AHERSFOORTSCH DAGBLAD FIRMA OUIKVI BURGER Fa. M. A. Ramselaar 2390 DE EEMLANDEIi Nseuw tricot Oeux=Pièces - Costymes - Hoeden Beiteelaedsch Overzicht Buitenland JOH. DE HEER Zaterdag 7 Februari 1931 UitgaveVALKHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 29e Jaargang No. 187 VOOR HET VOORJAAR ONTVANGEN DAMESMODEZAAK: GEHOORZAAMHEID DE VOLKSPARTIJ VOOR DICTATUUR? DE ERFENIS DER DOODEN Remarque spreekt zich uit L. S. LUYCX ZOON VEERBOOT GEZONKEN N.V. COMPAGNIE LYONNAISE RUMOERIGE DEBATTEN Aanvallen op de Nazi's ABONNEMENTSPRIJS P" 3 mïand" voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75. oer - wttk fmtt grtt|t ver2eke[lllg ,Egen ongelukken) f 0.171/, Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEPOON INTERC 51Ï PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—1 regels f 1.05 oet Inbegrip van een bewijsnummer, 1 elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-advertcntico voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rtgela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaauea f I.—Bewijsnommer exim f 0.05 ARNHEMSCHE WEG 26: door H. G. CANNEGIETER. Een merkwaardig verschijnsel in onzj dagen is de toenemende voorliefde voor dictatuur. Vooral onder de jongere men schen in sommige kringen is een harts tochtelijk verlangen naar den tiran ont staan. Met de democratie meencn deze jon ge menschen een onvcrzocnlijken striju te moeten aangaan; zij schimpen en smalen op haar, verzetten zich tegen haar instel lingcn en wreken zich met dikwijls kwa jongensachtige middelen op hare vertegen woordigers. Daar dit verschijnsel een inter nationaal karakter vertoont, moet het wel samenhangen met een algemeene wijziging in de zielsgesteldheid der jeugd. Deze levenshouding toont door de felheid en overdrevenheid, waarmee zij zich aan kondigt, dat tzij een react!e-vërschijnsel ie. .Waarom hunkert de jeugd naar den tiran, die haar onvoorwaardelijke wetten zal stel len; waarom eischt zij door het oppermach tig woord van den dictator te worden be- heerscht? Waarom pleegt dit staatkundig .verlangen gepaard te gaan met een gods dienstige begeerte naar een kerk, waarin het geloof onbeperkt gezag en de geestelijk heid blindelingsche gehoorzaamheid vraagt? Democratie en vrijzinnigheid doen een tïeroep op het persoonlijk oordeel en het .vormen, van een zelfstandige overtuiging is moeilijk en lastig, Het vergt een zekere mate van rijpheid, niets slechts van ver stand en gemoed, maar vooral van don wil, Wie voor zijn eigen meening en daden ver antwoordelijk verlangt te zijn, heeft een be stendigen strijd te voeren tegon den inner- lijken twijfel en tegen de andersdenkenden buiten. Voortdurend vragen zoowel eigen ik als omgeving hem rekenschap. Hij moet zich van dag tot dag inspannen, om in het telkens wisselend aspect der wereld zijn plaats te bepalen; hij moet stelling nemen en keus doen; hij moet van gedachten wis selen en zich ontwikkelen. Hij moet, en dit is het moeilijkst van alles: eenzaam kunnen zijn, want wie op zichzelf staat, staat immers alleen en wie niemand boven zich heeft om naar op te kijken staart duizelend in het blauw der oneindigheid Derhalve is het zelfstandig oordeel het persoonlijk beraad slechts den volwassene voorbehouden. En hoe weinig volgroeiden telt onze maatschappij! Met een lichame lijke mannelijkheid kan een kinderachtige geest gaan gepaard. Kinderen, ook zoo zij, wat den leeftijd betreft, dc meerder jarigheid reeds lang gepasseerd zijn, willen als onmondigen worden behandeld. Zou dit misschien de zielkundige fout kunnen zijn in het ideaal van de democra tie, dat deze met volwassenheid rekening houdt, waar de werkelijkheid op onmon digheid wijst? Do moderne tijd heeft de kinderen geëmancipeerd. Groepen, die vroe ger krachlens haar leeftijd, sexe of maat- schappelijken stand voor onmondig golden, tellen thans voor vol mede. lfcbbeo do vrouwen, de arbeiders, de scholieren allen de hun thans geboden vrijheid als een wel kom geschenk aanvaard? Zouden velen hunner in hun hart niet lerughunkeren naar de voormalige slavernij? En zou het roepen om den dictator niet de kreet van Jiet kind zijn, dat naar zijn vader terug verlangt? Wie meent, dat een kind liet pleizierig vindt, als een redelijk wezen (e worden behandeld, vergist zicli. Voor liet kind is de strenge blik van. den gehoorzaamheid eischenden vader een weldaad. Niet te hoe \en denken, niet te zijn blootgesteld aan het wikken en wegen, gicn beroep te hoe ven doen oj) dc eigen innerlijke gevoelens van plicht cn gerechtigheid, maar blinde lings te mogen worden gedreven door een onverbiddelijk wezen, waaraan het kind dc volstrekte macht cn wijsheid toeschrijft, dit is voor den onmondige.de prettigste cn dc gemakkelijkste, zoo niet de .«enige manier om te leven. Straf en gebod, bevel en ver maan doen licm goed. Als hij weet, dat te genspreken geen baat geeft, is hij ontsla gen van de vermoeienis, zijn kritisch ooi- deel te formuleercn. Het is zooveel moeilijker te leven dan te worden geleefd. Hebben wij onze kinderen dc gemakkelijke levensperiode van de blin delingsche gehoorzaamheid te spoedig ont nomen; hebben wij ze te zro^g naar hu» eigen gevoel en oordeel verwezen: hebbep wij ontijdig een beroep gedaan op nun per soonlijken, zelfstandigen wil1 En is hier door een ontwricht geslacht opgekweekt, dat onder het mannelijk mom zijn ver waarloosde kinderbehoeften verhult? Zoe ken deze in de prille jaren onbevredigd ge laten neigingen voldoening nu liet te laat is en is de heldenroep om den dictator niets anders dan achterna gekomen kindorka- mergekrijt? Het zou do tragiek van dc moderne pac- dagogie zijn, zoo een zielkundige fout zich in een maatschappelijke katastrofe ging wreken. Indien onze volwassen geworden kinderen slechts tot inzicht in flen aard N an hun zonderlinge neiging mocht mi ge raken, zou nog het ergste zijn le voorko men. Wat aan het kind past, is -oor den man niet geschikt en nimmer kan eigen gekozen dwang den mondjg gewordene ont heffen van- de verantwoordelijkheid vooi zijn eigen levensgedrag. (Nadruk verboden). Pandit Motilal Nehrce overleden. Vooraanstaand Indisch leider voorgoed van het tooneel verdwe nen. Met enkele woorden is door ons reeds be richt, dat gisteren Pandit Motilal Nchroc, do bekende leider der Indische nationalisten, is overleden. Ilij heft den leeftijd van twee cn zeventig jaren bereikt. Pandit Motilal Nehroe, die dc vader was van een ander bekend Britsch-Indisch lei der, Jawaharlar Nchroc, zag het levenslicht" in Kasjmir. Evenals Gandhi, was hij één der meest geziene advocaten van Indié, maar dit beroep liet hij varen, sinds Gandhi in 1922 dc bekende beweging ten gunste van liet lijdelijk verzet begon te organiseeren. Van dit oogcnblik af wijdde hij al zijn krachten aan den strijd, die «aanstuurde op het verwerven van de onafhankelijkheid voor Indie. Deze beweging diende hij echter niet alleen met zijn grootc talenten, maar hij stond aoor hetzelfde doel tevens het grootste deel af van hetgeen liij bezat aari geld on goed. Het duurde niet lang, of hij werd één der leidende kopstukken van de congrespartij. Pandit Motilal Nchroc was iemand, met wien te praten viel cn hij \vcrd dan ook be schouwd als één der weinige staatslieden van het ontwaakte Indie, die te vinden was voor een vergelijk met Engeland. Tot driemalen (oe is hij president geweest van liet Al-Indische Nationale congres cn hij is het ook geweest, die een verslag heeft opgesteld over een aan Indié tc verstrek ken constitutie. Deze ontwerp-grondwet is aan dc regeering van Engeland voorgelegd, doch deze nam een afwijzende houding aan. Deze niet aanvaarding van het rapport was voor Gandhi aanleiding zijn z.g. zoutwin ningsveldtocht te beginnen. Wat Pandit Motilal Xchroc's grondwet- verslag betreft, hierin werd aan dc hand ge daan, dat Indie deel zou blijven uitmaken van het Engelsclie wereldrijk, maar dan moest aan Indié de positie worden gegeven van een dominion. Mot ziet dus, dat hij veel gematigder opvattingen huldigde dan zijn £oon Jawaharlar. die voor Indié de volledi ge onafhankelijkheid opeischte en juist deze gematigdheid is hem meermalen voor de voeten geworpen door zijn geestverwanten. Ündertusschcn betcckcndc het voor Nchroc Sr. een grootc teleurstelling, dat Engeland dc beantwoording van zijn „ultimatum" op de lange baan schoof, een ultimatum, waar in verlangd werd, dat zijn voorstellen bin nen een jaar tijds, d.w.zJ voor 1 Januari 1930, zouden worden aanvaard. liet gevolg van Engclauds weigerachtige houding is geweest, dat Nehroe zich in do armen wierp van de extremistische natio nalisten en een medewerker werd van Gan dhi, wiens denkbeelden hij geheel tot dc zijne maakte. In de eerste maanden van dc jongste be weging voor burgerlijke ongehoorzaamheid w-erd hij gearresteerd en in de gevangenis opgeborgen. Trouwens: de grijsaard liad in verband met den bcvrijdingsstrijd reeds meermalen met den kerker kennis gemaakt. Zijn gezondheid liet echter te wenschcn over cn zijn toestand maakte het zelfs noodzake lijk de gele koorts had hem hevig aange pakt dat hij zelfs enkele weken, voordat zijn gevangenisstraf zou zijn afgcloopcn, in vrijheid werd gesteld. De laatste dagen \oor zijn dood heeft Neh roe te Allahabad doorgebracht met bespre kingen, waaraan vooral Gandhi deelnam, die inmiddels ook weer op vrije voeten w as gekomen cn in allerijl zich naar liet ziek bed van Nehroe spoedde. Niet alleen genoot dc Brahmaan Nehroe een groote populariteit bij zijn verwanten, maar bijna geheel Indié droeg hem op de hand. Op het oogcnblik, dat Indic voor grootc beslissingen slaat als gevolg van dc resultaten der ronde-tafel-confcrenlie, 'ver liest het Indische volk in Motilal Nehroe een der voornaamste en meest geliefde figuren, die krAnig heeft gewerkt ten gunste van de „ontvoogding" der Britsch-Indicrs. Merkwaardige uitlatingen van Dr. Dingeldey Berlijn, 5 Fcbr. (V. D.) Dc Vonvarts had mcdcdcelingcn gedaan over staatsgreep- geruchten cn in verband hiermede de 1). Volkspartij genoemd. De leider van dc D. Volkspartij, dr. Din geldey, heeft thans m hot Acht Uhr Abend- hlatt. een verklaring afgelegd, waaraan het navolgende ontleend is: „Wij hebben aldus dr. Dingeldey de taak niet alleen sanecring tc eischcn van do financiën, doch ook de redding van de vele groote steden van den ondergang tengevol ge van de crisislasten cn de noodzakelijk heid een deel van het millioenen-lcgcr der wcrkloozen aan arbeid te helpen. Met hel oog op deze maatregelen eischcn wjj ver mindering van dc tribuutbctalingen. Op wel ke wijze kan dat mogelijk zijn, wanneer het parlement versaagt? Tijd mag niet ver loren worden. Dat liet vraagstuk van de rijkshervorming bovendien op den weerstand van Beieren in den rijksraad is gestrand en dat de verla ging; van den leeftijd vamkiëagercchtigdhoid en andere steunpilaren van een democra tisch parlementair stelsel radicale stroom in- gnn hebben verwekt, ligt voor dc hand. Aan al deze verschijnselen mag een verantwoor delijk politicus niet stilzwijgend voorbij gaan. Indien de rijksdag cn dc belangrijke par tijen versagen, blijft aan een doelbewuste regeering niets anders over dan in overeen stemming met de«beslissïng des volks cn aan de hand van dc middelen, die de constitutie den rijkspresident verstrekt, dc bron van dit kwaad te verstoppen." Niet Wraakmaar Nooit meer' Op een protcstvergadering naar aanlei ding van het verbod van de film ..lm Wes ten niclits Ncues", waarop naast vooraan staande intollcctueclen cn kunstenaars ook frontsoldaten hun pacifistisch woord lieten hooren, is o.a. ook een verklaring van Erich Maria Remarque voorgelezen. Dit is dc eerste keer, aldus het Volk, dat de schrijver zelf, die tot nu toe gezwegen heeft, zich over het verbod uitlaat. In dc verklaring boet het: „Ik heb lang naar een verklaring gezocht hoe het moge lijk is, dat menschen, die den oorlog heb ben meegemaakt, nu al, pas twaalf jaren later, zulke verschillende r.iconingen over de oorlogswcrkelijkhcid hebben. Zonder twijfel krijgen zelf^ de verschrikkelijkste gebeurtenissen door het feit, dat men zo overwonnen heeft, nog iets van den glans van het heroïsch avontuur. Niemand zal de geweldige prestatie van dc Duitscho sol dalen laag kunnen of willen aanslaan Maar er moet met alle beslistheid tegen op gekomen worden, (lat deze prestaties thans eenzijdig benut worden om den oorlog te verheerlijken en de grenzenlooze ellende, die hij heeft in het leve» geroepen, te ver kleinen." De verklaring van Remarque eindigt met een citaat uit zijn nieuwe boek: „De erfenis van de dooden is niet: „Wraak", maar „Nooit Meer!" VAHKENSMARKT TEL. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Wij leveren alle merken. LANGE5TRAAT Tel. 341 Onze Jubileum Reclame en extra lage prijzen en bij aankoop van f 2.50 een kop en schotel cadeau. nieuwe: type Bsstrïots importeur CHRYSLER j.j. MOLENAAR TELEFOON 1220. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 77?.S te llaparanda. Laagste Barometerstand; 7-11.9 te Jan May en. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. O. lot Z. wind, meest licht tot half bewolkt, weinig of geen sneeuw, matige tot lichte vorst. ONTBINDING VAN DEN SAKSISCHEN LANDDAG? Een offensief der nazi's. Dresden, 6 Febr. .(V.D.) Do nationaal- socialistische landdagfractic heeft heden ccn voorstel tot ontbinding van den Saksi- schen landdag ingediend. In de toelichting wordt gezegd, dat de samenstelling van den tegenwoordigen landdag niet meer in overeenstemming is met den volkswil. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureercn, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. Tientallen personen omgekomen Brussel, G Fcbr. (V.D.) Op de Kasoi- rivier in Belgisch Congo is een veerboot, die de verbinding onderhoudt tusschen da mijn Banyanga cn het arboiderskamp Kaï nyuba, lek gestooten en gezonken; 54 ne- gerarbeiders zijn verdronken. UTRECHTSCHEWEG 10 TEL. 179 AMERSFOORT Ontvangen Nieuwe Japonnen in zuiver wol, tricot, tweed, prima coupe f 19.75. Het vreeselijke ongeluk met de Blackburn Isis III op de ree van Plymouth, welk ongeval aan negen menschen het leven kostte, heeft groote verslagenheid teweeg- gebracht in Engeland. Het bergingswerk van het verongelukte vliegtuig. De tweede lezing der Duitsche begrooting nog niet afgehandeld B e r 1 ij G Feb r. (H. N.) Dc rijksdag is vandaag nog niet gereed gekomen met dc behandeling der begrooting van den rijks kanselier in tweede lezing. De zitting had af en toe een stormachtig verloop en de nationcal-socialisten verlieten zoowol bij dc redevoeringen der sociaal-democratische cn communistische sprekers als bij die van den spreker der Duitsche staatspartij, die eveneens het optreden der nationaal-socia- listcn veroordeelde cn zijn vertrouwen in den rijkskanselier betuigde, de zaal. Eerst toen do spreker der Duitsche staatspartij, dr. Stolpcr, zijn rede geëindigd had, kwa men dc nationaal-socialistcn dc zaal weder binnen. Doch ook de volgende spreker, dc centrum-afgevaardigde dr. Joos, keurde in scherpe bewoordingen de rede, die de na- tionaal-socialist dr. Goebbels gisteren heeft gehouden, af. Dit was voor de nationaal- socialisicn een aanleiding, om dr. Joos her haaldelijk te interrumpccrcn. Wél deelde de voorzitter, dr. Ljebe, herhaaldelijk waar schuwingen uit, doch veel uitwerking nad dit niet. Toen het lawaai nog toenam, trof dr. Loebe onder applaus van de sociaal democraten scherpere maatregelen en wees de nationaal-socialislischc afgevaardigden Heines, Brückncr, Koch (Oost-Pruisen) cn Vetter wegens verstoring van de orde en wederspaimigheid uit de zaal. Dr. Joos, die ook de redevoeringen- der beide Duitsch- national- sprekers van gisteren scherp ver oordeelde. eindigde met den rijkskanselier het vertrouwen van zijn partijvrienden te verzekeren. De communistische spreker Neubauer kondigde de regeering en de re geering-partijen den sclierpsten strijd aan. Daarna verlieten de communistische afge vaardigden de zaal om, naar hun leider Stöcker aankondigde, aan de begrafenis der beide slachtoffers van de aansporing lot moord van dr. Goebbels deel te nemen. Dr. Dingeldey keert zich te gen de nationaal-socialisten. Daarna nam dr. Dingeldey, de leider dep Duitsche volkspartij, het woord, die, hoe wel in minder scherpe bewoordingen dart dc vertegenwoordigers van dc Duitsche staatspartij en van het centrum, eveneens te kennen gaf, dat zijn partij niet met dc nationaal-socialisten kan samengaan. Men kan deze jonge beweging eerst dan de macht toevertrouwen, als zij zich duidelij ker dan tot nu toe het geval «was uitspreekt over haar doel cn over haar standpunt ten opzichte- van dc vraagstukken der actu- eele politiek. Dc volkspartij zal meewerken om dc begrooting langs parlementairen weg af te doen cn verwacht van den rijks kanselier, dat deze gebruik zal maken van alle mogelijkheden, welke de grondwet biedt, indien het parlement in gebreke mocht blijven. Vervolgens sprak de afge vaardigde van den chrislelijk-socialen volksdienst Simpfendoerfer, die eveneens zijn vertrouwen in den rijkskanselier be tuigde. Hetzelfde deed de spreker der eco-< nomische partij Mollath, die liet betreurde, dat dc rede van den rijkskanselier niet tien jaar vroeger is uitgesproken. Dc spreker der Bei< rschc volkspartij dr. Pfleger be treurde dc toepassing van art. 48 van dd grondwet cn waarschuwde voor een herha ling. Ilij «prak de hoop uit, dat dc begroo ting langs parlementairen weg zal worden afgedaan. Voorts verlangde hij, dat dc hulp voor het Oosten ook tot Oostelijk Beieren zal wórden uitgestrekt. Daarna kwam het woord aan de tweede rij der sprekers. Deze werd geopend door den sociaal-democraat Mierendorf, die zijn maidenspeech hield. Het plan, om de beraadslagingen Vrijdag te doen afloopen, werd verijdeld door de nationaal-socialisten, die na indiening van een motie tot verdaging de zaal verlieten, zoodat geen voldoende leden meer aanwe zig waren om een besluit te kunnen nemen. De zitting werd daarop tot Zaterdag 12 uur verdaagd. Dan zal na de stemming over de ingediende moties ook het voorstel tot wijziging van het reglement van orde in behandeling komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1