, moet worden aangemerkt als „opbrengst van roerend kapitaal". Als voorbeelden hiervan werden reeds ge noemd: dc uitkecringen op z.g.n. comman ditair kapitaal en de voordeden uit effec ten. Thans wil ik deze voorbeelden en nog verschillende andere meer uitgebreid, be handelen. Allereerst dan de opbrengst van effec ten, waarvan de wet in artikel 6, lid 1, dc volgende voorbeelden geeft: „rente van inschrijvingen op de groot boeken der nationale of buitenlandschc schuld, dividenden cn rente van aandeel- bedrijven, obligation of andere effecten." Zooals gezegd, het betreft h.ier slechts door de wet gegeven voorbeeldt» n: de opbrengst van alle stukken, welke men in het dagclijksche leven tot de cffeclfcn r \- kent, moet dus in het inkomen worden be grepen, onverschillig of deze al of niet niet name in dc wet is genoemd. Dc vraag wat precies onder effecten moet worden verstaan valt eigenlijk niet binnen het kader van deze zuiver fiscaal- technische bespreking. Alleen wil ik erop wijzen, dat natuurlijk óok certificaten van aandeelen of obligaties daartoe moeten wórden gerekend. Voorts z.g.n. opricliters- aandeelfcn, winstbewijzen, bewijzen van dcelgeréchtigdhcid, „actions de jouissance" enz.: stukken dus, die men niet tegen stor ting van kapitaal of door gcldleoning -- dus niet door het beleggen"van kapitaal -heeft verkregen, dóch welke geheel los daarvan aan den bezitter het recht geven op winst- uitkeering. Deze laatste worden veelal bij de oprichting -van een naamlooze vennoot schap uitgereikt aan (resp. bedongen door) de oprichters, bijv. ter vergoeding van be wezen diensten, enz. De meening is wel eens verdedigd, dat men in het laatstgenoemde geval toch niet kan spreken van kapitaal, daar hier geen sprake is van eenige belegging. Maar de wet stelt deze eisch toch ook niet! De opbrengst van alle kapitaal geldt als „opbrengst \an roerend kapitaal", voor zoover dit slechts niet belegd is in onroerend goed of in eigen bedrijf of beroep. Dus ook, als in het geheel niet van belegging van kapitaal kan worden gesproken! - ae voor den bezitter van ef fecten zeer belangrijke vraag aan dc orde, of alle voordeelen, welke men daarvan ge niet, wel als opbrengst in het inkomen die nen te worden begrepen. Deze vraag kan ik tot gedeeltelijke geruststelling van den lezer niet, zoo zonder meer, bevestigend beantwoorden. Men dient tc ondersclieideu! Als de opbrengst in geld of in den vorm van een tegoedschrijving wordtontvan gen, dan is er in het algemeen geen moei lijkheid. Of juist wèl, zou men kunnen zeg gen: want dan moet aan den fiscus worden geofferd! Zoo goed als altijd moet in derge lijke gevallen het genoten voordeel als op brengst van het effect worden aan- gemerk t. N.L.! Zelfs al zou een naamlooze vennoot schap een uitdeeling doen, terwijl nog geen winst is gemaakt, dan nog is er sprake van opbrengst: het betreft hier het verschijnsel van zgn. winstanticipatie, het vooruitloo- pen door de N.V. op toekomstige winsten, het uitdcelen van nog te maken winst, cn dit is voor de aandeelhouders al evenzeer opbrengst van het effect. Alleen indien de uitbetaling of tegoedschrijving werkelijk is bedoeld als teruggaaf van gestort kap it tral (bijv. door afstempeling op de aandeelen) kan natuurlijk niet van het ver krijgen van opbrengst worden gesproken. Maar wanneer nu van het aandeel in an deren vorm dan in geld of een tegoedschrij ving vruchten worden genoten? Dan wordt de kwestie moeilijker! Neem bijv. de uitdeeling van een „claim De meesten Uwer, althans de gelukkige be zitters van effecten voor zoover men na al de debacles'op de beurs in dit rerband nog van'„gelukkige" mag spreken! zul len weten, wat men daaronder moet begrij pen. Voor de overige lezers dicnc. dat on der „claims" moeten worden verstaan: dooi de naamlooze vennootschap op de bestaan de a and eelt'li uitgereikte bewijzen, op grond waarvan de bezitters van die aandeelen bij een voorgenomen uitgifte van nieuwe aan deelen liet voorkeursrecht hebben bij in schrijving daarop boven anderen. In derge lijke gevallen stelt de N.V. de koers van uitgifte voor de nieuwe aandeelen aanmer kelijk lager dan de werkelijke waarde daar van bedraagt: daar de houders 'pan claims door hun voorkeursrecht de nieuwe aandee- voor 130 wagens. Moderne waschinrichting. Centrale verwarming. Nachtportier aanwezig. TELEFOON 1210. VARKENSMARKT. TEL. 1303. PIANO- EN ORGELHANDEL BILLIJKE STEMABONNEMENTEN VAKKUNDIG STEMMEN. van Haarden. Jaarsma Haarden 20 korting. /J.VGtvrn. QOJkL.286 langestraat 63 - tel. 83 engelsche ledikanten vanaf 7.50 geschilderde 6.gg massief eiken 22.50 len tegen den veel te lagen koers in handen kunnen krijgen, genieten zij door de uit deeling van dc claims een belangrijk voor deel. Zulke claims worden dan ook dikwijls voor vrij hooge bedragen verhandeld. De 'Minister heeft echter reeds in 101(5 uitgemaakt, 1 lat de waarde van een op oen aandeel ontvangen c 1 a 1111 niet als opbrengst daarvan moet worden aangemerkt, maar enkel als een niet uit- inkomen ontstane vermpgensvermccrdering Een voor de belastingplichtigen zeer be langrijke beslissing! Of deze juist is? Ik be twijfel het ten zoorste! Maai- op deze kues (ie wil ik niet dieper ingaan, ten eerste wijl mij dit tc ver zou voeren en aan alle din gei V-cn dus ool> aaja dit artikel eenmaal' een eind moet komen, en ten tweede, omdat mijn oordeel op dit punt niets zal af doen aan het feit, dat ge bij dc invulling van Uw aangifte het voordeel van een ont vangen claim onverschillig ot dit is ge noten door verkoop van het clnimbewijs of wel door aankoop tegen lagen koers van een nieuw aandeel niet behoelt tc begrij pen in de opbrengst van Uw effecten. In het volgend artikel hoop ik met dit onderwerp door te gaan. DIXI Het samengaan van liberalen en Labeur. Een poging om de herhaling van een conservatief bewind te voorkomen 0! uit le stellen. Do Engelsche conservatieven beleven den laatstcn tijd geen prettige dagen. De poli tiek, die de rcgccring-Macdonald ten opzich te van I11 die. voert, kan velen hunner in werkelijkheid niet behagen cn iemand als Churchill heeft het zelfs noodig geacht iu dit verband een specialen veldtocht te be ginnen. Er is echter nog meer. Wij hebben al eens uiteengezet, dat dc conservatieven ten hevigste verontwaardigd zijn, omdat de arbeiders regeer ing een wetsontwerp heeft ingediend, waarvan de strekking is den ar beiders. de rechten te hergeven, waarvan zij door dc conservaicve vakvereenigingswet zijn beroofd. De arbeid der regcering-Bald- uin wordt hiermee tc niet gedaan en men herinnert zich wellicht, dat liet nieuwe ont werp op de arbeidsgeschillen reeds in twee de lezing is aangenomen. De liberalen zor gen cr bij dergelijke gelegenheden steeds voor het leven der rcgccring-Macdonald te redden. Dit geschiedt niet steeds, omdat zij met de politiek van liet arbeidskabinet zoo erg dwepen. Integendeel: de nieuwe vakver eenigingswet bevat eveneens verscheidene punten, waarmc de liberalen niet kunnen wegloopen. Zij zullen dan ook allerlei amen dementen indienen en uit verklaringen, die Macdonald heeft afgelegd, kan worden opge maakt, dat zelfs wanneer de'wet door de aanvaarding dier amendementen volkomen wordt gewijzigd, zoodat er van den oor spronkelijke opzet niet veel overblijft, dit voor de Labourregeering geen aanleiding zal zijn van het tooncel tc verdwijnen! Het kan zelfs gebeuren, dat de regeering dc wet weer terug neemt, wanneer zij in haar oog al te zeer wordt gemutileerd. Uit alles blijkt, dat dc regecring-Macdonald van zins is zoolang mogelijk aan het bewind te blijven en pas voorgoed te wijken, wanneer een recht- streeksche motie van wantrouwen tegen liaar beleid wordt aangenomen. Da dc li beralen dc Labourregeering voortdurend de band boven het hoofd houden, is een uit vloeisel van de vrees, zoowel van Lloyd George's als van Macdonald's partij, dat ont binding van het parlement en het uitschrij ven van verkiezingen den conservatieven wel eens dc zege zouden kunnen bezorgen. En dit wil men-, wat het ook koste, zool an; mogelijk trachten te voorkomen. Dan is cr nog een derde aangelegenheid, die dc .conservatieven ten zeerste verstoort: de regcering toch is a oor don dag gekomen rnet een nieuwe kieswet, clic vooral den li heralen ten goede zal komen ch dc macht der cons 1 vaticven in zekere mate zal be knotten. Door de invoering der z.g. alterna tieve stem, waardoor verhinderd wordt, dat canclidulen verkozen worden, ofschoon zij in een bepaald district in de minderheid zijn. alsmede door ecu reeds verdere veranderin gen der kieswet, streeft dc rcgeering-Mac- donald ernaar hel aanzijn tc geven aan wat zij heeft genoemd: een meer democratische vertegenwoordiging van het volk. Gisteren vond de tweede lezing'van dc gewijzigde kieswet in het Lagerhuis plaats cn het spreekt haast vanzelf, dat de conservatieven cr een zeer verbitterden aanval op hebben gedaan. P.ij dc bestrijding van het ontwerp waren zij niet al tc kicschkeurig in hun uit drukkingen cn in velband rnc het samen gaan der liberal' 11 en Labour werden zelfs de woorden „bandieten" cn „de magogie' gebezigd. Dc premier daarentegen prees het onwerp aan, omdat 'he z.i. ge schikt was dc ot. dusver bestaande onbil lijkheden uil de wereld te helpen en ertoe hij kon dragen, dat het parlement ook werkelijk een weerspiegeling was van de machtsverhoudingen der vei-schillonde partijen. De liberalen zijn, zooals tc begrij- pen is, met de wetswijziging ten zeerste in hun nopjes, omdat, naar één hunner leiders dezer dagen 111 het parlement heeft uiteen gezet, bij de laatste verkiezingen de Imera- wcl-is-woar een vierde deel der stemmen op zich wist te vereenigen, maar tevreden moesten zijn met een tiende deel van het aantal afgevaardigden. Dank zij den steun der liberalen, is liet nieuwe onfwerp-kieswet gisteren dan ook met een behoorlijke meerderheid door het Lagerhuis aanvaard. Men mag dan ook aan nemen, dat dc wet weldra veilig onder dak 7.u 1 worden .gebracht, temeer daar dc op standige Imker-vleugel der arbeiderspartij hcsloen heeft zich niet tegen de wet tc kan ten, al laat deze haar. populair gesproken, koud Dat inmiddels de conservatieven nog meer op de liberalen dan op dc.Labour-por- ti.i verbitterd zijn, is verklaarbaar, daar Lioyd Geórge en de zijnen dc oorzaak zijn, dut het politieke leven van Macdonald en diens ministers feitelijk kunstmatig wordt gerekt. In verband met de eerstdaags te bow den verkiezingen voor den Duifscken Studcnlenbond W tienen, 2 Febr. (II.N). Te Weencn is het vandaag herhaaldelijk tof vechtpartij en gekomen tüsèchrn studenten, in ver band inet dc verkiezingen voor den Duit- schen studentènbond, die van vijf tot ne gen Februari worden gehouden cn waarbij voor liet eerst het 6tuderitenrecht, waarom zjooveel te doen is geweest, zich zal laten cldcn. Nationalistische studenten toonden zich. zeer verontwaardigd over oproepen, welke door socialistische studenten wer den aangeplakt. De politie moest, herhaal delijk tuscchcnbeide komen, waarbij ook van den gummislok werd gebruik ge maakt. Dij de technische hoogeschool sloe- ;en de studenten houten borden van de socialisten stuk en bestormden ook een kiosk, die kort en klein geslagen werd. Het hout werd op een hoop gesleept en in brand gestoken. De rector van de universi teit heelt een oproep laten aanplakken, waarin hij don inhoud van dc socialistische biljetten scherp veroordeelt, doch een be roep op de studenten doet zich niet tot on doordachte handelingen te laten verleiden! De aardschokken houden nog sleeds aan Kof no, 2 Feb. (V.D.). Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft de Academie der We tenschappen den bekenden historicus Pla- tonof en de professoren Tarle, Loebanski en Licbatsjef van hun functies aan de Aca demie ontheven, aangezien zij zich aan een samenzwering, welk.' het omverwer pen van het sovjerbewind ten doel had, schuldig hebben gemaakt. Platonof wordt ervan beschuldigd in briefwisseling te heb ben gestaan mët een lid van het huis Ro- manof en van het doen van pogingen om een samenzwering te Moskou -te organi- seeren. Platonof bevindt zich reeds eenige maanden in ^Voorarrest. Het onderzoek van de Gepoe is nog niet geëindigd. Belangrijke verliezen aan menschenlevens Londen, 3 Febr. (V.D.) Bén hevige aardbeving heeft dc stad Napier op liet Noilli Island van Nieuw Zeeland geteisterd. Dc aardschokken wcrclen op vele plaat sen gevolgd door aardstortingen van groo- ten omvang. Tien groot gedeelte van dc stad is geheel vernield. Op vele plaatsen is brand uitgebroken, liet verkeer is gestremd, telegraaf- en telefoon,verbindingen zijn alle verbroken. Dc stad Napier lelt een bevol king van 19200 zielen. Nader wordt geseind, dat dc aardbeving gepaard ging met een vloedgolf. Vermoed wordt, dat cr verscheidene hon derden personen het slachtoffer van deze ramp zijn geworden. Napier is het centrum van dc verwoesting. Oorlogsschepen zijn naar Napier gezonden om assistentie tc vcr- lëcncn. De oardbcvings-catastrophe van zeer ernstigen omvang. Londen, IJ Febr. (V.D.) Tiet vermoeden, dat honderdon nienschcn bij dc aardbe- vingsranip te Napier op Nieuw-Zccland 0111 hot leven zijn gekomen, wordt helaas meer on meer bevestigd. Dc aardbeving was bui tengewoon hevig cn van de stad Napier, die in het. centrum ervan gelegen is, zijn zoo goed als nllc 'gebouwen vernietigd. Dc aard beving .werd gevoeld op hot geheele North Island en ook dc stad Hastings heeft er ten zeerste door geleden. Men vreest, dat liiei minstens honderd menschpiï om het leven zijn gekomen. Tc Gïsbörtfe, ongeveer 130 K.M. ten Noorden van Napier, zijn dc mees te. huizen ingestort, evenals in de meeste andere plaatsen uit dc Omgeving. Tc Ca- terton gleden dc auto's uit de plotseling hellende straten naar beneden en door el kaar, terwijl de, klonen in de klokkctorens vanzelf begonnen te luiden cn de torens even later instortten. Ernstige branden uitgebro ken. De eerste stoot te Napier werd waargeno men tc S.51 uur plaatselijken tijd. Twee uur later volgden pas nieuwe zware aardschok ken, die met aardverschuivingen gepaard gingen. De bodem van dc haven van Napier onderging zoovocl veranderingen, dat dc in de haven liggende schepen uit veiligheids overwegingen zee kozen. De kanonneerboot Veronica werd op het strand geslingerd, doch door dezelfde golf weer terug in zee gesleurd. De 'algemecne ontsteltenis werd nog ver groot, doordat dc nabij de haven gelegen olie-tankinstallaties in brand vlogen en ook op andere plaatsen in de stad brand uitbrak. I)c stad had het aanzien, alsof zij was blootgesteld aan een hevig bombardement. De huizen waren beschadigd of geheel in elkaar gestort en dichte rookwolken dreven over de stad. In dc stad zelf is gebrek aan water en levensmiddelen. De conmandant van de Veronica zette zoo snel mogelijk zooveel man, als hij van boord missen kon, aan land om hulp te verleenen. Ook de stoomschepen Taranaki en Northumberland erleenden assistentie door zooveel moge lijk menschen aan land te brengen. Draad loos werd bovendien van boord van de Ve ronica om assistentie gevraagd. De kruisers Dunedin cn Diomedes zijn met hun maxi mum-snelheid van Auckland naar Napier vertrokken. Zij hebben doktoren, verple gend personeel en een groote hoeveelheid verbandmiddelen cn medicinale stoffen aan boord. Te Hastings alleen reeds een honderdtal dooden. Auckland, 3 Febr. (V.D.) Uit Hastings oj) 20 mijl afs.ta.nds van Napier wordt ge meld, dat daar het aantal dooden 100 be draagt. De commandant van het oorlogs schip Veronica heeft draadloos geseind, dat practisch alle steenen gebouwen vanNa pier zijn vernield. Vele deelcn van dc stad staan nog steeds in brand en de watervoor- zienging is nog steeds niet weer in orde ge bracht. Het is onmogelijk het aantal slacht offers tc ramen. De bevolking is tengevolge van de aard beving als van schrik verlamd. Vreeselijke tooneelcn spelen zich af en uit de verwoes te streken wordt dringend om hulp ge vraagd. Londen, 3 Febr. (II. N.) Het aantal slachtoffers van de aardbeving in Niéuw- Zeeland is nog steeds niet nauwkeurig be kend. Sommige berichten spreken van 700 dooden cn ruim 1000 gewonden, doch het is mogelijk, dat deze cijfers overdreven zijn. De commandant van de Veronica heeft nog geen nauwkeurige cijfers gezonden Wèl is van hem een telegram ontvangen, dat in Napier alle uit steen opgetrokken en ook de meeste uit hout opgetrokken gebouwen, terstond ingestort zijn. In een straat zijn de beide huizenrijen ingestort, en wel naar WEERBERICHT Hoogste Baromcterst. te llernüsand. Laagste Baromcterst. te IsafjorcL 777.9 739.8 Verwachting; Matige, N.O. wind, gedeel telijk beneveld, wellicht nog lichte sneeuw, lichte tot ma tige vorst. Langestraat 49-5X -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureeren, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. elkaar toe, zoodat alles, wat zich in dc' str-aat bevond, onder de puinhoopen bedol ven werd. De commandant heeft levens- middelënde'póts en noodlazarctten laten in richten. Op vele plaatsen woeden nog bran den, waartegen de brandweer hij gebrek' aan water slechts weinig kan uitrichten. Dö zakenwijk van dc stad is een groote puin hoop. Ook dc meeste ziekenhuizen en hotels zijn ingestort. Vele verpleegsters cn docto ren zijn daarbij om het leven gekomen. De zee week eerst terug, zoodat het grootst© gedeelte van de haven droog kwam tc lig gen. Daarop keerde het water met een ont zaggelijke kracht cn onder dondorend ge weld terug, waardoor de havenwerken groo- tendeels verwoest werden. Vah Wellington zijn drie vliegtuigen met doctoren en ge neesmiddelen aan boord vertrokken. Ver dere hu'p wordt voorbereid. De kustlijn is op vele plaatsen geheel veranderd. Vele rot sen zijn ingestort en kaap Bluff Hill, die den ingang tot de haven aamveee, is ln zee verdwenen. Volgens de laatste berichten houden de aardschokken nog steeds aan! De gouverneur-generaal van Nieuw-Zee- land meldt in een telegram aan de Engel sche regeering, dat de verliezen aan men schenlevens tengevolge van dc aardbeving weliswaar belangrijk zijn, doch niet zoo groot, als in particuliere berichten wordt gemeld, n.l. 800 dooden en 1100 gewonden. Telegram van den Engelschon koning. Londen, 3 Febr. (V. D.) De koning heeft een telegram van deelneming gezon den aan do gewonden en de nagelaten be trekkingen der slachtoffers van do aard bevingsramp in Nicuw-Zeeland. Dc minister voor dc dominions, Thomas» verklaarde in het lagerhuis, dat hij er ze ker van is, dat liet Hui6 zich aansluit bij dc betuiging van deelneming met het ge teisterd dominion en de medeburgers al daar voor het verlies van hun have en goed. Reeds heeft hij den gouverneur-generaal telegrafisch dc deelneming der regeering van het Vereenigd Koninkrijk overgebracht en hem verzocht zooveel mogelijk inlichtin gen te verstrekk cn Auckland, (Nieuw-Zeeland), 4 Febr. Er heeft om 20 uur 50 een nieuwe aard schok plaats gehad, die bijna zoo erg was als de hevigste der laatste dagen. Dc stad is volkomen in het dui6ter gehuld, waar door de toch reeds vreeselijke toestand nog moeilijker wordt. De ruïnes der gebouwen in Napier worden met dynamiet opgebla zen, teneinde uitbreiding van den brand te voorkomen. Do brandweer 6taat volko men machteloos, daar de brandweerkazer ne is ingestort. Te Hastings bedraagt het aantal dooden 40, terwijl te Napier min stens 100 dooden te betreuren zijn, waar bij dan nog komen de lijken, die nog on der de puinhoopen bedolven liggen. ln tweede lezing aangenomen Londen, 3 Febr. (H. N.) In het Engel-» sche lagerhuis is het ontwerp wijziging kies wet in tweede lezing aangenomen met 295 tegen 230 stemmen. Door de labourpart.v werd deze uitslag met applaus begroet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1