Autodefect? Fa. M. A. Ramselaar DE EEMLANDEU GARAGE MOLENAAR JOH. DE B-SEEÜ Donderdag 5 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Ca. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 185 HET PROCES-ULBRICH AAKSLAG OP DEN PRE SIDENT VAN HONDURAS? PIANO- EN 0RGELHANDEL TEGEN DEN „GOUDMAKER" ZES JAAR GEEISCHT BOYCOT DER SPAANSCHE VERKIEZINGEN DE AARDBEVINGSRAMP Alom ernstige vernieling aangericht L. J. LUYCX ZOON NA DEN OPSTAND IN MENEMEN AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 malnd« voor Amersfoort f2.10. per m.and 10.75. per week (mei gratie veriekering tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elite regei meet f0.25. Llefdadlghelds-ndverteotlfco voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rcgtlfl 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 Positie-oorlog tusschen Hoover en den Senaat. Een krasse obstructie toegepast. De staatspresident van Amerika, Hoover, ligt al geruimen tijd met den. Senaat over hoop en de strijd, die met scherpte wordt oortgezet, begint hoe langer hoe meer het karakter van een positie-ooi log te dragen. Wie tenslotte, dc overwinning zal behalen, is moeilijk te voorspellen. In den Senaat heeft de oppositie een meer derheid en haar strijdlustigheid werd in be langrijke mate aangewakkerd, toen Dinsdag senator Borah in nog al drastischen vorm en zoo ondubbelzinnig mogelijk aankon digde, dat met betrekking tot alle bcgroo- iingsontwerpen de obstructie zou worden voortgezet, totdat de regeering toegaf op het stuk der steunvcrleening aan i\crkloozen en noodlijdende boeren. Hier staat echer tegenover, dat de regee- ling een meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat alleen kan zijn ziu niet doordrijven. In de eerste plaats is het volstrekt onmogelijk, tegen het veto van Iloovor in, de door den Senaat verlangde 25 millioen dollar voor bovenge noemde doeleinden goed te keuren, daar in beide huizen twee derden der stemmen noo- dig zijn om een dergelijk veto te niet to doen. HOOVER President Hoover, die Dinsdag opnieuw in den Senaat hevig werd aangevallen, om dat hij in 1921 voor de Russen regeerings- gelden had gevraagd, maar thans een deel zijner medeburgers laat verhongeren, legde een lange verklaring af, die, vergeleken met één zijnor jóngste uitlatingen, waarin hij den senatoren voor dc voeten wierp politieke rnunt te willen slaan uit mcnschelijke ellen «Je, aanmerkelijk gematigd was, maar waar uit wel bleek, dat hij, wat dc zaak zelf bc treft, niet bereid was toe te geven. Hij leg de er den nadruk op, dat het hier om een belangrijk beginsel van het Amerikaansehe zelfbestuur ging. Z.i. zou men de grondves ten van het Amerikaansehe zelfvertrouwen aan het wankelen brengen, wanneer men de „sclfhelp" verving door hondshulp. Kenmerkend noemt de D.A.Z. het, dat do leidende democratische dagbladen New York Times, New York World en Baltimore Sun t«*n eenenmale ontevreden zijn over de on verzoenlijke houding der democratische fractie. Eén van deze kranten vreest zelfs, uat Hoover zijn populariteit zal herwinnen, dank zij de onjuiste tactiek der democra ten, omdat men in geheel het land een bi- zondere zitting van onafzienbaren duur gc woonweg als noodlottig beschouwt en de de mocraten, die door hun obstructie het. af doen der begrooting verhinderen en de bi zondere zitting afdwingen, daarvoor 'verant woordelijk zullen worden gesteld. Bovendien bestaat er tusschen dc regeo- ïing en het congres nog een tweede twist appel. Het American Legion, de bond van deelnemers aan den oorlog, verlangt name lijk, dat hun levensverzekcringpolissen zul len worden uitbetaald. De regecving en de groóte banken zijn hiertegen, omdat dit een belastingvcrhooging tengevolge zou hebben. Bovendien zou de markt worejen over stroomd met obligaties. In verband met de depreciatie der als bankreserves gehouden vroegere obligaties, zou uit dpzc inflatie voortvloeien, dat nog meer kleine en mid- del-groote banken gesloten zouden moeten worden. Tc Washington dit is ondertus- schen de algemeene indruk concentreert zich op het oogenblik nagenoeg alle b?lang selling op binnenlandsch-politieke aangele genheden en dc beteekenis daarvan voor de presidentsverkiezingen in 1932. Eén beklaagde ter dood veroordeeld Berlijn, -4 Febr. (V.D.) Dc jury bij do rechtbank .onder voorzitterschap van Dr. Schmitz heeft den koetsier Richard Stolpe wegens moord ter dood veroordeeld met verlies, van zijn burgerlijke eererechten en wegens verduistering tot 6 maanden ge vangenisstraf. Dc beklaagde Louise Neu mann werd wegens medeplichtigheid aan den moord en verduistering tot 8 jaar en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, do beklaagde Kurt Benzigcr wegens mede plichtigheid aan doodslag tot (3 jaar tucht huisstraf en 5 jaar verlies van burgerrech ten en 3 maanden tuchthuisstraf wegens verduistering. Van alle beklaagden wordt de preventieve hechtenis afgetrokken. Stol pe en Neumann hoorden het vonnis volko men rustig aan. Slechts Benzigcr zakte in een en huilde. Dc molivesring van het vonnis. De motiveering van het vonnis vangt aan met de reconstructie van het misdrijf. Het ligt voor de hand. dat indien de moord op LJlbrich afgesproken werk is geweest, de drie beklaagden overeengek »men moeten hebben de giootste schuld op beklaagde Neumann af te wentelen, laar deze als „jeugdig persoon" hoogstens 10 jaar ge vangenisstraf kon krijgen. Neumann en Stolpe moeten toen een afspraak gemiakt hebben en het doet wonderlijk aan hoe snel men zich later vertrouwd heeft ge maakt met dc gedachte van worging van Ulbrich Daar hiertoe hulp noodïg was. heeft bikl. Neumann zich tol Rcnziger ge wend, die zich eerst met alle macht ver zette, daar hij nog nooit met dc politie in aanraking was geweest. De voorzitter wees er vervolgens op. dat blijkens de conclusie der medici moet wor den aangenomen, dat Benzigcr zelfstandig nooit hei'besluit heeft genomen een rnensch om het .even te brengen. Daarom heeft de rechtbank bij hem ook geen moord aange nomen. Wat Neumann betreft, meent de rechtbank niet paragraaf 3 vin het Jeugd strafrecht te mogen toepassen, terwij! Stolpe niet anders dan ter dood kon .vor- den veroordeeld. B-mzfger had we.licht een hoogere slraf verdiend, doch beklaagde Neumann'heeft kort na de daad tot haar moeder gezegd: Stolpe heeft den horloge maker Ulbrich gedood en Benzigcr is erbij geneest". Dit is volgens de rechtbank een karakteriseVrende opmerking geweest. Vijf personen gedood en 17 zwaar gewond New-York, 4 Febr. (V.D.) Gisteren werd door den president van Honduras dp nieuwe straatweg van Tegucigalpa naai Dalni ingewijd. Toen de pleschtighcid ten einde was, volgde plotseling een lievige dy- namiet-ontploffing, waardoor vijf personen werden gedood en zeventien zwaar gewond De ontploffing veroorzaakte ben pani,ek onder de aanwezigen. ALLE SPAANSCHE HOOGESCHOLEN GESLOTEN. Madrid. 4 Febr. (V. D.) De regeering heeft de sluiting gelast van alle universitei ten in Spanje, en wel voor den tijd van vier weken. Het is de bedoeling hierdoor stu dentendemonstraties en verkiezingsonlus ten te voorkomen. y REPARATIE-INRICHTING! VAKKUNDIG PERSONEEL TELEFOON 1210. LANSESTRAAT Te!. 341 Denkt aan onze JUEILSUM-RECLAMn. Bij aankoop van f 2.S0 een mooie kop en schotel; bij aankoop van f 25.— een compleet servies cadeau VARKENSIÏ1ARKT TEL. 1309 Inruilen van instrumenten 'cgen zeer hoogo prijzen. München, 4 Febr. V.D.) Na een re quisitoir, dat twee uur in beslag nam, eisch- te de ambtenaar van liet, O.M. tegen den „goudmaker" Tausend een totale gc\angc- nisstrag van zps jaar, met verlies geduren de vijf jaar yap de burgerlijke eererechten en verbeurdverklaring van het in beslag genomen materiaal. Parijs, 3 Febr. (H.N De Spaarjsche so ciaal-democratische partij heeft thans of f i- ciei'l besloten niet deel te nemen aan de verkiezingen in Spanje, die op 1 Maart zul len worden gehouden. Ook de vijf rcpubli- kcinöchc partijen zullen zich onthouden, evonals do conservatieve leider Sanchez Guerra met zijn aanhangers De censuur zal in don loop van deze week worden op geheven; evenals de staat van beleg te Ma drid. Elders in Spanje is de staat van beleg reeds vroeger opgeheven. DUITSCEE DAGBLADEN VERBODEN. Hamburg, 4F e b r. (V. D.) Door de pofitie-autoriteiten wordt medegedeeld, dat de communistische Hamburger Volkszei- tung en haar kopkrant, de Norddeutsche Zeitung wegens opruiing voor den tijd van vier weken verboden zijn. Uit Berlijn wordt gemeld, dal door de politic het nationaal-socialistische blad Der Angriff op grond van de wet ter bescher ming van de republiek tot 16 Februari a.s. verboden is wegens liet verheerlijken van een gewelddaad. PISCATOP. UIT DE HECHTENIS C NTSLAGEN. B e r 1 ij n 4 Febr. (V. D.) Op voorstel vap de belasting-autoriteiten van het dis- tnct-Schcmeberg, is Woensdag de theater directeur Piscatoi, die sinds eenigc dagen wegens het niet-betalen van belasting ge vangen zat, uit do hechtenis ontslagen. PANIEK IN HET CIRCUS BUSCH. Dcor beschadiging van een groote jqpiierlamp. B e r lij n, i Feb r (V. DA Vanmiddag heeft in het circus Bosch tengevolge van kortsluiting een ernstig ongeval p'aats ge had. In het circus wordt gedurende eeuigen tijd overdag en des nachts een film ver vaardigd van het altistenleven, waaraan wel 500 personen als „toeschouwers" deel nemen. Toen de opnamen hedenmiddag weer geëindigd waren, ijlden deze toe schouwers allen tegelijk naar de kassa om hun gage in ontvangst te nemen. In het gedrang werd een der groofe jupiterlam- pen beschadigd, zoodat plotseling een ge weldige steekvlam oplaaide. Er ontstond een groote paniek waarbij tal van mannen en vrouwen onder den voet werden geloo- pcn. In totaal werden er 7 personen ge wond. van wie er twee naar het zieken huis moesten worden overgebracht. DE RIJKSDAGCOMMISSIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Voorstellen vaa do Nat Soc. en Communisten, cm uit den Vol kenbond te treden, verworpen- B e r 1 ij n, 2 Febr. (V.D.) Het volgende offi cieele communiqué is heden na de zitting van de rijksdagcommissic voor buitenland- schc zaken verstrekt: ..D:- rijksdagcommissic voor buitenland schc zaken kwam heden onder voorzitter schap van den nationaal-socialistische afge vaardigde dr. I riek bijeen. De rijksministei van Luiten! andsche zaken. dr. Curiius bracht e n uitvoerig verslag uit over de Vol kcnbondsondeiTiantlclingen te Genève. Hier bij sloot zich een uitvoerige discussie aan waaraan de vertegenwoordigers van ail* partijen deel namen De bij de commissie ingediende voorstellen werden vervoleen? verworpen." Omtrent de verworpen voorstellen vernis men wij nader, dat een communistisch voor stel was gedaan, 'strekkende tot de onmid dellijke uittreding van Duitschland uit den Volkenbond. Ook een nationaal-socialistisch voorstel, om het uitttreden van Duitschland uit den Volkenbond voor te bereiden door het opzeggen van het lidmaatschap, werd verworpen, met alleen de stemmen van communisten en natiojiaal-soeiaiisten er voor. VANDERBILT TE KIEL. Kiel. 3 Febr. (V.D.) De Amerikaansehe millionsir William K. Vanderbilt is aan boord van zijn jacht \ra te Kiel aangeko men. Zijn verblijf alhier zal van vrij lan gen duur zijn. JAPANSCH—RUSSISCH VISSCHERIJGESCHIL. Berlijn. 3 Febr. (H.N.). Volgens een bericht uit Moskou is een conflict ontstaan tusschen de Russische en de Japanscbe icgeering. over net visscherijrècht in de Si berische wateren, l'if Tokio wordt in ver band hiermede gemeld, dat de Russische regeering \an plan is Japan het recht tot vissehen in de Siberische wateren te ont nomen, aangezien Japan do retributie,, die daarvoor moet worden betaald, ten bedra ge van t millioen yen, nog niet heeft be taald. Dit bedrag moet n.l. in Russische roebels worden betaald en de beide regee- ringen konden het niet eens worden over den wisselkoers. De Russische gezant te Tokio had vandaag een onderhoud met den Japanschen minister van buitenland- scho zaken over deze aangelegenheid, doch een resultaat werd niet bereikt. De gezant verklaarde zich echter bereid nogmaals instructies aan zijn regeering over deze aangelegenheid te vragen. liet aantal slachtoffers be= draagt vele honderden Auckland, i Febr. Gemeld wordt, dat er minstens 250 dooden zijn te Napier cn 150 dooden te Hastings Omtrent het aan tal slachtoffers op andere plaatsen be schikt men nog niet over definitieve cij fers. Ongeveer 5000 menschen zijn uit het gebied van de aardbeving naar het Zuiden van het eiland gevlucht. Het feit. dat men nog slechts zoo weinig nadere bijzondor heden omtrent de ramp heeft ontvangen, wordt te Wellington beschouwd als een bewijs voor dc groote schade cn vernieling, die de aardbeving heeft veroorzaakt. Ten gevolge van de aardbeving i6 de bodem van de haven van Napier 3V) M. gestegen, zoodat er voer schepen met grooten diep gang te weinig water staat. Gicotscheepschd hulpverlec- ning georganiseerd. Londen, 4 Febr. (V.D.) De eerste hulp expeditie is in het aardbewngsgebied op North-Island in Nieuw Zeeland aangeko men. De regeering heeft een grootech op gezette organisatie geschapen voof* de distributie van levensmiddelen en klc«»- d ingest ukken, voor het verleenen van me dische hulp en huisvesting. De indruk in Engeland Londen, 4 Febr. (V.D.) Bij vele men schen in Engeland heeft de ernstige aard beving in Nicuw-Zceland groote bezorgdheid Vair persoonlijken aard veroorzaakt. Nadat do eerste berichten over het. ongeluk waren ontvangen, verzamelde zich een groot aan tal menschen voor het regeoringsgebouw voor Nieuw-Zeeland om inlichtingen over verwanten en vrienden in te winnen. E» waren ook op het officiecle bureau echtei slechts weinig bijzonderheden bekend, zou dat de menschen langzamerhand weer uit een gingen. De verzekeringsmarkt te Londen wordt door de ramp slechts in zeer geringe mate getroffen. De meeste verzekeringen tegen aardbevingen zijn in Nieuw-Zeeland zelf ge sloten. Natuurlijk hebben wel herverzeke ringen te Londen plaats gevonden, doch slechts in geringe mate. De gemeentelijk» leeningen van de stad Napier en van andere Nieuw-Zeelandsche steden gingen óp de beurs achteruit. Londen. 4 Febr (V D.) I-Iet aantal menschen, dat bij de aardbeving op Nieuw- Zeeland om het leven is gekomen, blijkt veel gróotcr te zijn dan men aanvankelijk dacht. Telegrammen uit Wellington spre ken zelfs van 1000 dooden, waarvan alleen reeds 400-, in de stad Napier, en 2000 gewon den. De regeering van Nieuw-Zeeland deelt mede, dat Napier binnen 48 uur ontruimd dient te zijn, aangezien de kanalisatie voor- loopig niet kan worden hersteld en men als gevolg hiervan het uitbreken van epide mieën verwacht. Op vele plaatsen duurt de brand nog voort. Het oorlogsschip „Veronica" heeft dyna miet aangevraagd om, met het oog op het gebrek aan bluschwater, de brandende ge bouwen op te blazen. Twee kruisers zijn ter assistentie Ie Napier aangekomen. De tribunes van de renbaan zijn in hulplaza retten veranderd. Verpleegsters en genees- heeren moeten bij nacht met behulp van kunstlicht en fakkels iverken De stedelijke schouwburg is eveneens een prooi der vlammen geworden, evenals de kerk. Nog steeds worden er aardschokken waargeno men, welke telkenmale een paniek onder de bevolking veroorzaken. Nadere bizonderheden. Londen, 4 Feb r. (V. D.) De complete desorganisatie van bet verkeer tusschen het gebied van de aardbeving cn liet Noordelijk deel van het eiland Nieuw-Zee land, maakt het onmogelijk het verlies aan menschenlevens eenigszins te benaderen. Het zal nog wel vele dagen duren voor het onderzoek naar de vermisten onder de puinhoopen der ingestorte gebouwen ge ëindigd zal zijn. De wellicht overdreven ge tallen, die geregeld gepubliceerd worden, dienen derhalve voorloopig met de noodige reserve te worden opgevat. Een telegram, dat hedenmorgen door den minister voor de dominions ontvangen werd van den gouverneur-generaal van Nieuw- Zeeland bevat woorden van erkentelijkheid namens regeering en bevolking van Nieuw- Zeeland voor de betuiging van deelneming der Britsche regeering. Voor het oogen blik zijn nog geen volledige inlichtingen mogelijk aldus het telegram, doch het staat reeds vast, dat de schokken het hevigst WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 775.7 te Stockholm. Laagste Barometerstand': 7440 te lsafjord. Verwachting: Zwakke, veranderlijke wind, later uit. Zuidelijke richtingen, meest zwaar be wolkt, wellicht ecnige sneeuw temperatuur om het vries* punt tot lichte vorst. Lansestraat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajouroeren, Festonneeren Piisseeren, Bontwerk en Corse treparatie. zijn geweest te Napier en Hastings, waai* vele gebouwen instortten. Te Napier is voornamelijk het zakenkwartier door bran den geteisterd. Dc lijst van vermisten kon nog niet worden samengesteld, daar het nog nic' mogelijk was de telegrafische com- municat.e te herstellen. Voor het oogenblik is men aangewezen op de draadlooze com municatie met de vaartuigen in de haven van Napier, waaronder Zr. Ms. Veronica, Dunedin eh Diomedo, die uit Auckland zijn aangekomen met medische hulpmiddelen en voedselvoorraden. Do bedding van de haven van Napier is op sommifie pinazen wel 18 voet gestegen. I Plunderaars gefusilleerd. Londen, 4 Febr. (H. N.) Uit Welling ton wordt gemeld dat in Napier eenige plunderaars doodgeschoten zijn. Marine soldaten patrouilleeren thans in de stad om verdere plunderingen te verhinderen. Bevestigd wordt, dat de stad Hastings door de aardbeving geheel verwoest is. /smet pasja geeft een toelichting P a r ij s, 4 Febr. (V.D.) Een bijzondere correspondent van het Journal had een in terview mét den Turkschen minister-presi dent Ismet pasja, voornamelijk over de be teekenis van d«3 opstandige beweging in Menemon. De Turksche premier sprak zijn verontwaardiging erover uit, dat men on danks de inspanning, die de regeering zich getroostte, nog steeds in sommige kringen de idee van vrijheid en beschaving tegen werkte. Religieuse secten deden steeds weer pogingen om opstanden in het land te ver wekken, teneinde de rnoderniseering tegen te houden en een regime in te voeren, waar aan het nieuwe Turkije zich niet meer zou kunnen aanpassen. ITet was ook één dezer secten, die verantwoordelijk is voor den op stand in Menemen, welke echter in de kiem kon worden gesmoord. Op het oogenblik heersckt in alle gebieden van Turkije rust. Op de vraag van den Franschen journa list, of de geruchten juist waren, dat men voornemens was de Turksche grondwet to wijzigen om den president der republiek grootere bevoegdheden te g< n, verklaarde Ismet pasja, dat deze geruchten volkomen uit de lucht gegrepen waren. Er was geen sprake van, dat de grondwet zou worden aangetast cn dc gazi Kemal pasja denkt er zelf niet aan wijzigingen in* zijn huidige po sitie goed to keuren. WRAAKNEMING OP EE! VELDWACHTER? N ie sky, 3 Febr. (V.D. Hedenmiddag, toen t\yee veldwachters zich op een land weg nabij Niesky bevonden, werd door onbekende daders op hen geschoten. Do veldwachter Scholz werd ernstig in den rug getroffen en moest naar een ziekenhuis worden overgebracht. Men vermoedt hier te doen te hebben met een wraakneming, aangezien Scholz bij onlusten, die dezer da gen te Niesky plaats vonden, er met gummiknuppel nogal flink op los had ge slagen, waar zulks volgens ooggetuigen niet «strikt noodzakelijk was geweest.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1