DE EEMLANDEU CHRYSLERS Districts importeur GARAGE MOLENAAR JOH. DE HEER Vrijdag 8 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 186 De keurcollectie trekt ieders aandacht fortmann en hehenkamp SAMENZWERING TEGEN MUSSOLINI? NACHTZITTING VAN HET LAGERHUIS DE VERLAGING VAN DE L00NEN HET PROCES TEGEN DEN GOUDMAKER De verdediging aan het woord FRANSCH—DUITSCH SAMENGAAN BEPLEIT L. j. LUYCX ZOON DE STAAT VAN BELEG AFGEKONDIGD ABONNEMENTSPRIJS f*' 3 "««den ™>i Amersfoort f 2.10. per maand 10.73. ncr weck (met gratia veriekertiig tegen ongelukken) f 0.17»/,, B innen land franco per post per 3 maanden f3.-. Afronderli|ke nummers (0.03. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 31» PRIJS DER ADVERTENTIEN vvo 1—4 regelt t 1-05 met fobegrip v» eeo bewijsnummer, elke regel roeer f 0 25 Liefdtdlgheldt-edvertentlto voor de feclft veo dcc prijs. - Kleine Advertenttëo „KEITIES hl) vooruitbetaling 5 regelt 90 eest elke regel meer 10 cent, driestal plaauao I Bewfcatunmet extra OM I Pleidooi voor een uitbreiding der Fransche luchtvloot. De Fransche chauvinisten roeren zich. Dat de vi edesvrienden by voortduring op hun qui vive moeten zijn. blijkt, uit een merkwaardige betooging, die Maandag te o rijs is gehouden. In de Wagram-zaal wa ren toen tienduizend „patriotten" bijeenge komen in verband met. een vergadering, welke vyerd uitgeschreven door de Fransche Juchlvaartvereeniging. Tal van sprekers voerdep er lift woord, die de gelegonhoid te baat namen om .te reppen van de „kort zichtigheid der pacifisten", die niet alléén v upr 1S70 en 1914, maar ook nu nog beweren, dat een oorlog onmogelijk is. Vooral werd i de redevoeringen Duitschland voorgesteld Is de natie, aarvan het ergste gevaar was tf duchten. Ken der sprekers, een Fransch -epator uit den Klzas, schetste uitvoerig hoe Duitschland tegenwoordig een nieuwen" ooi- log voorbereidde» hu waarschuwde met na me voor het prestatievermogen der Duitsche hemischn fabrieken met. haar 1(5.000 ar beiders en gewaagde tevens van den bouw an Duitsche militaire vliegtuigen, in Zwes n, Nederland, Denemarken, Rusland en Italië. Ook de groot-industrieel Michelin. de bc- k'-ndf fabrikant van, ;uto banden, had het «\er de luchtbewapening der Engélschen, 'naar vooral der Duitschor- In het bizondei vees hij op de Do S. die den Par ij zen aars jhj.de vliegsalon verleden jaar een klein be- gi j)i had gegeven van hef' prostatieverrho gt'ii der Duitsche bombaj*dcrnent.svliegtüi* gciT. Met .betrekking tot do Do X merkte Mi- (iicdiii op, dat de toehoorders zich geen denkbeeld kond.n vormen yan.de schade, die een dergelijk toestel, indien het erin slaagde boven -Parijs té vliegen, zou kunnen aanrichten,- vyanneer het de tionrltiizend ki logram brandbommen liet vallen. Kverimiu mocht- natuurlijk de activiteit van Italië op dit gebied worden, vergeten. Volgens Miche 2ii> is Frankrijk op dit stiik van zaken oen, iv.ee, misschien wel drie jaren ten achter. Hij eindigde dan ook mot ro herinneren aan een uitspraak van wijlen maarschalk Jof- irq: „ïn verband met de moderne strijdmid delen, waarover de volkeren, die elkaar bü- k--ï-i c-aV. u beschikker:, is een ampTc Kor voor het land, dat niet reeds in vredes tijd den oorlog heeft voorbereid.1 Ter vergadering werd even eens beweerd, dat Duitschland bij machte zou zijn binnen maand tijds drieduizend militaire vlieg tuigen te vervaardigen. Maar vooral maak te indruk de rede van den chemicus on physicus Georges Claude, over wien men «Jon laatsten tijd veel heeft gesproken in verband unet zijn pogingen op Cuba om pro lyl te trekken van dc temperatuursver schillen der zee. Hij betoogde, onder meer, dat Frankrijk sterk móest zijn om een drci- gerpent op gelijkwaardige wijze te kunnen beantwoorden. ij moeten sterk zijn, aldus Claude, niet orndat het ons zou troosten na- de vernietiging van Parijs ook Berlijn verwoest te hebben, maar orndat de vrees voor een vernietiging van Berlijn don Duit s hers misschien zal beletten Parijs met bommen te bestoken. Spreker \oegde hier- uin toe, dat hij voorstander der verzoening was en daarom zich ook bereid had ver klaard een wetenschappelijke lezing in Ber lijn te houden, maar deze ■verzoening moest geschieden op don grondslag van gelijkheid, niet ttisschen een sterk Duitschland en een zwak Frankrijk Dc Duitschers, aldus ver klaarde Claude o.u. nog, moeten goed besef- l« ii, dat de. komende oorlog voor hen dezelf de verwoestende gevolgen zal hebben als voor Frankrijk en z.i. is alleen de w ees in -t;iat een ander volk, dat agressieve bcdoe lingen heeft, tot redo te brengen. In een tenslotte aangenomen motie werd dan ook een pleidooi gehouden voor een zoo -terk mogelijke luchtbewapcmng van Frank rijk en werd de instelling geèischt van een nationale commissie voor de luchtverdedi ging, die op dc regeeririg druk moet uitoefe nen, opdat zij d«' luchtmacht zooveel moge lijk uitbreide. Men is genciud zich af te vragen, of aan deze patriottische bedrijvigheid louter en 'iieen edele motieven ten grondslag liggen. Onthullingen omtrent den jongsten wereld oorlog hébben hot schokkende leit aan het licht gebracht, dat industrieelen, die niet ie kieschkeurig zijn, wanneer het erop aan komt gelei te verdienen, bij het. ontstaan en beslcndicfen van oorlogen niet zelden eert verfoeilijke rol spelen. Speelt zich thans weer iets dergelijks af? Probeeren verte genwoordigci s van verschillende tukken der bewapeningsindustric opnieuw een zoodani- politieke'atmosfeer te scheppen, dat het parlement, op een dwaalspoor gebracht, er zich toe laat verleiden opnieuw belangrijke bewapeningscrediètcn toe tc staan In elk geval vormen patriottische bctoogingen, zoo- als er thans één in de Wagram zaal hoeft plaats gehad, een groot gevaar voor wede en verzoening. De reactie in Duitschlan wordt er natuurlijk door versterkt, doca misschien is dat juist het doel, omdat daar door de kans op een frisscheri, vroolijkon oorlog, die een bepaalde groep ongehoorde voordeden in den schoot zou werpen, gioo- tei wordt., in de Duitsche pers is dan ook al gevraagd, wat de Fransfhe regeering, wat vooral Briand zegt van deze politiek van verdachtmakingen'? En hoe, tenslotte, is het standpunt der Fransche industrieelen. die aansturen op samenwerking met de leiders van het Duitsche bedrijfsleven? „Volkomen duidelijkheid in dezen." aldus do Fulnische ^eitung., «is dringend gewenscht, TELEFOON 1210. angestraat 63 tel. 88 salon garnituren 4 eiken stoelen, 2 waaiers, vochtechte trijp f HO- Een arrestant wondt drie inspecteurs van poliiie Poging tot zelfmoord mistakte P. o ui .,- F i? I> t (V. L'.j De- geruchten welke gisteravond alhier dc ronde deden en volgens welke een samenzwering zou zijn' ontnekt tegen het leven vay Mussolini, vonden heden hun bevestiging in een offi cieel communiqué, waarin werd medege deeld. dat een zekere Michele Schirru was gearresteerd, die in het bezit was gevonden van twet zeer scherp ontplofbare bommen, waarmede hij klaarblijkelijk voornemens was daden van politieke terreur te plegen Bij zijnoverbrenging naar het hoofdbu- raeu'van politic-baalde Schirru plotseling een revolver te voorschijn, waaruit hij vijf schoten loste op do inspecteurs van politie, 'die-hem bewaakten en waarvan bij er drie verwondde, waarna hij een poging deed zichzelf neer te schieten. Deze poging tot zcltmoord mislukte evenwel, daar dc kogel door zij:; mond ging, beide wangen door boorde, doch hem niet gevaarlijk wondde Van de drie gewonde inspecteurs bleken iw.ee slechts, gering letsel te hebben beko men; de derde echter, wiens longen door boord waren door een kog'ol. overleed he denavond in het ziekenhuis. Schirru schijnt Italië te zijn binnengeko men met behulp van een Amerikaansche pas, waarvan echter niet bekend is, óf hij werd afvegeven door dc Verecnigde Staten of door een der Zuid-Amerikaansche re publieken. Bij dc ambassade der Verecnig de Staten ia in ieder geval nog geen bericht ontvangen over arrestatie van een onder daan. Op het hoofdbureau van politie weigerde Schirru conige verklaring af te geven. Op alle hem gestelde vragen bewaarde hij een streng s.'lzwijgen Het is dan ook nog niet bekend, wat zijn voornemens waren met dc beide bommen, die in zijn bezit ztin ge vonden. Het verdiend In dit verband echter opgemerkt tc worden, dat het hotel, waar de gearresteerde verblijf hield, gelegen is aan de Via Venti Scttcmbre waar Mus solini dagelijks per auto langs komt op weg van zijn bureau naar zqn woning en vice versaHet is dus geenszins onwaar schijnlijk. dat Schirru een geschikte gele genheid afwachtte om de bómmen uit zijn venster naar Mussolini to werpen. Uit de door de politie ingestelde onder zoekingen is gebleken, dat Schirru van ge boorte Siciliaaii is ert in Maart van bet vurig jaar uil. Amerika naar Europa is vertrokken. Aangezien bij bij de politie be kend stond als gevaarlijk anarchist, wer den zijn bewegingen scherp nagegaan, doch hij reisde door verschillende Euro- pcesclie landen, alvorens hij poogde in Italië binnen te komen. Den vijftienden Ja nuari is hij te Rome gearriveerd, waar hij intrek nam in een der beste hotels aan de Via Venti Settcinbre. Hoewel het de politic wel bekend was, dat hij te Rome was, heeft zij Schirru niet gearresteerd, teneinde in de gelegenheid te komen uit te vinden of hij met iemand te Rome in relatie stond Schirru is een knap uitziend, athletisch persoon, nog jong. Hij scheen goed van geld voorzien en leidde een vroohjk leven. Hij was een geregeld bezoeker van de nach- lelijke dansgelegenheden van Rome. brutale postdiefstal. Oppoln, 5 Febr. V.D.) Gisteravond is door twee gemaskerde mannen een brutalen roofoverval ceplcegd op bet postagentschap Schurgast bij Oppeln. Eén der roovers wierp zich op den filiaalhouder, die juist bezig was het in don loop van den dag ontvangen geld te lellen on trachtte hem te wurgen. Inmiddels verzamelde de andere het geld, waarna beiden vluchtten. Do filiaalhouder kwam echter spoedig weer bij kennis en alarmeerde dc politie. De buil «Ier roovers bedraagt ongeveer 2000 R.M. Van do daders is echter nog geen spoor ontdekt.- Vele afgevaardigden vielen in slaap U o u d e n, 5 Febr. (V.D.) De amendemen ten op do nieuwe landbouwwot hebben het Lagerhuis tot diep in den nacht bezig go- houden Te een uur verlangden Lloyd George en Chamberlain schorsing van de zitting, aangezien, naar zij verklaarden, ook'het mensèhoLljk uithoudingsvermogen zijn grenzen had Ilun voorstel werd echter verworpen en'de besprekingen sleepton zich moeizaam verder Vele ^honourable mem bers" sliepen in hun banken en slechts eehige ministers behielden bun levendig heid. Den gebeolen nacht duurde de zitting voort voorzóover nog van een zitting kon worden gesproken. In de koffiekamers en ijl de gangen zag men bet langzamerhand weer licht worden, tot liet Chamberlain vanmorgen tegen half acht te bar werd en bij opnieuw protesteerde Het motief, dat men m den loop van den nacht eeuige ma len had gebruikt namelijk dat er gicn autobussen, treinen of ondergrond meer liepen, kon men op dit uqr van den morgen toch niet meer volhouich Zijn voorstel o'm de discussies tc schorsen werd opnieuw verworpen. Eerst nadat een conservatief amendement op dc landbouw wet verworpen was, werden dc discussies tot vanavond verdaagd. Të kwart over acht gingen do Lagerhtn«leden, voor zoover zij zulks nog niet «.erder had den gedaan, naar huis, orn een welverdien de „nacht"-rust te genieten. Levendige besprekingen in den Rijksdag Berlijn, 4 Februari. (V.D.) In den loop der debatten over de interpellaties inzake loonsverlaging heeft de rijksminister van arbeid, heden in-den rijksdag o.m. verklaard, dat de staatsmacht hierbij slechts matigend cn bemiddelend kan werken. Handhaving van de tegenwoordige loonen zou in vele gevallen tot stillegging kunnen leidon en de positie dér arbeiders nog slechter maken. De egeering zal ernaar streven het stelsel der arbeidsovereenkomsten groote re soepelheid to geven. Stegenvald werd tijdens zijn rede her haaldelijk door de nationaal-soeialisten ge ïnterrumpeerd. Het kwam herhaaldelijk tol levendig tumult, vooral tijdens een uiteen zetting van den natioualistischen ai'gevaar drgde Stürtz, die tegen de Marxisten te keer ging en verklaarde, dat hij, hoewel uit hun elederen voortgekomen, nationaal socialist is geworden op grond van het. aanschou welijk onderwijs, dat de opmarseh der Fran- schenin het Ruhrgcbied voor hem betee- kend heeft Deze woorden werden door zijn partijgenoöten met daverend applaus onder streept Morgenmiddag te drie uur komt de rijks dag weder bijeen,, ter beraadslaging in twee de lezing over dc begrooting van den rijks kanselier en de rijkskanselarij, alsmede het, natioxiaal-socialistische voorstel tot njks- dagsontbinding. ONTBINDING VAN DEN PRUISISCHF.N LANDDAG? De rechtsche portilen voor een Volksbegehren. Berl iin, Febr. (V. D.) Bij een eerste onderzoek is gebleken, dat waarschijnlijk de nati maal-socialtslen. de Duitsch-natio- nalen, de Duitsche volkspartij, de economi sche partij en de chrisielijk-nationalen het Stahïhslm-denkbëBld zullen «steunen om te komen tot een Votksbegehren in Pruisen ovef- de ontbinding van den landdag. FELLE BRAND TE PRAAG. In een in aanbouw zijnd waren* huls. Praag. 5 Febr. (V. D.) Vanmiddag is te Praag het in aanbouw zijnde groote warenhuis van Amschelberg in brand ge vlogen. Het vuur, dat iD den kelder onl stean was door oververhitting *van een kachel, vond in het bouwwerk gretjg -voed sel en bereikte spoedig de negende verdie ping. De schade is zeer aanzienlijk en boven het- geheele stadsdeel hingen zware, don kere rookwolken; Het personeel had zich bij tijds in veiligheid kunnen stellen. Een per soon bekwam niet ernstige brandwonden. „Inlenuitinaal zwendelaar van Sroot formaat" Bij de voortgezette behandeling van de zaak tegen den goudmaker Tausend heeft de officier van justitie nog opgemerkt, dat Sausend sedert 1924 slechts van hedrog heeft geleefd. Hij is meermalen buis- en kasteeleigenaar gowcest. De benadeelingen, waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt bedroegen in totaal fl.370.000 R.M. Tausend is een internationale zwendelaar van groot formaat Iu de middagszitting verklaarde do verde diger, dat de officier van justitie zich wel ei-vóor gewacht heeft, in hét. eigenlijko ge h,eim door te dringen. Tausend hoéft zich tégén dat geheim niet zoozeer verzet als de lieden, die benadeeld zouden zijn. Tausend heeft gemeend op den goeden wég tc zijn. Men Stelle zich voor, wat het. beteekenk in dién een persoonijkheid als Ludendorf zich tPet Tausend vereenigdc. om dc uitvinding in her belang des vaderlands ten nutte te maken De verdediging wees er In zijn pleidooi op, dat Tausend niet verantwoordelijk was voor do'geldzaken van vereenigmg „164" en zelf ervan overtuigd was goud te kunnen ma ken. Aan het. slot van zijn rede trok dc ver dediger één'para flol met Thcrese Neumann van Konnersreuth! Ook hier heeft de weten- echap gemeend onmogelijkheden te consta- téeren, zoodat, wanneer men uit het feit, dat deskundigen hem een bedrieger noemen, concludeert, dat Tausend veroordeeld moet worden, ook Theresc Neumann gevonnisd zou moéten wórden. Pleiter vroeg vrijspraak, üe uitspraak zal hedenmiddag plaats vinden. Tot 3 jaar en 8 maanden go* vangenisstraf veroordeeld. M u n o h e n, 5 Feb r. (V D.i Hedenmorgen vvertj de „goudmaker" Tausend wegens Vijf voudig bedrog en een poging tot bedróg ver oordeeld tot-3 jaar cn 3 maanden gevange nisstraf. In eert geval van poging tot bodrog werd hij vrijgesproken. Hij krijgt aftrek van preventieve hechtenis, die ëon jaar en vS maanden heeft geduurd. Herrioi geeft zijn opvatting te kennen Parijs* 5 Febr. HA.) In L'Euiope Nou veile hoeft graaf Wladirair d'Ormesson een artikel gepubliceerd over een samenwerken ven Frankrijk cn Duitschland tot vermin dering van de gevolgen van de economische crisis in Duitschland. Hij ontwikkelt daar in een plan, volgens hetwelk voor de eerst volgende twee jaar de betalingen voor de schadevergoeding mei de helft verminder» zouden worden, wat gepaard zou moeten gaan met een vermindering der militaire uitgaven zoowel van Duitschland als van Frankrijk met 1/12. In de Ere Nouvelle bespreekt thans Her riot dit artikel van graaf d'Ormesson. He» riot zegt in dit artikel, dat Duitschland ori tegcnzeggclijk ziek is, doch hel beschikt over een goeden en tevens moedigen ge neesheer. Do sleutel van de Europeesche politiek ligt in de overeenstemming tu* schen Frankrijk en Duitschland Wordt deze bereikt, dan is niets te vreezen: komt deze niet tot stand, dan is niets te hopen Wat het plan zelf betreft, Herriot vindt h»t éenlgszins gecompliceerd en daarom niet geheel ongevaarlijk, nog rneer voor de toe komst dan voor het oogenblik. Daarom verdient eert meer directe methode de voor keur. SLACHTOFFERS DtiR BERGSPORT GEBORGEN. Interlaken 4 Feb». (H.N.J Een ber- gingskolonne is er vandaag pa langdurig zoeken in geslaagd drie lijken van de vier slachtoffers te vinden, die de vorige weck door een lawine bij den Aletschwand bed>l von werdn. Het was een groep van Enge' sche toeristen, die door de lawine vena3t werd. De gevonden lijken waren gedeelte lijk zeer verminkt. Naar het vierde lijk wordt nog steeds gezocht. Beril, 5 Febr (H.N.) Bij Pis Albana in het gebied van Engadin is gisteren een sk'ilooper door een lawine bedolven. Het is een Duitseher, dié te Zuos logeerde. Hoewel een rcddingscolonne terstond uittrok, is het tot nu toe niet gelukt het lijk te bergen. OPLICHTER AANGEHOUDEN. Bern, 5 Febr. (H.N.) De fabrikant Albeis uit Weetfalen, die wegens oplichting /an een bedrag van ettelijke 100.000 mark door dc Duitsche politie gezocht werd, is giste ren tc Wintérthur gearresteerd WEERBERICHT 11 oogst e Barom etersl'atKl 775-3 te Haparanda. Laagste Barometerstand: 738.3 toe Seyd is fjord. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot Z. wind, half tot licht be wolkt, woinig of geen sneeuw, des nachts matige, plaatse lijk welliolït strenge, overdag matige tot lichte vorst. Langestraat 49-51 -- Tal. 19Q Atelier voor Ajoureeron, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatle. VAR*EI\I3.<1 A.-4A T TcL. 13<W PIANO- EN 0RGELHANDEL Gemakkell|ko betalingsvoorwaarden. Tot nu toe 200 lgken te voorschijn gebracht Londen, 5 Fel»r. (V D.) Het gouverne* ment van Nieuw-Zeeland heeft- voor het ge heele gebied, dat dooi de aardbeving getrof fen werd, den staat van beleg ^afgekondigd, Marino- en poiitietroepen patrouilleercn door de straten om plunderingen te verhin deren, aangezien reeds hier cn daar exces sen zijn voorgekomen. Te Napier heerscht gebrek aan boord. Opnamen, welke van vliegtuigen uit gemaakt zlju. to one n aan, dat de geografische gesteldheid op tal vau plaatsen tengovolge van dc aardbeving in grijpende wijzigingen beeft ondergaan. In de mondingen der rivieren zijn ullerlei hin dernissen opgedoken, waardoor dc rivier bedding zich langs natuurlijken weg ver plaatst heeft. Tengevolge van al dc ver schuivingen in de haven van Napier is do kanonneerboot „Veronica", ondanks haar geringen diepgang, niet in staat zee te kie zen. Ónder de puinhóopen van Napier zijn tot dusverre ongeveer 200 lijken te voor schijn gebracht. Bij den uittocht der bevol king uit de stad hebben onbeschrijflijke tooncclen plaats. Het juiste aantal slacht offers hoopt rncn over cenigo dagen té kun nen vaststéllën. Een telegram van den gouver- nenr-generaal. De goiivorneur-genèraal van Nieuw-Zee land. Lord Bledisloe, meldt in een verder telegram 'aan den minister voor de, Domi nions, Thomas, betreffende dé aardbevings ramp hot volgende: De vroegere berichten van ernstige ver liezen aan menschenlevens cn eigendom in de zakenwijken van Napier en Hastings worden thans bevestigd, doch in de woon wijken was de schade niet buitengewoon. Tot op het oogenblik zijn ongeveer 140 per sonen als dood opgegeven, doch dc volle dige lijst zal eerst over een paar dagen be schikbaar zijn, aangezien de bewoners van eenige groote gebouwen, welke zijn inge stort, nog steeds onder het puin bedolven liggen. Het reddingswerk wordt met krach', voortgezet en de branden, welke op de aardschokken zijn gevolgd, zijn spoedig ge- bluscht. De officieren en manschappen der oorlogsschepen verrichten een belangrijk deel der opruimingswerkzaamheden. Do ge wonden cn andere slachtoffers ontvangen allen mogelijken steun. Men is thans vol komen op de hoogte van den toestand. Hoewel'vèlo vrouwen en kinderen Napier verlaten, wordt overwogen thans maatrege len te nemen om te trachten het gevaar voor de gezondheid door de schade aan do sanitaire diensten tegen te gaan door een gedwongen ontruiming der stad. De inwoners hebben een opmerkelijke kalmte en veerkracht betoond bij de vreese- lijke beproeving. Vele heldendaden zijn ver richt. De bevolking van het geheele land heeft gehoor gegeven aan den oproep om hulp met een edelmoedigheid; welke zeer groote bewondering afdwingt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1