déeemlandeu 23m.-e r j- j- molenaar joh. de heer Woensdag 11 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 190 NIEUWE TYPE Districts-lmporteur fortmann en hehenkamp MOBILISATIE DER NAZI'S FRANKRIJKS CREDIET AAN DUITSCHLAND NOG STEEDS ONRUST IN TURKIJE DUITSCHLANDS HE1RLEGER VAN WERKL00ZEN N.-ZEELAND GETEISTERD STORMACHTIGE ZITTING VAN DEN RIJKSDAG L. J. LUYCX ZOON BERENGUER SCHENKT MACIA GENADE ABONNEMENTSPRIJS P" 3 """den voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per weck (mel «r»U» verzekering tegen ongelukken) f O.IT1/, WtirlVrnw.P°:' 3 na"den 1 3- AfsuderlUk. nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEEOON 1NTERG 511 PRIJS DER AOVERTENTIEN v,n 1-4 1105 vu een bewijsnummer, melke regel meer 10.25. Liefdadigbclds-advertentitn voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra I 0.05 Dc ontwapeningsconferentie in 1932. Curtius spreekt waar schuwende woorden. Een krachtig pleidooi van Hender son. Zooals men weet. zal op 2 Februari 1932. in aansluiting op dc'bijeenkomst in Januari van den Volkenbondsraad, dc groote inter nationale ontwapeningsconferentie begin nen, waarvan de bctcekcnis buitengewoon groot is, omdat de beslissingen, die zullen morden genomen, .dc toekomst van Europa en van de verdere wereld in zeer gunstigen of zeer ongunstigen zin zullen beïnvloeden, (.urtius, de Duitsche minister van buitcn- landsche zaken, heeft gisteren in zijn rijks dagrecle nog eeris laten uitkomen, dat zijn land juridische aanspraken kan laten gel den op de tenuitvoerlegging van do algc- raccne ontwapening en dat Duitscliland er geen genoegen mee zal kunnen nemen, wanneer de algemecne ontwapening op-, nieuw wordt vertraagd. Curtius verlangde nu eindelijk eens daden en cisclite voor zijn land dezelfde mate van veiligheid, waarop dc andere staten aanspraak makon. Dc bc- wapeningsvcrsch ijlen wilde dc Duitsche minister zien verdwijnen; dat schreven z.i. niet alleen de. verdragen voor, maar was bovendien volstrekt noodzakelijk voor dc ïust en veiligheid in Europa. De oplossing van het vraagstuk der ontwapening noem de Curtius den toetssteen van den Volken bond. Hij rekende erop, dat dit instituut niet te kort zou schieten in de vervulling van die taken, welke de grondslagen van zijn bestaan vormen. Tot deze taken rekent Curtius. ook de ontwapening cn uit zijn woorden kon worden opgemaakt, dat Duitscliland er niet voor terug zal deinzen het lidmaatschap van den Volkenbond op te zeggen, wanneer deze Gcncefsche instel ling op ernstige wijze in verzuim blijft. Gelukkig, dat ook de F.ngclsche ambtge noot van dr. Curtius, Henderson, van oor deel is, dat men zich niet kan bepalen tot fraaie woorden. In een rede, die hij tc Lon den hjeld voor dc internationale vrCuwcn- liga, heeft hij een krachtig pleidooi ten gun ste van de ontwapening gehouden. Hij vond hierbij gelegenheid uiteen te zetten, dat ontwapening dé vermindering beteekende van de;nationale weerkrachten van allcr- lei aard en wel op grond van een plechtig aangegaan internationaal verdrag. Ontwa pening was volgens hem thans een zaak van practischc politiek geworden. Het ont werp, dat dc voorbereidende ontwapenings conferentie heeft uitgewerkt, kan z.i. wor den gebruikt als een grondslag, waarop voort kon worden gebouwd. Op de ontwa peningsconferentie zullen de regeeringen aldus Henderson evenals op ander ter rein doen wat de volkeren willen. Henderson maakte verder de opmerking, 'dat de vrienden van den vrede thans nog over twaalf maanden tijds beschikken, tcn- eindo de openbare meening der wereld ten gunste van deze groote gelegenheid te mo hiliseeren, die misschien nooit terug zon keeren, zoodat liet zaak was haar thans te baat te nemen. De volgende oorlog, wanneer die ooit mocht uitbreken, zal volgens den Engcl- schen minister door de strijdkrachten in de lucht worden uitgevochten en Wel door toe stellen, die zich zullen bedienen van gif- tige gassen, liet. is overbodig ie zeggen, al dus de gedachtcngang van Henderson, dat een dergelijke oorlogsvoering een interna tionale misdaad zou beteekenen. Wanneer eenmaal een oorlog begint, dan kan geen mensch cn geen regeering hem meer con troleeren. De algemecne economische crisis is een uitvloeisel van den jongsten wereldoorlog en, naar hij verklaarde, weet iedereen, dat Engeland evenals elk ander lid van den Volkenbond wettelijk verplicht is te ont wapenen, hetgeen trouwens levens een ccre- kwestie is. Bovendien dient men tc beden ken, dat het verdrag, hetwelk deze plechti ge verplichting bevat, hetzelfde verdrag is, waardoor dc effectieve ontwapening van andere naties werd gewaarborgd. andaar. dat de 'tegenwoordige toestand niet kan worden bestendigd. 1 Iet tegenwoordige Europa, betoogde Henderson verder, ziet zich voor evenveel moeilijke politieke vraagstukken geplaatst, als vijf jaren gele den liet geval was cn ik zeg als minister van buitcnlandsche zaken eener groote Europecsche mogendheid, dat dc ontwape ning de sleutel is, waarmee deze problemen op vreedzame wijze kunnen'worden opge lost. Wij moeten zoo luidden Hender son's slotwoorden een einde maken aan den internationalen chaos van het verleden, inaar wij kunnen onze nieuwe wereldorde niet ten leven wekken, zonderdat wij ont wapenen. DEPORTATIE VAN LASTIGE BUITENLANDERS. Londen. 10 Febr. (H.N.) Volgens een be ticht uit Washington heeft president Hoo ■ver bij het congres een voorstel ingcdien om een crediet van nog -$ 500.000 toe te staan voor het immigratiebureau, teneinde de portaüe van lastige buitenlanders Ic hun- pen bespoedigen. TELEFOON 1210. Sangestraat 63 - tel. 88 u rust en slaapt op een vi-spring of een somnus matras vraagt inlichtingen. „Hèt gaat om de vrijheid van ons geliefd Vaderland G e m n i l z, 10 Febr. (VLD.) I-Iedenrnorgen was op de meeste reclamezuilen en muur vlakten in verschillende doelen der stad de volgende nationaal-socialistische „Mobi lisatie-oproep" aangeplakt* Vrijwilligere, wij staan voor moeilijke be slissingen In alle streken van Duitschland roepen wij u op De burgeroorlog-organisa ties der Rcichsbanncr willen op 22 Febr. a.s. hun mobielmaking gereed hebben. El- ken dag lezen wij van bloedige overvallen van communisten op nationaal-socialiston. Onze eerste mobilisatiedag is de 10e Fe bruari. Wij moeien allen voor de toekomst van ons volk waken Daarom roepen wij alle Duitsche mannen cn jongelingen op om zich dadelijk bij dc nationaal-socialis- tcn aan te sluiten. liet gaat om de vrijheid van ons geliefd vaderland. Lichtingen 1913—1917. 1S9C—1913, allen die voor 1896 geboren zijt, naar de natio naal-socialistische reserve. Groote menschcnmenigtcn staan rondom :1e plakkaten en discussieeren heftig over den inhoud: Incidenten hebben zich tot nog loc niet voorgedaan Het betreft slechts particuliere transacties. Parijs, 9 Febr. (V.D.) In verband met de beleening van de preferente aandeden der Duitsche rijksspoorwegen liecft de minister van financiën, Flandin, Maandag middag in de zitting van dc financicelc com missie verklaard, dat het hier geen leening aan Duitschland betreft, «loch een beleening van de preferente aandeden der Duitsche rijkksspoorwegon, die door Duitsche verze keringsmaatschappijen zijn opgekocht cn maandelijks door haar betaald worden. Een Amerikaaiisch bankconsortiuin heeft de financiering overgenomen en zich tot de internationale geldmarkt, gewend voor steun. ITct betreft derhalve een bankdiscon- to, waarvan, de Fransche regeering niets behoeft te weten. De Banque de France heeft zich slechts tot de rfegecring gewend, omdat zij niet gaarne een financieele transactie wilde aan gaan, die wellicht in strijd zou zijn met de belangen der Fransche regeering. De regec- ring heeft zich steeds met dc aangelegen heid bezig gehouden cn zich in gunstigen zin daarover uitgesproken. De som, door de Parijsclie bank op te brengen, bedraagt minder dan een derde van het gehcele tc verstrekken ercdicl, dat wil zeggen minder dan 250 millioen franken, waartegenover een onderpand «taal van 130 millioen rijksmark aan preferente aandcc- lcn. Op dc vraag van één der leden, of in deze aangelegenheid onderhandelingen hebben plaats gehad tu6schen de Fransche cti Duit sche regecringcn, verklaarde Flandin dal dergelijke onderhandelingen niet plaats konden hebben, aangezien het een particu liere aangelegenheid betreft. SPAANSCHE MILITAIREN VOOR DEN KRIJGSRAAD. Men verwacht doodvonnissen. Parijs. 10 Febr. (H.N.) Dc Spaansche krijgsraad heeft de instructie tegen de 77 officieren cn onderofficieren, die aan de poging tot het verwekken van een revolu tie* in December hebben deelgenomen, ge sloten. Men verwacht, dat vijf beklaagden ter dood en verscheidene andere tot tucht huisstraffen veroordeeld zullen worden. NEGEN EN ZESTIG VERMISTEN. De bij Kobe aangevaren veerboot. P a r ij s. 10 Febr. (H.N.) Volgens een be richt uit Tokio worden GD opvarenden van de veerboot, die in dc buurt van de haven van Kobe met het Fransche stoomschip Porthos in botsing gekomen cn gezonken is, vermist. Opnïeuw verscheidene aam houdingen Parijs, 10 Febr. iWD.) Uit Constantino- pel wordt gemeld, dat. dei Turkschc politic wederom een rovolutionnaire beweging op heispoor is gekomen. To Stamboel zijn bis teren 31 personen gearresteerd, vvaarondor 15 vrouwen. Tc Broessa zijn bovendien 9 vrouwen gearresteerd. Zij worden ervan be schuldigd deel uit tc maken van één den staat vijandig gezinde reiigieuse vereeni- ging. „Niels verderfelijker dan een ongezond optimisme". Berlijn, 9 Febr. (V.D.) Dc vakvcrccni- gingskring van Duitsche arbeiders, kantoor bedienden cn beambten heeft heden zijn twaalfde rijkscommisslcvergadcring ge houden, waar o.m. het woord is gevoerd door den president van het rijksinstituut voor arbeidsbemiddeling cn vvcrkloozcnver- zekering dr. Syrup. Deze verklaarde, dat van dc thans bijna 5 millioen wcrkloozen ongeveer 65 pet. uit- kcering ontvangt van „dc wcrkloozen ver zekering én de crisisvoorzorg. Spreker wijst er op, dat do invoering van het negende leerjaar het volgend jaar ongeveer 250.000 arbeidskrachten van de arbeidsmarkt zal houden en het rijksinstituut van de uilga ven van ongeveer 22 millioen B. M. aan uit- kccringsgeldcn zal ontlasten. Dc kosten, welko dc nieuwe schoolwet met zich zal brengen, zullen evenwel belangrijk hooger zijn. De kwestie van den arbeidsdienstplicht is geheel utopisch. Dc vrijwillige arbeids dienst is in beginsel niet volstrekt onmoge lijk, maar do practischc uitvoering hiervan zal vele moeilijkheden ontmoeten. ITct rijks instituut. hoopt het volgend jaar met de toe gestane middelen Vond te komen. ITct aan tal personen dat aan de verzekering bij draagt, neemt voortdurend af. De kwestie, of de uitkecringsgeldcn niet productiever zouden kunnen worden aangewend, is maar niet zoo eenvoudig positief tc beantwoor den. Er is voor hel wcrkloozenvraagstuk even wel niets verderfelijker dan een ongezond optimisme. Slechts met een gezonde econo mische cn financicelc politiek cn een ge- heelc consolidéermg der politiek zal, aldus eindigde spr., een verbetering op dc ar beidsmarkt te bereiken zijn. SALARISVERMINDERING IN DE SILEZISCHE METAALNIJVERHEID. Glciwilz.9 Febr. (V.D.) In het geschil over dc salarissen in dc Oppcr-Silezisclve metaalnijverheid is hedenavond een scheids rechterlijke uitspraak geveld,^volgens wel ke dc tot nu toe uitbetaalde salarissen over Januari 1931 worden verminderd niet i pCt. cn van 1 Februari af met G pCt. Deze nieu we regeling geldt tot 31 Augustus a.s. Op zegtermijn 10 Februari a.s. GANDHI HEEFT EEN AUTO-ONGELUK. Gelukkig goed afgeloopen. Londen, 10 Febr. (TI N.) Volgens een bericht uit Bombay heeft Gandhi een auto- ongeluk gehad, dat echter goed i* afgeloo pen. Dc auto,-waarin 'Gandhi cn de weduwe van N*ehroc zaten, is in een sloot terecht gekomen. Dc inzittenden hieven echter on gedeerd en konden hun tocht met een an deren auto voortzetten. Naar verluidt, zal Gandhi zich thans naar do residentie van den onderkoning begeven, om met dezen een onderhoud tc hebben. OPNIEUW EEN ARBEIDSGESCHIL IN ENGELAND. Londen. 10 Febr. (H.N.) In de Engel- sche aardewerkindustrie, waarin ongeveer 70.000 arbeiders werkzaam zijn, dreigt een slaking wegens loongeschillcn. VARKENSMARKT. TEL. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Groote voorraad bespeelde instrumenten. in hel geheel 212 lijken geborgen, terwijl 950 gewonden nog rerpleegd worden Londen, 10 Februari (V.D.)I Het Noor- delijke deel van Nieuw Zeeland werd Dins dag opnieuw door zware aardschokken ge teisterd, ten urvolgc waarvan een paniak onder de bevolking uitbrak. Dc bodem van het Taupo-moer is gerezen Dc kanonneerboot Veronica die in dc ha ven van Napier werd opgehouden, kon Dinsdag de haven verlaten. Volgens een mcdcdecling van den gou verneur generaal van Nieuw Zeeland wer den lot nu toe 212 lijken geborgen, terwij' het aantal gewonden, dat in dc ziekenhui zen behandeld werd, ongeveer 950 bedraagt Tot twee uur hedenochtend gerekt. Berlijn, 10 Febr. (IT.N.) De zitting van den rijkedag heeft tot vannacht bij 2 uur geduurd. Na de aanneming van het voor stel tot wijziging van liet reglement van orde kwam liet voorsteltot wijziging van dc perswet cn dat tot wijziging van dc irn- munitcilsbepalingcn aan rlc orde. Ook thans trachtte de oppositie' voorldurcnnd de be raadslagingen te rekken door voorstellen tot verdaging in te dienen en stemmingen uit te lokken. Het verloop der zitting was af cn toe zeer stormachtig. Ten slotte werd het voorstel tot wijziging van de perswet in eerste en tweede lezing aangenomen. De behandeling in derde lezing kan volgens het reglement van orde slechts in een la tere zitting plaats hebben. Volgens dc thans aangenomen wijziging mogen rijksdagafge vaardigden voortaan geen verantwoordelijk redacteur van con courant meer zijn. De voorstellen tot wijziging van de ïmmuniteits bepalingen werden met 292 tegen 9 stem men en 1 onthouding aangenomen. liet voorstel der nalionaal-socialisten, om aan liet personeel \an den rijksdag voor deze buitengewoon lange zitting een extra-ver goeding van mark 15 per man uit te kee ren. werd naar dc commissie verwezen. Vanmiddag om 3 uur komt de rijksdag opnieuw bijeen ter behandeling van de be grooting van buitcnlandsche zaken. Dr. Curtius zal daarbij een rede houden. DE POSTOVERVAL TE OPPELN. Een opzienbarende bekentenis. Oppcïn, 10 Febr. (V.D.) liet onderzoek naar den op 4 Maart 1930 op het post agentschap Schurgast gcplcegdeii overval heeft tot een opzienbarende ontdekking ge leid. Het onderzoek wees namelijk uil, dat do vrouw van den overvallen postagent Pawl ik zich aan den overval had schuldig gemaakt. Aangezien men aanvankelijk voor deze veronderstelling niet voldoende bewij zen had, zette de politie liet onderzoek krachtig voort. Bij een huiszoeking werd bij haar gisteren een deel van het gesto len geld gevonden. Duizend mark baar geld had zij in een kuil in den grond gestopt cn deze met rijshout bedekt. De overige 3G0h mark zou zij verbrand hebben. De politie schenkt aan deze verklaring echter geen geloof, liet. voorval heeft onder de bevol king groote beweging veroorzaakt, aange zien men er volkomen door werd verrast. Het 6Chijnt dat de zieke echtgenoot van de crouw geheel onschuldig is en niets van den daad af wist. GROOTE DEENSCHE PASSAGIERSBOOT GESTRAND. Geen gevaar voor de reizi gers. Kopenhagen, 10 Febr. (V.D.) Het groote Decnschc mail- en passagiersschip Dro lifting Alexandrine, is Dinsdagmiddag in een dichten mist, met een groot aantal passagiers aan boord, ten Noorden van IToeganas aan de Zwcedsche kust gestrand. Be'rgingsvaartuTgen zijn ter as6i6teniio uitgevaren. Volgens de eerste berichten bestaat geen gevaar voor de opvarenden. HUISZOEKINGEN BIJ NATIONAAL- SOCIALISTEN. MQnche n, 10 Febr. (V.D) De nat.-soc. Völkische Beobachter bericht, dat gister middag een aantal politieagenten verscheen in de woning van den oud-kapitein Rislër, één der leiders der nationaal-socialisten le Miinchen, waarna een huiszoeking plaats vond. Bovendien werd tegelijkertijd een huiszoeking verricht bij één der andere lei ders, den voormaligen majoor Schneidhu- ber, die zelf niet aanwezig was. Schrijf- bureaux en kasten werden verzegeld. Te gen zes uur kwam dc politie terug en on derzocht den inhoud van de kasten, on danks het protest van den afgevaardigde Heine. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 776.8 tc Laconma. Laagste Barometerstand: 727.5 tc ltóst. Verwachting: Matige ,ot krachtige Z. "NV. tot Zlater weer ruimende wind, zwaar 'bewolkt tot be trokken, later opklarend, tij delijk regen, aanvankelijk iets zachter, later zelfde tem peratuur. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Draadvormen voor Schemerlampen 60 c.M. doorsnede f 1.30 met voering overtrokken f 3.50 Parijs, 10 Febr. (V.D.) Uit Barcelona wordt gemeld, dat dc Spaansche regeering den leider der autonomistische partij in Catalonie, Francisco Macia, heeft bcgena- digd. Macia werd in 1929 uit Spanje verbannen, omdat hij ccn der voornaamste leiders was van de opstandige beweging tegen den overleden dictator Primo de Rivera. Sedert dien woont hij in Brussel cn deed kort ge leden weer van zich spreken, toen hij hei melijk dc Fransch-Spaansche grens over schreed en weer tc Barcelona opdook. DEMONSTRATIES TEGEN POLEN TE KIEF. Kof 110, 10 Febr. (V.D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat gisteren te Kief een groot© betooging werd gehouden tegen cl© door de Poolsche rcgcering uitgeoefende terreur tegen dc minderheden in het Wes ten van dc Oekraine. De communistische organisaties namen een scherpe resolutie tegen do Poolsche regeering aan en ver langden, dat de sovjet-regeering zich met de zaak zal bemoeien. ITet. Poolsche consu laat werd door politictroepen bewaakt. DE BOMMEN VAN SCHIRRU. Rome, 9 Febr. (V.D.) Bij het onderzoek van de beide bommen, die gevonden zijn in de kamer van den gearresteerden anarchist Schirru, is gebleken, dat zij van buitenge woon verwoestende kracht zijn geweest. Do grootste van de twee was in oen thermos- flcsch gehuld en toont aan, dat de vervaar diger van deze hclsche machine oen buiten gewone ervaring heeft op dit gebied. NIEUWE ENGELSCHE LANDBOUWWET. Stichting eener coöperatieve verkoopsorganisatie. Londen, 10 Febr. (II.N.) Het Engclscho Lagerhuis heeft dc nieuwe landbouwwet met 25S tegen 213 stemmen aangenomen. Volgens deze wel zal een coöperatieve ver koopsorganisatie worden gesticht, die zelf landbouw- en zuivelproducten, o.a. melk, boter cn eieren, aan het publiek zal vcr- koopen Dc nieuwe organisatie krijgt het recht prijzen vast tc stellen, die voor alie producenten zullen gelden en kan ook dwangmaatregelen treffen, wanneer een minderheid zich aan deze prijzen niet mocht houden Men hoopt, dat hierdoor een aanmerkelijke verlaging der prijzen voor het publiek mogelijk zal zijn, zonderdat daardoor nadeel voor den producent ont slaat. Op deze wijze hoopt men ook aan de buitcnlandsche concurrentie op de En- gclschc markt beter het hoofd te kunnen bieden. ONTPLOFFING M EEN KETELHUIS. Essen, 9 Februari (TI. N.) Zondagnacht heeft op de mijn Baldur hij Holstcrhausen door tot nu onbekende oorzaak een hevige ontploffing plaats gehad in het ketelhuis van dc mijn, waardoor de bevolking van Holstcrhausen uit haar slaap werd gewekt. Het ketelhuis is bijna geheel weggeslagen en zware stukken ijzer en machinedeelen zijn meters diep in den hard bevroren grond gedrongen. Andere stukken, die ettelijke honderden kilogrammen zwaar waren, zijn ver weg geslingerd en hebben ook andere gebouwen beschadigd. Het mag een wonder heeten, dat niemand gedeerd is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1